Тема 28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр)

Додано: 17 червня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 57 разів
23 запитання
Запитання 1

 Коли відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «Вони були першими, хто підняв повстання в серці ГУЛАГу.., які струснули основи радянської репресивної машини. Їхнім прапором був чорний - з червоною смугою. Тоді одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв'язнів Норильська, 70 % 3 яких були українцями.»?

варіанти відповідей

А 1941-1945 рр.

Б 1946-1947 рр.

В 1953-1954 рр.

Г1959-1961 рр.

Запитання 2

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У 1953-1958 рр. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом утричі, зокрема на зерно - у 7 разів, на продукти тваринництва - у 5,5. Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми - 25 % коштів, що отримували колгоспи від реалізації продуктів тваринництва».

Ужиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано на

варіанти відповідей

А удосконалення системи «держприймання» в колгоспах.

Б запровадження ринкових відносин у сільському господарстві.

В посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

Г створення сприятливих умов для розвитку присадибного господарства селян.

 

Запитання 3

Хто є автором картини, репродукцію якої зображено на фото?


варіанти відповідей

М. Приймаченко

А. Горська

К. Білокур

Т. Яблонська

Запитання 4

Л. Костенко, В. Симоненко - діячі, яких об'єднує

варіанти відповідей

членство в Українській робітничо-селянській спілці (УРСС).

належність до плеяди шістдесятників в українській культурі.

перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду».

участь в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів.

Запитання 5

«Самвидав» - це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР, що полягав у

варіанти відповідей

поширенні серед населення української національної символіки.

написанні листів-протестів до вищого партійно-радянського керівництва.

неофіційному виготовленні та розповсюдженні літературних і публіцистичних творів.

друкуванні в державних засобах масової інформації критичних матеріалів.

Запитання 6

 Результатом проведення партійно-радянським керівництвом у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. широкомасштабного індустріального житлового будівництва стало поширення в суспільстві поняття

варіанти відповідей

«відлига».

«хрущовка».

«раднаргосп».

«лібералізація».

Запитання 7

 Метою реалізації хрущовських надпрограм у сільському господарстві було

варіанти відповідей

стрімке збільшення виробництва сільгосппродукції.

подолання наслідків голоду 1946-1947 рр

ліквідація аграрного перенаселення.

руйнування колгоспно-радгоспної системи виробництва.

Запитання 8

 Що зумовило появу в Українській РСР покоління митців, яке увійшло в історію під назвою «шістдесятники»?


варіанти відповідей

відмова КПРС від насадження методу «соціалістичного реалізму»

припинення переслідувань діячів українського визвольного руху

активна діяльність організацій і груп українських дисидентів

лібералізація суспільно-політичного життя в республіці

Запитання 9

 Який захід партійно-радянського керівництва в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?


варіанти відповідей

збільшення присадибного господарства колгоспників

узаконення підприємницької діяльності в торговельній сфері

ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

створення на підприємствах фондів матеріального заохочення робітників

Запитання 10

 Що було характерним для економічного розвитку УРСР наприкінці 1950-х - у першій половині 1960-х рр.?


варіанти відповідей

децентралізація системи управління промисловістю

запровадження карткової системи розподілу товарів народного вжитку

переведення підприємств на госпрозрахунок і самофінансування

пріоритетний розвиток вільних економічних зон

Запитання 11

    Створення раднаргоспів у другій половині 1950 - першій половині 1960-х рр. призвело до


варіанти відповідей

послаблення союзної номенклатури та посилення ролі місцевих керівників.

встановлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

переходу підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

відновлення товарно-грошових відносин і централізованого планування.

Запитання 12

  Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського суспільства в період


варіанти відповідей

«відбудови»

«відлиги».

«застою»

«перебудови»

Запитання 13

  Укажіть прізвище лідера Радянського Союзу на момент ухвалення Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР».


варіанти відповідей

Й. Сталін

М. Хрущов

Л. Брежнєв

М. Горбачов

Запитання 14

 Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період «відлиги»


 

варіанти відповідей

не змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку.

забезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій.

створив передумови відновлення збройної боротьби УПА.

сприяв переходу до ринкових методів господарювання.

Запитання 15

 Який захід партійно-радянського керівництва СРСР і УРСР в 1950 — середині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?


варіанти відповідей

заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи

упровадження державних позик і збільшення присадибних ділянок колгоспників

створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

Запитання 16

 Запровадження в 1957 р. в Українській РСР системи раднаргоспів призвело до


варіанти відповідей

передання підприємств республіки в союзне підпорядкування.

стрімкого розвитку підприємств воєнно-промислового комплексу.

підпорядкування більшості підприємств Раді міністрів республіки.

відновлення командно-адміністративної системи управління.

Запитання 17

  Наприкінці 1950-х рр. у СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, одне з положень якої передбачало вибір батьками мови навчання дітей.

Українська інтелігенція виступила проти цього положення, тому що воно

варіанти відповідей

сприяло русифікації системи освіти в УРСР.

суперечило Закону «Про мови в Українській РСР»

створювало умови для дискримінації російської мови.

відновлювало практику політики «українізації» 1920-х рр.

Запитання 18

З якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УРСР наприкінці 1950 — на початку 1960-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

варіанти відповідей

переконати суспільство в необхідності ведення здорового способу життя

пропаганди успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві

мобілізувати колгоспників на здійснення відбудови народного господарства

продемонструвати молоді престижність та почесність праці жінок-колгоспниць

Запитання 19

  «Раднаргоспи», створені в УРСР у 1957 р., — цеваріанти відповідей

органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України з іншими республіками Радянського Союзу.

державні установи, що здійснювали укрупнення колгоспів, їхню реорганізацію в радгоспи та продаж техніки машинно-тракторних станцій.

організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції у колгоспно-кооперативному секторі України.

органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

Запитання 20

 Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?

1.          Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

2.          Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.

3.          Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.

4.          Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.

5.          Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

6.          Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.

варіанти відповідей

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 6

В 1, 2, 4

Г 3, 5, 6

Запитання 21

  Яке з поданих нижче тверджень є правильним?


варіанти відповідей

ХХ з’їзд КПРС започаткував процес реабілітації необґрунтовано репресованих осіб, але через опір сталіністів він не відзначався масштабністю й системністю проведення.

В УРСР до кінця 1959 р. реабілітували 58% загальної кількості засуджених, при цьому реабілітації не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня 1934 р.

1954 р. став першим роком десталінізації – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила рішення про повернення на батьківщину незаконно депортованих кримських татар.

Упродовж другої половини 1950-х рр. в Україні влада водночас із реабілітацією жертв політичних репресій продовжувала боротьбу з «безрідним космополітизмом»

Запитання 22

  У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення?

«В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико- технічному інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію ядерного реактора».


варіанти відповідей

1950-х рр

1960-х рр.

1970-х рр.

1980-х рр.

Запитання 23

В продовж 1950- х – середини 1960-х рр.:

1.          Скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах.

2.          Проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів.

3.          Індустріальне будівництво житла та пом’якшення житлової проблеми.

4.          Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

5.          Перегляд і підвищення тарифної системи оплати праці, перехід на п’ятиденний робочий тиждень при восьмигодинному робочому дні.

6.          Інтенсифікація праці шляхом переходу на шестиденний робочий тиждень та скорочення відпусток.

7.          Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.


варіанти відповідей

1, 3, 5, 7

2, 3, 6, 7

2, 4, 5, 6

3, 4, 5, 6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест