Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Тестові завдання "Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964рр.)" (11 клас)

Про матеріал

Матеріал містить три варіанти тестових завдань з теми "Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 - 1964рр.)." Може бути використаний вчителями при поточному або тематичному оцінюванні знань учнів.

Перегляд файлу

Тематичний блок 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964рр.)

Варіант 1

1. Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964рр.)?

А Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.

Б Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів.

В Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.

Г Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.

 

2. На якому з’їзді КПРС було засуджено культ особи Сталіна?

А на ХІХ                   В на ХХІ

Б на ХХ                     Г на ХХІІ

 

3. Реабілітація – це

А повернення після війни на батьківщину військовополонених, цивільних полонених, які були направлені на примусові роботи, біженців.

Б насильницьке відчуження чи тимчасове вилучення державою для її потреб майна, продовольства громадян.

В виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

Г створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій.

 

4. Для характеристики якого періоду розвитку народного господарства УРСР слід використати зображений плакат?

А друга половина 1940 – початок 1950-х рр.

Б кінець 1950 – початок 1960-х рр.

В друга половина 1960 – початок 1970-х рр.

Г кінець 1970 – початок 1980-х рр. 

 

 

5. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?

1. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.

3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.

4. Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.

5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.

А 1, 4, 5                      В 1, 2, 4

Б 2, 3, 6                       Г 3, 5, 6

 

6. У якому році Кримську область було передано до складу УРСР?

А у 1953р.                        В у 1955р.

Б у 1954р.                         Г у 1956р.

7. У якому місті УРСР у 1963р. відбулися робітничий страйк і заворушення, які влада придушила силою?

А у Дніпропетровську                       В у Кривому Розі

Б у Києві                                             Г у Донецьку

 

8. Виникнення в Україні руху “шістдесятників” зумовлено

А лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

Б збільшенням фінансування культури та народної творчості.

В долученням до європейської та світової культурної спадщини.

Г поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен.

 

9. Визначте рік, коли на практиці були реалізовані слова М.Хрущова: “Тепер буває так: лежить копійка на тротуарі, людина проходить і не нахиляється, щоб підняти її. А коли будуть нові гроші, копійка не буде валятися, її обов’язково піднімуть, бо це – коробка сірників.”

А 1956р.                                        В 1961р.

Б 1957р.                                         Г 1963р.

 

10. Однією з ознак лібералізації суспільного життя можна назвати:

А посилення антисемітської пропаганди

Б очільництво українцями більшості державних і партійних посад

В конституційне забезпечення права на свободу слова і думки

Г критику партійної лінії на побудову комунізму

 

11. Установіть відповідність між прізвищем діяча української літератури та твором, написаним ним у період “відлиги.”

1 Василь Симоненко                             А “Зачарована Десна”

2 Олександр Довженко                         Б “Тиша і грім”

3 Григорій Тютюнник                           В “Мандрівне серце”

4 Ліна Костенко                                     Г “Собор”

 Д “Вир”

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А арешт Л.Берії за звинуваченням у державній зраді

Б усунення Леоніда Мельника з посади секретаря КПУ

В доповідь М.Хрущова з критикою культу особи Й.Сталіна

Г смерть Й.Сталіна

 

13. Які положення розкривають ознаки демократизації суспільства в умовах десталінізації?

1 Започаткування політики гласності в суспільстві

2 Ротація керівників партійних і державних органів

3 Розширення економічних прав союзних республік

4 Масове звільнення політв’язнів із таборів ГУЛАГу

5 Запровадження в державі інституту президентства

6 Ліквідація монополії комуністичної партії на владу

 

 

Тематичний блок 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964рр.)

Варіант 2

1. “Раднаргоспи” – це

А органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

Б організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні.

В державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС).

Г органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

 

2. Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів здійснювалося впродовж

А 1945 – 1953рр.                     В 1957 – 1965рр.

Б 1954 – 1964рр.                      Г 1964 – 1972рр.

 

3. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок

А упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).

Б ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств.

В створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств.

Г ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах.

 

4. У якому році партійне керівництво СРСР звернулось із закликом, що відображений в агітаційних плакатах?

А у 1945р.

Б у 1948р.

В у 1954р.

Г у 1960р.

 

 

 

 

5. Укажіть прізвище українського радянського генерала та правозахисника.

А Григорій Тютюнник                                В Василь Симоненко

Б Микола Амосов                                        Г Петро Григоренко

 

6. Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР в добу “відлиги” відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови?

1. Укрупнення колгоспів.

2. Розширення площ посівів кукурудзи.

3. Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників.

4. Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції.

А 1, 3                         В 2, 3

Б 1, 4                          Г 2, 4

7. Вкажіть, на якому з’їзді КПРС “чорними днями” для України був названий період, коли КП(б)У очолював Л.Каганович.

А ХІХ з’їзд                                В ХХІ з’їзд

Б ХХ з’їзд                                  Г ХХІІ з’їзд

 

8. У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення?

“В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію ядерного реактора”.

А 1950-х рр.                                В 1970-х рр.

Б 1960-х рр.                                Г 1980-х рр.

 

9. Визначте наслідок будівництва каскаду ГЕС по Дніпру

А затоплення родючих земель

Б підвищення рівня радіоактивності

В відмова від споживання нафти і газу

Г вивільнення нових родючих земель для обробітку

 

10. Визначте особливість початкового періоду десталінізації в Україні:

А посилення репресій проти “буржуазних націоналістів”

Б посилення процесу русифікації

В посилення ідеологічного контролю за представниками творчої інтелігенції

Г посилення ролі українців у суспільному житті

 

11. Установіть відповідність між періодом перебування на посаді та прізвищем секретаря ЦК КПУ.

1 1949 – 1953рр.                         А Микита Хрущов

2 1953 – 1957рр.                         Б Петро Шелест

3 1957 – 1963рр.                         В Леонід Мельников

4 1963 – 1972рр.                         Г Олексій Кириченко

 Д Микола Підгорний

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій

А входження Криму до складу Української РСР

Б початок V п’ятирічки

В реформа управління економікою, створення раднаргоспів

Г ліквідація машинно-тракторних станцій

 

13. Які заходи партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України?

1 Подолання дефіциту товарів унаслідок проведення грошової реформи

2 Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

3 Збільшення розмірів присадибного господарства колгоспників

4 Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

5 Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

6 Перегляд тарифної системи та підвищення рівня оплати праці

 

Тематичний блок 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964рр.)

Варіант 3

 

1. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів?

А Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

Б Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

В Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Г Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.

 

2. Унаслідок упровадження в 1957р. територіального принципу управління народним господарством

А посилено централізованість планування.

Б ліквідовано товарно-грошові відносини.

В поглиблено регіональну спеціалізацію.

Г створено вільні економічні зони.

 

3. Алла Горська, Іван Драч, Василь Стус – діячі, яких об’єднує

А членство в Українській Гельсінській групі.

Б участь у масовій акції підтримки “Празької весни”.

В належність до “шістдесятників” в українській культурі.

Г перебування в ув’язненні за “антирадянську агітацію та пропаганду”.

 

4. Практика “політичної реабілітації” вперше увійшла в життя радянського суспільства в період

А “відбудови”                         В “застою”

Б “відлиги”                              Г “перебудови”.

 

5. До компетенції органів влади Української РСР у період “відлиги” були передані питання

1 адміністративно-територіального устрою, формування бюджету республіки.

2 ведення самостійної зовнішньої політики з країнами соціалістичного табору.

3 розроблення республіканського законодавства про судоустрій і судочинство.

А 1, 3                         В 1, 2

Б 2, 3                         Г 1, 2, 3

 

6. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

Упродовж 1953 – 1958рр. державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на продукти сільського господарства збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно – у 7 разів, на картоплю – у 8, на продукти тваринництва – у 5,5 раза. Дозволено видавати колгоспникам грошовий аванс – 25% коштів, що отримували колгоспи від реалізації худоби та продуктів тваринництва.

Заходи, вжиті партійно-державним керівництвом УРСР, передбачали

А реорганізацію частини колгоспів у радгоспи та укрупнення колгоспів.

Б створення умов для розвитку присадибного господарства колгоспників.

В здійснення переходу від жорсткого планового до ринкового виробництва.

Г посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

7. Вкажіть назву українського міста, у якому через робітничі заворушення в 1963р. на тиждень був проголошений воєнний стан.

А Кіровоград                                       В Кривий Ріг

Б Кременчук                                        Г Каховка

 

8. Укажіть, хто за сприяння М.Хрущова очолив у 1957р. Комуністичну партію України (КПУ).

А Олексій Кириченко                         В Петро Шелест

Б Микола Підгорний                           Г Леонід Брежнєв

 

9. Здійснюючи процедуру передачі Криму до складу УРСР, М.Хрущов мав на меті:

А відновити історичну справедливість

Б перекласти на Україну вирішення соціально-економічних проблем Криму

В посилити індустріальну базу України

Г посприяти в отриманні українцями якісного санаторно-курортного відпочинку

 

10. Розширення соціально-економічних і законодавчих прав УРСР стало наслідком процесів:

А денаціоналізації                                 В федералізації

Б децентралізації                                   Г політичної реабілітації

 

11. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Шістдесятники                      А Підприємства, що створені шляхом об’єднання

2 Дисиденти                              окремих селянських господарств для спільного

3 Раднаргоспи                           господарювання на основі суспільних засобів

4 Колгоспи                                 виробництва та колективної праці.

Б Державні органи, що, в межах економічних

адміністративних районів, здійснювали управління

галузями промисловості та будівництва.

В Особи, які належать до покоління інтелігенції, що

розпочала своє творче та громадське життя за часів

“відлиги”.

Г Державні підприємства у сфері сільського

господарства, в яких усі засоби виробництва та

вироблена продукція є державною власністю.

Д Особи, які відкрито виступали проти існуючих у

тоталітарному суспільстві норм, офіційної ідеології й

державної політики.

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій

А постанова Ради Міністрів СРСР “Про розвиток житлового будівництва в СРСР,” початок будівництва “хрущовок”

Б початок функціонування нафтопроводу “Дружба”

В хрущовська грошова реформа

Г утворення Української ради народного господарства

 

13. Які положення були складовими політики десталінізації (1953 – 1964рр.)?

1 Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених

2 Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів СРСР

3 Розширення прав і повноважень республік у адміністративно-політичній, фінансовій, матеріально-технічній сфери

4 Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

5 Реформи силових відомств та впровадження в їх діяльність принципу законності

6 Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Скворцова Анна
  Дякую за розробку!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
27 січня 2018
Переглядів
4398
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку