12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Семінарське заняття ПР 2

Додано: 19 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
40 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає методи створення нових сортів рослин,порід тварин, штамів мікроорганізмів:

варіанти відповідей

генетика

анатомія

селекція

ентомологія

Запитання 2

Особливістю штучного добору є:

варіанти відповідей

здійснює адаптацію до конкретних умов існування певного виду. 

штучні умови існування

не забезпечує зниження витрат на виведення нових організмів

здійснює адаптацію до умов, які висуває людина

Запитання 3

Гібридизація -це

варіанти відповідей

Схрещування особин із різними генотипами, які є представниками одного виду

Відбір особин із потрібними ознаками

Схрещування особин, які є представниками різних видів

Схрещування особин однієї породи або навіть однієї родини

Запитання 4

Створення чистих ліній-це...

варіанти відповідей

Схрещування особин різних порід

Схрещування особин однієї породи або навіть однієї родини

Схрещування особин, які є представниками різних видів

Виведення гомозиготних особин з однаковим генотипом за великою кількістю генів

Запитання 5

Віддалена гібридизація- це...

варіанти відповідей

Відбір особин із потрібними ознаками

 Виведення гомозиготних особин з однаковим генотипом за великою кількістю генів

Схрещування особин, які є представниками різних видів

Схрещування особин різних порід

Запитання 6

Неспоріднене схрещування (аутбридинг)-це..

варіанти відповідей

Виведення гомозиготних особин з однаковим генотипом за великою кількістю генів

Схрещування особин різних порід

Схрещування особин однієї породи або навіть однієї родини

Відбір особин із потрібними ознаками

Запитання 7

Аналізуюче схрещування це-..

варіанти відповідей

схрещування двох дигетерозигот

схрещування герерозигот, внаслідок якого уфенотипі проявляється проміжна ознака

схрещування особини, що має невідомий генотип, з особиною, гомозиготною за рецесивними алелями всіх досліджуваних генів

схрещування гомозигот

Запитання 8

Суть генетичної інженерії полягає в...

варіанти відповідей

вивчення будови мікроорганізмів

в штучному створенні генів із потрібними властивостями і введення їх у відповідну клітину.

використаннятехнологій культивування нових клітин

використання технологій для виготовлення харчових продуктів

Запитання 9

Штучне обєднання частин різних рослин називається ...

варіанти відповідей

щеплення

клонування

мутагенез

добір

Запитання 10

Вкажіть, які рослини походять із Південноамериканського центру різноманіття і походження культурних рослин:варіанти відповідей

помідори

картопля 

 кукурудза

тютюн

какао

ананас

Запитання 11

Предком свійського коня є:


варіанти відповідей

архар

тарпан

зебу

тур

Запитання 12

Нащадків однієї клітини мікроорганізмів (чиста культура) називають:

варіанти відповідей

сорт

порода

штам

генофонд

Запитання 13

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

варіанти відповідей

молекулярна біологія

біохімія

селекція

генна інженерія

Запитання 14

Інбридинг — це: 


варіанти відповідей

 споріднене схрещування 

віддалене схрещування 

  створення чистих ліній

схрещування 

Запитання 15

Назовіть ім'я видатного вченого,який визначив основні географічні центри походження культурних рослин

варіанти відповідей

Л.П Симиренко

М.Ф.Іванов

М.І. Вавилов

В.М.Ремесло

Запитання 16

Явище, за якого перше покоління гібридів отриманих у результаті неспорідненго схрещування має підвищену життєздатність. продуктивність. ріст і стійкість проти захворювань - це:

варіанти відповідей

інбридинг

гетерозис

гібридизація

Запитання 17

Сукупність прийомів, методів і технологій виділення генів з організму чи клітини або їхній синтез поза організмами, здійснення маніпуляцій з такими генами та введення їх в інші клітини займається галузь...

варіанти відповідей

біотехнологія

генна інженерія

селекція

біоніка

Запитання 18

До біологічних чинників небезпеки належать

варіанти відповідей

хімікати

гмо

біологічна зброя

Запитання 19

Біотехнологія - це наука

варіанти відповідей

про чистоту довкілля

про взаємозв′язки живих організмів з навколишнім середовищем

сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми, біологічні процеси

наука про виробництво приладів та механізмів прототипом, яких є живі організми

Запитання 20

Що таке клітинна інженерія

варіанти відповідей

це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ

галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин

це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах

Запитання 21

Репродуктивна технологія екстракорпорального запліднення - це складова частина

варіанти відповідей

Цитотехнології 

Ембріотехнології 

Гістотехнології 

Трансплантології

Запитання 22

Химери - це

варіанти відповідей

штучно створені істоти, які мають клітини, що належать різним біологічним видам

штучно створені істоти, що мають вбудований ген інших організмів

організми, які з′явилися на світ в наслідок штучного запліднення

всі живі організми

Запитання 23

Найчастіше для експериментів у галузі генної інженерії використовують такий вид мікроорганізмів, як

варіанти відповідей

Кишкова паличка

Дріжджі

Туберкульозна паличка

Стафілокок

Амеба

Запитання 24

У онкології використовують такі сучасні методи терапії:

варіанти відповідей

біотерапія

вакцинотерапія

променева терапія

імунотерапія

генотерапія

Запитання 25

Розділ медицини, предметом якого є діагностика та лікування новоутворень.

варіанти відповідей

Трансплантологія

онкологія

біоетика

біотехнологія

Запитання 26

Формування у хворого довготривалої імунної реакції.

варіанти відповідей

біотерапія

вакцинотерапія

променева терапія

імунотерапія

Запитання 27

Терапія, що передбачає можливість формування поля опромінення , повторює точні розміри і конфігурацію наявного пухлинного процесу.

варіанти відповідей

імунотерапія

променева терапія

вакцинотерапія

біотерапія

Запитання 28

Модифікація клітин імунної системи (Т-лімфоцитів) для безпосередньої боротьби

варіанти відповідей

імунотерапія

променева терапія

біотерапія

вакцинотерапія

Запитання 29

За останні десятиліття у репродуктивній медицині розроблено новітні методики:

варіанти відповідей

сурогатне материнство

банк донорської сперми

заморожування ембріонів

пронуклеарне перенесення ядер

методика стимульованих циклів

Запитання 30

Метод, що полягає у пересадці організму тканин чи органів від іншого організму або створених штучно

варіанти відповідей

регенерація

трансплантація

клонування

репродукція

Запитання 31

Яку назву має вид трансплантації, при якій реципієнт є донором для самого себе?


варіанти відповідей

аутотрансплантація

ксенотрансплантація

аллотрансплантація

Запитання 32

Яку назву має вид трансплантації, коли донором є не людина, а тварина?

варіанти відповідей

Ксенотрансплантація

Аллотрансплантація

Аутотрансплантація

Запитання 33

Яку назву мають клітини, що зберігають здатність до поділу і залишаються недиференційованими?

варіанти відповідей

стовбурові

статеві

соматичні

нервові

Запитання 34

Який процес, зображений на малюнку?

варіанти відповідей

мейоз

мітоз

амітоз

апоптоз

Запитання 35

Випадкова або патологічна загибель клітин?

варіанти відповідей

некроз

амітоз

апоптоз

ацидоз

Запитання 36

Які організми слугують векторами для переміщення генів з одного організму до іншого?

варіанти відповідей

бактерії

рослини

віруси


тварини

Запитання 37

Які препарати синтезовані за допомогою генної інженерії?

варіанти відповідей

 інтерферон


інсулін

 тестостерон


соматотропін

Запитання 38

Застосування цих речовин зменшило смертність від інфекційних захворювань

варіанти відповідей

 антибіотики

ферменти

 гормони

 вітаміни

Запитання 39

Генетично модифіковані організми отримують методом:

варіанти відповідей

клітинної інженерії

 гібридизації


штучного добору

Запитання 40

 Найбільший внесок у визначення основних географічних центрів походження культурних рослин зробив


варіанти відповідей

Володимир Вернадський

Джаред Даймонд

Микола Вавилов

Трохим Лисенко

Лев Толстой

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест