Тема №28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

Додано: 11 травня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 33 рази
17 запитань
Запитання 1

Яка територія увійшла до складу УРСР в 1954 р.?


варіанти відповідей

Закарпаття;

Північна Буковина;

Крим;

Західна Волинь.

Запитання 2

Яка подія в діяльності-УРСР на міжнародній арені відбулася в 1954 р.?

.

варіанти відповідей

УРСР стала членом ООН;

УРСР стала членом Ради Європи;

УРСР стала членом ОБСЄ;

УРСР стала членом ЮНЕСКО.

Запитання 3

Позначте рік і місяць, коли відбувся XX з'їзд КПРС, на якому М. Хрущов виступив із доповіддю «Про культ особи Й. Сталіна та його наслідки».


варіанти відповідей

червень 1957 р

жовтень 1961 р.;

лютий 1956 р.

січень 1955 р

Запитання 4

Яке твердження характеризує розширення повноважень УРСР наприкінці 1950-х рр.?


варіанти відповідей

в УРСР були створені 11 економічних адміністративних районів, почали діяти раднаргоспи; усі підприємства в регіонах управлялися раднаргоспами, які в свою чергу підпорядковувалися Раді Міністрів УРСР; функції планування і контролю над всією українською економікою рішенням ЦК КПУ були передані Держплану УРСР;

реформи М.Хрущова по суті змінили унітарний характер СРСР; республіки, зокрема РРФСР, УРСР, БРСР, фактично здобули економічний суверенітет;

українська еліта рішуче і послідовно виступала на захист соціально-економічних інтересів України, що на практиці призвело до відродження автономії УРСР у сферах економіки та соціальної політики; 

УРСР, як і інші союзні республіки, здобули повну самостійність у формуванні й використанні свого бюджету, матеріально-технічному постачанні, збуті продукції.

Запитання 5

Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

варіанти відповідей

М. Хрущов і його оточення прийняли рішення рішуче переглянути справи жертв політичних процесів, сфабрикованих в 1920-1930-х рр.;

в УРСР на кінець 1959 р. реабілітували 58% загальної кількості засуджених, при цьому реабілітації не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня 1934 р.;

держава визнавала себе винною в депортації селян під час колективізації 1930-х рр., вибіркової депортації із Західної України, депортації кримських татар, німців та інших народів Півдня України;

більше всього було реабілітовано жертв сталінського режиму з 1959 по 1963 рр. (250 тис. осіб), у 1960-х рр. процес реабілітації продовжувався на рівні 1950-х рр.

Запитання 6

Позначте твердження, яке розкриває зміст реформ М. Хрущова у другій половині 1950-х рр.


варіанти відповідей

було ліквідовано ради народного господарства, а всі підприємства підпорядковано загальносоюзним міністерствам за галузевим принципом;

створювалися спеціальні фонди для матеріального заохочення робітників і службовців залежно від результатів їхньої праці;

ліквідовувалися галузеві міністерства й упроваджувалася система рад народного господарства (раднаргоспів);

розширювалася господарська самостійність підприємств, вводився госпрозрахунок.

Запитання 7

Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. безпосередньо вплинули на життєвий рівень населення України?

1    одержання селянами паспортів, яких вони фактично не мали з моменту запровадження паспортної системи в 1932 р.;

2       у 1957 р. було ліквідовано практику державних позик, які забирали майже 10% заробітків трудящих і були прихованою формою додаткового оподаткування населення;

3    збільшився випуск промислових товарів, урізноманітнювався їх асортимент;

4   створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування;

5    значних розмірів набуло житлове будівництво: у 1956-1965 рр. в УРСР житло одержали понад 18 млносіб;

6     запроваджено щомісячне авансування колгоспників, ліквідовано натуроплату, списано заборгованість із податку і поставок за попередні роки;

7    підвищення рівня оплати праці, скорочення робочого дня, упровадження п'ятиденного робочого тижня.

варіанти відповідей

2,5,6,7;

1,2,5,7;

2,4,5,6;

1,3, 5, 7.

Запитання 8

Позначте завод, де на початку 1960-х рр. почалося масове виробництво українських легкових автомобілів, що стало наслідком появи нової галузі української промисловості - легкового автомобілебудування.


варіанти відповідей

Кременчуцький автобудівельний завод;

Запорізький автобудівельиий завод;

Луцький автобудівельний завод;

Львівський автобусний завод.

Запитання 9

Яке твердження відповідає дійсності?


варіанти відповідей

М. Хрущов наполіг на тому, щоб у республіканському законі про народну освіту, прийнятому в квітні 1959 р., було зафіксоване положення про факультативність вивчення української мови;

з 1961 р. вивчення української мови стало обов'язковим, а російська вивчалася за бажанням;

за ініціативою М. Підгорного в республіканському законі про народну освіту, прийнятому у квітні 1959 р., було зафіксоване положення про обов'язкове вивчення української мови;

з 1962 р. в усіх школах України без винятку обов'язково вивчалися українська і російська мови.

Запитання 10

Позначте твердження стосовно основних положень Закону СРСР «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток народної освіти в СРСР», прийнятому в грудні 1958 р. (у квітні 1959 р. відповідний закон було прийнято в Україні), яке не відповідає дійсності.


варіанти відповідей

стратегічним напрямком школи стала її політехнізація; з цією метою в школах впроваджувалося виробниче навчання, частина занять відбувалася на підприємствах, у колгоспах і радгоспах;  

створювалася матеріальна база для оволодіння учнями шкіл однією з масових професій;

впроваджувалася обов'язкова для всіх учнів УРСР середня освіта;

10-річні школи перетворювали на 11-річні.

Запитання 11

Прочитайте уривок зі спогадів письменника, режисера Л. Танюка і вставте пропущену назву молодіжної організації, про яку йдеться у тексті:

« _______ склався в останні зимові дні 1959 р. Перші його групи виникли під час

новорічних колядок і щедрівок. Тут були студенти театрального інституту й консерваторії, прилучалась молодь акторських і режисерських курсів...

Художники-нонконформісти принесли із собою дух активного бунту, заперечення старих догм і форм. Завдяки їм набула практичного сенсу ідея _______ - об 'єднати молоді творчі сили,

вирвати їх з-під влади зашкарублих творчих спілок. Отже, із березня—квітня 1960 р. _____

заявив про себе по всіх усюдах. Серед шести його секцій найчислецніша була художня, керована Аллою Горською».


варіанти відповідей

Клуб творчої молоді (Київ);

Клуб творчої молоді «Пролісок» (Львів);

«Союз української молоді Галичини» (Львів);

Клуб творчої молоді Дніпропетровська.

Запитання 12

Кого із  «шестидесятників» називали  «лицарем українського відродження»?


варіанти відповідей

М Вінграновський

В. Симоненко;

Є. Сверстюк;


І. Драч.

Запитання 13

Позначте назву однієї з перших дисидентських організацій України, стратегію діяльності якої стали слова її лідера.

«Завдання полягає в підготовці народу до нового масового руху за національну свободу. Для такої праці потрібні не скоростріл з багнетом, а натхнене слово з вірою в перемогу добра над злом, свободи над рабством, залежних народів від імперії».

варіанти відповідей

Український визвольний комітет;

Український національний фронт;

Об'єднана партія визволення України (ОПВУ);

Українська робітничо-селянська спілка (УРСС).

Запитання 14

Яка подія в Україні відбулася у рік схвалення XXII з'їздом КПРС програми будівництва комунізму?


варіанти відповідей

у Київському університеті відбулася конференція з питань культури, вживання української мови, що перетворилася у масову антирусифікаторську акцію;

відбувся судовий процес над членами Української робітничо-селянської спілки -Л. Лук'яненком, І. Кандибою;

було ліквідовано військові трибунали МВС та Особливу нараду МВС, яка мала право застосовувати в адміністративному порядку висилку, заслання й ув'язнення;

утворено Комітет державної безпеки СРСР і УРСР.

Запитання 15

Позначте ланцюжок, у якому позначені прізвища «шестидесятників» в українській літературі.


варіанти відповідей

А. Малишко, Л. Танюк, О. Заліваха;

А. Горська, О. Гончар, В. Сосюра;

І. Світличний, В. Симоненко, Л. Костенко;

Ю. Яновський, Л. Плющ, М. Брайчевський.

Запитання 16

Установіть відповідність між термінами та їхнім змістом.

А волюнтаризм

1 оцінка події, факту, особи і винесення рішень залежно від особистих симпатій чи антипатій

Б суб'єктивізм

2 розширення прав місцевих органів управління внаслідок передання їм деяких функцій центральних органів

В авторитаризм

3 соціально-економічна діяльність, яка нехтує об'єктивними законами історичного розвитку, керується суб'єктивним (власним) бажанням і волею окремої людини та її довільними рішеннями

Г децентралізація

4 влада, заснована на підпорядкуванні управління країною одній особі

варіанти відповідей

А/1, Б/3, В/4, Г/2; 

А/2, Б/1, В/4, Г/3; 

А/З, Б/1, В/4, Г/2; 

А/З, Б/4, В/1, Г/2; 

Запитання 17

Установіть послідовність подій, пов'язаних з розвитком науки і техніки в 1953-1964 рр.

А перший космонавт-українець П. Попович здійснив політ на космічному кораблі «Восток-3»;

Б створено обчислювальний центр АН УРСР (згодом - Інститут кібернетики);

В у Харківському фізико-технічному інституті АН УРСР побудовано найбільший на той час у світі прискорювач електронів;

Г створення в Інституті фізики АН УРСР ядерного реактору, за допомогою якого здійснювалися дослідження атомного ядра.

варіанти відповідей

1/В, 2/Г, З/А, 4/Б

1/Б, 2/Г, З/А, 4/В

1/Б, 2/А, З/Г, 4/В

1/А, 2/Г, З/Б, 4/В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест