Тестові завдання "Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964рр.)" (11 клас)

Про матеріал

Матеріал містить три варіанти тестових завдань з теми "Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 - 1964рр.)." Може бути використаний вчителями при поточному або тематичному оцінюванні знань учнів.

Перегляд файлу

Тематичний блок 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964рр.)

Варіант 1

1. Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964рр.)?

А Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.

Б Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів.

В Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.

Г Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.

 

2. На якому з’їзді КПРС було засуджено культ особи Сталіна?

А на ХІХ                   В на ХХІ

Б на ХХ                     Г на ХХІІ

 

3. Реабілітація – це

А повернення після війни на батьківщину військовополонених, цивільних полонених, які були направлені на примусові роботи, біженців.

Б насильницьке відчуження чи тимчасове вилучення державою для її потреб майна, продовольства громадян.

В виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

Г створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій.

 

4. Для характеристики якого періоду розвитку народного господарства УРСР слід використати зображений плакат?

А друга половина 1940 – початок 1950-х рр.

Б кінець 1950 – початок 1960-х рр.

В друга половина 1960 – початок 1970-х рр.

Г кінець 1970 – початок 1980-х рр. 

 

 

5. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?

1. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.

3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.

4. Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.

5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.

А 1, 4, 5                      В 1, 2, 4

Б 2, 3, 6                       Г 3, 5, 6

 

6. У якому році Кримську область було передано до складу УРСР?

А у 1953р.                        В у 1955р.

Б у 1954р.                         Г у 1956р.

7. У якому місті УРСР у 1963р. відбулися робітничий страйк і заворушення, які влада придушила силою?

А у Дніпропетровську                       В у Кривому Розі

Б у Києві                                             Г у Донецьку

 

8. Виникнення в Україні руху “шістдесятників” зумовлено

А лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

Б збільшенням фінансування культури та народної творчості.

В долученням до європейської та світової культурної спадщини.

Г поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен.

 

9. Визначте рік, коли на практиці були реалізовані слова М.Хрущова: “Тепер буває так: лежить копійка на тротуарі, людина проходить і не нахиляється, щоб підняти її. А коли будуть нові гроші, копійка не буде валятися, її обов’язково піднімуть, бо це – коробка сірників.”

А 1956р.                                        В 1961р.

Б 1957р.                                         Г 1963р.

 

10. Однією з ознак лібералізації суспільного життя можна назвати:

А посилення антисемітської пропаганди

Б очільництво українцями більшості державних і партійних посад

В конституційне забезпечення права на свободу слова і думки

Г критику партійної лінії на побудову комунізму

 

11. Установіть відповідність між прізвищем діяча української літератури та твором, написаним ним у період “відлиги.”

1 Василь Симоненко                             А “Зачарована Десна”

2 Олександр Довженко                         Б “Тиша і грім”

3 Григорій Тютюнник                           В “Мандрівне серце”

4 Ліна Костенко                                     Г “Собор”

 Д “Вир”

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А арешт Л.Берії за звинуваченням у державній зраді

Б усунення Леоніда Мельника з посади секретаря КПУ

В доповідь М.Хрущова з критикою культу особи Й.Сталіна

Г смерть Й.Сталіна

 

13. Які положення розкривають ознаки демократизації суспільства в умовах десталінізації?

1 Започаткування політики гласності в суспільстві

2 Ротація керівників партійних і державних органів

3 Розширення економічних прав союзних республік

4 Масове звільнення політв’язнів із таборів ГУЛАГу

5 Запровадження в державі інституту президентства

6 Ліквідація монополії комуністичної партії на владу

 

 

Тематичний блок 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964рр.)

Варіант 2

1. “Раднаргоспи” – це

А органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

Б організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні.

В державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС).

Г органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

 

2. Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів здійснювалося впродовж

А 1945 – 1953рр.                     В 1957 – 1965рр.

Б 1954 – 1964рр.                      Г 1964 – 1972рр.

 

3. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок

А упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).

Б ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств.

В створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств.

Г ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах.

 

4. У якому році партійне керівництво СРСР звернулось із закликом, що відображений в агітаційних плакатах?

А у 1945р.

Б у 1948р.

В у 1954р.

Г у 1960р.

 

 

 

 

5. Укажіть прізвище українського радянського генерала та правозахисника.

А Григорій Тютюнник                                В Василь Симоненко

Б Микола Амосов                                        Г Петро Григоренко

 

6. Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР в добу “відлиги” відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови?

1. Укрупнення колгоспів.

2. Розширення площ посівів кукурудзи.

3. Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників.

4. Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції.

А 1, 3                         В 2, 3

Б 1, 4                          Г 2, 4

7. Вкажіть, на якому з’їзді КПРС “чорними днями” для України був названий період, коли КП(б)У очолював Л.Каганович.

А ХІХ з’їзд                                В ХХІ з’їзд

Б ХХ з’їзд                                  Г ХХІІ з’їзд

 

8. У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення?

“В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію ядерного реактора”.

А 1950-х рр.                                В 1970-х рр.

Б 1960-х рр.                                Г 1980-х рр.

 

9. Визначте наслідок будівництва каскаду ГЕС по Дніпру

А затоплення родючих земель

Б підвищення рівня радіоактивності

В відмова від споживання нафти і газу

Г вивільнення нових родючих земель для обробітку

 

10. Визначте особливість початкового періоду десталінізації в Україні:

А посилення репресій проти “буржуазних націоналістів”

Б посилення процесу русифікації

В посилення ідеологічного контролю за представниками творчої інтелігенції

Г посилення ролі українців у суспільному житті

 

11. Установіть відповідність між періодом перебування на посаді та прізвищем секретаря ЦК КПУ.

1 1949 – 1953рр.                         А Микита Хрущов

2 1953 – 1957рр.                         Б Петро Шелест

3 1957 – 1963рр.                         В Леонід Мельников

4 1963 – 1972рр.                         Г Олексій Кириченко

 Д Микола Підгорний

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій

А входження Криму до складу Української РСР

Б початок V п’ятирічки

В реформа управління економікою, створення раднаргоспів

Г ліквідація машинно-тракторних станцій

 

13. Які заходи партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України?

1 Подолання дефіциту товарів унаслідок проведення грошової реформи

2 Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

3 Збільшення розмірів присадибного господарства колгоспників

4 Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування

5 Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

6 Перегляд тарифної системи та підвищення рівня оплати праці

 

Тематичний блок 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964рр.)

Варіант 3

 

1. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів?

А Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

Б Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

В Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Г Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.

 

2. Унаслідок упровадження в 1957р. територіального принципу управління народним господарством

А посилено централізованість планування.

Б ліквідовано товарно-грошові відносини.

В поглиблено регіональну спеціалізацію.

Г створено вільні економічні зони.

 

3. Алла Горська, Іван Драч, Василь Стус – діячі, яких об’єднує

А членство в Українській Гельсінській групі.

Б участь у масовій акції підтримки “Празької весни”.

В належність до “шістдесятників” в українській культурі.

Г перебування в ув’язненні за “антирадянську агітацію та пропаганду”.

 

4. Практика “політичної реабілітації” вперше увійшла в життя радянського суспільства в період

А “відбудови”                         В “застою”

Б “відлиги”                              Г “перебудови”.

 

5. До компетенції органів влади Української РСР у період “відлиги” були передані питання

1 адміністративно-територіального устрою, формування бюджету республіки.

2 ведення самостійної зовнішньої політики з країнами соціалістичного табору.

3 розроблення республіканського законодавства про судоустрій і судочинство.

А 1, 3                         В 1, 2

Б 2, 3                         Г 1, 2, 3

 

6. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

Упродовж 1953 – 1958рр. державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на продукти сільського господарства збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно – у 7 разів, на картоплю – у 8, на продукти тваринництва – у 5,5 раза. Дозволено видавати колгоспникам грошовий аванс – 25% коштів, що отримували колгоспи від реалізації худоби та продуктів тваринництва.

Заходи, вжиті партійно-державним керівництвом УРСР, передбачали

А реорганізацію частини колгоспів у радгоспи та укрупнення колгоспів.

Б створення умов для розвитку присадибного господарства колгоспників.

В здійснення переходу від жорсткого планового до ринкового виробництва.

Г посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

7. Вкажіть назву українського міста, у якому через робітничі заворушення в 1963р. на тиждень був проголошений воєнний стан.

А Кіровоград                                       В Кривий Ріг

Б Кременчук                                        Г Каховка

 

8. Укажіть, хто за сприяння М.Хрущова очолив у 1957р. Комуністичну партію України (КПУ).

А Олексій Кириченко                         В Петро Шелест

Б Микола Підгорний                           Г Леонід Брежнєв

 

9. Здійснюючи процедуру передачі Криму до складу УРСР, М.Хрущов мав на меті:

А відновити історичну справедливість

Б перекласти на Україну вирішення соціально-економічних проблем Криму

В посилити індустріальну базу України

Г посприяти в отриманні українцями якісного санаторно-курортного відпочинку

 

10. Розширення соціально-економічних і законодавчих прав УРСР стало наслідком процесів:

А денаціоналізації                                 В федералізації

Б децентралізації                                   Г політичної реабілітації

 

11. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Шістдесятники                      А Підприємства, що створені шляхом об’єднання

2 Дисиденти                              окремих селянських господарств для спільного

3 Раднаргоспи                           господарювання на основі суспільних засобів

4 Колгоспи                                 виробництва та колективної праці.

Б Державні органи, що, в межах економічних

адміністративних районів, здійснювали управління

галузями промисловості та будівництва.

В Особи, які належать до покоління інтелігенції, що

розпочала своє творче та громадське життя за часів

“відлиги”.

Г Державні підприємства у сфері сільського

господарства, в яких усі засоби виробництва та

вироблена продукція є державною власністю.

Д Особи, які відкрито виступали проти існуючих у

тоталітарному суспільстві норм, офіційної ідеології й

державної політики.

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій

А постанова Ради Міністрів СРСР “Про розвиток житлового будівництва в СРСР,” початок будівництва “хрущовок”

Б початок функціонування нафтопроводу “Дружба”

В хрущовська грошова реформа

Г утворення Української ради народного господарства

 

13. Які положення були складовими політики десталінізації (1953 – 1964рр.)?

1 Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених

2 Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів СРСР

3 Розширення прав і повноважень республік у адміністративно-політичній, фінансовій, матеріально-технічній сфери

4 Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад

5 Реформи силових відомств та впровадження в їх діяльність принципу законності

6 Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Куроп'ятник Vitaliy
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Скворцова Анна
  Дякую за розробку!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
27 січня 2018
Переглядів
20056
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку