Ресурсний потенціал підприємства

Додано: 8 листопада
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 34 рази
27 запитань
Запитання 1

Відмінність поняття «фактори виробництва» від «ресурсів виробництва» полягає в...

варіанти відповідей

цільовому призначенні засобів виробництва

способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва

реальному використанні в процесі виробництва

Запитання 2

Ресурси підприємства – це...

варіанти відповідей

грошові кошти підприємства

кошти, запаси, можливості, джерела чого-небудь, які потенційно можна використати в процесі діяльності підприємства

фактори виробництва

матеріальна частина майна підприємства

Запитання 3

За місцем походження ресурси поділяються на...

варіанти відповідей

природні та економічні

виробничі та невиробничі

предмети праці та засоби праці

функціональні та резервні

Запитання 4

Які з перелічених ресурсів можна віднести до економічних ресурсів?

варіанти відповідей

трудові

матеріальні

фінансові

потенційні

Запитання 5

Що означає термін «потенціал підприємства»?

варіанти відповідей

сума усіх ресурсів

можливості, резерви та ресурси, які можуть бути використані

приховані резерви

ступінь потужності будь-чого

Запитання 6

Ресурсний потенціал підприємства – це...

варіанти відповідей

сукупність ресурсів, що здатні забезпечити виживання та розвиток підприємства

засоби праці підприємства

приховані резерви

Запитання 7

Потенціал підприємства як економічна система включає...

варіанти відповідей

ресурси і зв’язки між ними

сукупність відділів і виробничих підрозділів

зовнішнє оточення і внутрішні процеси, а також їхню взаємодію

внутрішні граничні можливості підприємства при використанні всіх наявних ресурсів

Запитання 8

Властивість цілісності систем означає...

варіанти відповідей

первинність цілого, яке можна поділяти на компоненти

первинність компонентів, з яких складається єдине ціле

тотожність властивостей системи сумі властивостей її компонентів

неможливість розчленування цілого на окремі складові частини

Запитання 9

До елементів потенціалу підприємства можна віднести...

варіанти відповідей

засоби праці, робочу силу і предмети праці

засоби праці і робочу силу

засоби праці

все, що пов'язане з функціонуванням і розвитком підприємства

Запитання 10

Формування потенціалу підприємства будь-якого рівня є результатом...

варіанти відповідей

взаємодії ресурсів, які залучаються до господарської діяльності

впливу керуючої системи на керовану

розподілу фінансових ресурсів по факторах виробництва

реінвестування прибутку

Запитання 11

Блок системи управління в структурі потенціалу підприємства включає підсистеми...

варіанти відповідей

закупівля, виробництво, збут

маркетинг, виробництво, персонал, фінанси

організація, мотивація, контроль

планування, реалізація, контроль

Запитання 12

Блок діяльності персоналу включає такі складові:

варіанти відповідей

організаційну, виробничу, наукову

аналітичну, виробничу, комунікаційну

комерційну, виробничу, управлінську

аналітичну, виконавчу, організаційну

Запитання 13

До суб’єктних складових потенціалу підприємства відносять...

варіанти відповідей

маркетинговий потенціал

інноваційний потенціал

фінансовий потенціал

інфраструктурний потенціал

Запитання 14

До об’єктних складових потенціалу підприємства відносять...

варіанти відповідей

виробничий потенціал

науково-технічний потенціал

управлінський потенціал

кадровий потенціал

Запитання 15

Характер виробничих приміщень підприємства визначає його...

варіанти відповідей

технічний потенціал

технологічний потенціал

просторовий потенціал

фінансовий потенціал

Запитання 16

Найбільш повно відбиває ринкові можливості підприємства...

варіанти відповідей

місце розташування

маркетинговий потенціал

науково-технічний потенціал

інформаційний потенціал

Запитання 17

Привабливість місця розташування підприємства відбиває...

варіанти відповідей

маркетинговий потенціал

технічний потенціал

інфраструктурний потенціал

виробничий потенціал

Запитання 18

Спроможності підприємства в сфері нововведень характеризує...

варіанти відповідей

технологічний потенціал

інформаційний потенціал

організаційний потенціал

інноваційний потенціал

Запитання 19

Зазначте помилкове твердження:

варіанти відповідей

виробничий потенціал формується за рахунок виробничої, матеріальної та кадрової складової

економічний потенціал більш широке та містке поняття, ніж виробничий потенціал

економічний потенціал більш вузьке поняття, ніж виробничий потенціал, та входить в його склад

основним елементом, що визначає величину та умови росту економічного потенціалу, є виробничий потенціал

Запитання 20

За ступенем реалізації розрізняють потенціал...

варіанти відповідей

зовнішній і внутрішній

виробничий і фондовий

ринковий і неринковий

досягнутий і перспективний

Запитання 21

Вибір напрямку або стратегії розвитку та оптимізації структури потенціалу підприємства не залежить від...

варіанти відповідей

 складу і якості наявних економічних ресурсів

рівня конкурентоспроможності виконуваних робіт і послуг

існуючого положення на ринку і майбутніх цілей

правильної відповіді немає

Запитання 22

Планування розвитку потенціалу підприємства включає наступні етапи:  

варіанти відповідей

оцінку структури, динаміки та ефективності використання виробничих ресурсів і можливостей підприємства, його частки або займаного положення на ринку

визначення рівня конкурентоспроможності основних видів продукції, самого підприємства в цілому і його сукупного потенціалу

моніторингові відстеження динаміки реалізації продукції за попередні періоди

Запитання 23

Планування розвитку потенціалу підприємства проводиться за наступними головними індикаторами:

варіанти відповідей

динаміка внутрішнього ринку

забезпеченість виробничими ресурсами

динаміка національної економіки або економічного потенціалу

логістика

Запитання 24

Управління потенціалом у сфері планування здійснюється на наступними напрямами:

варіанти відповідей

забезпечення відповідності параметрів продукції вимогам споживачів

забезпечення оптимізації мікроклімату в колективі

прогнозування потенційних ситуацій на підставі інформації про зміни факторів зовнішнього середовища

поліпшення умов праці

Запитання 25

Управління потенціалом у сфері контролювання здійснюється на наступними напрямами:  

варіанти відповідей

оцінка рівня реалізації заходів моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку

запровадження та реалізація соціальних програм

доведення планових завдань до виконавців

опрацювання та оцінка декількох альтернативних варіантів планових завдань

Запитання 26

Проектуючи системи управління потенціалом підприємства розрізняють наступні моделі управління:

варіанти відповідей

еталонну, нормативну та ситуаційну

еталонну, реальну та ситуаційну

еталонну, нормативну та реальну

еталонну та реальну

Запитання 27

Еталонна модель управління потенціалом підприємства основана на...

варіанти відповідей

низці державних документів, юридично-адміністративних актів

використанні комплексу резервів поліпшення управління потенціалом за певного рівня розвитку продуктивних сил, їх взаємозв’язку та взаємозумовленості

вирішенні менеджерами будь-яких питань і проблем на свій розсуд, в інтересах підприємства

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест