Тестові завдання для контрольних заходів з навчальної дисципліни "Історія України"

Про матеріал

У методичній розробці подано тести для проведення поточного та підсумкового контролю з історії України. Кожне тестове завдання передбачає одну правильну відповідь. Наведено мету роботи, перелік тем навчального курсу, рекомендації для виконання завдань та критерії оцінювання.

Перегляд файлу

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВП НУБіП “Немішаївський агротехнічний коледж ”

 

 

 

 

 

 

Циклова комісія суспільних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

 

 З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

 

(для студентів ІІ курсу)

 

 

 

 Розробила: викладач суспільних

 дисципліни Хоменко О.М.

 

 

 

 

 Розглянуто та схвалено

 на засідання циклової комісії

суспільних дисциплін

Протокол №___ від “__”_______2018 р.

Голова циклової комісії

       ______________С.П. Скуратівська

 

 

 

 

 

 

Немішаєве 2018

 

Тестові  завдання  для  контрольних  заходів  з  навчальної  дисципліни

"Історія  України"  (для  студентів  ІІ  курсу) /  О.М. Хоменко ВП НУБіП “Немішаївський агротехнічний коледж”, Немішаєве 2018 — 39 с.

 

 

 

 

Автор:

О.М. Хоменко  викладач суспільних дисциплін другої категорії

 

 

 

 

 

 

 У  методичній  розробці  подано  тести  для  проведення  поточного  та підсумкового контролю з історії України. Кожне тестове завдання передбачає  одну  правильну  відповідь.  Наведено  мету  роботи,  перелік  тем  навчального  курсу, рекомендації для виконання завдань та критерії оцінювання.

 Призначено для студентів усіх форм навчання коледжу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензія на методичну розробку

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

 

 З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

 

для студентів ІІ курсу

 

 

 Представлена методична розробка містить  перелік тестових завдань з усіх періодів історії України від стародавньої історії до України в умовах незалежності. Тестові завдання чітко сформульовані, мають по чотири варіанти відповіді.

 Дана робота є змістовним дидактичним матеріалом для перевірки засвоєних знань студентами очної та заочної форм навчання на заняттях, під час вивчення (повторення) тем, що виносяться на самостійне опрацювання, при підготовці до комплексних контрольних робіт, модульного контролю та екзамену.

 Дана методична розробка пройшла апробацію та може бути рекомендована для використання в педагогічній роботі викладачами суспільних дисциплін.

 

 

 

  Рецензент     викладач суспільних дисциплін

        вищої категорії

        Костюченко К.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА .....................................................................................................4

МОДУЛЬ 1. Україна давня – XVIII ст.......................................................... 5

1.1. Ранні державні утворення та народи..........................................................5

1.2. Княжа доба....................................................................................................8

1.3. Литовсько-польський період .....................................................................11

1.4. Козацько-гетьманська доба........................................................................14

1.5. Україна наприкінці XVIII ст.....................................................................  17

МОДУЛЬ 2. XІX ст. – сучасна Україна ........................................................21

2.1. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій .....  21

2.2. Українська демократична революція початку XX ст.............................. 24

2.3. Радянське будівництво в Україні ............................................................. 28

2.4. Україна в Другій світовій війні та у повоєнний період.......................... 31

2.5. Україна в умовах незалежності ...............................................................  35

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ........................................................ 38

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ................................................................ 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 Мета тестових завдань – забезпечити сприятливі умови для поглиблення

змісту  модулів,  зручного  контролю  знань  як  з  боку  самих  студентів (самоконтроль),  так  і  з  боку  викладачів (поточний  та  підсумковий  контроль).

 Подано тести, які передбачають одну правильну відповідь. Під час поточного контролю  студенти  тестуються  викладачем  за  окремими  темами  навчального курсу.

 Модульний контроль передбачає тестування з усіх лекційних тем та тем

семінарських  занять.  Підсумковий  контроль  орієнтований  на  виконання

студентами тестів по білетам, і складається з тем модуля І та модуля ІІ. Рекомендації для виконання тестових завдань

 Особа, яка відповідає на тести вказує свої дані і назву теми. Відповіді на

тестові завдання подаються на окремих аркушах. Завдання не переписуються.

 Номер  завдання  і  варіант  відповіді  подаються  у  словесному  або  цифровому позначенні. 

 Оцінювання  завдань  здійснюється  у  відсотковому  відношенні правильних відповідей до загальної їх кількості: 90-100% – відмінно, 75-90% –

добре, 55-75% – задовільно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 1. УКРАЇНА ДАВНЯ – XVIII СТ.

 

1.1. Ранні державні утворення та народи

 

1.  Що означає „палеоліт”?

а) назва мінералу;

б) назва періоду в історії;

в) назва знаряддя праці;

г) мустьєрська епоха.

2.  До якого часу відноситься виникнення звичаю насипати кургани

(могили)?

а) палеоліту;

б) неоліту;

в) міді-бронзи;

г) мезоліту

3.  Що таке „неолітична революція”?

а) перехід людини до заняття землеробством і скотарством;

б) повстання рабів;

в) відкриття нових знарядь праці;

г) поява штучних матеріалів, створених людиною.

4.  Час  існування  на  території  України  трипільської  археологічної

культури:

а) V–IV тис. до н.е.;

б) IV–ІІІ тис. до н.е.;  

)в ІІ–І тис. до н.е.;

г) VII-IV тис. до н.е.

5.  Уперше  дослідив  поселення  носіїв  трипільської  археологічної

культури:

а) С. Бібіков; 

б) В. Хвойко; 

в) І. Забєлін;

г) Д. Яворницький

6.  Визначте головне заняття трипільців.

а) мисливство;

б) збиральництво;

в) землеробство;

г) гончарство.

7.  Учені вважають, що трипільську культуру створили:

а) місцеві племена епохи неоліту;

б) вихідці із Середземномор'я і Балкан;

в) місцеві племена епохи неоліту та вихідці зі Середземномор'я і Балкан;

г) вихідці зі східних степів.

8.  Найдавнішим  народом,  відомим  нам  з  писемних  джерел  на

території України були:

а) кіммерійці;

б) скіфи;

в) греки;

г) готи.

9.  Яким видом господарства займалися кіммерійці?

а) землеробством;

б) рибальством і мисливством;

в) кочовим скотарством;

г) виробом металу.

10. Коли в причорноморських степах з’явилися скіфи?

а) кінець X – початок IX ст. до н.е.;

б) кінець VIII – початок VII ст. до н.е.;

в) кінець VI – початок V ст. до н.е.;

г) кінець VIІ – початок VІ ст. до н.е.

11. Які  з племінних груп скіфів, згадуваних Геродотом, вважаються

предками слов’ян?

а)скіфи-орачі; 

б)скіфи-кочовики;

в)скіфи-скотарі;

г)царські скіфи.

12. Основним заняттям скіфів було:

а) рільництво; 

)б полювання;

в) кочове скотарство;

г) війна.

13. Атей – це найбільш відомий цар:

а) Аварського каганату;

б) Великої Скіфії;

в) Кіммерії; 

г) Сарматії; 

14. Столицею Скіфського царства в Криму було місто:

а) Неаполь (поблизу сучасного Сімферополя);

б) Ольвія (поблизу сучасного Миколаєва);

в) Тіра (поблизу сучасного Білгорода-Дністровського);

г) Херсонес (поблизу сучасного Севастополя)

15. Скіфську державу очолював:

а) цар;

б) вождь;

в) старійшина;

г) імператор.

16. Племена сарматів кочували на території України в:

а) ІІ- ст. до н.е. - ІІ ст.н.е.

б) ІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.;

в) ІV ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.;

г) VII ст. до н.е. – ІІI ст. до н.е.;

17. Коли у Північному Причорномор’ї виникли перші грецькі міста –

держави?

а) X ст. до н.е.;

б) VII ст. до н.е.;

в) VIII ст.  н.е.;

г)  X ст.  н.е.

18. У  римських  писемних  джерелах  безпосередніми  предками

слов’янських племен згадуються:?

а) венеди;

б) анти;

в) склавини;

г) алани.

19. Назвіть найбільшу давньогрецьку державу на території України?

а) Херсонес;

б) Боспорське царство;

в) Ольвія;

г) Тіра.

20. Яким  був  суспільно-політичний  устрій  грецьких  міст –  полісів

Північного Причорномор’я?

а) демократичним;

б) монархічним;

в) вічовим;

г) дуалістичним.

21. Більшість  грецьких  міст-полісів  Причорномор’я  і  Криму

втратили політичну незалежність

а) в кінці ІІ ст. до н.е. внаслідок війн з Понтійським царством; 

б) у І ст. до н.е. внаслідок входження до зони впливу Римської імперії; 

в) у IV ст. до н.е. внаслідок нападу гунів; 

г) у IІІ ст. до н.е. внаслідок нападу готів.

22. Державне об’єднання ранніх слов’ян-антів існувало в:

а) ІV–VІІ ст. н.е.; 

б) V–VІІІ ст. н.е.; 

в) ІІІ – ІV ст. н.е.;

г) ІV–V ст. н.е.;

23. Який  з  наведених  варіантів  найбільше  відповідає  структурі

управління антського суспільства:

а) вождь (князь), народні збори (віче), рада старійшин;

б) князь, дружина, чиновники, боярська рада, віче;

в) вождь (князь), дружина;

г) народні збори (віче), рада старійшин.

24. Головним заняттям антів було:

а) землеробство;

б) мисливство;

в) рибальство;

г) бортництво.

25. До  занепаду  Антського  державного  об’єднання  наприкінці VІ –

початку VІІ ст. призвели війни:

а) анто-аварські;

б) анто-готські;

в) анто-сарматські;

г) анто-гунські.

 

1.2. Княжа доба

 

1.  На базі якого слов’янського союзу розвинулася Руська держава?

а) антський;

б) дулібський;

в) полянський.

г) сіверянський.

2.  "Державотворчим  елементом  Русі  став  зовнішній  чинник" –  це

твердження притаманне представнику:

а) норманської теорії; 

б) хозарської теорії; 

в) автохтонної теорії; 

г) сарматської теорії

3.  Об’єднання  Руської  та  Новгородської  земель,  яким  була

започаткована Київська Русь відбулося в:

а) 866 р.; 

б )882 р.; 

в) 907 р.;

г) 988 р.

4.  У 957 р. з дипломатичною місією у Константинополі побував(-ла) і

був(була) прийнятий(-а) імператором:

а) князь Ігор Старий;  

)б княгиня Ольга; 

в) Святослав Ігоревич;

г) Святополк Володимирович.

5.  Позначте, про похід якого князя ведеться мова у "Слові о полку

Ігоревім".

а) Ігор Старий;

б) Ігор Святославович Сіверський;

в) Мстислав Удатний;

г) Роман Мстиславович.

6.  Позначте  ім’я  київського  князя,  який  під  час  походу  на

Константинополь прибив на його воротах свій щит:

а) Аскольд;

б) Олег;

в) Ігор;

г) Святослав.

7.  Який  з  руських  князів  завдав  нищівної  поразки  Хозарській

державі?

а) Володимир Великий;

б) Ігор Старий;

в) Святослав Хоробрий;

г) Ярослав Мудрий.

8.  Битва з печенігами під Києвом 1036 р. завершилася тим, що:

а) Ярослав Мудрий переміг печенігів і захистив Русь від їхніх нападів;

б) Ярослав Мудрий зазнав поразки, печеніги пограбували Київ;

в) Ярослав Мудрий домігся миру;

г) Ярослав Мудрий виплатив печенігам данину.

9.  Вкажіть назву кочових племен, на місці і на честь перемоги над

якими було збудовано Софійський собор у Києві.

а) печеніги.

б) половці.

в) угри.

г) торки.

10. Що посприяло піднесенню культури Київської Русі?

а) розвиток продуктивних сил;

б) прийняття християнства;

в) наявність при княжому дворі освічених іноземців;

г) боротьба проти зовнішньої небезпеки.

11. У 988 р. на Русі відбулась подія:

а) руська дружина і мешканці Києва прийняли християнство;

б) прийнято християнство на Київщині і Волині;

в) на всіх руських землях запанувала християнська релігія; 

г) християнство стало державною релігією

12. Найпершою із християнських храмів у Києві була збудована:

а) церква св. Іллі; 

б) Десятинна церква;

в) церква св. Софії;

г) церква св. Димитрія.

13. За якого князя на Русі була створена перша державна школа?

а) Ольга

б) Ярослав Мудрий

в) Володимир Святославович

г)  Володимир Мономах

14. Золоті  гривні  з  іменем  князя  і  головою  чоловіка,  навколо  якої

звивається змія, виготовлялися за часів правління:

а) Святослава Ігоровича;

б) Володимира Всеволодовича;

в) Олега Святославича;

г) Ярослава Мудрого.

15. За  наказом  якого  князя  був  запроваджений  збірник  законів

"Руська правда"?

а) Володимир Мономах; 

б) Ярослав Мудрий; 

в) Володимир Великий;

г) Ізяслав Ярославич.

16. Політична  система  Русі  часів  найбільшого  піднесення

уособлювалась в існуванні:

а)князівської влади;

б)князівської влади, боярської ради і віча;

в)князівської влади і дружини; 

г)князівської влади і віча.

17. Як називалось загальне зібрання громади в містах Русі?

а) дума;

б) віче;

в) рада;

г) парламент

18. Соціальні  відносини  в  Київської  Русі  ІХ –  ХІ  ст.  з  точки  зору

сучасних істориків доцільно характеризувати як:

а) багатоукладні;

б) родові;

в) феодальні;

г) буржуазні.

19. Які наслідки мав з’їзд князів у Любечі 1097 р.:

а) припинив усобиці між князями – нащадками Ярослава;

б) забезпечив зосередження влади в Руської землі у руках Великого князя

Київського;

в) закріпив поділ Русі на удільні князівства, які стали власністю окремих

родин нащадків Ярослава;

г) обмежувалось число потенційних спадкоємців.

20. Які  з  названих  явищ  можна  назвати  причинами  роздрібненості

Русі?

а) великі простори держави Русь; 

б) монголо-татарська навала;

в) зростання великого феодального землеволодіння; 

г) політичний тиск Києва на інші міста Русі.

21. Як  називався  документ,  котрим  хани  Золотої  орди  надавали

князям право на княжіння?

а) грамота;

б) універсал;

в) ярлик;

г) булла.

22. В якому році об’єднались Волинське і Галицьке князівство?

а) 1187;

б) 1205;

в) 1199;

г) 1245.

23. Який руський князь першим отримав титул короля?

а) Данило Романович;

б) Лев Данилович;

в) Володимир Мономах;

г) Володимир Великий.

24. Позначте подію, що відбулася у 1349 році.

а) утворення Галицької метрополії.

б) початок правління у Галицько-Волинській державі Юрія I Львовича.

в) початок правління у Галицько-Волинській державі Юрія II Болеслава.

г) захоплення Галичини польським королем Казимиром III.

25. У  якому  історичному  джерелі  вперше  зустрічається  термін "Україна"?

а) "Повість временних літ";

б) "Слово о полку Ігоревім";

в) "Київський літопис";

г) "Слово про закон і благодать".

 

1.3. Литовсько-польський період

 

1.  Входження  українських  земель  у XIV  ст.  до  складу  Великого

князівства Литовського стало результатом 

а) укладення польсько-литовської Кревської унії; 

б) боротьби литовських князів із монгольськими ханами; 

в) перемог Литовської держави у війнах із Московським князівством; 

г) укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським

князем. 

2.  За  якого  литовського  князя  більшість  українських  земель

потрапила під владу  Великого князівства Литовського?

а) Міндовг;

б) Гедимін;

в) Ольгерд;

г) Вітовт.

3.  Велике князівство Литовське і Руське називалось так тому, що:

а) русини складали 90% населення князівства; 

б) відповідний закон щодо цього прийняв литовський сейм;

в)  удільні  князі –  правителі  руських  князівств  мали  значний  вплив  на

внутрішню політику держави;

г) так вирішив литовський князь Ольгерд.

4.  В якій битві литовсько-руські війська розбили монголо-татар?

а) під Жовтими водами; 

б) під Синіми Водами; 

в) на Куликовому полі;

г) у Грюнвальдській битві.

5.  Яке з названих тверджень є вірним? У другій половині XIV ст. на

українських землях:

а) поляки сприйняли місцеві традиції;

б) поляки почали насаджувати свої закони і адміністрацію;

в) литовці сприйняли місцеві звичаї; 

г) місцеве населення зберегло власні традиції.

6.  Коли  було  ліквідовано  останнє  руське  удільне  князівство

Литовсько-Руської держави?

а) 1452 р.;

б) 1471 р.;

в) 1481 р.;

г) 1413 р.

7.  Якою унією було зроблено перший крок до об’єднання литовсько-

руської держави з польською?

а) Віленською;

б) Кревською;

в) Городельською;

г) Острівською.

8.  Між якими суб’єктами і коли була укладена Люблінська унія?

а) Польщею і Литвою у 1385 р.;

б) Польщею і Литвою у 1415 р.;

в) Польщею і Литвою у 1569 р.;

г) Польщею, Литвою та Україною у 1569 р.

9.  Українські землі у складі Речі Посполитої:

а) отримали автономію;

б) не мали окремого статусу у політичній системі нової держави;

в) підпорядкувалися безпосередньо королю;

г) отримали магдебурзьке право.

10. Яку мету переслідувала Берестейська унія 1596р.?

а) об’єднання Польщі і Литви в єдину державу;

б)  укладення  військового  союзу  для  боротьби  з  Московським

князівством;

в) об’єднання православної і католицької церкви;

г) посилення впливу протестантизму в Україні.

11. Рух в Україні проти унії очолив:

а) Іван Сірко;

б) Костянтин Острозький;

в) Ієремія Вишневецький;

г) Петро Сагайдачний.

12. Що собою являли братства, які виникли у кінці XVI ст.?

а)громадські культурно-релігійні об’єднання;

б) військові лицарські формування;

в) засіб покатоличення українського народу;

г) професійні об’єднання.

13. Укажіть  братство,  в  друкарні  якого  І.Федоров  видрукував

славнозвісний «Буквар».

а) Віленське;

б) Львівське;

в) Луцьке;

г) Київське. 

14. Яка  подія  поклала  початок  оформленню  кріпосного  права  на

українських землях?

а) Устава на волоки 1557 р.;

б) захоплення Польщею українських земель у 1569 р.;

в) видання III Литовського статуту1588 р.;

г) придушення антифеодального повстання 1591 – 1593 р.р.

15. Що таке Магдебурзьке право?

а) право на великокнязівський стіл;

б) право міст на самоврядування;

в) право общини на землю;

г) право панів на працю кріпаків.

16. Коли вперше в писемному джерелі згадано українське козацтво?

а) 1492 р.;

б) 1498 р.;

в) 1572 р.;

г) 1489 р.

17. Позначте,  де  в  розташовувалася  перша  з  восьми  запорозьких

січей:

а) на о. Томаківка;

б) на о. Мала Хортиця.

в) на р. Чортомлик;

г) в урочищі Олешки.

18. Назвіть вищий орган влади на Січі:

а) сенат;

б) військова рада.

в) рада старійшин;

г) боярська рада.

19. За  якого  польського  короля  був  прийнятий  перший  козацький

реєстр?

а) Сигізмунд ІІ Август;

б) Стефан Баторій;

в) Сигізмунд ІІІ Ваза;

г) Владислав.

20. Хто був ватажком першого значного козацького повстання?

а) К.Косинський;

б) С.Наливайко;

в) Т.Трясило;

г) Т. Федорович.

21. Хто такий Петро Могила?

а) гетьман;

б) літописець;

в) київський митрополит;

г) керівник козацько-селянського повстання.

22. Хто такий Петро Сагайдачний?

а) державний діяч;

б) гетьман реєстрового козацтва;

в) літописець;

г) культурний діяч.

23. Фортеця,  збудована  на  Дніпрі  французьким  інженером  Г.  де

Бопланом була названа:

а) Кодак;

б) Трахтемирів;

в) Харків;

г) Батурин.

24. Хто такий Іван Сулима?

а) керівник козацького повстання;

б) державний діяч;

в) культурний діяч;

г) вчений.

25. "Ординація Війська реєстрового" (1638 р.):

а)  збільшила  кількість  реєстрових  до  восьми  тисяч  і  підтвердила  право

козаків на самоврядування та платню за службу;

б)  зафіксувала  реєстр  у  шість  тисяч  на  чолі  із  польським  комісаром  та

ліквідувала право козаків на самоврядування. 

в)  зменшила  реєстр  до  трьох  тисяч  і  обмежила  територію  проживання

козаків, але зберігала  їхнє право  на самоврядування  і вибори старшини (крім

гетьмана);

г) розширила соціальну базу формування козацтва.

 

1.4. Козацько-гетьманська доба

 

1.  Коли почалась Визвольна війна українського народу?

а) 1648 р.;

б) 1649 р.;

в) 1654 р.;

г) 1638 р.

2.  В  чому  полягає  історична  необхідність  Визвольної  війни

українського народу середини XVII ст.?

а) в боротьбі за зрівняння в правах;

б)  в  ліквідації  загрози  існуванню  українського  народу  як  етнічної

спільноти;

в) у спробі надати простір для розвитку економіки;

г) у відкритті можливості отримувати освіту.

3.  Як  називалась  Українська  козацька  держава,  яка  виникла  у

1648 р.

а) Військо Запорозьке;

б) Запорозька Січ;

в) Малоросія;

г) Українська гетьманська держава.

4.  Позначте  назву  найвищого  законодавчого  органу  Української

козацької держави у 1648 р.

а) Генеральна рада;

б) Чорна рада;

в) січова рада;

г) старшинська рада.

5.  За  якою  угодою  Річ  Посполита  визнала  Українську  козацьку

державу?

а) Білоцерківська;

б) Гадяцька; 

в) Зборівська;

г) Андрусівська.

6.  Коли  була  підписана  Зборівська  угода  між  Б.  Хмельницьким  і

Річчю Посполитою?

а) 1625 р.;

б) 1649 р.;

в) 1638 р.;

г) 1654 р.

7.  Яке із запропонованих тверджень правильне?

а)  Зборівською  угодою  польський  король  визнав  Українську  козацьку

державу;

б) Зборівською угодою польський король обмежив владу гетьмана;

в)  Зборівською  угодою  польський  король  встановив  дипломатичні

стосунки з українською державою;

г)  Зборівською  угодою  польський  король  визнав  за  гетьманом  право формувати збройні сили.

8.  Позначте  причину,  яка  спонукала  Б.  Хмельницького  укласти  з

Річчю Посполитою Білоцерківський договір.

а) Смерть польського короля Владислава IV;

б) Спустошення поляками Брацлавщини;

в) Поразка козацько-селянського війська у битві під Берестечком;

г) Перехід кримських татар на бік Польщі. 

9.  За  якого  гетьмана  була  відновлена  православна  митрополія  в

Києві?

а) Д.Дорошенко;

б) П.Сагайдачного;

в) Б.Хмельницького;

г) Ю. Хмельницького.

10. Після  підписання  якої  угоди  Росія  встановила  контроль  над

урядом гетьмана і владою київського митрополита?

а) Переяславської 1654 р.;

б) Переяславської 1659 р.;

в) Коломацької 1687 р.;

г) Слободищенський трактат 1660 р.

11. Вкажіть назву договору, згідно з яким Україна разом із Польщею

та Литвою утворювала федерацію трьох самостійних держав:

а) Гадяцький договір;

б) Глухівські статті;

в) Московські статті;

г) Слободищенський трактат.

12. "Чорна Рада" 1663 р. відбулась у:

а) Києві; 

б) Переяславі; 

в) Чигирині; 

г) Ніжині.

13. Територіальний розкол, спустошення і знелюднення України, які

стались у 1660-70-х рр. називають:

а) розкол; 

б) потоп; 

в) руїна;

г) розбрат.

14. Позначте  угоду,  якою  було  оформлено  поділ  Гетьманщини  на

Лівобережну (під  контролем  Росії)  та  Правобережну (під  контролем  Речі

Посполитої).

а) Бучацький мир;

б) Віленське перемир’я;

в) Бахчисарайський договір;

г) Андрусівське перемир’я.

15. Хто з українських гетьманів надавав велику підтримку розвитку

науки і культури?

а) Петро Сагайдачний;

б) Богдан Хмельницький;

в) Іван Самойлович;

г) Іван Мазепа.

16. Вкажіть  дату  укладення  таємного  союзу  між  гетьманом

І. Мазепою та шведським королем проти Росії:

а) 1706 р.;

б) 1708 р.;

в) 1709 р.;

г) 1710 р.

17. Хто такий Пилип Орлик?

а) письменник – полеміст;

б) керівник козацько-селянського повстання;

в) автор Конституції 1710 р.;

г) український культурний діяч.

18. Перша Малоросійська колегія була утворена у:

а) 1722 р.; 

б) 1734 р.; 

в) 1727 р.;

г) 1764 р.

19. Хто такий Павло Полуботок?

а) кошовий отаман Запорозької Січі;

б) наказний гетьман;

в) ватажок опришків;

г) митрополит.

20. Друга Малоросійська колегія була створена для:

а) ефективного керівництва Україною; 

б) покращення становища населення України;

в) підпорядкування державних структур Гетьманщини російській владі;

г)  покращення  діяльності  виконавчо-розпорядчих  органів  влади  на

Гетьманщині.

21. Коли на українських землях було ліквідовано гетьманство?

а) 1725 р.;

б) 1764 р.;

в) 1775 р.;

г) 1800 р.

22. Назвіть останнього  українського гетьмана XVIII ст.

а) Кирило Розумовський;

б) Іван Самойлович;

в) Дем’ян Многогрішний;

г) Михайло Дорошенко.

23. Позначте назву останньої Запорізької Січі.

а) Кам’янська Січ;

б) Олешківська Січ;

в) Підпільненська Січ;

г) Чортомлицька Січ.

24. Хто був останнім кошовим отаманом Запорозької Січі?

а) Іван Сірко;

б) Кость Гордієнко;

в) Петро Сагайдачний;

г) Петро Калнишевський.

25. Катерина ІІ видала указ про зруйнування Запорозької Січі у:

а) 1762 р.;

б) 1764 р.;

в) 1775 р.;

г) 1770 р.

 

1.5. Україна наприкінці XVIII ст.

 

1.  Основною причиною зникнення  Польщі  як  самостійної  держави

та трьох її поділів були:

а) боротьба за польські території Росії, Пруссії та Австрії;

б) національно-визвольні рухи у Речі Посполитій;

в) військові дії російських військ на правобережній Україні;

г) вторгнення австрійської армії у Галичину.

2.  Скільки було поділів Польщі у другій половині XVIІI ст.?

а) один;

б) два;

в) три;

г) чотири.

3.  До  складу  яких  держав  наприкінці XVIIІ  ст.  входили  Північна

Буковина, Закарпаття та Галичина:

а) Австрійської імперії;

б) Російської імперії, Австрійської імперії;

в) Російської імперії, Речі Посполитої, Туреччини;

г) Пруссії.

4.  Наприкінці XVIII  ст.  Лівобережжя,  Слобожанщина,

Правобережжя та Південна Україна увійшли до складу:

а) Росії;

б) Австро-Угорщини;

в) Речі Посполитої;

г) Туреччини.

5.  Які  території  приєднала  до  себе  Російська  імперія  в  результаті

перемоги в війні із Туреччиною у 1768 – 1774 р.р.?

а) Крим та північно-чорноморські степи;

б) Буковину;

в) Берестейщину;

г) Галичину.

6.  Який  адміністративно-територіальний  устрій  мали  українські

землі, що входили до складу Російської імперії в кінці XVIII ст.?

а) губернії, об'єднані у генерал-губернаторства;

б) воєводства;

в) повіти;

г) полки і сотні.

7.  Коли в Україні була остаточно втрачена козацька державність?

а) перша чверть XVIII ст.;

б) середина XVIII ст.;

в) кінець XVIII ст.;

г) початок XIX ст.

8.  Автономія гетьманщини була остаточно ліквідована:

а) внаслідок утворення у 1781 році на землях Лівобережної гетьманщини

Малоросійського генерал-губернаторства;

б)  внаслідок  запровадження  кріпацтва  імператорським  указом 1783  р.  у

Лівобережній та Слобідській Україні;

в)  через  заборону переходу селян  на  нові  місця  імператорським  указом

1783 р.;

г)  внаслідок  спеціального  указу 1783  року  про  ліквідацію  козацького

війська (перетворення на регулярні полки російської армії).

9.  Козацька республіка – Запорізька Січ була ліквідована:

а) рішенням ради імператорського двору 1775 р.;

б) внаслідок військової операції 1775 р.;

в) сенатським рішенням 1775 р.;

г) внаслідок Маніфесту Катерини ІІ 1775 р.

10. Після ліквідації Запорозької Січі подальша доля запорожців була

такою:

а) остаточно зійшли з політичної арени;

б) розпочали підготовку до боротьби проти Росії;

в) заснували Задунайську Січ;

г) намагалися створити осередок козацтва на території Австрії.

11. Більшість  козацької  старшини Гетьманщини  та  Слобожанщини

після ліквідації автономії:

а) взяла участь у державному житті Росії;

б) очолила опозиційний "автономістський рух";

в) отримала російське дворянство;

г) змушена була залишити батьківщину.

12. Капніст  у 1791  році  вів  переговори  про  можливість  надання

допомоги  українцям–автономістам  у  разі  їх  відкритого  виступу  проти

російського уряду з:

а) Пруссією;

б) Швецією;

в) Австрією;

г) Туреччиною.

13. Задунайська Січ припинила своє існування у:

а) 1764 р.;

б) 1775 р.;

в) 1812 р;

г) 1828 р.

14. Царський указ про  формування Катеринославського козацького

війська було видано:

а) квітень 1787 р.;

б) грудень 1791 р.;

в) березень 1793 р;

г) квітень 1793  р.

15. Переселення  колишніх  запорізьких  козаків  на  Кубань  для

охорони південного кордону російської держави відбувалося у:

а) 1791 р.;

б) 1787 р.;

в) 1792 р;

г) 1788  р.

16. Згідно  з  адміністративним  устроєм  України 1796  р.  на

Слобожанщині була утворена:

а) Слобідсько-українська губернія;

б) Харківська губернія;

в) Малоросійська губернія;

г) Новоросійська губернія.

17. Українська  старшина  була  зрівняна  в  правах  з  російським

дворянством:

а) "Жалуваною грамотою дворянству" 1785 р.;

б) "Жалуваною грамотою містам" 1785 р.;

в) Указом Катерини ІІ 1783 р.;

г) Маніфестом Катерини ІІ 1775 р.

18. Визначте  рік  проведення  секуляризації (тобто  конфіскації)

церковних земель в Україні:

а) 1781 р.;

б) 1785 р.;

в) 1786 р.;

г) 1771 р.

19. Коли  вийшов  царський  Указ  про  закріпачення  українських

селян?

а) 1783 р.;

б) 1775 р.;

в) 1797 р.;

г) 1793 р.

20. Розвиток  української  сучасної  літератури  наприкінці XVIII ст.

розпочато виданням твору І. Котляревського:

а) "Іліада";

б) "Енеїда";

в) "Наталка-Полтавка";

г) "Москаль-чарівник".

21. Г. Сковорода передусім був:

а) філософом;

б) поетом;

в) музикантом;

г) педагогом.

22. Початок Коліївщини припадає на:

а) 1768 р.;

б) 1769 р.;

в) 1777 р.;

г) 1772 р.

23. Коліївщина - це:

а) збройне повстання на півдні України;

б) народно-визвольне гайдамацьке повстання на  Правобережній Україні

проти гніту шляхетської Польщі;

в) народно-визвольне повстання проти гніту російського царизму;

г)  народно-визвольне  повстання  на  Лівобережній  Україні  проти  гніту

російського царизму.

24. На  території  сучасної  України  в  кінці XVIII ст.  промисловими

осередками стали міста:

а) Катеринослав, Миколаїв, Одеса, Маріуполь;

б)  Олександрівськ (нині  м.  Запоріжжя),  Охтирка,  Севастополь,

Сімферополь;

в) Ромни, Полтава. Харків, Ніжин ;

г) Львів, Тернопіль, Винниця, Суми.

25. Традиційними товарами, що вивозилися з України на зовнішній

ринок в другій половині XVIII ст., були:

а) худоба, хліб, тютюн;

б) килими, горілка, мед, полотняні вироби;

в) водяні двигуни, нові верстати, суконні вироби, мед;

г) хліб, сіль, водяні двигуни, тютюн.

 

МОДУЛЬ 2. УКРАЇНА У XІX – ХХІ СТ. 

 

2.1. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської

імперій

 

1.  Який політичний статус мали українські землі протягом 19 ст.?

а) були складовою частиною Туреччини;

б) були складовими частинами Австрійської та Російської Імперії;

в) були незалежною єдиною державою;

г) були складовими частинами Королівства Пруссія.

2.  Реформи 60 – 70-х  років  ХІХ  ст.  в  Наддніпрянській  Україні

сприяли: 

а) початку промислового перевороту. 

б) завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації. 

в) завершенню індустріалізації та початку монополізації. 

г) завершенню монополізації. 

3.  Що історики називають "автономістським рухом"?

а) боротьба козацької старшини за відновлення своїх прав в к. XVIII – на

поч. ХІХ ст.; 

б) боротьба масонських організацій за автономію України в складі Росії; 

в) боротьба за культурне відродження України;

г) боротьба інтелігенції за культурні права українців.

4.  "Історія  Русів",  що  поширювалася  в  рукописах  у  першій

половині ХІХ ст., відображає погляди 

а) самостійників. 

б) автономістів. 

в) соціалістів. 

г) русофілів. 

5.  Як  називалось декабристська  організація, лідер  якої  виступав

за самостійність України?

а) "Малоросійське таємне товариство"; 

б) "Південне товариство"; 

в) "Північне товариство";

г) "Товариство з'єднаних слов'ян"

6.  Масонські  ложі,  що  існували  в  України  наприкінці  ХVІII –  на

початку ХIХ ст. – це:

а) професійні організації "вільних каменярів";

б) громадські організації;

в) таємні релігійно-етичні організації;

г) релігійно-громадські організації.

7.  Як називалась масонська ложа в Полтаві?

а) "Руська Правда";   

б) “Союз благоденства";

в) "Любов до істини";   

г) “Просвіта".

8.  Що таке "Руська трійця"?

а) гурток національно свідомої молоді Наддніпрянщини; 

б) декабристська організація;

в) гурток національно свідомої молоді на Галичині; 

г) масонська організація.

9.  Який характер мала "Руська Трійця"?

а) революційний;

б) політичний;

в) демократично-просвітницький;

г) релігійний.

10. Таємне Кирило-Мефодіївське братство існувало у:

а) 1843-1845 рр.;  

1 )б845-1847 рр.;  

1 )в847-1848 рр.;

г) 1846-1847 рр.

11. "Книга буття українського народу" це:

а) український аналог Біблії; 

б) програмний документ кирило-мефодіївців;

в) коротка історія України середини ХІХ ст.; 

г) релігійний трактат

12. Хто  з  кирило-мефодіївців  був  автором  проекту  конституції

майбутньої української республіки?

а) П.Куліш;

б) Г.Андрузький; 

в) М.Костомаров; 

г) М.Гулак

13. Члени  Кирило-Мефодіївського  братства  розраховували

реалізувати свою програмну мету шляхом:

а) організації народних мас на революційну збройну боротьбу;

б)  тривалої  і  наполегливої  просвітницької  діяльності  й  утвердження

християнської етики;

в) провокування війни проти Росії західноєвропейських держав;

г) створення мережі таємних товариств.

14. Т.Шевченка  було  заслано  рядовим  солдатом  до  Оренбурга "без

права писати і малювати" за:

а) сатиричну поему "Сон";

б) участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

в) присвячену П. Шафарикові поему "Єретик";

г) поему "Гайдамаки".

15. Головна Руська рада це:

а) парламент Української народної республіки; 

б) політичний орган українців Галичини;

в) таємна політична організація українців у Галичині; 

г) політична організація росіян в Україні.

16. "Громадами" в другій половині ХІХ ст. називали:

а) господарські структури;

б) культурно-просвітницькі організації;

в) політичні організації;

г) таємні гуртки.

17. Як інакше називають громадівців?

а) тарасівці; 

б) малороси; 

в) хлопомани; 

г) українофіли.

18. Як  називався  документ,  яким  заборонялося  видання  книжок

українською мовою в Російській імперії?

а) Емський указ 1876 р.; 

б) Маніфест 1861 р.; 

в) Валуєвський циркуляр 1863 р.;

г) Книга буття українського народу.

19. Хто розвинув ідею громадівського соціалізму?

а) М.Костомаров; 

б) М.Драгоманов; 

в) В.Антонович; 

г) І.Франко.

20. Як називалась перша в історії українська політична партія?

а) Революційна українська партія;

б) Руська-українська радикальна партія;

в) Українська народна демократична партія; 

г) Українська народна партія.

21. Назвіть автора брошури, в якій вперше велася мова про здобуття

Україною незалежності?

а) М.Міхновський „Самостійна Україна”; 

б) Ю.Бачинський „Ukraina irredenta”; 

в) І.Франко „Що таке Поступ?”; 

г) М.Старицький «Богдан Хмельницький»

22. Яка  партія  дала  початок  багатьом  українським  політичним

партіям Наддніпрянської України?

а) Революційна українська партія; 

б) Українська демократична партія;

в) Українська народна партія; 

г) Українська соціал-демократична партія

23. Як  називалось  громадське  об’єднання,  до  якого  входив  відомий

історик М. Грушевський?

а) Братство тарасівців; 

б) Українська соціал-демократична спілка;

в) Товариство українських поступовців; 

г) революційна українська партія.

24. Який  напрямок  у  політичному  русі  в  Східній  Україні

підтримувався більшістю українських партій?

а) націоналістичній; 

б) автономістський; 

в) ліберальний;

г) демократичний.

25. Яка  з  названих  організацій  боролась  за  створення  самостійної

України?

а) Товариство українських поступовців; 

б) Спілка визволення України;

в) Українська соціал-демократична робітнича партія; 

г) Українська народна партія

 

2.2. Українська демократична революція початку XX ст.

 

1.  Головним  завданням  національно-демократичної  революції  в

Україні у 1917 р. було:

а) розв’язання питання державного самовизначення України;

б) розв’язання аграрного питання;

в) закінчення першої світової війни;

г) розв’язання завдань, перелічених у пунктах а), б), в).

2.  Позначте подію, яка відбулася 4 березня 1917 року.

а) початок формування вільного козацтва;

б) утворення Української Центральної Ради;

в) проголошення Української Народної Республіки;

г) проголошення автономії України.

3.  Який  статус,  на  Ваш  погляд,  найбільше  відповідав  складові  та

характеру діяльності Центральної Ради у березні – травні 1917 р.:

а) громадська організація;

б) український парламент;

в) тимчасовий загальнонаціональний представницький орган;

г) коаліційний уряд.

4.  Позначте  дату  прийняття I  Універсалу  Центральної  Ради «До

українського народу в Україні і поза Україною сущого»:

а) 4 березня 1917 року;

б) 10 червня 1917 року;

в) 3 липня 1917 року;

г) 7 листопада 1917 року.

5.  Уряд Центральної Ради був створений:

а) 15 червня 1917 р.; 

б) 25 червня 1917 р.; 

в) 15 липня 1917 р.;

г) 3 липня 1917 р.

6.  Яку  назву  мав  перший  національний  уряд  України  часів

революції 1917 р. і хто його очолив?

а) Центральна Рада на чолі з М.Грушевським; 

б) Національна Рада на чолі з Є.Петрушевичем;

в) Генеральний секретаріат на чолі з В.Винниченком; 

г) Державний Секретаріат на чолі з К.Левицьким

7.  Яка  організація  чи  установа  виступила  ініціатором  створення

української національної армії у 1917 р.:

а) Центральна Рада;

б) Тимчасовий уряд;

в) Загальна Українська Рада;

г) Всеукраїнський Національний конгрес.

8.  Перший універсал Української Центральної ради проголошував:

а) незалежну Україну; 

б) автономію України в складі Росії; 

в) створення Української народної республіки;

г) створення Соціалістичної республіки в Україні і приєднання до нової

федерації народів у складі колишньої Російської імперії.

9.  Згідно з яким документом Генеральний секретаріат оголошувався

органом Тимчасового уряду, правочинність його поширювалася лише на 5

із 9 українських губерній?

а) Устав Генерального секретаріату; 

б) Інструкція Тимчасового уряду Генеральному секретаріату;

в) ІІ Універсал;

г) Конституція УНР.

10. Ухваливши  Другий  Універсал,  Українська  Центральна  Рада

зобов’язалася: 

а) виступити проти "Намірів самовільного здійснення автономії України";

б)  установити  державний  контроль  за  продукцією,  виготовленою  в

Україні; 

в) підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом; 

г) поповнити свій склад представниками національних меншин. 

11. Центральна Рада стосовно жовтневих подій 1917 р. у Петрограді

за участю більшовиків зайняла таку позицію:

а) цілковито підтримала;

б) не визнала та засудила владу більшовиків;

в) оцінила позитивно, а згодом змінила на негативну оцінку;

г) прийняла рішення її повноважень на етнічних українських територіях.

12. Із  запропонованих  текстів  виберіть  той,  що  за  своїм  змістом

відповідає ІІІ Універсалу Центральної Ради:

а) виходячи із угоди з Тимчасовим урядом, Центральна Рада заявляє, що

вона  не  має  наміру  встановлювати  автономію  України  до  скликання

загальноросійських Установчих зборів;

б) Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку (УНР) у

федеративному зв’язку з Росією;

в)  Центральна  Рада  проголошує  Україну  самостійною  незалежною

державою;

г) визначає ставлення до етнічних земель, які були під Австро-угорським

пануванням.

13. Президентом Української Народної Республіки був обраний:

а) М. Грушевський;    

б)П. Скоропадський;

в) В. Винниченко; 

 г)Д. Дорошенко.

14. Четвертий  Універсал  Української  Центральної  Ради

проголошував:

а) незалежну самостійну Україну;

б) автономію України в складі Росії; 

в) створення Української народної республіки;

г) національну українську державу.

15. 27 січня 1918 р. у Бресті був укладений договір між УНР та:

а) Німеччиною й Австро-Угорщиною;

б) країнами Антанти;

в) Радянською Росією;

г) Німеччиною.

16. Брест-Литовський мирний договір 1918 р. визнавав:

а) кордони, що існували між Австро-Угорщиною та Російською імперією

до війни, незмінними;

б)  кордон  між  УНР  і  Австро-Угорщиною  незмінним,  а  Холмщину  і

Підляшшя українською територією;

в) кордон УНР і Австро-Угорщини незмінним, а Холмщину і Підляшшя

польською територією;

г) УНР визнавалась самостійною державою.

17. Коли Українська Центральна Рада прийняла конституцію УНР?

а) 11 січня 1918 р.; 

б) 7 листопада 1917 р.; 

в) 29 квітня 1918 р.;

г) 9 лютого 1918 р.

18. Позначте  назву  державного  утворення,  яке  у  квітні 1918  року

проголосив П. Скоропадський.

а) Українська Республіка;

б) Держава Україна;

в) гетьманат Україна;

г) Українська Держава.

19. Економічна політика гетьмана П. Скоропадського. 

а)  сприяла  відновленню  економіки  України  як  складової  частини

Російської імперії. 

б)  відновила  рівноправні  економічні  відносини  з  країнами  Четверного

союзу. 

в) захищала інтереси промисловців і великих землевласників. 

г) забезпечила вільний розвиток селянського господарства. 

20. Позначте  прізвище  командира  першого  українського  корпусу

російської армії.

а) С. Петлюра.

б) М. Грушевський.

в) П. Скоропадський.

г) Є. Коновалець.

21. Бій під Крутами відбувся:

а) 16 січня 1918 р.;

б) 17 березня 1918 р.; 

в) 16 квітня 1918 р.

г) 19 грудня 1918 р.

22. Лідери  Директорії  вступили  в  боротьбу  за  політичну  владу  в

Україні під гаслами:

а) зміцнення гетьманського правління П. Скоропадського в Україні;

б) відновлення Української Народної Республіки;

в) встановлення диктатури пролетаріату в Україні;

г) вирішення питання про ліквідацію приватної власності на землю.

23. Коли і де був утворений перший радянський уряд України?

а) у грудні 1917 р. в Києві; 

б) у грудні 1917 р в Харкові; 

в) у січні 1918 р. в Києві;

г) у січні 1919 р. в Києві.

24. За Конституцією 1919 р. УСРР вважалася:

а) незалежною суверенною державою;

б) автономною частиною РСФРР;

в) невід’ємною складовою частиною РСФРР на правах губернії;

г) об’єднаною з РСФРР на засадах соціалістичної федерації.

25. Коли був підписаний акт злуки УНР і ЗУНР?

а) 22 січня 1919 р. в Києві; 

б) 22 січня 1918 р. в Києві; 

в) 22 січня 1919 р. у Львові;

г)21 березня 1919 р. у Львові.

 

 

 

 

2.3. Радянське будівництво в Україні

 

1.  Якою  була  офіційна  назва  української  держави  на  початку 20-х

років?

а) Українська Народна Республіка;

б) Українська Соціалістична Радянська Республіка;

в) Українська Радянська Соціалістична Республіка;

г) Українська держава.

2.  Згідно  з  договором  між  УСРР  і  РСФСР  від 28  грудня 1920  р.

Україна формально була:

а) незалежною республікою;

б) частиною унітарної держави;

в) автономією в складі РСФСР;

г) суверенною державою.

3.  Коли було створено СРСР?

а) 28 грудня 1920 р.; 

б) 30 грудня 1922 р.; 

в) 31 січня 1924 р.;

г) 14 грудня 1922 р.

4.  СРСР був заснований на засадах:

а) військово-політичного союзу незалежних республік; 

б) федералізму; 

в) автономізації;

г) конфедерації.

5.  Виберіть  твердження,  яке  розкриває  зміст  запропонованого

Х. Раковським і М. Скрипником плану утворення СРСР:

а)  входження  радянських  республік  до  складу  Російської  Федерації  на

правах автономії;

б)  входження  радянських  республік  на  рівних  правах  до  нового

державного об’єднання;

в) створення воєнно-політичного союзу радянських республік;

г)  створення  союзу  суверенних  держав,  які  повністю  зберігають

незалежність.

6.  Вступ України до складу СРСР було остаточно оформлено:

а) Конституцією СРСР  1924 р.;

б) Конституцією УСРР  1919 р.;

в) Декларацією та договором, прийнятим на І з'їзді Рад СРСР 1922 р.;

г) новою Конституцією УРСР.

7.  Позначте дату Х з’їзду РКП(б), на якому було прийняте рішення

про запровадження нової економічної політики:

а) 1919 рік;

б) 1920 рік;

в) 1921 рік;

г) 1922 рік. 

8.  Зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період

НЕПу було забезпечено завдяки:

а)  скасуванню  заборони  на  приватне  підприємництво,  впровадженню

оренди, економічних методів господарювання; 

б) залученню значних іноземних інвестицій, розширенню сфери товарно-

грошових відносин, централізації управління; 

в)  зниженню  цін  як  на  промислові  товари  для  селянства,  так  і  на

сільськогосподарську продукцію для робітників; 

г)  проведенню  націоналізації  підприємств  промисловості,  транспорту,

уведенню загальної трудової повинності. 

9.  Основним наслідком політики колективізації виявилося:

а) зміцнення обороноздатності СРСР;

б) ліквідація куркульства як класу;

в) одержавлення села;

г) утвердження адміністративно-командної системи.

10. "Шахтинська  справа" (показовий  процес  над  групою  старих

спеціалістів вугільної промисловості) відбулася у:

а) 1927 р.;  

1 )б928 р.;   

1 )в929 р.;

г) 1930 р.

11. Найгучнішими судовими процесами 1929-1930 рр. були:

а) процес над членами "Спілки Визволення України";

б) "Шахтинська справа";   

с )вправа "Союзу України й Кубані";

г)  справа "Всеукраїнського  національного  центру"  та "Української

військової організації".

12. Для  культурного  життя  України 1923 – 1928  років  було

характерним: 

а) здійснення політики коренізації та її складової – українізації; 

б) запровадження обов’язкової десятирічної середньої освіти; 

в)  консолідація  літераторів,  художників,  театральних  діячів  у  творчі

об’єднання; 

г)  згортання  антицерковної  політики  та  відмова  від  атеїстичної

пропаганди. 

13. Позначте мету діяльності комісії В. Молотова в Україні впродовж

жовтня 1932 – січня 1933 року.

а) проведення кадрових змін у партійному керівництві республіки;

б) контроль за повним виконанням хлібозаготівельного плану;

в) участь у розслідуванні справи «Української військової організації»;

г) контроль за створенням політвідділів МТС.

14. Голодомор 1932 – 1933 рр. був наслідком:

а) погодних умов тих років;

б) цілеспрямованої політики радянського керівництва;

в) репресій щодо селянства;

г) ліквідації куркулів як класу.

15. Коли було створено ОУН?

а) 1924 р.;  

1 )б929 р.;  

1 )в939 р.;

г) 1942 р.

16. Головною метою створення ОУН була боротьба:

а) з радянською владою для створення Української держави;

б) з польською владою для створення Української держави;

в) з польським населенням з метою вигнати його з українських земель";

г)  за  утворення  соборної  української  незалежної  держави  усіма

можливими методами.

17. Позначте  прізвище  першого  керівника  створеної  у 1929  році

Організації українських націоналістів:

а) Л. Бачинський;

б) М. Ганкевич;

в) Д. Левицький;

г) Є. Коновалець.

18. Сутність інтегрального націоналізму Д. Донцова полягає у:

а)  заклику  до  знищення  всього,  що  заважає  розвитку  нації  і  створенню

чистої національної держави;

б)  визнанні  нації  абсолютною  цінністю,  а  вищою  метою –  здобуття

незалежності держави;

в) визнанні християнських цінностей найвищими для нації, а демократію

– єдиним шляхом її розвитку;

г)  визнанні  вирішальної  ролі  особистості  та  ірраціональної  волі  нації  в

історичному процесі.

19. Створене  у 1925  р.  Українське  національно-демократичне

об’єднання (УНДО) прагнуло:

а) політичного порозуміння з польською владою;

б)  досягнення  незалежності  української  державності  демократичними

парламентськими засобами;

в) здобуття незалежності Української держави, спираючись на нелегальні

форми боротьби, зокрема терор;

г) досягнення цілі будь якими методами.

20. Для  політики  уряду  щодо  населення  західноукраїнських  земель

впродовж 1920-1930 років було характерно:

а) пацифікація;

б) депортація релігії панівної нації;

в) асиміляція;

г) надання громадських свобод.

21. Західноукраїнські  землі  в  складі  Польщі,  Румунії  та

Чехословаччини:

а) отримували право на територіальну автономію;

б) отримували право на національно-культурну автономію;

в) були складовими унітарних держав;

г) отримали незалежність.

22. Яке  політичне  об'єднання  або  партія  пропагувало  радикальні

методи досягнення цілей? 

а) Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО); 

б) Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП);

в) Організація українських націоналістів (ОУН); 

г) Українська національна партія (УНП).

23. Унаслідок територіальних змін у Східній Європі впродовж 1939 –

1940 рр. 

а)  більшість  українських  земель  увійшла  до  складу  СРСР,  Закарпаття

залишилося у складі Угорщини;

б) вперше в новітній  історії всі українські землі було  об’єднано в одній

державі – Українській РСР; 

в) більшість українських земель увійшла до складу СРСР, лише Північна

Буковина залишилася у складі Румунії; 

г)  поряд  із  Українською  РСР  створено  нові  республіки –  Закарпатську

Україну та Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку. 

24. На  приєднаних  у  вересні 1939  р.  до  складу  СРСР

західноукраїнських землях було:

а) проголошено радянську владу;

б) проведено масову депортацію населення;

в) утворено шість областей;

г) розпочато українізацію.

25. Проголошення самостійності Карпатської України відбулося:

а) 13 вересня 1938 р.; 

б) 15 березня 1939 р.; 

в) 23 серпня 1939 р.;

г) 1 вересня 1939 р.

 

2.4. Україна в Другій світовій війні та у повоєнний період

 

1.  Велика Вітчизняна війна почалася:

а) 1 серпня 1939 р.;

б) 22 червня 1940 р.; 

в) 22 червня 1941 р.;

г) 8 червня 1940 р.

2.  Акт проголошення відновлення Української держави відбувся:

а) 30 червня 1941 р.;

 б) 9 липня 1941 р.;

 в) 25 листопада 1941 р.;

 г) 5 липня 1941 р.

3.  Останнє місто, яке залишили радянські війська у серпні 1942 р.:

а) Свердловськ (Ворошиловградської обл.); 

б) Маріуполь; 

в) Суми;

г) Севастополь.

4.  Центром окупаційної адміністрації в Україні стало місто:

а) Рівне;  

б)Вінниця;  

в)Київ;

г) Житомир.

5.  Для  означення  співпраці  населення  завойованих  держав  з

окупаційним режимом застосовують термін:

а) антисемітизм;

б) колабораціонізм;

в) апатридизм;

г) опортунізм.

6.  Позначте визначення, яке відповідає поняттю «рейкова війна».

а)  операція  радянських  партизанів  із  руйнування  залізниць,  мостів,

ешелонів, здійснена напередодні та під час Курської битви;

б)  операція  передових  радянських  військових  частин  на  Лівобережній

Україні влітку 1943 року з широкомасштабним використанням бронепоїздів;

в)  операція  підпілля  ОУН  та  загонів  УПА  зі  знищення  великих

залізничних  вузлів  і  станцій  Галичини  та  Правобережної  України  впродовж

липня-серпня 1942 року;

г) військово-диверсійні операції Червоної армії проти залізничних частин

вермахту.

7.  У  результаті  успішного  проведення  в 1944  р.  радянськими

військами Корсунь-Шевченківської наступальної операції: 

а) створено сприятливі умови для звільнення Правобережної України; 

б) звільнено територію УРСР у її довоєнних кордонах; 

в) визволено Північне Причорномор’я та Крим; 

г) визволено Лівобережну Україну. 

8.  Учасники українського руху Опору проти німецьких окупантів у

1941–1942 рр. – оунівці та радянські партизани:

а) співпрацювали у боротьбі проти німецьких окупантів;

б)  були  вороже  налаштовані  один  до  одного  через  ідеологічні

розбіжності;

в)  не  йшли  на  контакт  між  собою,  вважаючи  більш  ефективною

самостійну боротьбу проти німецьких окупантів;

г) формували спільні партизанські підрозділи.

9.  Українська Повстанська армія була створена у:

а) жовтні 1942 р.;  

б)жовтні 1943 р.;  

в)жовтні 1944 р.;

г) листопаді 1942 р.

10. Коли було звільнено столицю України – Київ?

а) 8 жовтня 1943 р.; 

б) 6 листопада 1943 р.; 

в) 9 грудня 1943 р.;

г) 18 січня 1942 р.

11. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу завершилася: 

а) звільненням території СРСР у його довоєнних кордонах; 

б) визволенням країн Південно-Східної та Центральної Європи; 

в) оволодінням столицею нацистської Німеччини – Берліном; 

г) капітуляцією Німеччини. 

12. Формування сучасної території України завершилося:

а) у 1939 р.;  

б)у 1945 р.;  

в)у 1954 р.;

г) у 1940 р.

13. Вкажіть,  у  якому  з  перелічених  років  Україна  вийшла  на

міжнародну арену, ставши повноправним членом світової співдружності –

членом ООН:

а) 1945 р.;  

1 )б955 р.;  

1 )в960 р.;

г) 1953 р.

14. Відмінність процесу радянізації західних областей України (1944 –

1950-ті  рр.)  від процесу радянської модернізації України (1929 – 1938 рр.)

полягала в здійсненні: 

а) колективізації сільського господарства; 

б) відбудови народного господарства; 

в) індустріалізації промисловості; 

г) культурної революції 

15. Колективізація на західноукраїнських землях у повоєнний період

проводилася:

а) з деякими порушеннями статутних вимог;

б)  насильницькими  методами  з  масовим  виселенням  людей  у  східні

райони СРСР;

в) з дотриманням принципу добровільності вступу селян у колгоспи;

г)  з  виселенням  з  УРСР  осіб,  які  ухилялися  від  трудової  діяльності  у

сільському господарстві.

16. Головною  метою  повстанського  руху  на  західноукраїнських

землях у повоєнні роки було:

а)  боротьба  проти  сталінського  деспотичного  режиму,  за  створення

незалежної української держави;

б)  не  дати  можливості  радянській  владі  закріпитися  у

західноукраїнському регіоні;

в)  створити  на  цій  території  альтернативні  радянським  органам  влади

національно-державні структури;

г) вселяти віру населення у неминучість здобуття української самостійної

держави.

17. Операція "Вісла" – це:

а) "добровільне"  переселення  українців  Закерзоння (Лемківщини,

Посяння,  Підляшшя, Холмщини) до України згідно  з  угодою між  Польським

комітетом національного визволення та урядом УРСР (вересень 1944 – серпень

1945 рр.);

б)  насильницьке  виселення  польським  урядом  українців  до  УРСР  за

допомогою спецзагонів, міліції, військових частин;

в) примусове виселення українського населення із прикордонних з УРСР

земель у "повернуті" Німеччиною в західні та північні райони Польщі у 1947 р.;

г) створення на кордоні з УРСР "санітарної зони".

18. Позначте  період  тоталітарного  тиску  на  українську  культуру,

який увійшов в історію як «ждановщина».

а) кінець 1930-х - початок 1940-х років;

б) початок 1940-х – середина 1950-х років;

в) середина 1940-х – початок 1950-х років;

г) друга половина 1950-х років. 

19. Смерть  Й.  Сталіна  у 1953  р.  започаткувала  лібералізацію

політичної системи, що дістала назву:

а) ждановщина;

б) застій;

в) десталінізація;

г) демократизація.

20. Процес  змін  суспільно-політичного  життя  в  Україні  в  другій

половині 50-х років розпочав:

а) Г. Маленков;   

б)М. Хрущов;  

в)П. Шелест;

г) В. Щербицький.

21. У  кінці 50-х –  на  початку 60-х  рр.  в  Україні  зароджується  рух,

спрямований  проти  деформованої  радянської  політичної  системи.  Яку

назву він отримав?

а) націоналістичного;

б) дисидентського;

в) антипартійного;

г) гельсінкського.

22. До  художнього аналізу деформацій у суспільному житті  одним (-

ою) з перших звернувся (-лась):

а) Л. Костенко;  

б)О. Гончар; 

в)І. Дзюба;

г) С.Параджанов.

23. Вкажіть дату Чорнобильської катастрофи:

а) 26 квітня 1985 р.;   

2 )б6 квітня 1986 р.;

в) 26 квітня 1987 р.;   

2 )г6 квітня 1988 р.

 

24. Масова громадсько-політична організація Народний рух України

за перебудову (Рух) була створена у:

а) 1976 р.;  

1 )б985 р.;  

1 )в989 р.;

г) 1968 р.

25. Позначте подію, яка відбулася у 1989 році:

а)  перетворення  Української  групи  сприяння  виконанню  гельсінських

угод на Українську гельсінську спілку;

б)  установча  конференція  Товариства  Української  мови  ім.  Тараса

Шевченка;

в) голодування студентів у Києві;

г) утворення живого ланцюга «Українська хвиля» між Львовом і Києвом з

нагоди річниці злуки УНР і ЗУНР.

 

 

2.5. Україна в умовах незалежності

 

1.  За  яких  обставин  було  прийнято  Акт  проголошення  незалежності

України?

а) заколот ДКНС (Державний комітет з надзвичайного стану);

б) розпад Варшавського договору;

в) виступ у Верховній Раді України Президента США Дж. Буша;

г) припинення існування СРСР.

2.  Державна незалежність України була законодавчо закріплена:

а) Декларацією "Про державний суверенітет України" (липень 1990 р.);

б) Актом проголошення незалежності України (серпень 1991 р.);

в) Конституцією України (червень 1996 р.);

г) Законом "Про Громадянство України" (жовтень 1991 р.).

3.  Останнім  кроком  у  процесі  юридичного  оформлення  державної

незалежності України став(ла):

а) Декларація "Про державний суверенітет України";

б) Всесоюзний референдум 17 березня 1991 р.;

в) Акт проголошення незалежності України;

г) Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.

4.  Суверенітет України поширюється на:

а) всю територію, за винятком Автономної Республіки Крим;

б) всю територію держави;

в) всю територію, за винятком виключної (морської) економічної зони та

континентального шельфу;

г)всю територію, крім  земельних ділянок під  будівлями дипломатичних

та консульських установ іноземних держав.

5.  У серпні 1991 р. припинила діяльність:

а) Соціалістична партія України;

б) Компартія України як складова частина КПРС;

в) Українська народно-демократична партія;

г) Українська республіканська партія.

6.  Коли перестав існувати СРСР?

а) 8 грудня 1991 р. Росія, Україна, Білорусь заявили, що СРСР як держава

припиняє своє існування;

б) 8 грудня 1991 р. створено Співдружність Незалежних Держав;

в) 21  грудня 1991  р.  в  Алма-Аті  до  СНД  приєдналися  інші  республіки

колишнього СРСР (крім країн Балтії та Грузії);

г) 24  серпня 1991  р. Верховна  Рада УРСР  прийняла  Акт  проголошення

незалежності України.

7.  У липні 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла пакет законів щодо

запровадження  інституту  президентства  в  республіці.  Першим

всенародно обраним Президентом України був:

а) Л. Кравчук;

б) Л. Лук’яненко;

в) О. Мороз;

г) Чорновіл.

8.  Назвіть  кількість  держав  світу,  з  якими  Україна  на 2002  р.  мала

дипломатичні відносини:

а) 130 держав; 

б) 153 держави; 

в) 160 держав; 

г) 186 держав.

9.  Законом "Про державний кордон України" (від 4 листопада 1991 р.)

визначено:

а) сталий кордон СРСР на території України, яка межувала з Польщею,

Словаччиною, Угорщиною, Румунією;

б)  адміністративний  кордон  з  союзними  республіками –  Росією,

Білорусією та Молдовою;

в) недоторканність кордонів;

г) встановлення кордонів, порядок їх охорони і перетину.

10. Територіальні  претензії  на  початку  ХХІ ст.  щодо  України

залишалися у держав:

а) Молдавія;

б) Росія;

в) Білорусія; 

г) Румунія.

11. Громадянство (відповідно до закону "Про громадянство України" від

8 жовтня 1991 р.) надавалось усім, хто:

а) проживав на території республіки;

б)  не  був  на  момент  набуття  чинності  закону  громадянином  інших

держав;

в) не заперечував проти отримання громадянства України;

г) бажав отримати подвійне громадянство.

 

12. Концепція  оборони  й  розбудови  Збройних  сил  України,  прийнята

Верховною Радою в серпні 1991 р., визначила її прагнення до набуття

військового статусу:

а) нейтральної, без’ядерної, позаблокової держави;

б) нейтральної, ядерної, позаблокової держави;

в) без’ядерної держави, яка прагне вступити в НАТО;

г) держави ядерної, яка входить до військового блоку країн СНД.

13. Указ "Про  створення  державного  митного  комітету  України"

(грудень 1991 р.) виконував функцію:

а) захисту територіальної цілісності;

б) гарантування економічної безпеки;

в) забезпечення інформаційної безпеки;

г) поповнення державного бюджету.

14. У якому році Верховна Рада затвердила Державний прапор України?

а) січень 1990 р.; 

б) січень 1991 р.;  

с )вічень 1992 р.;

г) лютий 1992 р.

15. Тризуб  як  малий  Державний  герб  України  був  затверджений

Верховною Радою в:

а) лютому 1992 р.; 

 )бтравні 1992 р..;

в) лютому 1991 р.;

г) березні 1991 р.;

16. Музична  редакція  Державного  гімну  на  музику  композитора

М.Вербицького була затверджена постановою Верховної Ради у:

а) січні 1991 р.; 

б) січні 1992 р.;

в) січні 1993 р.;

г) жовтень 1992 р.

17. Становлення  власної  грошової  системи в Україні  у 1991 – 1992 рр.

починалось з:

а) обігу російського рубля;

б) обігу купонів одноразового використання;

в) обігу купонів багаторазового використання;

г) створення національної валюти – гривні.

18. Національна валюта – гривня була запроваджена у:

а) 8 грудня 1991 р.;

б) 27 жовтня 1992 р.; 

)в 1 вересня 1996 р.;

г) 26 червня 1996 р.

19. Яким є статус Криму в Україні:

а) Кримська область;

б) Кримська Автономна Республіка;

в) Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою України;

г) Незалежна Республіка Крим.

20. Які молодіжні організації посідають важливе місце в суспільстві?

а) Спілка українських студентів;

б) молодіжне об’єднання "Січ";

в) організації скаутського типу;

г) "Пласт";

21.Українська православна церква (Київський патріархат) виникла в:

а) березні 1991 р.; 

б)червні 1992 р.;

в) жовтні 1993 р.

г) січні 1992 р.

22. Закон України „Про прийняття Конституції України та введення її в

дію” прийнято:

а) 28 червня 1996р.;

б) 12 липня 1996р.;

в) 24 серпня 1991р.;

г) 1 грудня 1991р.

23. Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила

свою чинність: 

а) 1985 р. 

б) 1991 р. 

в) 1996 р. 

г) 2004 р. 

24. Згідно з чинною Конституцією Україна є:

а) парламентською республікою;

б) парламентсько-президентською республікою;

в) президентською республікою;

г) президентсько-парламентською республікою.

25. Яку спрямованість економіки забезпечує держава в сучасних умовах?

а) ринкову;

б) конкурентну;

в) соціальну;

г) централізовано-планову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бойко  О.Д.  Історія  України:  Посібник  для  студентів  вищих  навчальних

закладів. – К.: Видавничий центр "Академія", 1998. – 568 с.

2. Історія  України /  Керівник  авторського  колективу  Ю.Зайцев. –  Львів,

Світ, 1996. – 488 с.

3. Історія  України /  Під  редакцією В.А.Смолія. – К.:Альтернативи, 1997. –

416 с.

4. Політична  історія  України /  Під  ред.  Швидько  Г.К. –  Дніпропетровськ,

Національна гірнича академія України, 2002. – 259 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
9026
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку