18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Сталий розвиток та раціональне природокористування

Додано: 15 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 699 разів
24 запитання
Запитання 1

Що таке забруднення?

варіанти відповідей

різноманітні природні або штучні агенти, які потрапляють у навколишнє середовище у концентраціях, що перевищують звичайний природний фон і негативно впливають на організми.

біотичні та абіотичні фактори 

шкідливі викиди в атмосферу, водойми та грунти відходів виробництва

екологічна проблема

Запитання 2

Спільною ознакою глобальних екологічних проблем є

варіанти відповідей

Масштабність

Локальність

  Можливість розв'язання окремими державами

Відсутність загрози знищення людства

Запитання 3

Озонові діри реально небезпечні у зв'язку з послабленням захисту живого від згубної дії

варіанти відповідей

Заряджених частинок іоносфери

  Інфрачервоних променів

Низьких температур космосу

Ультрафіолетового випромінювання

Запитання 4

До найстійкіших і найпоширеніших забруднювачів водойм належать


варіанти відповідей

Карбон(ІІ) оксид

   

Амоніак

 

 Нафтопродукти


  Сажа й пил

Запитання 5

У рамках якої системи поглядів реалізуються напрямки сучасної екополітики України?

варіанти відповідей

Концепція плюралістичної демократії

 

 Концепція заповідності

  

 Концепція постіндустріального суспільства

 

Концепція сталого розвитку

Запитання 6

Масове розмноження фітопланктону, що спричинює зміну забарвлення води і погіршує кисневу забезпеченість вод, - це...

 

варіанти відповідей

Озонові діри

 "Цвітіння" води

Кислотні опади

Смог

Запитання 7

Як називається пристосування видів до умов нового середовища та до нових угруповань й екосистем?

варіанти відповідей

Акліматизація

 Реінтродукція

Реакліматизація

 Інтродукція

Запитання 8

Системи, створені людиною для отримання сільськогосподарської продукції

 

варіанти відповідей

поле

агросистеми

виноградники

екосистеми

Запитання 9

Продуктивність штучної екосистеми підвищується за рахунок:


варіанти відповідей

селекційної роботи

внесення добрив

  вилучення з агроценозу речовин (споживання вирощеної в них продукції)

технології сівозмін

Запитання 10

Розділ екології, що вивчає взаємини організмів з чинниками довкілля у процесі сільськогосподарського виробництва

варіанти відповідей

Агроценологія

Аутекологія

  

Синеколгія

Біосистемологія

 

Запитання 11

Агроценоз вважають штучною екосистемою, так як він


 

варіанти відповідей

не може існувати без додаткової енергії

 

складається з продуцентів, консументів і редуцентов

  

існує тільки за рахунок енергії сонячного світла

 

не включає консументов і редуцентов

Запитання 12

Вкажіть наслідки антропогенового забруднення

 

варіанти відповідей

потрапляння отрутохімікатів у підземні води

пожежі внаслідок удару блискавки

глобальне потепління

 смерчі

  сміттєзвалища

виверження вулканів

Запитання 13

 Відповідно до природних чинників, забруднення розділяють

варіанти відповідей

механічні, фізичні

 хімічні, фізичні, біологічні

 хімічні, біологічні

 механічні, фізичні, хімічні

Запитання 14

До глобальних екологічних проблем належить:

 

варіанти відповідей

скорочення сільськогосподарських угідь


техногенні катастрофи

 

  електромагнітне випромінювання

 

 перенаселення

Запитання 15

До альтернативних джерел енергії відносяться:


варіанти відповідей

  енергія вітру, припливів та відпливів

 теплова та ядерна енергетика, гідроенергетика

 енергія сонця, вітру, Землі, хвиль та припливів, біомаси

сонячна енергія, біопаливо, теплова енергетика

Запитання 16

Поступове погіршення властивостей ґрунтів, що супроводжується зменшенням вмісту гумусу й зменшенням родючості називається

варіанти відповідей

ерозією

деградацією

засоленням

фіторемедіацією

Запитання 17

Наука про стан довкілля та місце людини в ньому - це

варіанти відповідей

екологія

інвайронментологія

соціологія

аутекологія

Запитання 18

Список видів тварин, рослин, грибів, які перебувають під загрозою зникнення на території України - це

варіанти відповідей

Чорні списки

Червоні списки

Червона книга України

Зелена книга України

Запитання 19

Із переліку вибрати приклади хімічного забруднення

варіанти відповідей

розливи нафти

потрапляння у ґрунт пестицидів

інфрачервоне випромінювання

розповсюдження хвороботворних вірусів

потрапляння ртуті в навколишнє середовище

Запитання 20

До наслідків забруднення атмосфери відносять

варіанти відповідей

озонові діри

засолення

смог

кислотні дощі

цвітіння води

Запитання 21

До наслідків біологічного забруднення можна віднести

варіанти відповідей

цвітіння води

вірусні захворювання

знищення картоплі колорадськими жуками

розвиток алергії викликаної пилком амброзії

загибель морських мешканців в результаті розливів нафти

Запитання 22

Кислотні дощі з'являються в результаті викидів в атмосферу

варіанти відповідей

сульфур (IV) оксиду

метану

нітроген (IV) оксиду

вуглекислого газу

озону

Запитання 23

Цвітіння води можуть викликати

варіанти відповідей

ціанобактерії

діатомові водорості

одноклітинні зелені водорості

багатоклітинні зелені водорості

водні покритонасінні

Запитання 24

Засолення виникає внаслідок накопичення в ґрунті

варіанти відповідей

хлоридів

нітратів

карбонатів

силікатів

сульфатів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест