13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

ПІДСУМОК 16

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
36 запитань
Запитання 1

Які терміни стосуються фонетики?

варіанти відповідей

Приголосні звуки, м’який  знак.

Тире, апостроф, наголос.

Знаки письма, слово.

Звуки мовлення, фонема.

Голосні звуки, апостроф.

Запитання 2

Звуки поділяються на:

варіанти відповідей

6 голосних і 27 приголосних.

6 голосних і 32 приголосних.

10 голосних і 28 приголосних.

10 голосних і 23 приголосних.

10 голосних і 38 приголосних.

Запитання 3

У котрому рядку приголосні, які мають парні глухі?

варіанти відповідей

[б] [г] [л] [р].

 [с]  [к]  [з] [р].

[д] [дз] [г] [б].

[г] [к] [м] [в].

[дж] [ш] [ф] [ц].

Запитання 4

У котрому рядку подано звуки, що не мають парних м’яких ?

варіанти відповідей

[к] [л] [дз] [г].

[с]  [дз]  [д] [н].

[г] [к] [х] [дз].

[з] [к] [ч] [б].

[б] [п] [ф] [г].

Запитання 5

У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ?

варіанти відповідей

Оповідання, повість, роман, сюжет.

Герой, ґазда , апельсин, абрикос.

Морква, мужність, сокіл, футляр.

Держава, Десна, дійсність, Дністер.

Кішка, клас, клуб, ковзанка.  

Запитання 6

У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

варіанти відповідей

Сміється [с м’ і й е ц': а].

Вітаєшся [в' і т а є ш с я ].

Пісня [п' і с' н а]. 

Юний [й у н' и й].

Заквітчаєшся [з а к в і т ч а й е с': я]. 

Запитання 7

У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

варіанти відповідей

Чумацький [ч у м а ц к и й]. 

Засмажся [з а с м а з' с' а ].

Навчання [н а в ч а н : а].

Пробудження [п р о б у д ж е н': я].

Дзвоник [д з в о н' и к].  

Запитання 8

У котрому рядку допущена помилка у фонетичній транскрипції слова?

варіанти відповідей

Ллється [л' є' ц: а].

Бездоріжжя [б еи з д о р' і ж ’: а ]. 

Щоденний  [ш ч о д е н: и й].       

Їжак [й і ж а к]. 

Доводиться [д о в о д ие ц' : а].  

Запитання 9

У котрому рядку слова у транскрипції подані правильно?

варіанти відповідей

[с еи л о ] [ж еи т ':а] [Ба т 'к ' і вш ч и н а]. 

[с е л о ] [ж и т: а] [Ба т 'к ' і в ш ч и н а]. 

[с е л о ] [ж и т' а] [Б а т ' к' і в щ и н а].

[с еи л о ] [ж и т ': а] [Б а т к і в ш ч и н а].

 [с еи л о] [ж ие т ': а] [б а т' к’ і в ш ч и н а]. 

Запитання 10

У якому рядку на місці  крапок потрібно писати літеру е ?

варіанти відповідей

Ч…пурний, х…тренький, в…рбовий, ж…ття.

Д…сяток , ап…льсин, зб…режений, прав…дний.

Тр…вога, в…шневий, п…люга,м…р…хтіти.

Завм…рати, розт…рати, кр…вавий, справ…дливий.

Щ…дрування, к…п'яток, ш…л…стіти, в…сло.  

Запитання 11

У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?

варіанти відповідей

Пів…Європи, пів…огірка, різдв…яний, м…яч.

Лук…ян, ін…єкція, п…єдестал, пів…яблука.

Зв…язок , об…єкт, порт…єра , бур…я, мавп…ячий. 

Св…ято, моркв…яний, р…ябий, дит…ясла, здоров…я.

Пів…ягідки, Григор…єв, різьб…ярство, Руж…є.

Запитання 12

У якому рядку в усіх словах на місці крапок пишеться знак м’якшення? 

варіанти відповідей

Жін…ці, сопіл…ці, снігурон…ці, мен…шість, кізон…ці. 

Вол…єр, буд…те, Уман…щина, Вас…чин , ремін…чик.

Тріс…ці , сопіл…ці, вишен…ці ,промін…чик, сяд…те. 

Гуцул…щина, щіл…ний, нян…чити , павіл…йон, вступ… .

Близ…ко ,сіл…ський, смієт…ся, щиріст…, внучен…ці. 

Запитання 13

У котрому рядку НЕ ДОПУЩЕНО помилку при подвоєнні приголосних?

варіанти відповідей

Життєпис, долар, іподром, акумулятор, брутто.

Статтей, лібрето, зміїний, довгожданий, тераса.

Ллєш, зміїний, долар, юнат, іподром, бонна.

Несказанно, страйкком, небачений, ссавець, ріля.

Спросоння, суддя, барокко, піщаний, гречаний. 

Запитання 14

У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и?

варіанти відповідей

...деал , в…мпел, С…нгапур, р…мляни ,мас…в.

Мед…ц…на, ч…нара, мед…к, с…гнал, т…тан.

Фабр…ка, Ч…лі, тр…умф, ш…фр , с…гнал.

Дж…нси, фабр…ка, ком…с…я, ц…рк, ц…фра.

М…ссурі, Аркт…ка , Л…сабон , ант…теза, ав…атор.

Запитання 15

У котрому рядку допущено помилку при правописі префіксів?

варіанти відповідей

Безцільний, скалічений, розрівняти, стиснути, безсмертний.

Схибити, безсторонній, розмноження, схопити, сказати.

Безцензурний, безуспішний, зжувати, створити, зцілення.

Схований, безладний, роскроїти, беззаконня, зсунути.

Стиснути, безпечний, сформувати, розкидати, роз’їхались. 

Запитання 16

У якому рядку в усіх словах спрощення на письмі НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?

варіанти відповідей

Корис…ний, учас…ник, мас…ний,тріс…нути, тис…нути.

Пристрас…ний, шіс…сот, ус…ний, хворос…няк, шелес…нути.

Компос…ний, шіс…надцять, турис…ський, кіс…лявий, аген…ство.

Очис…ний, ус…ний, хворос…няк, капос…ний, віс…ник.

Чес…ний, щас…ливий, контрас…ний, тріс…нути, зліс…ний.

Запитання 17

У котрому рядку допущено помилку при написанні слів з великої  букви?

варіанти відповідей

Служба Безпеки України, Золоті ворота, Великдень.

Державний гімн України, Стрийський парк, День учителя.

Республіка Польща, Андріївський узвіз, Києво-Печерська Лавра.

Червона Шапочка, Лисичка-Сестричка, Золотоноша.

Ректор університету, Рада Безпеки, Коліївщина.

Запитання 18

У котрому рядку всі слова з великої букви написано правильно?

варіанти відповідей

Національний банк, Конгрес українців, Товариство Червоного Хреста.

Служба безпеки, Національний Рух України, Президент корпорації.

Версальний Мир, товариство української мови, Західна Україна.

Голова верховної ради, Кременецькі ліси, Велика ведмедиця.

Чумацький шлях, прем’єр –міністр України, Дід Мороз.

Запитання 19

У якому рядку всі прикметники пишуться з суфіксом –ськ?

варіанти відповідей

Канад…кий, парубо…кий, кандидат…кий, вол…кий.

Казан…кий, сива…кий, лати…кий, товари…кий.

Казах…кий, тбілі…кий, кирги…кий, вороне…кий.

Брат…кий, черка…кий, туні…кий, запорі…кий.

Волин…кий, пра…кий, гаа…кий, люд…кий.

Запитання 20

У якому рядку допущено помилку у написанні складних слів, сполук?

варіанти відповідей

Кінець кінцем, льон-довгунець, соціал-демократ, по-батьківськи, більш-менш.

Жовто-блакитний, що-небудь, як-от, абихто, де-не-де.

Де-небудь, все одно, як-не-як, будь-що-будь, сніжно-білий

З давніх-давен, по-перше, тут-таки, ось-ось, сяк-так.

Із-за, начеб-то, пішов-таки, ідіть же бо, велотрек.

Запитання 21

У якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом?

варіанти відповідей

/Не/ нависть, не/доспати, /не/ мічний, /не/ хтуючи.

/Не/ один, /не/ вчивши, /не/ розумний, /не/ ми, /не/ був.

/Не/ абиякий, /не/ увечері, /не/ благонадійний, /не/ мовчатиму.

/Не/ вже , /не/ абияк, /не/ варто, /не/ озорий, /не/ года.

/Не/ вблаганний, /не/ високий, /не/ почувши, /не/ ми.

Запитання 22

Яке значення фразеологізму ханьки м’яти

варіанти відповідей

Битися.

Вчитися.  

Вибивати подушку.  

Нічого не робити.

Багато говорити.

Запитання 23

Фразеологізм «носити воду решетом» означає:

варіанти відповідей

Говорити зайве.  

Наповнювати водою бочку.  

Набирати воду решетом.

Важко працювати.

Марно гаяти час.

Запитання 24

У якому рядку є конструкції, що засвідчують порушення літературної мови?

варіанти відповідей

Писати за зразком; у міру того як.

Заходи щодо підвищення ефективності праці.

Трапилось через непорозуміння.

Комісія по складанню акта ; піти по службових справах.

За взаємною згодою; за свідченням очевидців.

Запитання 25

Позначте рядок, який містить тлумачення слова «депортація»:

варіанти відповідей

Вигнання, висилка з держави як міра карного покарання.

Фаза промислового циклу.

Політична організація суспільства.

Система державних заходів.

Притягання до відповідальності.

Запитання 26

У якому рядку слова утворені суфіксально-префіксальним способом?

варіанти відповідей

Найкращий, джерельце, заробіток, здалека.

Зібрання, перемога, прадід, землекоп.

Натиснути, зазеленіти, по-козацькому, добре.

Школяр, по-нашому, перебіг, глиняний, підземний.

Щоденно, невесело, наручний, підводний.

Запитання 27

У якому рядку всі іменники належать до І відміни?

варіанти відповідей

Микола, батько, школа, ліс, кіно.

Молодість, село, радість, ягнятко, дружба.

Школа, парта, пуща, сторінка, пісня.

Бригада, тривога, ягня, теля, сторінка.

Співак, гай, узбіччя, листя, молодість.

Запитання 28

У якому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення -ею, (-єю)?

варіанти відповідей

Душа, пісня, мрія, земля, вишня.

Лисиця , сторона, сукня, школа, дружба.

Бригада, садиба, турбота, вечірка, груша.

Вечеря, гуща, волошка, муха, площа.

Шапка, легеня, рука, мелодія, зима.

Запитання 29

У якому рядку допущено помилки в закінченні іменника?

варіанти відповідей

Дніпра, шляху, мороза, квадрата.

Дуба, піску, Діда Мороза, бензину.

Кавказа, духа, інея, ситцю, нападу.

Вальсу, баскетболу, Василя, очерету.

Ситцю, тенісу, сюжету, Криму.

Запитання 30

У якому рядку допущено помилку при творенні ступенів порівняння прикметників?

варіанти відповідей

Кращий, зеленіший, більш вдалий, менш чіткий.

Найбільший, щонайсильніший, вищий, сухіший.

Тепліший, менш тепліший, самий теплий, гірший.

Менш рішучий, світліший, найсвітліший, більш рідкий.

Сміливіший, чіткіший, спритніший, якнайкращий.

Запитання 31

У формі орудного відмінка подовження НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

Сіль, річ, молодість.  

Даль, жовч, річ.  

Верф, любов, радість.  

Медаль, мудрість, кров.  

Далеч, суть, мить.

Запитання 32

Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні:

варіанти відповідей

Загойдалася берізка, слухаючи ласкаві вітрові слова, та так і заснула.

Привчи себе все життя шанувати хліб.

Дівчата рухалися міжряддями, повільно наближаючись до шляху.

Садок поволі розрісся, мов ліс.

В небі летіли гуси з далекого краю.

Запитання 33

Порушено літературну вимову слова у рядку:

варіанти відповідей

Розумний – [ р оу з у м н и й ].

Тремтіти – [ т р еи м т' і т и ].

Віддзеркалюється – [ в’ і д д з еи р к а л′ у й е ц′: а ].

Щастя – [ ш ч а с′ т ′а ].

Доводжу – [ д о в о ж у ].

Запитання 34

Неправильно вжито прийменник у прийменниковій конструкції:

варіанти відповідей

Ходити по алеях.  

З моєї вини.

Через непорозуміння.

Я прийшов у справі.  

При таких умовах.

Запитання 35

Виділене слово з часткою «не» треба писати разом у реченні:

варіанти відповідей

В житті шукав дорогу не/пряму.

Тільки той не/помиляється, хто ні дочого не/торкається.

Не/поговоривши з головою, не/бери руками.

Де не/згода, там часто шкода.

Ми хочемо бачить світ прозорим, а не/грубим.

Запитання 36

Неправильно утворено форму орудного відмінка однини іменників І відміни в рядку:

варіанти відповідей

Пуща – пущею.

Пісня – піснею.

Микола – Миколою.

Сосна – сосною.

Груша – грушою.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест