Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

Підготовка до ДПА та ЗНО

Додано: 3 березня 2020
Предмет: Історія України
Тест виконано: 218 разів
26 запитань
Запитання 1

. Створення яких губерній у складі Російської імперії стало наслідком третього поділу Речі Посполитої?


варіанти відповідей

Подільської, Волинської, Київської

Херсонської, Таврійської, Катеринославської

Чернігівської, Полтавської, Харківської

Бессарабської, Холмської, Полтавської

Запитання 2

. Які соціально-економічні зміни відбувалися на українських землях у складі Російської імперії в другій половині ХVІІІ ст.?

варіанти відповідей

скасування общинного землеволодіння

зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством


ліквідація чумацьких промислів

ліквідація фільваркового господарства

поширення дворянського землеволодіння на землі Вольностей Війська Запорозького Низового

початок промислового перевороту

запровадження кріпацтва

Запитання 3

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…Гонта поніс заслужену кару, росіяни приборкали запорожців. Для приборкання заворушень хлопів, що ще продовжувалися, готувалася окрема військова експедиція…»

У документі описано події часів

варіанти відповідей

«Руїни».

«Паліївщини».

«Коліївщини».

«Хмельниччини».

Запитання 4

Установіть послідовність подій другої половини XVIII ст.

А закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

Б остаточна ліквідація гетьманства

В скасування козацького устрою на Слобожанщині

Г остаточна ліквідація Запорозької Січі

варіанти відповідей

АБВГ

ВБАГ

БВГА

ГАВБ

Запитання 5

Панування кріпосницьких відносин в Наддніпрянській Україні припадає на період

варіанти відповідей

1772-1864 рр.

1783-1861 рр.

1775-1829 рр.

1764-1812 рр.

Запитання 6

Установість послідновність заходів царської влади щодо ліквідації автономного устрою українських земель

А закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

Б остаточна ліквідація Запорозької Січі

В скасування полкового устрою на Слобідській Україні

Г утворення Другої Малоросійської колегії

варіанти відповідей

АБВГ

БГАВ

ГВБА

ВАГБ

Запитання 7

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмеживши безмежну владу польських панів над ними».

Чим зумовлені зазначені урядові заходи?

варіанти відповідей

Польським національно-визвольним повстанням 1863-1864 рр.

революцією 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

Польським повстанням 1830-1831 рр.

реформами Марії-Терезії та Йосифа ІІ 1770-х - 1780-х рр.

Запитання 8

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на


варіанти відповідей

повернення козаків Задунайської Січі на Запоріжжя.

запровадження полкового устрою в Слобідській Україні.

ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини.

упорядкування системи управління Запорозькою Січчю.

Запитання 9

«Паланка» — це адміністративно-територіальна одиниця

варіанти відповідей

Правобережної Гетьманщини.

Нової (Підпільненської) Січі.

Лівобережної Гетьманщини.

Слобідської України.

Запитання 10

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«…нашому генерал-поручику Текелію з довіреними нашими військами... без будь-якого опору з боку козаків, тому що були оточені з усіх боків... у цілковитому порядку …найспокійнішим чином виконати доручену йому справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття...»

Яке доручення виконав генерал?

варіанти відповідей

придушив Коліївщину — гайдамацький рух на Правобережній Україні

приєднав землі Кримського ханства до Російської імперії

закріпачив козаків Слобідської України

зруйнував Запорозьку (Нову) Січ

Запитання 11

Після остаточної ліквідації гетьманства для управління Лівобережною Україною царською владою було створено

варіанти відповідей

Правління гетьманського уряду.

Малоросійську колегію.

Таємну канцелярію.

Малоросійський приказ.

Запитання 12

Які уривки з праці Н. Яковенко «Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України» стосуються К. Розумовського?варіанти відповідей

«…життя гетьмана-емігранта підпорядковувалося єдиній меті – переконати володарів європейських держав у потребі коаліції проти Росії…»

«…було проведене так зване Генеральне слідство про маєтності, тобто ревізія поземельного фонду Гетьманської України…»

«Реформування судочинства… було спрямоване на реанімацію того укладу, у якому жилося до козацької революції…»

«…залишивши близько 3 тис. людей для оборони Батурина, виїхав із рештою козаків назустріч Карлові ХІІ…»

«…вирішує перенести свою резиденцію до старої, мазепинської, столиці – Батурина…»

«…був заочно «обраний» на гетьманство, а імператриця з цієї нагоди присвоїла йому чин генерал-фельдмаршала й вручила в придворній церкві в Петербурзі гетьманські клейноди…»

«27 червня 1672 р. гетьманом став генеральний писар, один з донощиків на Многогрішного.., син священика з Правобережної України...»

Запитання 13

Якою цифрою на картосхемі позначено території, що ввійшли до складу Російської імперії в результаті російсько-турецької війни 1787–1791 рр.?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 14

Пам’ятка архітектури, зображена на фото, пов’язана з іменем гетьмана

варіанти відповідей

Кирила Розумовського.

Івана Самойловича.

Петра Дорошенка.

Івана Мазепи.

Запитання 15

Укажіть період гетьманування К. Розумовського.

варіанти відповідей

1764-1775 рр.

1750-1764 рр.

1734-1750 рр.

1722-1727 рр.

Запитання 16

У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони:

варіанти відповідей

Південної України

Слобідської України

Лівобережної України

Правобережної України

Запитання 17

Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того, щоб вони... перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом

1.                 запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних кавалерійських полків.

2.                 організації Донського та Чорноморського козачого військ замість ліквідованої Запорозької Січі.

3.                 придушення Коліївщини та гайдамацького руху.

4.                 остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української старшини з російським дворянством.

варіанти відповідей

1, 4

1, 2

2, 3

3, 4

Запитання 18

На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої.

Результати якого з поділів відображено на карті?

варіанти відповідей

тільки Першого

Першого та Другого

тільки Другого

Другого та Третього

Запитання 19

Що спричинило оприлюднення цитованого документа?

«...Ми, Катерина II, імператриця всеросійська...Об’являємо всім нашим людям, які живуть в... Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському... Ми змушені з жалем прийняти до відома, що... кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам допустились убивств... внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького...»

варіанти відповідей

«Ходіння в народ»

«Холерні бунти»

Рух опришків

Коліївщина

Запитання 20

Іван Григорович-Барський — це видатний архітектор XVIII ст., представник українського


варіанти відповідей

бароко.

ренесансу.

класицизму.

конструктивізму.

Запитання 21

На карті заштриховано територію

варіанти відповідей

опришківського руху на чолі з О. Довбушем (1738 — 1745 рр.).

гайдамацького руху «Коліївщина» (1768 р.).

дій прихильників Барської конфедерації (1768 — 1769 р.).

повстанського руху під проводом У. Кармелюка (1813 — 1835 рр.).

Запитання 22

Укажіть ім’я легендарного ватажка опришків — учасників народно-визвольної боротьби в Галичині, на Закарпатті, Буковині. 

 


варіанти відповідей

 М. Залізняк

І. Гонта


О. Довбуш

Й. Гладкий

Запитання 23

Російсько-турецькі війни ХVІІІ ст. спричинили:

  

 


варіанти відповідей

заснування нових портових міст — Миколаїв, Херсон, Одеса та ін.

об’єднання Правобережної і Лівобережної Гетьманщини

 вибух антикріпосницьких виступів селян

колонізацію земель Північного Причорномор’я та Криму українськими селянами

 припинення татарських набігів на українські землі

 розширення кордонів Запорозької Січі

ліквідацію Задунайської Січі

Запитання 24

У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча? варіанти відповідей

 «З його ім’ям пов'язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури доповнює слава «батька» українського театру»

 «будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва…»

 «Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові… шляхи книжним ученим».

 «Він став самобутнім виявом імпресіонізму в літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви,чи зможе українська література стати великою літературою».

Запитання 25

Рік приєднання Криму до Росії
варіанти відповідей

 1789 р.

 1783 р.

1775 р.

 1791 р.

Запитання 26

Установіть відповідність між подіями та їх наслідками.

1 Коліївщина

2 Поділи Речі Посполитої

3 Ліквідація Гетьманщини

4 Ліквідація Запорозької Січі


А Російський уряд утворив на цих землях Новоросійську та Азовську губернії і став селити тут іноземних колоністів

Б Правобережжя було об’єднано з рештою українських земель у складі Російської імперії

В Ці події сприяли формуванню національної свідомості українців, Т. Шевченко присвятив їм свою поему «Гайдамаки»

Г Активізація процесу імперського наступу Росії на автономію Лівобережжя

Д Спираючись на підтримку місцевого населення, повстанські загони перейшли до партизанської тактики боротьби з гнобителями


варіанти відповідей

1В 2Б 3Г 4А

1Б 2В 3Г 4Д

1А 2Б 3Г 4В

1Г 2Б 3Д 4А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест