Закон електромагнітної індукції

Додано: 9 жовтня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 204 рази
29 запитань
Запитання 1

Кількість витків котушки збільшили вдвічі . Як зміниться індуктивність

котушки ?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

Запитання 2

Яка величина визначається швидкістю зміни магнітного потоку ?

варіанти відповідей

 індуктивність

енергія магнітного поля

ЕРС індукці

магнітний потік

Запитання 3

Укажіть правильне продовження речення: Лінії магнітної індукції відрізняються від ліній напруженості електростатичного поля тим, що вони...

варіанти відповідей

перетинаються одна з одною

закінчуються на північному полюсі магніту

замкнені

починаються на південному полюсі магніту

Запитання 4

Укажіть величину, яка є силовою характеристикою магнітного поля.

варіанти відповідей

магнітний потік

вектор магнітної індукції

магнітна проникність  

сила Лоренца

Запитання 5

Індукційний струм виникає в будь-якому замкненому провідному контурі, якщо виконується така умова:

варіанти відповідей

Контур рухається поступально в однорідному магнітному полі

Контур розташовується в однорідному магнітному полі

Змінюється магнітний потік, що пронизує контур

Контур перебуває у спокої в неоднорідному магнітному полі

Запитання 6

Магнітний потік через замкнений провідний контур протягом 3 мс рівномірно змінюється від 5 мВб до 20 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.

варіанти відповідей

0,5 В

5 В

50 В

500 В

Запитання 7

Одиниці вимірювання магнітного потоку

варіанти відповідей

1 Тл

1 Вб

 1 Гн

 1 В

Запитання 8

Коли магнітне поле змінюється, виникає...

варіанти відповідей

 вихрове електричне поле

електричне поле

 додатний електричний заряд

Запитання 9

Дві котушки зі струмом ...

варіанти відповідей

завжди притягуються

не притягуються ніколи

взаємодія залежить від напрямку струму

Запитання 10

Яка роль магнітного поля Землі в існуванні на ній життя?

варіанти відповідей

Воно сприятливо впливає на фауну Землі

Воно сприятливо впливає на рослинний світ нашої планети

Воно захищає живі організми від згубного впливу космічного випромінювання 

Магнітне поле Землі на має ніякого значення

Запитання 11

Феромагнетики при нагріванні до високої температури ...

варіанти відповідей

стають діамагнетиками

не змінюють своїх властивостей.

перетворюються на постійний магніт.

намагнічуються.

стають парамагнетиками.

серед наведених відповідей немає правильної.

Запитання 12

Магнітне поле створюють

варіанти відповідей

Постійне електричне поле

Намагнічені тіла

 Рухомі заряджені частинки

Провідники зі струмом

Заряджені частинки

 Метали

Запитання 13

Коли магнітне поле змінюється, виникає ...

варіанти відповідей

 ... електростатичне поле. 

... вихрове електричне поле.

 ... додатний електричний заряд. 

... від'ємний електричний заряд.

Запитання 14

Явище самоіндукції ...

варіанти відповідей

явище виникнення струму електрорушійної сили в провіднику при зміні електричного струму в ньому

ЕРС самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни сили струму в провіднику

Електрорушійну силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного магнітного поля, називають електрорушійною силою самоіндукції

 Явище виникнення вихрового електричного поля або електричної поляризації провідника під час зміни магнітного поля або під час руху провідника в магнітному полі

Запитання 15

У котушці з індуктивністю 250 мГн за 5 мс сила струму зросла на 10 А.Визначте у сотнях вольт ЕРС самоіндукції,яка виникла в котушці.

варіанти відповідей

0,5

5

50

500

Запитання 16

Виберіть формулювання правила Ленца:

варіанти відповідей

якщо магнітна індукція магнітного поля, яке є причиною створення вихрового поля, збільшується, то великий палець спрямовуємо протилежно до напрямку B;

Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера

Індукційний струм, який виникає в замкненому провідному контурі, має такий напрямок, що створений цим струмом магнітний потік перешкоджає зміні магнітного потоку, який спричинив появу індукційного струму

якщо магнітна індукція магнітного поля зменшується, то великий палець спрямовуємо за напрямком B

Запитання 17

Які речовини використовують для виготовлення постійних магнітів?

варіанти відповідей

 Парамагнетики

виріб, виготовлений з феромагнетика

Діамагнетики

Геомагнетики

Запитання 18

Знайти енергію магнітного поля соленоїда , у якому при силі струму 10 А виникає магнітний потік 0,5 Вб

варіанти відповідей

2,5

3,5

4

1,6

Запитання 19

При збільшенні сили струму в 2 рази , енергія магнітного поля в котушці ...

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 20

Яка індуктивність провідника , у якому зміна сили струму на 2А за 0,25 с збуджує е.р.с. самоіндукції 20 мВ ? Результат помножте на 104

варіанти відповідей

25 Гн

70 Гн

36 Гн

100 Гн

Запитання 21

(Оберіть усі вірні відповіді!)

Індуктивність залежить:

варіанти відповідей

від магнітних властивостей середовища

від розмірів і форми провідника

від наявності та форми осердя

Запитання 22

За 0,1с сила струму в котішці рівномірно збільшилася від 0 до 1,5 А. Якою є індуктивність котушки, якщо ЕРС самоіндукції в ній - 2 В?

варіанти відповідей

0,13 Гн

1,3 Гн

0,13 мГн

1,3 мГн

Запитання 23

які процеси (з наведених нижче) базуються на явищі електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

запис інформації на жорсткий диск комп’ютера

відтворення звуку динаміком

Вироблення електричної енергії за допомогою генератора

Вироблення електричної енергії за допомогою сонячної батареї

вимірювання струму цифровим амперметром

вимірювання струму стрілочним амперметром

Запитання 24

Якщо розімкнути ключ у колі живлення потужного електромагніту, спостерігається сильна іскра. Її викликає..

варіанти відповідей

ЕРС джерела струму.

ЕРС самоіндукції в котушці електромагніту.

хаотичний рух вільних електронів у провідниках.

електростатичне поле.

Запитання 25

Індукційний струм виникає в будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо...

варіанти відповідей

... контур перебуває в однорідному магнітному полі.

... контур рухається поступально в однорідному магнітному полі.

... змінюється магнітний потік, що пронизує контур.

... контур перебуває в неоднорідному магнітному полі.

Запитання 26

Яке твердження є неправильним?

варіанти відповідей

Діамагнетики намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене в бік зовнішнього магнітного поля.

Такі метали, як нікель, кобальт відносятся до феромагнетиків.

Феромагнетики посилюють зовнішнє магнітне поле у сотні і тисячі раз.

Гіпотеза Ампера стала поштовхом до створення теорії магнетизму.

Запитання 27

Якщо магніт наближати до замкненої котушки, то котушка буде ...

варіанти відповідей

відштовхуватися

притягуватися.

обертатися

залишатися нерухомою

Запитання 28

Лінії магнітної індукції

варіанти відповідей

Замкнені

Перетинаються

Не перетинаються

Дотикаються

Мають початок

Мають розриви

Не мають розриви

Запитання 29

У котушці з індуктивністю 250 мГн за 5 мс сила струму зросла на 10 А.Визначте у сотнях вольт ЕРС самоіндукції,яка виникла в котушці.

варіанти відповідей

500

50

5000

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест