12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

ПМК 2

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
30 запитань
Запитання 1

У якому випадку подію А називають достовірною?варіанти відповідей

р(А)=0


р(А)>0


р(А)>0.99;р(А)=1


р(А)=100

Запитання 2

Ймовірність вірогідної події A:варіанти відповідей

0


10!


2!

1


100

Запитання 3

Набір значень ( х1, х2, ..., хn) випадкової величини Х, отриманих у результаті n дослідів, називається:варіанти відповідей

вибіркою об’єму n


генеральною сукупністю


дискретною випадковою

експериментальною сукупністю


розподілом випадкової величини

Запитання 4

Властивість характерна тільки для гармонічних коливань:


варіанти відповідей

вони мають постійну частоту


вони мають постійну амплітуду

їх графіком є синусоїда


вони є періодичними

вони є незатухаючими

Запитання 5

Інфразвукові коливання:варіанти відповідей

інтенсивність яких дуже висока


інтенсивність яких більш, ніж поріг чутності


частота яких більша, ніж 16 Гц

частота яких більш, ніж 20000 Гц


частота складає менш, ніж 16 Гц

Запитання 6

В’язкість рідини при збільшенні температури:варіанти відповідей


не змінитьсязбільшиться

зменшиться

не передбачуване


раптовоЗапитання 7

Яким силам або зв’язкам належить провідна роль в утворенні біслою молекул фосфоліпідів у мембранах:варіанти відповідей

електростатичним силам


силам Ван-дер-Ваальса


гідрофобним силам


ковалентним зв’язкам


водневим зв’язкам

Запитання 8

Мембранний потенціал спокою:


варіанти відповідей

різниця концентрації іонів натрію в цитоплазмі і зовнішньому середовищі клітини


різниця електричних потенціалів на плазматичній мембрані

потенціальна енергія речовин внутрішнього вмісту клітини


можливість збереження у спокої мембрани неушкодженою

різниця концентрації іонів калію в цитоплазмі і зовнішньому середовищі клітини


Запитання 9

Визначте, що таке дипольний момент:


варіанти відповідей

добуток заряду на плече диполя


різниця потенціалів, створена диполем

напруженість поля, створеного диполем

відношення заряду до часу


момент імпульсу диполя

Запитання 10

Проаналізуйте, яка однакова властивість характерна для рівноважного стану ізольованої термодинамічної системи і стаціонарного стану відкритої термодинамічної системи:


варіанти відповідей

вони не змінюються у часі

вони мають максимальну ентропію


ентропія в цих станах мінімальна


вони мають максимальні термодинамічні потенціали

термодинамічні потенціали в цих станах дорівнюють нулю


Запитання 11

Який з зубців електрокардіограми має найбільшу амплітуду в нормі:


варіанти відповідей

зубець Q

зубець R

зубець P

зубець S

зубець T

Запитання 12

Дисперсія імпедансу – це:


варіанти відповідей

залежність омічного опору від частоти струму

залежність індуктивного опору від частоти струму

залежність ємнісного опору від частоти струму

зміна імпедансу (сума ємнісного та омічного опорів) зі зміною частоти струму

зміна імпедансу (сума індуктивного та омічного опорів) зі зміною частоти струму

Запитання 13

Порогом неотпускающего тока называют . ..


варіанти відповідей

минимальную силу тока, при которой человек не может самостоятельно разжать руку


наименьшую силу тока, раздражающее действие которой ощущает человек

наименьшую силу тока, которая возбуждает мышцы

наибольшую силу тока, которая ощущается человеком

наибольшую силу тока, которая возбуждает мышцы

Запитання 14

Головна оптична вісь лінзи - це лінія, яка:варіанти відповідей

проходить через центри сферичних поверхонь, що обмещують лінзибудь-яка лінія, яка проходить через оптичний центр лінзибудь-яка лінія, яка проходить через всю довжину лінзипроходить хоча б через один фокус лінзи

проходить паралельно лінії, що з'єднує краї лінзиЗапитання 15

Наиболее близкое расстояние предмета от глаза, при котором еще возможно четкое изображение на сетчатке, называют:


варіанти відповідей

расстоянием наилучшего зрения

максимальной аккомодацией

ближней точкой глаза

передним фокусом приведенного редуцированного глаза

остротой зрения

Запитання 16

Максимум освітлення при інтерференції хвиль виникає, якщо:


варіанти відповідей

різницю ходу хвиль становить непарна кількість півхвиль

різницю ходу становить парна кількість півхвиль

різниця ходу хвилі дорівнює цілому числу їх довжин

інтерферуючі хвилі не мають постійної різниці ходу

тільки при відсутності різниці ходу світлових хвиль

Запитання 17

Одиницею виміру фізичної величини, що розраховується за законом Стефана-Больцмана, служить:


варіанти відповідей

Ватт/метр3

Джоуль/метр2

Вольт/метр

Ньютон

Ватт/метр2

Запитання 18

При переходе атома из высшего энергетического уровня на низший...


варіанти відповідей

атомом поглощается фотон

атомом испускается фотон

атомом испускается два когерентных фотона

происходит явление термоэлектронной эмиссии

ничего с атомом не происходит

Запитання 19

Спектром поглинання електромагнітних хвиль речовиною називається:


варіанти відповідей

залежність інтенсивності поглинання від довжини хвилі або частоти випромінювання

залежність інтенсивності поглинання як функції часу

залежність оптичної щільності від концентрації досліджуваної речовини в розчині

сукупність нормальних коливань атомів у молекулі

залежність коефіцієнта поглинання електромагнітних хвиль речовиною від інтенсивності падаючого на нього випромінювання

Запитання 20

За механізмом утворення розрізняють наступні види рентгенівського випромінювання:


варіанти відповідей

гальмівне і характеристичне

довгохвильове і короткохвильове

ультрафіолетове і інфрачервоне

мікрохвильове і ультрависокочастотне

гальмівне і ультрафіолетове

Запитання 21

Від якого параметра рентгенівських променів залежить їх здатність проникати в речовини:


варіанти відповідей

довжини хвилі

фази

швидкості

густини потоку

виду рентгенівського випромінювання

Запитання 22

Сила струму – це:


варіанти відповідей

упорядкований рух електричних зарядів

заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю час

фізична величина, чисельно рівна відношенню сили струму, який проходить через малий елемент поверхні, нормальний до напряму руху заряджених частинок

відношення роботи сторонніх сил до величини додатного заряду q, який переміщують сторонні сили між полюсами джерела

величина, обернена до питомого опору

Запитання 23

Закрита термодинамічна система з зовнішнім середовищем може обмінюватися:


варіанти відповідей

тільки речовиною

тільки енергією

речовиною і енергією

ні речовиною, ні енергією

тільки ентропією

Запитання 24

Потенціал дії нервової клітини:


варіанти відповідей

активація роботи натрій-калієвого насосу

електричний імпульс, що в ній виникає

створення потенціальної енергії клітини

захисна реакція на зовнішні впливи

створення кінетичної енергії клітини

Запитання 25

Транспорт, за допомогою якого через мембрану переносяться іони натрію:


варіанти відповідей

піноцитоз і фагоцитоз

тільки активний переноса

тільки пасивний транспорт

активний і пасивний перенос

тільки піноцитоз

Запитання 26

Течія рідини називається ламінарною, якщо:


варіанти відповідей

лінійна швидкість постійна в усіх точках потоку

об’ємна швидкість однакова в усіх перерізах трубки

швидкість потоку поступово падає до нуля

шари рідини плинуть, не перемішуючись

лінійна швидкість змінюється залежно від площі перерізу

Запитання 27

Від чого залежить відбивання ультразвуку на межі двох середовищ:


варіанти відповідей

тільки від швидкості розповсюдження в них ультразвуку

тільки від густини і пружності середовищ

від співвідношення їх акустичних опорів

від співвідношення їх густини і температури

від співвідношення їх електричних опорів

Запитання 28

Визначте ознаки, характерні тільки для автоколивань:


варіанти відповідей

здійснюється по закону синуса або косинуса

не затухають у часі

їх фаза залежить від колової частоти

фаза коливань залежить від джерела енергії

амплітуда і період яких залежать від властивостей самої системи і не залежать від початкових умов

Запитання 29

Ймовірність, з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є правильною, називається:


варіанти відповідей

рівень значущості

похибкою експерименту

довірчою ймовірністю

вірогідною подією

законом розподілу

Запитання 30

Під експериментом розуміють:


варіанти відповідей

простір елементарних подій

множина подій, що виключають появу інших

випробування при певних умовах

множина подій, які неможливо перелічити

всі відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест