5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Тест на знання законів “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та нормативно-правових актів у сфері освіти.

Додано: 26 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 231 раз
40 запитань
Запитання 1

Який тип закладу забезпечує набуття базової середньої освіти?

варіанти відповідей

початкова школа

гімназія

ліцей

науковий ліцей

Запитання 2

Хто затверджує статут закладу освіти?

варіанти відповідей

засновник або уповноважений ним орган (особа)

керівник закладу освіти

колективний орган управління закладу освіти

колективний орган громадського самоврядування закладу освіти

Запитання 3

Що містить освітня програма?

варіанти відповідей

вимоги до осіб, які можуть почати навчання за програмою

перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

всі відповіді вірні

Запитання 4

Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

варіанти відповідей

денна, вечірня, заочна, дистанційна, мережева

дистанційна, мережева, дуальна, педагогічний патронаж

екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж

екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місті (на виробництві)

Запитання 5

Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?

варіанти відповідей

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я

ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень

повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконанні вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

Запитання 6

Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

варіанти відповідей

академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію

академічну, організаційну і кадрову автономію

територіальну, академічну, організаційну і кадрову автономію

наукову, фінансово-господарську, економічну автономію

Запитання 7

До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника)?

варіанти відповідей

списки вчителів із зазначенням прізвища та імені, освіти, результатів проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації, домашньої адреси

списки учнів із зазначенням прізвища та імені, які проживають на території обслуговування

статут закладу освіти

всі відповіді вірні

Запитання 8

Хто здійснює управління закладом освіти?

варіанти відповідей

засновник (засновники)

керівник закладу освіти

колегіальний орган управління закладу освіти та колегіальний орган громадського самоврядування

всі відповіді вірні

Запитання 9

Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

варіанти відповідей

систематичність (повторюваність) діяння

наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності)

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого

всі відповіді вірні

Запитання 10

Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?

варіанти відповідей

Кабінетом Міністрів України

Верховною Радою України

засновником закладу освіти

керівником закладу освіти

Запитання 11

Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?

варіанти відповідей

5%

10%

20%

30%

Запитання 12

Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

варіанти відповідей

час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором

обсяг педагогічного навантаження на навчальний рік та інші види педагогічної діяльності (класне керівництво, перевірка зошитів, завідування навчальними кабінетами)

час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором

час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу

Запитання 13

Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?

варіанти відповідей

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання

звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти

Запитання 14

Що належить до обов'язків здобувачів освіти?

варіанти відповідей

навчання впродовж життя та академічну мобільність

участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти

трудову діяльність у позанавчальний час

Запитання 15

Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

варіанти відповідей

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи

Громадське самоврядування у сфері освіти

педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники, здобувачі освіти, батьки

Запитання 16

Хто має право оцінювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?

варіанти відповідей

засновник, керівник, колегіальний орган управління, вищий колегіальний орган громадського самоврядування або наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

здійснюється на добровільних засадах за запитом закладу освіти

засновник та керівник закладу

учнівський та батьківський колектив

Запитання 17

Що означає "якість освіти"?

варіанти відповідей

рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленими законодавством та/або договором про надання освітніх послуг

відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг

завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій

високі знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів

Запитання 18

Що належить до прав суб'єктів громадського нагляду (контролю)?

варіанти відповідей

ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень

брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проводити громадську експертизу, у тому числі підручників (їх проєктів), відповідно до законодавства

надавати рекомендації закладам закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

правильні варіанти 1 і 2

Запитання 19

Що таке "цикл освітнього процесу"?

варіанти відповідей

рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти

сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей

діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті

складова рівня повної загальної середньої освіти,що враховує спільні вікові особливості розвитку учнів в організації їх навчальної діяльності (освітнього процесу) та під час формування змісту освіти

Запитання 20

На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

варіанти відповідей

дошкільна, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта

дошкільна, початкова, базова середня, профільна

початкова, базова середня, профільна

початкова, базова середня, профільна, позашкільна освіта

Запитання 21

Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

варіанти відповідей

здобувається протягом 2 років

здобувається протягом 3 років

здобувається протягом 4 років

здобувається протягом 5 років

Запитання 22

Хто зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації заклвду загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

керівник закладу

засновник закладу

місцевий орган управління освітою

батьки самі мають вирішати це питання

Запитання 23

Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

порушення вимог Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо мови освітнього процесу та порушення вимог статей 30 та 31 Закону України "Про освіту"

порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили

систематичне неналежне виконання інших обов'язків керівника, визначених Законом України "Про повну загальну середню освіту"

всі відповіді вірні

Запитання 24

На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

варіанти відповідей

строком на 2 роки

строком на 3 роки

строком на 5 роки

строком на 6 роки

Запитання 25

За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

варіанти відповідей

якщо на ньому присутній керівник закладу

якщо на ньому присутній засновник закладу

якщо на ньому присутньо не менше двох третин її складу

якщо на ньому присутня половина її складу

Запитання 26

Що належить до прав органів учнівського самоврядування?

варіанти відповідей

брати участь в обговорені питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти

брати участь у розробленій індивідуальній програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти

Запитання 27

З якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти

варіанти відповідей

щомісяця

на початку кожного семестру

не менше одного разу на рік

за потреби

Запитання 28

Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

варіанти відповідей

16 навчальних годин на тиждень

18 навчальних годин на тиждень

20 навчальних годин на тиждень

22 навчальних годин на тиждень

Запитання 29

Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?

варіанти відповідей

визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання

присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання

присвоюється педагогічне звання та отримують щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу

можуть бути залучені до процедур і заходів, пов'язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти

Запитання 30

Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

варіанти відповідей

тематичне, семестрове, річне

поточне, тематичне, семестрове

формувальне, поточне підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання

поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання

Запитання 31

В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?

варіанти відповідей

зміст, форми та порядок проведення державної підсумкової атестації визначається і затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

зміст, форми та порядок проведення державної підсумкової атестації визначається і затверджується керівником закладу

державна підсумкова атестація проходить у формі письмового іспиту

державна підсумкова атестація проходить у формі тестування

Запитання 32

Хто виготовляє свідоцтво про початкову, базову середню та повну загальну освіту (їх бланки) ?

варіанти відповідей

виготовляються місцевим органом управління освіти

виготовляються Міністерством освіти та науки

виготовляються закладами освіти або їх засновниками з присвоєнням їм відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

виготовляються в закладі освіти с присвоєнням їм відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

Запитання 33

Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

варіанти відповідей

30 учнів

25 учнів

24 учнів

15 учнів

Запитання 34

Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?

варіанти відповідей

не менше 5 та не більше 15 осіб

не менше 5 та не більше 20 осіб

не менше 10 та не більше 20 осіб

не менше 5 та не більше 17 осіб

Запитання 35

За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?

варіанти відповідей

за рахунок коштів засновника

за рахунок коштів місцевого органу управління освіти

за рахунок коштів освітньої субвенції

за кошти зібрані у батьківського колективу

Запитання 36

Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?

варіанти відповідей

керівник закладу освіти

педагогічна рада закладу освіти

засновник закладу освіти

класний керівник учня

Запитання 37

Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня?

варіанти відповідей

керівником закладу освіти на підставі поданої батьками дитини чи особою, яка досягла повноліття, письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами)

місцевий орган управління освіти на підставі поданої батьками дитини чи особою, яка досягла повноліття, письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами)

засновником закладу освіти на підставі поданої батьками дитини чи особою, яка досягла повноліття, письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами)

педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини чи особою, яка досягла повноліття, письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами)

Запитання 38

На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти

варіанти відповідей

на формування відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству

на формування поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою

на формування почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім'ї, відповідальності за свої дії

всі відповіді вірні

Запитання 39

За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?

варіанти відповідей

у разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами спеціальний клас утворюється в обов'язковому порядку

утворюється керівником закладу освіти за погодженням із засновником цього закладу освіти або уповноваженим ним органом

створюється за наявності достатньої кількості заяв батьків чи осіб, які досягли повноліття

створюється місцевим органом управління освіти за заявами батьків

Запитання 40

Хто розподіляє учнів між класами (групами)?

варіанти відповідей

Керівник закладу освіти

засновник закладу освіти

класний керівник

батьки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест