2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Постійний електричний струм

Додано: 1 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
48 запитань
Запитання 1

Магнітна індукція позначається...

варіанти відповідей

В

І

F

M

Запитання 2

За провідністю метали є ...

варіанти відповідей

провідниками

діелектриками

напівпровідниками

Запитання 3

За відсутності електричного поля вільні електрони всередині металевого провідника ...

варіанти відповідей

рухаються хаотично

перебувають у стані спокою

рухаються в певному напрямку

Запитання 4

При створенні електричного поля в провіднику електрони рухаються ..

варіанти відповідей

впорядковано в бік позитивного полюса джерела струму

впорядковано в бік негативного полюса джерела струму

хаотично в бік позитивного полюса джерела струму

хаотично в бік негативного полюса джерела струму

Запитання 5

Зі збільшенням температури опір металів ...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 6

Надпровідність - це явище ...

варіанти відповідей

зниження опору до нуля при зниженні температури до абсолютного нуля

незмінності опору при температурі, близькій до нуля

різкому зниженні опору до нуля при температурі, близькій до абсолютного нуля

Запитання 7

Вперше явище надпровідності спостерігалося при охолодженні

варіанти відповідей

заліза

олова

ртуті

міді

Запитання 8

Обчислити швидкість упорядкованого руху електронів у провіднику, який має переріз 5 мм2  при силі струму 10 А, якщо концентрація електронів провідності становить 5·1028  м-3 . Заряд електрона е=1,6 ·10-19  Кл.


варіанти відповідей

25 м/с

1000 м/с

0,1 м/с

0,1 мм/с

0,25 мм/с

Запитання 9

Нікелювання металевої пластини площею 30 см2 тривало протягом 500с за сили струму 0,9 А.Знайдіть товщину шару нікелю на пластині. Електрохімічний еквівалент нікелю 3⋅10-7 кг/Кл. густина 9⋅103 кг/м3.

варіанти відповідей

5 мкм

0,5 мкм

5 мм

0,5 мм

Запитання 10

Яка маса міді виділиться на електроді під час електролізу мідного купоросу за 10 хв сили струму 2 А? k=0,33 мг/Кл


варіанти відповідей

6,6 мг

66 г

396 мг

396 г

Запитання 11

Указати прізвище вченого, який сформулював І закон електролізу

варіанти відповідей

Андре-Марі Ампер

Майкл Фарадей

Дмитро Іваненко

Ісаак Ньютон

Запитання 12

Електроліти - це...

варіанти відповідей

Тверді або рідкі речовини, які мають йонну провідність

Тверді речовини, які мають йонну провідність

Рідкі речовини, які мають йонну провідність

Запитання 13

Електрод з'єднаний з позитивним полюсом джерела струму називають...

варіанти відповідей

катодом

аніоном

катіоном

анодом

Запитання 14

Розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають...

варіанти відповідей

електролізом

рекомбінацією

дисоціацією

розділення молекул на атоми

Запитання 15

Які частинки є носіями електричного струму в металі?

варіанти відповідей

 Йони

Позитивні йони та негативні електрони

Електрони

Позитивні та негативні йони

Запитання 16

За відсутності електричного поля вільні електрони всередині металевого провідника рухаються

варіанти відповідей

хаотично

впорядковано

по спіралі

з парва на ліво

Запитання 17

Температурний коефіцієнт електричного опору − це ...

варіанти відповідей

фізична величина, яка характеризує залежність питомого опору від температури

фізична величина, яка характеризує залежність сили струму від температури

фізична величина, яка характеризує залежність швидкості руху електронів від температури

Запитання 18

Як змінюється провідність металів при збільшенні температури?

варіанти відповідей

Зростає

Зменшується

Не змінюється

Спочатку зростає, потім зменшується

Запитання 19

Електричний струм в електролітах являє собою напрямлений рух вільних… 

варіанти відповідей

електронів

електронів і йонів

позитивних йонів

позитивних і негативних йонів

Запитання 20

Зміна опору залежить від:


варіанти відповідей

... матеріалу, з якого виготовлений провідник

... кількості електронів, що проходять через пеперечнй переріз провідника за 1 год

... напруги

... сили струму

Запитання 21

Яку будову мають метали?

варіанти відповідей

Хаотичне розташування молекул

Ланцюгове розташування молекул

Кристалічна гратка

Запитання 22

Надпровідність - це....

варіанти відповідей

явище різкого зменшення опору металевого провідника при температурі близькій до абсолютного нуля

явище різкого збільшення опору металевого провідника при температурі близькій до абсолютного нуля

Запитання 23

При якій температурі опір ртуті стрімко падає до 00С

варіанти відповідей

-4,30К

-2650С

-2690С

Запитання 24

Електричний струм – це…

варіанти відповідей

напрямлений рух заряджених частинок

велика кількість носіїв заряду

протидія провідника 

процес розпаду молекул розчиненої речовини на йони

Запитання 25

Діелектрики – це речовини або матеріали, які…

варіанти відповідей

погано проводять електричний струм

добре проводять електричний струм

не проводять електричний струм

таких речовин не існує

Запитання 26

Де застосовується електроліз? Виберіть усі правильні твердження

варіанти відповідей

рафінування

очищення стічних вод

зарядження акумуляторів

гальванопластика

Запитання 27

Виберіть формулу залежності опору металів від температури:

варіанти відповідей

R = R0 (1 ─ Δt)

R = R0 (1 + αΔt)

R = R0 (1 ─ αΔt)

R = R0 (1 ─ α)

Запитання 28

Як зміниться кількість міді, яка осідатиме на катоді під час електролізу, якщо силу струму зменшити в 2 рази? 

варіанти відповідей

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 2 рази

не зміниться

збільшиться в 4 рази

Запитання 29

водні розчини лугів, кислот або солей називаються

варіанти відповідей

електроліти

електроліз

напівпровідники

йони

Запитання 30

носіями струму у напівпровідниках є

варіанти відповідей

електрони

йони

атоми

дірки

Запитання 31

носіями струму в електролітах є

варіанти відповідей

позитивні йони

вільні електрони

негативні йони

атоми

Запитання 32

речовини, які проводять струм при певних умовах називається

варіанти відповідей

діелектрики

провідники

напівпровідники

вакуум

Запитання 33

щоб напівпровідник став провідником, треба його

варіанти відповідей

нагріти

освітити

розплавити

наелектризувати

Запитання 34

Метод отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів називають:

варіанти відповідей

рафінування

гальванопластика

гальваностегія

дисоціація

Запитання 35

Як зміниться опір в напівпровідниках при підвищенні температури?

варіанти відповідей

не зміниться

збільшиться

зменшиться

спочатку збільшиться, а потім зменшиться

Запитання 36

Чи залежить опір провідника від величини електричної напруги, прикладеної до його кінців?

варіанти відповідей

Так

Ні

Не знаю

Не розумію

Запитання 37

Чи залежить опір провідника від сили струму в ньому?

варіанти відповідей

Так

Ні

Не знаю

Не розумію

Запитання 38

Як називається прилад для визначення електричного опору провідника?

варіанти відповідей

Амперметр

Вольтметр

Омметр

Мікроамперметр

Запитання 39

Як називається прилад для визначення електричної напруги?

варіанти відповідей

Амперметр

Вольтметр

Омметр

Мікроомметр

Запитання 40

Як називається прилад для визначення величини сили струму?

варіанти відповідей

Амперметр

Вольтметр

Омметр

Мікроомметр

Запитання 41

За графіком вольт-амперної характеристики визнач величину електричного опору провідника.

варіанти відповідей

11 Ом

22 Ом

33 Ом

44 Ом

Запитання 42

За малюнком встанови точні покази приладів і обчисли електричний опір електролампи.

варіанти відповідей

I = 1 A; U = 16 В; R = 15 Ом.

I = 1,1 A; U = 18 В; R = 25 Ом.

I = 1,2 A; U = 18 В; R = 15 Ом.

I = 1,1 A; U = 18,5 В; R = 15 Ом.

Запитання 43

Визначити напругу на затискачах джерела струму, що має ЕРС 2 В і внутрішній опір 0,5 Ом до і після підключення до нього зовнішнього опору 4,5 Ом

варіанти відповідей

2 В; 0,8 В

1,5 В; 0,8 В

2 В; 1,8 В

1 В; 1,2 В

Запитання 44

ЕРС джерела струму 10 В. Коли до нього приєднали опір 2 Ом, сила струму в колі становитиме 4 А. Визначити струм короткого замикання

варіанти відповідей

10 А

15 А

20 А

25 А

Запитання 45

Закон Джоуля-Ленца

варіанти відповідей

Q=I2Rt

Q=IUt

I=U/R

Запитання 46

Вкажіть закон Ома

варіанти відповідей
Запитання 47

Вкажіть формули послідовного з'єднання

варіанти відповідей
Запитання 48

Вкажіть формули паралельного з'єднання

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест