18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Україна в 20-30 рр. - 2

Додано: 10 лютого 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 19 разів
22 запитання
Запитання 1

Політична криза в Україні на початку 1921 р. була спричинена: 

варіанти відповідей

зовнішньополітичними обставинами: міжнародним невизнанням УСРР як самостійної держави; 


нерозв’язаністю національного питання

політикою „воєнного комунізму”, яка призвела до господарської розрухи

поразкою Директорії

Запитання 2

Як комплекс заходів перехідного періоду, неп передбачав: (Вкажіть усі варіанти):

варіанти відповідей

продрозкладку

продподаток

використання товарно-грошових відносин

формування ринку

націоналізацію промисловості

тимчасовий доступ капіталістичних елементів у економіку

Запитання 3

Визначте хронологічні рамки непу:

варіанти відповідей

1921–1925

1921–1922

1921– 1928

1922-1927

Запитання 4

Чи могла Українська СРР на практиці реально скористатися своїм правом вільного виходу зі складу СРСР? 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Більшовики вважали завданням політики українізації: 

варіанти відповідей

утвердження національної свідомості і державного патріотизму серед українських громадян

перебудову культури в Україні на ідеологічних засадах марксизму

розбудову української державності та незалежності

поширення культурного доробку українських митців в інших радянських республіках

Запитання 6

Індустріалізація – це....

варіанти відповідей

об’єктивна необхідність, логічне продовження процесу, розпочатого ще при царському режимі

намір більшовиків через її практичне здійснення створити базу для перемоги „світової революції"

нова політика більшовиків в галузі легкої та харчової промисловості

прагнення більшовиків знищити сільське господарство на Україні

Запитання 7

Сталінська індустріалізація мала на меті:

варіанти відповідей

розширити соціальну базу диктатури пролетаріату

створити сучасну військову промисловість

підняти рівень добробуту радянського народу

забезпечити економічні інтереси кожної окремої радянської республіки

Запитання 8

У роки перших п’ятирічок велика промисловість України:

варіанти відповідей

перейшла в підпорядкування загальносоюзних наркоматів

контролювалася урядом республіки

перебувала, як правило, у приватній власності

поєднувала приватну і державну власність

Запитання 9

Згідно з першим п’ятирічним планом економічного розвитку України, затвердженим у 1929 р., основні капіталовкладення спрямовувалися у: 

варіанти відповідей

сільське господарство

легку та харчову промисловість

металургію, енергетику, машинобудування

хімічну промисловість

Запитання 10

Чому суцільна колективізація супроводжувалася ліквідацією куркульства як класу? 

варіанти відповідей

з метою звільнення середнього та бідного селянства від експлуатації з боку куркулів

з метою відновлення соціальної справедливості на селі

оскільки заможні селяни чинили запеклий опір колективізації

кулькулі гальмували економічний розвиток села

Запитання 11

Колективізація - це...

варіанти відповідей

примусове створення великих колективних господарств на основі селянських дворів

добровільне об'єднання селянських дворів у великі колективні господарства

примусове об'єднання куркулів у державні кооперативи

політика укрупнення сіл

Запитання 12

Більшовикам вдалося реалізувати план форсованої колективізації українського села: 


варіанти відповідей

оскільки українське селянство щиро вірило в ідеали комунізму та підтримувало політику КП(б)У

завдяки насильницьким методам, масовим репресіям та голоду

тому, що створені колгоспи швидко довели переваги колективного господарства над індивідуальним

тому, що знайшли підтримку серед кулькульства

Запитання 13

Причини голодомору 1932–1933 рр.:

варіанти відповідей

А ) неврожай 1932 р. через посуху

Б) голодомор штучно організований радянською владою з метою підкорення селянства, утвердження колгоспного ладу в Україні

мали місце обидві причини, вказані в пунктах А і Б

широкомаштабні репресії

Запитання 14

Назвіть категорії населення УСРР, які відповідно до сталінської тези про „загострення класової боротьби”, перетворилися наприкінці 20-х років в „класових ворогів” радянської влади і зазнали масових репресій: 


варіанти відповідей

так звані „старі спеціалісти”, куркульство, священики


інтелігенція, колгоспники, куркульство


робітники, члени більшовицької партії, студентство

студенти, куркульство, священники

Запитання 15

„Українізація” була згорнута, оскільки: 

варіанти відповідей

зникла потреба в державній підтримці української мови та культури, що домінували й успішно розвивались в УРСР

довелося знову розпочати боротьбу з націоналізмом, поширення якого почало загрожувати існуванню радянської влади в УРСР

треба було забезпечити централізацію влади та уніфікацію суспільного життя в СРСР

політика "українізації" не виправдала сподівань радянського керівництва

Запитання 16

Сталінська індустріалізація мала на меті: 

варіанти відповідей

розширити соціальну базу диктатури пролетаріату

перетворити СРСР на індустріально розвинуту державу

підняти рівень добробуту радянського народу

мілітаризувати економіку СРСР

Запитання 17

Неп було згорнуто тому, що: 

варіанти відповідей

широкі верстви населення були проти непу, оскільки ця політика не задовольняла їхніх інтересів


ця політика не стабілізувала економічне становище в Україні

більшовицький план перетворення СРСР на сучасне мілітаризоване індустріальне суспільство неможливо було реалізувати при непі

неможливо було модернізувати сільське господарство при Непі

Запитання 18

Політика коренізації була проголошена: 


варіанти відповідей

1922

1923

1924

1925

Запитання 19

Як би Ви визначили наслідки суцільної колективізації в Україні? Вкажіть усі можливі варіанти: 

варіанти відповідей

занепад с/г

скорочення поголів’я худоби більш ніж на 50%

створення великих колективних господарств, які мали забезпечувати країну хлібом

втрата селянином почуття власника

голодомор 1932–1933 рр.


Запитання 20

Більшовикам вдалося реалізувати план форсованої колективізації українського села: 

варіанти відповідей

оскільки українське селянство щиро вірило в ідеали комунізму та підтримувало політику КП(б)У

завдяки насильницьким методам, масовим репресіям та голоду

тому, що створені колгоспи швидко довели переваги колективного господарства над індивідуальним

тому, що індустріально розвинуте місто допомагало реформувати село

Запитання 21

Коренізація - це.....

варіанти відповідей

політика залучення представників корінного населення радянських республік та автономій до місцевого керівництва та надання офіційного статусу їхнім національним мовам. 

політика українізації, ініційована національними меншинами України

політика більшовиків, направлена на переселення корінних народів України до інших регіонів СРСР

політика національних меншин, направлена на розвиток національної культури

Запитання 22

Що робили радянські війська на Україні в роки голоду 1921-23 рр.?
варіанти відповідей

допомагали в постачанні продовольства голодуючим

блокували вражені голодом райони

розшукували і знищували куркулів

проводили репресії щодо місцевого населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест