Тест №2 "Розчини електролітів" (Медична хімія)

Додано: 17 жовтня 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Електролітична дисоціація - це

варіанти відповідей

Процес розщеплення електролітів на йони під час розчинення або розплавляння

Процес приєднання електролітів під час розчинення або розплавляння

Процес утворення молекул або кристалів з йонів


Процес розпаду білкових тіл на структурні фрагменти

Запитання 2

Електроліти - це речовини, які

варіанти відповідей

Всі неорганічні сполуки, які добре розчиняються у воді

Під дією розчинника розпадаються на йони і проводять електричний струм


Не проводять електричний струм

Проводять електричний струм під дією хаотичного теплового руху йонів

Запитання 3

Причиною електропровідності електролітів є будова речовини з певним типом хімічного звязку :

варіанти відповідей

Йоним і водневим

Ковалентним полярним і неполярним

Ковалентним полярним і йонним

Всі відповіді правильні

Запитання 4

Хто з вчених запропонував поділити речовини на електроліти та неелектроліти

варіанти відповідей

 М. В. Ломоносов

 М. Фарадей

С. Арреніус

Д. І. Менделєєв

Запитання 5

У розчинах електролітів носіями електричного заряду є:

варіанти відповідей

Атоми

Катіони і аніони

Молекули

Всі частинки речовини, на які вона розпадається в середовищі розчинника

Запитання 6

Обери електроліти:

варіанти відповідей

Спирт

Сульфатна кислота

Натрій гідроксид

Вода

Кисень

Морська вода

Запитання 7

Оберіть сильні електроліти:

варіанти відповідей

Кисень

Водень

Крохмаль

KOH

H2SO4

Na2SO4

Запитання 8

Які йони утворюються під час дисоціації натрій сульфату

варіанти відповідей

H+

OH-

Na+


SO42-

Запитання 9

Ступінь дисоціації - це

варіанти відповідей

ефективна, або умовна, концентрація, що виявляється у конкретних фізико-хімічних умовах


сили міжйонної взаємодії між частинками в розчині


число, що показує відношення числа молекул електроліту, що продисоціювали до загального числа молекул електроліту

це величина електричного поля в розчині, яка є мірою електростатичної взаємодії між всіма іонами в розчині

Запитання 10

Відповідно до теорії електролітичної дисоціації, кислоти - це

варіанти відповідей

електроліти, які в розчинах дисоціюють з утворенням гідроксид-іонів (ОН-) і ніяких інших негативно заряджених іонів не утворюють

це електроліти, молекули яких здатні дисоціювати у водних розчинах та розплавах на позитивно заряджені катіони металевого елементу та негативно заряджені аніони кислотного залишку

електроліти, які в розчинах дисоціюють з утворенням гідроксид-іонів (ОН-) і іонів Гідрогену (Н+)

це електроліти, які в розчинах дисоціюють з утворенням іонів Гідрогену (Н+ ) і ніяких інших позитивно заряджених іонів не утворюють

Запитання 11

Визначте ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних 20 молекул продисоціювало на йони 8 молекул

варіанти відповідей

10%

20%

40%

15%

Запитання 12

Йонна сила розчину І - це

варіанти відповідей

процес розпаду сполуки на йони внаслідок її взаємодії з розчинником.

величина електричного поля в розчині, яка є мірою електростатичної взаємодії між всіма іонами в розчині та матиматично дорівнює напівсумі добутку концентрації кожного з присутніх в розчині іонів на квадрат їх заряду

умовна, концентрація, що виявляється у конкретних фізико-хімічних умовах.

це вiдношення добутку рiвноважних молярних концентрацiй продуктів дисоціації до рiвноважної молярної концентрацiї вихідного компоненту

Запитання 13

Константа дисоціації - це

варіанти відповідей

процес розпаду сполуки на йони внаслідок її взаємодії з розчинником

число, що показує відношення числа молекул електроліту, що продисоціювали до загального числа молекул електроліту

зниження рухливості йонів під дією електричного поля під впливом руху

протилежно заряджених частинок

вiдношення добутку рiвноважних молярних концентрацiй продуктів дисоціації до рiвноважної молярної концентрацiї вихідного компоненту

Запитання 14

Відповідно до закону розведення Освальда

варіанти відповідей

при збільшенні концентрації електроліту ступінь дисоціації електроліту зменшується

при розбавленні розчину ступінь дисоціації зростає

концентрація розчину електроліту не впливає на його ступінь дисоціації

всі варіанти неправильні

Запитання 15

Серед запропонованих електролітів оберіть сильні електроліти

варіанти відповідей

Сульфатна кислота, хлоридна кислота, карбонатна кислота

Вода, натрій гідроксид, калій гідроксид

натрій хлорид, алюміній гідроксид, ацетатна кислота

літій гідроксид, нітратна кислота, калій йодид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест