Сила струму. Напруга. Електричний опір. Закон Ома.

Додано: 29 лютого
Предмет: Фізика, 8 клас
38 запитань
Запитання 1

Як називається фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму?

варіанти відповідей

Опір

Напруга

Сила струму

Густина

Запитання 2

Яким є правильне продовження речення: «Сила струму в провіднику…»


варіанти відповідей

не залежить від напруги на кінцях провідника

обернено пропорційна напрузі на кінцях провідника

прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника

дорівнює напрузі на кінцях провідника

Запитання 3

Яким є правильне формулювання закону Ома для ділянки кола?

варіанти відповідей

Опір однорідної ділянки прямо пропорційний напрузі та обернено пропорційний силі струму

Напруга на однорідній ділянці кола прямо пропорційна добутку сили струму та опору

Сила струму на однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі та обернено пропорційна її опору

Сила струму на однорідній ділянці кола прямо пропорційна опору на ділянці кола та обернено пропорційна напрузі на ній

Запитання 4

Сила струму в колі 2 А, при напрузі на його кінцях 5 В. Чому дорівнює опір провідника?

варіанти відповідей

10 Ом

0,4 Ом

4 Ом

2,5 Ом

Запитання 5

Як зміниться сила струму в колі, якщо напругу збільшити в 3 рази, а опір зменшити в 3 рази?


варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Збільшиться в 9 разів

Зменшиться в 9 разів

Запитання 6

Як називається залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях?

варіанти відповідей

Електричним опором провідника

Вольт-амперною характеристикою провідника

Ампер-омною характеристикою провідника

Вольт-омною характеристикою провідника

Запитання 7

Закінчіть речення: "Сила струму менша в тому провіднику, який має ..."

варіанти відповідей

менший опір

більший опір

більшу напругу

меншу напругу

Запитання 8

Одиниця вимірювання опору?

варіанти відповідей

А

Ом

В

Кл

Запитання 9

Чому дорівнює опір нагрівального елемента електрочайника, якщо напруга в електромережі 220В, а сила струму в нагрівальному елементі 10А?

варіанти відповідей

12 Ом

25 Ом

22 Ом

28 Ом

Запитання 10

Якою буквою позначається сила струму

варіанти відповідей

R

U

q

I

Запитання 11

Який прилад зображений на картинці?

варіанти відповідей

Амперметр

Динамометр

Метроном

Резистор

Запитання 12

Як називають прилад для вимірювання сили струму?

варіанти відповідей

Вольтметр

Амперметр

Динамометр

Метроном

Запитання 13

Правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання сили струму амперметром:

варіанти відповідей

Амперметр вмикають у коло послідовно.

Клему амперметра, біля якої стоїть знак «+», потрібно з’єднувати з проводом, що йде від позитивного полюса джерела струму, клему зі знаком «–» із проводом, що йде від негативного полюса.

Не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач струму.

Немає правильної відповіді

Запитання 14

Фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу - це

варіанти відповідей

Сила тяжіння

Сила струму

Сила тертя-ковзання

Сила тиску

Запитання 15

Якою формулою обчислюють силу струму в колі?

варіанти відповідей

I=q/t  

I=t/g

q=It

R=U/I

Запитання 16

Умовне позначення амперметра на електричних схемах?

варіанти відповідей
Запитання 17

Математичний вигляд закону Ома для ділянки кола?

варіанти відповідей
Запитання 18

1 В це -

варіанти відповідей

напруга на ділянці кола, за якої електричне поле виконує роботу 1 Дж, переміщуючи по цій ділянці заряд, що дорівнює 1 Кл.

заряд, який проходить через поперечний переріз провідника при силі струму в провіднику 1 А.


фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

Запитання 19

Прилад для вимірювання напруги називають .... . Приєднують його ... .

варіанти відповідей

амперметр, послідовно.

амперметр, паралельно.

вольтметр, послідовно.

вольтметр, паралельно.

Запитання 20

На рисунку подано шкалу вимірювального приладу. Визначте ціну поділки шкали та показ цього приладу.

варіанти відповідей

0,1 В; 1,2 В

0,2 В; 1,2 В

0,2 А; 1,4 А

0,2 В; 1,4 В

Запитання 21

Як зміниться опір провідника, якщо напруга на ділянці кола збільшиться в 4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 2 рази

не зміниться

Запитання 22

Які величини характеризують будь-яке електричне коло?

варіанти відповідей

Сила струму, напруга, опір

Робота струму, сила струму, напруга

Довжина провідника, опір, напруга

Опір, сила струму, енергія

Запитання 23

Вольт-амперна характеристика провідника-це

варіанти відповідей

формула

графік

рівняння

одиниця вимірювання

константа

Запитання 24

Одиниця сили струму названа на честь ...   

варіанти відповідей

Шарль Кулон

Александро Вольт

Андре Ампер

Луїджі Гальвіні

Запитання 25

Якою буквою позначається електричний опір?

варіанти відповідей

R

U

q

I

Запитання 26

Виберіть вираз для обчислення заряду, який проходить через поперечний переріз провідника.

варіанти відповідей

q=It

q=I/t

t=qI

I=qt

Запитання 27

Робота, яку може виконати або виконує електричне поле, переміщуючи заряд по даній ділянці кола, визначається ....

варіанти відповідей

електричною напругою

зарядом

силою струму

енергієї

Запитання 28

У яких із наведених електричних схем допущені помилки?

варіанти відповідей

Тільки в схемі а

У схемах б і в

У схемах ав і г

У схемах а, б і г

У схемах а і г

Запитання 29

За якою формулою можна розрахувати роботу, яку виконує електричне поле під час проходження струму? 

варіанти відповідей

q = A / U

A = qU

U = A /q

A = mgh

Запитання 30

Скільки помилок і неточностей допущено в схемі

варіанти відповідей

одна

дві

три

жодної

Запитання 31

В яких одиницях вимірюють електричну напругу?

варіанти відповідей

Кл

Н

А

В

Запитання 32

На якому з рисунків правильно зображено схему підключення вольтметра для вимірювання напруги на лампочці?

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 33

Оберіть правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання напруги вольтметром?

варіанти відповідей

Клему вольтметра, біля якої стоїть знак «+», слід з’єднувати з проводом, який іде від позитивного полюса джерела струму; клему зі знаком «–» — із проводом, який іде від негативного полюса

Не можна приєднувати вольтметр до кола, в якому відсутній споживач струму, — це може призвести до псування обладнання або пожежі

Вольтметр приєднують паралельно до тієї ділянки кола, на якій необхідно виміряти напругу

Для вимірювання напруги на виході джерела струму вольтметр приєднують безпосередньо до полюсів джерела 

Запитання 34

Умовне позначення вольтметра на електричних схемах?

варіанти відповідей
Запитання 35

Як називається прилад для вимірювання напруги?

варіанти відповідей

Амперметр

Вольтметр

Омметр

Ватметр

Запитання 36

Закінчіть речення: "Чим більшою є напруга на ділянці кола, тим ..."

варіанти відповідей

меншу роботу виконає електрична сила під час переміщення цією ділянкою заряду 1 Кл

більшу роботу виконає електрична сила під час переміщення цією ділянкою заряду 1 В

більшу роботу виконає електрична сила під час переміщення цією ділянкою заряду 1 Кл

Запитання 37

Формула для знаходження напруги?

варіанти відповідей
Запитання 38

Визначте ціну поділки кожної шкали і напругу на кожному вольтметрі?

варіанти відповідей

а) 1 В; U = 3 В

б) 1 В; U = 7 В

в) 1 В; U = 2 В

а) 1 В; U = 3 В

б) 1 В; U = 6 В

в) 1 В; U = 8 В

а) 1 В; U = 4 В

б) 0,5 В; U = 6 В

в) 1 В; U = 7 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест