12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

Підготовка до ДПА та ЗНО

Додано: 2 березня 2020
Предмет: Історія України
Тест виконано: 214 разів
29 запитань
Запитання 1

Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території


варіанти відповідей

Румунії

Чехословаччини

Угорщини

Польщі

Запитання 2

Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:

«...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х - 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію...» стосовно українців?


варіанти відповідей

Чехословаччина

Угорщина

Румунія

Польща

Запитання 3

Для якого року були характерними події, описані в уривку з історичного джерела: «У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищене приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: "Хай живе Пілсудський!"...»?

варіанти відповідей

1918 р.

1930 р.

1939 р.

1923 р.

Запитання 4

«Осадництво» — це


варіанти відповідей

політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920–1930-х рр.

адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.

процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.

політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Запитання 5

У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»?

варіанти відповідей

Угорщини

Румунії

Чехословаччини

Польщі

Запитання 6

Яка подія спонукала до ухвалення цитованого документа? «1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»


варіанти відповідей

розчленування та ліквідація Чехо-Словаччини

початок Другої світової війни

напад Німеччини на Радянський Союз

«визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну

Запитання 7

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

штучне стримування промислового будівництва та розвитку

скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

Запитання 8

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?


варіанти відповідей

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)

Організація українських націоналістів (ОУН)

Українська національна партія (УНП)

Запитання 9

У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?варіанти відповідей

1945 р.

1941 р.

1939 р.

1923 р.

Запитання 10

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920–1930-х роках?


варіанти відповідей

«Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».

«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».

«Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».

Запитання 11

Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«У ____________ році Рада послів __________ в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння __________. Рада офіційно визнала східні кордони Польської держави, встановлені __________».варіанти відповідей

1919, Великої Британії та Франції, Східною Галичиною та Західною Волинню, по «лінії Керзона»

1920, Антанти, Західною Галичиною, Варшавським договором

1921, Великої Британії, Франції та США, Західною Волинню, Сен-Жерменським договором

1923, Антанти, Східною Галичиною, Ризьким договором

Запитання 12

Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну.


варіанти відповідей

Німеччина

Польща

Угорщина

Румунія

Запитання 13

Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання.

Хто з діячів був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі штрихуванням?

варіанти відповідей

А.Волошин

С.Бандера

А.Мельник

Д.Донцов

Запитання 14

На фото зображеноваріанти відповідей

командувачів радянських партизанських з’єднань.

учасників українського дисидентського руху.

партійно-радянських керівників України.


голів проводу українських націоналістів.

Запитання 15

У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія… вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до…» 


 

 


варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Української Народної Республіки.

 Королівства Румунія.

 Республіки Польща.


Запитання 16

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву 

 

варіанти відповідей

асиміляція

депортація

пацифікація

нормалізація

Запитання 17

Якою цифрою на карті позначено землі, українське населення яких влада вважала «громадянами румунського походження, які забули рідну мову»? варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 18

Знайдіть помилку у переліку європейських держав, до складу яких було включено західноукраїнські землі після поразки України у національно-визвольній боротьбі:

 

 

 

 


варіанти відповідей

Угорщина

Румунія

Польща

Чехословаччина

Запитання 19

Засновником Української військової організації (УВО) став

 

варіанти відповідей

 Д. Вітовський

 Є. Коновалець

 С. Бандера

О. Греков

Запитання 20

Митрополит УГКЦ у міжвоєнний період:

 

 

варіанти відповідей

 Андрій Шептицький

 Йосип Сліпий

Сильвестр Сембратович

Мирослав-Іван Любачівський

Запитання 21

Сутність Організації українських націоналістів.


варіанти відповідей

організація, метою якої було утворення Української Держави, на чолі з Павлом Скоропадським, використання мирних методів боротьби, йшла на компроміс з Польщею, діяла легально

 організація, метою якої було утворення Української самостійної соборної держави, використання мирних і немирних методів боротьби, зокрема тероризм, діяла нелегально


організація, метою якої була демократична Українська Народна Республіка, використання тільки мирних парламентських методів боротьби, діяла легально

 організація, метою якої було відновлення ЗУНР, використання всіх можливих методів, зокрема збройну допомогу СРСР, діяла нелегально

Запитання 22

Розташуйте події в хронологічній послідовності

А створення УНДО

Б заснування у Львові таємного Українського університету

В проголошення незалежності Карпатської України

Г створення ОУН


варіанти відповідей

АБВГ

ВГБА

БАГВ

ГВАБ

Запитання 23

Укажіть українські партії та організації, які існували в Галичині у 20-30-х рр.

 

 

варіанти відповідей

 Українське національно-демократичне об’єднання

 Організація українських націоналістів


 Ліберальна партія Західної України


Українська партія соціалістів-федералістів


Комуністична партія Західної України

Українська консервативна партія

Запитання 24

кі поняття слід використовувати, характеризуючи розвиток західноукраїнських земель у 1920—1930-ті рр.?


варіанти відповідей

 українізація, націонал-комунізм, лікнеп

 масові репресії, автокефальна церква, культурна революція

Великий перелом, колективізація, Голодомор

 осадництво, пацифікація, русинство

Запитання 25

Основою ідеології та діяльності якої партії став «інтегральний націоналізм»?

 


варіанти відповідей

УНДО

 УСДП

 КПЗУ

ОУН

Запитання 26

Події яких років відображають наведені плакати?

 

варіанти відповідей

 1921—1923 рр.

 1926—1930 рр.

1932—1933 рр.


1938—1939 рр.

Запитання 27

Хто із зображених на ілюстраціях історичних діячів був засновником Організації українських націоналістів (ОУН)?


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 28

На якій ілюстрації зображено президента Карпатської України?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 29

Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р.

1 Наддніпрянщина та Слобожанщина

2 Східна Галичина та Західна Волинь

3 Північна Буковина та Півден на Бессарабія

4 Закарпаття


А Польська Республіка

Б Чехословацька Республіка

В Королівство Угорщина

Г Українська РСР

Д Королівство Румунія


варіанти відповідей

1Г 2А 3Д 4Б

1А 2Г 3Д 4В

1Б 2А 3В 4Г

1В 2А 3Г 4Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест