Теми: 4.1. Дослід Е.Резерфорда. Постулати Н.Бора. Енергетичні рівні атома. 4.2. Види спектрів. Основи спектрального аналізу. 4.3. Квантово-оптичні генератори (лазери). 4.4. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 365 разів
48 запитань
Запитання 1

Хто першим запропонував будову атома?

варіанти відповідей

Томсон

Резерфорд

Максвелл

Бор

Запитання 2

Як називали модель атома Томсона?

варіанти відповідей

Ром-баба

Круасан

Ватрушка

Пудинг із родзинками

Запитання 3

Яку модель атома запропонував Резерфорд?

варіанти відповідей

Пудинг із родзинками

Ватрушка

Планетарна модель

Зоряна модель

Запитання 4

Відхилення α-частинок від початкового напрямку у досліді Резерфорда пояснюється їх взаємодією...

варіанти відповідей

з атомами Ауруму

між собою

з електронами

з ядрами атомів

Запитання 5

Хто модифікував планетарну модель атома?

варіанти відповідей

Томсон

Резерфорд

Бор

Максвелл

Запитання 6

В чому суть теорії Бора?

варіанти відповідей

Атом, якщо перебуває в певному стані, не випромінює енергію

Атом, якщо перебуває в певному стані, випромінює енергію

Атом при переході з одного стану в інший випромінює або поглинає енергію

Атом при переході з одного стану в інший не випромінює і не поглинає енергію

Запитання 7

Які бувають стаціонарні стани?

варіанти відповідей

Основний і збуджені стани

Основний і допоміжні стани

Основний і збалансований

Основний і зрівноважений

Запитання 8

Яку гіпотезу висунув Луї де Бройль?

варіанти відповідей

Корпускулярно-хвильовий дуалізм є характерним лише для фотонів

Корпускулярно-хвильовий дуалізм є характерним не лише для фотонів, а й для будь-яких інших макрочастинок

Корпускулярно-хвильовий дуалізм є характерним не лише для фотонів, а й для будь-яких інших мікрочастинок

Корпускулярно-хвильовий дуалізм є не характерним для фотонів і й для будь-яких інших мікрочастинок

Запитання 9

В чому суть корпускулярно-хвильового дуалізму?

варіанти відповідей

Корпускулярно-хвильовий дуалізм - це універсальна властивість матеріальних об'єктів, яка полягає в тому, що в поведінці того самого об'єкта можуть виявлятись і корпускулярні, і хвильові риси

Корпускулярно-хвильовий дуалізм - це універсальна властивість матеріальних об'єктів, яка полягає в тому, що в поведінці того самого об'єкта можуть виявлятись тільки хвильові риси

Корпускулярно-хвильовий дуалізм - це універсальна властивість матеріальних об'єктів, яка полягає в тому, що в поведінці того самого об'єкта можуть виявлятись тільки корпускулярні риси

Запитання 10

Кожній рухомій частинці відповідає певна хвиля - ... , довжину якої визначають за формулою...

варіанти відповідей

хвиля де Бройля, λ = h / p

хвиля Бора, ν = h / p

хвиля де Бройля, ν = h / η

Запитання 11

На рисунку зображені енергетичні рівні атома. Стрілками показані переходи між рівнями. Вкажіть правильну формулу.

варіанти відповідей

ν3 = ν6 + ν2

ν3 = ν2 + ν5 + ν6

ν4 = ν6 + ν5 + ν2

ν4 = ν6 + ν1

Запитання 12

На рисунку подана діаграма енергетичних рівнів атома. Який із зазначених стрілками переходів між енергетичними рівнями супроводжується випромінюванням кванта мінімальної частоти?

варіанти відповідей

1

5

4

6

Запитання 13

Електрон в атомі Гідрогену перейшов з основного стану в збуджений, одержавши енергію 12,8 еВ. Якою є найбільша довжина хвилі, що її може тепер випромінити атом Гідрогену? с= 3 ⋅108 м/с, h= 6,63 ⋅10-34 Дж⋅с.

варіанти відповідей

97 нм

970 нм

970 мкм

97 мкм

Запитання 14

Відповідно до теорії Бора атом може випромінювати світло при...

варіанти відповідей

переході зі збудженого стану в основний

русі електронів по будь-якій орбіті в атомі

переході на більш високий енергетичний рівень

Запитання 15

Скільки нейтронів міститься в ядрі атома феруму (Fe)?

варіанти відповідей

26

30

55

56

81

29

Запитання 16

Неперервні спектри дають тіла, що знаходяться...

варіанти відповідей

в газоподібному атомарному стані, в якому атоми практично не взаємодіють

тільки рідкому стані

в твердому або рідкому стані, а також сильно стиснуті гази в нагрітому стані

тільки в твердому стані при дуже високих температурах

Запитання 17

Для яких тіл характерні смугасті спектри поглинання та випромінювання?

варіанти відповідей

Нагрітих твердих тіл

Нагрітих рідин

Нагрітих газів в молекулярному стані

Нагрітих атомарних газів

Запитання 18

Яким є спектр розрідженого атомарного водню?

варіанти відповідей

лінійчастий

смугастий

неперервний

лінійчастий, смугастий

Запитання 19

Спектральний аналіз – це

варіанти відповідей

метод визначення виду випромінювання (теплового, люмінесцентного і т. д.) по виду спектру

аналіз властивості призми або дифракційної гратки

визначення агрегатного стану речовини за його спектром

метод якісного і кількісного визначення складу речовини за її спектром

Запитання 20

Лінійчастий спектр поглинання - це

варіанти відповідей

світлі лінії на темному фоні лінійчастого спектру випромінювання

темні лінії на світлому фоні неперервного спектру

різнокольорові лінії, розділені широкими темними смугами

світлі лінії на темному фоні неперервного спектру випромінювання

Запитання 21

Якщо густину газу збільшувати, то спектральні лінії поступово розширюються і, коли міжмолекулярна взаємодія між частинками (атомами, молекулами, йонами) газу стає суттєвою, лінії зливаються, утворюючи...

варіанти відповідей

смугастий спектр

неперервний спектр

лінійчастий спектр

Запитання 22

Якщо кинути дрібочку кухонної солі в полум’я газового пальника, воно забарвлюється в ... колір.

варіанти відповідей

фіолетовий

червоний

синій

жовтий

Запитання 23

Лінії поглинання у спектрах зір дозволяють нам дізнатися про їхні...

варіанти відповідей

хімічний склад

тиск

масу

температуру

швидкість

густину

Запитання 24

Метод спектрального аналізу широко застосовують у ...

варіанти відповідей

хімії

історії

ядерній фізиці

астрономії

біології

металургії

Запитання 25

Що відбудеться з атомом, якщо його якимось чином перевести у збуджений стан?

варіанти відповідей

Повертаючись в основний стан, він поглинає квант світла

Повертаючись в основний стан, він поглинає і випромінює квант світла

Повертаючись в основний стан, він випромінює квант світла

Запитання 26

Виберіть способи збудження атомів:

варіанти відповідей

зіткнення атомів за високих температур

внаслідок надання заряду

нагрівання речовини

опромінення рентгенівськими променями

Запитання 27

Що відбувається з атомом у збудженому стані?

варіанти відповідей

Перебуває там тривалий час

Перебуває там нетривалий час і спонтанно повертається в основний стан

Перебуває там нетривалий час і переходить на ще вищий збуджений стан

Запитання 28

Чи завжди атом переходить із збудженого стану в основний спонтанно?

варіанти відповідей

Завжди спонтанно

Інколи спонтанно

В деяких випадках вимушено

Запитання 29

Чи будь-якою електромагнітною хвилею ініціюється індуковане випромінювання?

варіанти відповідей

Будь-якою електромагнітною хвилею

Не будь-якою електромагнітною хвилею

Хвилею, яка має частоту, що дорівнює власній частоті переходу

Хвилею, яка має частоту, що дорівнює основній частоті

Запитання 30

Що називають власною частотою переходу?

варіанти відповідей

Частота фотона, унаслідок поглинання якого атом не переходить з основного стану в збуджений

Частота фотона, унаслідок поглинання якого атом переходить із збудженого стану в основний

Частота фотона, унаслідок поглинання якого атом переходить з основного стану в збуджений

Запитання 31

Атом перебуває у збудженому стані 10-10с. Але є речовини, атоми яких можуть перебувати у збудженому стані ... . Такі стани атомів називають ...

варіанти відповідей

10-3с.; метастабільними

10-2с.; мілістабільними

10-4с.; мегастабільними

Запитання 32

Індуковане випромінювання атомів, які можуть перебувати у метастабільному стані спричинило появу...

варіанти відповідей

квантових генераторів

індукційних генераторів

лампових генераторів

спектральних генераторів

Запитання 33

Що таке квантовий генератор?

варіанти відповідей

Це джерело електромагнітних хвиль, дія якого будується на явищі вимушеного поглинання

Це джерело електромагнітних хвиль, дія якого будується на явищі спонтанного випромінювання

Це джерело магнітних хвиль, дія якого будується на явищі вимушеного випромінювання

Це джерело електромагнітних хвиль, дія якого будується на явищі вимушеного випромінювання

Запитання 34

Виберіть з переліку квантові генератори:

варіанти відповідей

лазери, разери, газери, базери

мазери, лазери, газери, базери

мазери, разери, газери, базери

мазери, лазери, разери, газери

Запитання 35

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2018 стали ... за винахід у галузі лазерної фізики.

варіанти відповідей

Артур Арнек, Ніколас Штер і Донна Стрікланд

Річард Плокс, Георг Морн і Донна Стрікланд

Артур Ашкін, Жерар Мур і Донна Стрікланд

Запитання 36

З яких частинок складається ядро атома?

варіанти відповідей

Протонів і електронів

Протонів, електронів і нейтронів

Електронів і нейтронів

Протонів і нейтронів

Запитання 37

Яка загальна назва частинок ядра?

варіанти відповідей

Протони

Нейтрони

Нуклони

Електрони

Запитання 38

Який заряд електрона?

варіанти відповідей

1,6 ∙ 10 -10 Кл

1,6 ∙ 10 -19 Кл

3,2 ∙ 10 -19 Кл

3,2 ∙ 10 -10 Кл

Запитання 39

Кількість протонів у ядрі називають зарядовим (протонним) числом і позначають символом Z? Як взнати скільки протонів у ядрі?

варіанти відповідей

За масовим числом елемента у періодичній таблиці Менделєєва

За порядковим номером елемента у періодичній таблиці Менделєєва

За групою елемента у періодичній таблиці Менделєєва

За періодом елемента у періодичній таблиці Менделєєва

Запитання 40

Сумарну кількість протонів і нейтронів у атомі називають ... і позначають символом...

варіанти відповідей

зарядовим числом; Z

нейтронним числом; Z

нуклонним (протонним) числом; А

нуклонним (масовим) числом; А

Запитання 41

Як обчислити кількість нейтронів N у ядрі?

варіанти відповідей

N = A - Z

N = A + Z

A = N - Z

N = Z - A

Запитання 42

Яким узагальнюючим словом можна назвати Протій, Дейтерій, Тритій?

варіанти відповідей

Нуклони

Ізотопи

Ізобари

Ізохори

Запитання 43

Сили, які діють між протонами і нейтронами в ядрі та забезпечують їх існування, називають ... силами.

варіанти відповідей

молекулярними

атомними

ядерними

електричними

Запитання 44

Ядерні сили набагато сильніші за кулонівські, тому щоб розділити ядро на окремі нуклони, необхідно виконати роботу, тобто витратити енергію. Як називають цю енергією?

варіанти відповідей

Робота виходу

Кінетична енергія

Енергія зв'язку

Енергія розщеплення

Запитання 45

Виявляється, що маса ядра менша за суму нуклонів з яких воно складається. А як називають різницю між масами суми нуклонів і ядра?

варіанти відповідей

Дефект нуклонів

Дефект енергії

Парадокс дефекту

Дефект мас

Запитання 46

За якими формулами визначають енергію зв'язку?

варіанти відповідей
Запитання 47

Щоб розуміти, чому одні ядерні реакції відбуваються з поглинанням енергії, а під час інших енергія виділяється, необхідно знати питому енергію зв'язку. Що називають питомою енергією зв'язку?

варіанти відповідей

Це енергія, яка припадає на один нуклон ядра

Це енергія, яка припадає на один нейтрон ядра

Це енергія, яка припадає на нуклони ядра

Запитання 48

Скільки нейтронів міститься у ядрі 21684Po?

варіанти відповідей

84

216

132

48

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест