22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

УТВЕРДЖЕННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

Додано: 8 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 161 раз
35 запитань
Запитання 1

Зображений агітаційний плакат 1930-х рр. є джерелом для визначення...

варіанти відповідей

причин індустріалізації

переваг індустріалізації

масштабів індустріалізації

джерел індустріалізації

Запитання 2

Жертвою якої репресивної акції став С. Єфремов?

варіанти відповідей

справи «Спілки визволення України»

«Шахтинської справи»

Голодомору

«Закону про п’ять колосків»

Запитання 3

«Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920–1930-х рр. було одним із...

варіанти відповідей

шляхів стримування зростання цін на сільгосппродукцію

способів матеріального стимулювання селянства

джерел фінансування індустріалізації

інструментів проведення грошової реформи

Запитання 4

У 1932 р. кількість членів КП(б)У становила понад 500 тис. осіб, а в 1938 р. — близько 260 тис. осіб. Що зумовило скорочення чисельності Компартії України?

варіанти відповідей

зневіра в можливості побудови соціалізму

здійснення масових репресій у республіці

наростання загрози Другої світової війни

згортання політики «українізації»

Запитання 5

Результатом здійснення якої політики є подані нижче дані?


«Індекс фізичного обсягу промислової продукції в СРСР у 1937 р., порівняно з рівнем 1913 р., склав 820, у США — 154, Німеччині — 119, Великій Британії — 110, Франції — 101. За обсягами виробництва СРСР із п’ятого місця в світі у 1928 р. перейшов на третє у 1932 р., у 1937 р. — на друге…»

варіанти відповідей

технічна перебудова

форсована індустріалізація

промисловий переворот

технологічна реконструкція

Запитання 6

Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.?

варіанти відповідей

створення творчих літературно-мистецьких об’єднань

запровадження загальної обов’язкової середньої освіти

насадження єдиного творчого методу — «соціалистичного реалізму»

вигнання нелояльних до радянської влади митців за кордон

Запитання 7

Який висновок можна зробити, аналізуючи цитований документ?


«Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких регіонах СРСР: з України — 30 000–35 000 родин; з Білорусії — 6000–7000 родин; з Середньоволзького краю — 8000–10 000 родин; з Уралу — 10 000-15 000 родин».

варіанти відповідей

Активний опір, який чинило селянство колективізації, спонукав радянську владу здійснювати репресивні заходи

Нестача вільних сільськогосподарських земель спричинила масове переселення селян у малозаселені регіони СРСР

Наявність цілинних земель спонукала радянський уряд залучати до їх освоєння найбільш активних селян

Відведення земель під новобудови перших п’ятирічок спонукало владу до масового переселення селян

Запитання 8

Що стало результатом державної політики в галузі культури в СРСР та УРСР наприкінці 1930-х рр.?

варіанти відповідей

розквіт авангардного мистецтва

утвердження ідейного різноманіття в мистецтві

скасування цензури засобів масової інформації

ліквідація масової неписьменності дорослих

Запитання 9

Укажіть особливості процесу індустріалізації, здійснюваної в Україні в другій половині 1920–1930-х рр. (кілька варіантів)

варіанти відповідей

децентралізація управління галузями промисловості та будівництва

побудова та реконструкція великих промислових об’єктів

розширення прав підприємств у виробництві та збуті готової продукції

нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки

пріоритетний розвиток галузей легкої промисловості

поява в промисловому комплексі республіки нових галузей

Запитання 10

Фундатором національного кінематографа, автором шедеврів світового рівня «Звенигора», «Арсенал», «Земля» був...

варіанти відповідей

Г.Юра

Л. Курбас

М.Бойчук

О. Довженко

Запитання 11

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. 


«Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів, зосередження доходів від промисловості, держторгівлі (внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної системи в руках держави і т. ін. — самі по собі дають можливість такого нагромадження всередині країни, яке забезпечує необхідний для соціалістичного будівництва темп розвитку індустрії». 


В уривку вказано на...

варіанти відповідей

причини індустріалізації

джерела індустріалізації

наслідки індустріалізації

етапи індустріалізації

Запитання 12

Про який судовий процес йдеться в цитованому документі: 


«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті ВУЦВК»?

варіанти відповідей

справу «Промпартії»

«Шахтинську справу»

справу «Спілки визволення України»

справу «Українського національного центру»

Запитання 13

Укажіть наслідки суцільної колективізації, здійснюваної в Україні в 1930-х рр. (Декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

утвердження державної власності на засоби виробництва в сільському господарстві

стрімке зростання сільськогосподарського виробництва та матеріального добробуту колгоспного селянства

запровадження госпрозрахунку, товарно-грошових відносин між державою та колгоспами й радгоспами

«прикріплення» селян до сільської місцевості (колгоспів) безпаспортним статусом

багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села

розширення мережі селянських збутових, споживчих, кредитних спілок і товариств

Запитання 14

С. Косіор, виступаючи на з’їзді КП(б)У, заявив, що 


«...на Україні класова боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог, націоналіст — у нас більш досвідчений, лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу»

.

Ця теза стала підґрунтям для здійснення в республіці...

варіанти відповідей

кампанії з розкуркулення в 1929 — 1932 рр.

терору голодом у 1932 — 1933 рр.

політики коренізації на початку 1930-х рр.

масових репресій у другій половині 1930-х рр.

Запитання 15

Другу п’ятирічку в СРСР було проголошено «безбожною п’ятирічкою», «п’ятирічкою знищення релігії». Який із відомих храмів часів Київської Русі зруйновано в цей період?

варіанти відповідей

Собор Святої Софії в Києві

Михайлівський Золотоверхий собор у Києві

Успенський собор Києво-Печерської лаври

Спасо-Преображенський собор у Чернігові

Запитання 16

Політичний процес в СРСР, що започаткував широкомасштабні репресії в країні наприкінці 1920 — на початку 1930-х рр., увійшов в історію під назвою...

варіанти відповідей

справа «Українського національного центру»

справа «Спілки визволення України»

Шахтинська справа

Справа Промпартії

Запитання 17

Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

варіанти відповідей

Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи

Викликати у селян зневажливе ставлення до одноосібників

Посилити класову боротьбу на селі проти куркульства

Роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу»

Запитання 18

У яких уривках із історичних джерел відображено особливості соціально-економічного життя України в 1930-х рр.?


1 «...У всіх колгоспах, які не виконали плану хлібозаготівель, в п’ятиденний строк вивезти всі без винятку наявні колгоспні фонди, у тому числі і насіннєвий, в рахунок виконання плану хлібозаготівель...»


2 «...Завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо виконати за п’ять років... Розрахунки показують, що посіви кукурудзи повинні орієнтовно складати 9 — 10 млн га і рівнятися приблизно половині всієї площі зернових...»


3 «Продукція соціалістичної індустрії України зросла більш як удвоє. Почали діяти нові величезні підприємства (Запорізький комбінат, Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний завод)...»


варіанти відповідей

1,2

1,3

2,3

1,2,3

Запитання 19

Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.?


1 Проведення політики «українізації».

2 Масове знищення культових споруд.

3 Початок русифікації української школи.

4 Запровадження обов’язкової середньої освіти.

5 Створення творчих літературно-мистецьких об’єднань та угрупувань.

6 Утвердження жорсткого ідеологічного контролю за діяльністю творчих спілок.

варіанти відповідей

1.4,6

1,3,5

2,3,6

2,4,5

Запитання 20

Що стало наслідком форсованої індустріалізації, здійснюваної в Україні наприкінці 1920 — у 1930-х рр.?


варіанти відповідей

комплексний розвиток народного господарства

високі темпи розвитку важкої промисловості

інтенсивний розвиток легкої промисловості

децентралізація управління промисловістю

Запитання 21

У якому уривку з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х рр.?

варіанти відповідей

«Прикметним явищем була поява кредитних спілок, які надавали селянським господарствам не тільки позики «живими» грошима, а й пропонували в кредит широкий спектр товарів виробничого призначення...»

«Опір набув великого поширення. Зброя, що залишилася з воєнних часів, стала умовою для розгортання партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в степових і лісостепових зонах України...»

«Загальні збори бідноти... виносили постанови про відібрання у куркулів усіх

засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків в господарства куркулів. У зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно...»

«...Завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо виконати за п’ять років... Розрахунки показують, що посіви кукурудзи повинні орієнтовно становити 9—10 млн га і рівнятися приблизно половині всієї площі зернових...»

Запитання 22

Політика «ліквідації куркульства як класу», здійснювана партійно-радянським керівництвом СРСР і УСРР у 1930–1931 рр., мала за мету...

варіанти відповідей

вигнати куркулів зі створюваних колгоспів і радгоспів

змусити більшу частину селянства об’єднуватися в колгоспи

посилити матеріальну зацікавленість селян у суспільній праці

перерозподілити землю куркулів на користь бідняків

Запитання 23

У якому уривку з історичних джерел відображено досягнення промисловості України за роки перших п’ятирічок?

варіанти відповідей

«Наша промисловість зростає нечуваними кроками. Ми збудували Краматорський машинобудівний, Харківський тракторний заводи. Все це переконує, що боротьба за соціалізм захоплює мільйони ентузіастів»

«…Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході УРСР. …Тут споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств»

«Реконструйовано легку та харчову промисловості, ліквідовано їх відставання від чорної металургії за рівнем капіталовкладень. Ці галузі увійшли в ряд передових галузей соціалістичного господарства»

«З метою покращення управління промисловістю визнано за необхідне ліквідувати ради народного господарства і повністю підпорядкувати підприємства загальносоюзним і республіканським міністерствам за галузевим принципом»

Запитання 24

Зрощення правлячої партії з державним апаратом, установлення жорсткого контролю за суспільно-політичним життям та економічною сферою в Україні в 1920—1930-х рр. свідчило про...

варіанти відповідей

зростання ролі громадянського суспільства

завершення будівництва основ соціалізму

зниження рівня життя населення

зміцнення тоталітарного ладу

Запитання 25

З якою метою партійно-державне керівництво СРСР і УСРР на початку 1930-х рр. розповсюджувало зображені плакати?

варіанти відповідей

Засвідчити єдність Комуністичної партії та народу у здійсненні індустріалізації

Переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом

Продемонструвати світові високі темпи розвитку промисловості

Мобілізувати робітників на трудові рекорди та подвиги

Запитання 26

Який перелік назв і термінів стосується суспільного життя України 1930-х рр.?

варіанти відповідей

Лікнеп, непман, «Плуг»

«Інтегральний націоналізм», русофільство, румунізація

Соціалістичний реалізм, Великий терор, «стаханівський рух»

Українська академія наук, Українська автокефальна православна церква, «Молодий театр» Леся Курбаса

Запитання 27

Пропагандистською складовою якої політики партійно-радянського керівництва УСРР був зображений плакат?

варіанти відповідей

коренізації

«воєнного комунізму»

суцільної колективізації

форсованої індустріалізації

Запитання 28

Що стало наслідком створення Спілки письменників України (1934 р.)?

варіанти відповідей

припинення масових репресій серед літераторів

утвердження ідеологічного контролю за творчістю митців

формування самобутньої літературної течії модерністів

поглиблення процесів «українізації»

Запитання 29

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів за «злісне саботування хлібозаготівель» призвела до ...

варіанти відповідей

ліквідації "куркулів" і "підкуркульників", виселення решти селян до Сибіру

конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників

вилучення господарського реманенту та примусове відправлення колгоспників на промислові новобудови

Запитання 30

Що стало наслідком розгортання в СРСР стахановського руху?

варіанти відповідей

уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу

заборона робітникам самовільно залишати підприємства

підвищення норм виробітку продукції

запровадження семиденного робочого тижня

Запитання 31

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору: 


«Урожай у нас був хороший, але радянська влада, «заготовляючи» наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба»,


можна використати для пояснення його

варіанти відповідей

причин

передумов

значення

мети

Запитання 32

«Закон про п'ять колосків» був складовою політики...

варіанти відповідей

введення госпрозрахунку між державою та колгоспами

передання земель заможних селян бідняцьким господарствам

масових репресій проти селянства

освоєння цілинних та перелогових земель

Запитання 33

«Розстріляне відродження» – умовна назва...

варіанти відповідей

покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час Великого терору 1930-х років

групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920–1930-х роках

літературно-мистецької генерації України 1920–1930-х років, репресованої сталінським режимом

плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки визволення України»

Запитання 34

Яке з поданих понять є зайвим в цьому логічному ланцюжку:

варіанти відповідей

«Союз визволення України»

«Шахтинська справа»

«Спілка визволення України»

«Український національний центр»

Запитання 35

У 1931 р. в УСРР діяло 226 дитячих будинків, у яких перебувало 39 318 дітей. Наприкінці 1933 р. таких будинків було вже 452, у яких перебувало 96 057 дітей. Що спричинило зазначені зміни?

варіанти відповідей

«червоний терор»

Голодомор

«Великий терор»

«радянізація» Західної України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест