19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні (1929-1939 рр)

Підготовка до ДПА та ЗНО

Додано: 28 лютого 2020
Предмет: Історія України
Тест виконано: 95 разів
25 запитань
Запитання 1

Установіть відповідність між явищем періоду радянської модернізації та його наслідком. Період радянської модернізації

Період радянської модернізації

1. індустріалізація

2. колективізація

3. масові репресії

4. культурна революція

Наслідки

А. ліквідація індивідуального селянського господарства

Б. перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським

В. нав'язування суспільству комуністичної ідеології

Г. ліквідація багатопартійності

Д. насадження в суспільстві атмосфери страху


варіанти відповідей

1Б 2А 3Д 4В

1А 2Б 3Д 4В

1В 2А 3Д 4Б

1Г 2А 3Д 4Б

Запитання 2

«Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920–1930-х рр. було одним із

варіанти відповідей

шляхів стримування зростання цін на сільгосппродукцію.

способів матеріального стимулювання селянства.

джерел фінансування індустріалізації.

інструментів проведення грошової реформи.

Запитання 3

У 1932 р. кількість членів КП(б)У становила понад 500 тис. осіб, а в 1938 р. - близько 260 тис. осіб. Що зумовило скорочення чисельності Компартії України?
варіанти відповідей

згортання політики «українізації».

наростання загрози Другої світової війни.

здійснення масових репресій у республіці.

зневіра в можливості побудови соціалізму.

Запитання 4

Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.?


варіанти відповідей

вигнання нелояльних до радянської влади митців за кордон.

насадження єдиного творчого методу - «соціалистичного реалізму».

запровадження загальної обов'язкової середньої освіти.

створення творчих літературно-мистецьких об'єднань.

Запитання 5

Укажіть особливості процесу індустріалізації, здійснюваної в Україні в другій половині 1920-1930-х рр.варіанти відповідей

поява в промисловому комплексі республіки нових галузей

пріоритетний розвиток галузей легкої промисловості

нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки

розширення прав підприємств у виробництві та збуті готової продукції

побудова та реконструкція великих промислових об'єктів

децентралізація управління галузями промисловості та будівництва

Запитання 6

Політичний процес в СРСР, що започаткував широкомасштабні репресії в країні наприкінці 1920 - на початку 1930-х рр., увійшов в історію під назвою


варіанти відповідей

Справа Промпартії.

Шахтинська справа.

справа «Спілки визволення України».

справа «Українського національного центру».

Запитання 7

У якому уривку з історичних джерел відображено досягнення промисловості України за роки перших п’ятирічок?


варіанти відповідей

«З метою покращення управління промисловістю визнано за необхідне ліквідувати ради народного господарства і повністю підпорядкувати підприємства загальносоюзним і республіканським міністерствам за галузевим принципом».

«Реконструйовано легку та харчову промисловості, ліквідовано їх відставання від чорної металургії за рівнем капіталовкладень. Ці галузі увійшли в ряд передових галузей соціалістичного господарства».

«…Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході УРСР. …Тут споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств».

«Наша промисловість зростає нечуваними кроками. Ми збудували Краматорський машинобудівний, Харківський тракторний заводи. Все це переконує, що боротьба за соціалізм захоплює мільйони ентузіастів».

Запитання 8

Зрощення правлячої партії з державним апаратом, установлення жорсткого контролю за суспільно-політичним життям та економічною сферою в Україні в 1920-1930-х рр. свідчило про


варіанти відповідей

зміцнення тоталітарного ладу.

зниження рівня життя населення.

завершення будівництва основ соціалізму.

зростання ролі громадянського суспільства.

Запитання 9

«Закон про п'ять колосків» був складовою політики


варіанти відповідей

освоєння цілинних та перелогових земель.

масових репресій проти селянства.

передання земель заможних селян бідняцьким господарствам.

введення госпрозрахунку між державою та колгоспами.

Запитання 10

«Розстріляне відродження» – умовна назва


варіанти відповідей

плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки визволення України».

літературно-мистецької генерації України 1920–1930-х років, репресованої сталінським режимом.

групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920–1930-х роках.

покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х років.

Запитання 11

Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала:


варіанти відповідей

побудову розвиненого соціалістичного суспільства та керівну роль комуністичної партії в суспільному і державному житті.

диктатуру трудящих мас, завданням якої є здійснення переходу від буржуазного ладу до соціалізму шляхом проведення соціалістичних перетворень.

перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства.

входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу, функції її органів державної влади та управління.

Запитання 12

Яке з поданих понять є зайвим в цьому логічному ланцюжку: «Союз визволення України», «Шахтинська справа», «Спілка визволення України», «Український національний центр»?


варіанти відповідей

«Український національний центр»

«Спілка визволення України»

«Шахтинська справа»

«Союз визволення України»

Запитання 13

Уривок історичного документа, що характеризує часи Голодомору: «Урожай у нас був хороший, але радянська влада до того часу «заготовляла» наш хліб, до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, аж допоки ми не залишилися без фунта хліба», - можна використати для пояснення йоговаріанти відповідей

мети.

жертв.

масштабу.

передумов.

Запитання 14

Які поняття і терміни потрібно використовувати, характеризуючи процеси форсованої індустріалізації радянської України?варіанти відповідей

«стахановський рух»

«пацифікація»

«Дніпрогес»

«лібералізація»


«осадництво»

«плюралізм»

«п’ятирічка»

Запитання 15

На картосхемі штрихуванням позначено областіваріанти відповідей

з найбільшими людськими втратами від Голодомору 1932–1933 рр.

діяльності хлібозаготівельної комісії В. Молотова в жовтні 1932 р.

розгортання перших машинно-тракторних станцій наприкінці 1928 р.

активних дій повстанських загонів Н. Махна у 1920–1921 рр.

Запитання 16

Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках.варіанти відповідей

панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя

політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства

визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»

одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці

існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій

усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства

співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян

Запитання 17

Жертвою якої репресивної акції став академік Сергій Єфремов?


варіанти відповідей

«Шахтинської справи»

Голодомору

«Закону про п’ять колосків»

справи «Спілки визволення України»

Запитання 18

Укажіть наслідки суцільної колективізації, здійснюваної в Україні в 1930-х рр.


варіанти відповідей

розширення мережі селянських збутових, споживчих, кредитних спілок і товариств

багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села

«прикріплення» селян до сільської місцевості (колгоспів) безпаспортним статусом

запровадження госпрозрахунку, товарно-грошових відносин між державою та колгоспами й радгоспами


стрімке зростання сільськогосподарського виробництва та матеріального добробуту колгоспного селянства


утвердження державної власності на засоби виробництва в сільському господарстві

Запитання 19

Укажіть галузь культури, у якій у 1930-х роках плідно працювали М. Бойчук, І. Їжакевич, Ф. Кричевський, М. Самокиш.

варіанти відповідей

живопис

музика

література

театр

Запитання 20

Коли Дніпровська гідроелектростанція (Дніпрогес) дала перший струм?

варіанти відповідей

1937 р.

1927 р.

1932 р.

1930 р.

Запитання 21

XV з’їзд ВКП(б) схвалив директиви першого п’яти­річного плану на ... 
варіанти відповідей

1928/29 – 1932/33 рр.

1933 – 1937 рр.

1930/31 – 1933/34 рр.


1927/28 – 1931/32 рр.

Запитання 22

Яке явище 1930-х рр. унаочнює зображена пам’ятка?

варіанти відповідей

шкідництво технічного персоналу на заводах і фабриках

«ганебний стовп» для робітників, які систематично не виконують планових завдань

саботаж «соціалістичного будівництва» працівниками культур

боротьбу влади з «куркульським саботажем» під час хлібозаготівлі 1932 р.

Запитання 23

Які твердження розкривають суть суцільної колективізації?

1 Висока продуктивність праці в сільському господарстві, зростання чисельності заможних селян.

2 Встановлення еквівалентного товарного обміну між містом та селом.

3 Втягнення сільського господарства в планову директивну економіку.

4 Експропріація або усуспільнення одноосібних селянських господарств.

5 Зміцнення соціального статусу селян.


варіанти відповідей

2, 4

3, 4

1, 2

4, 5

Запитання 24

Установіть хронологічну послідовність подій/явищ. 

А. Започаткування стаханівського руху

Б. Перенесення столиці України з Харкова до Києва

В. "Шахтинська справа"

Г. Ухвалення закону про охорону соціалістичної власності (закону про "п'ять колосків")

варіанти відповідей

ВГБА

АБВГ

БГАВ

ВАГБ

Запитання 25

Що визначало соціально-економічне становище радянської України у 1929 – 1938 рр.? 

 


варіанти відповідей

зростання чисельності робітничого класу

зміцнення соціального статусу селян-власників

баланс попиту та виробництва товарів


панування державної власності

примусове затягування селян в у колгоспи

обмеження втручання держави в економіку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест