19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Урок "Дослідження забруднення атмосферного повітря в Дніпропетровській області засобами мови програмування Lazarus"

Про матеріал
Підсумковий урок по темі: «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання» для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до нової навчальної програми з інформатики. Реалізація алгоритмів для розв’язування задач екологічного спрямування, використовуючи сучасні цифрові технології спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої природи. Подано досвід розкриття наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» засобами розв’язування компетентністних задач.
Перегляд файлу 

 

 

 

 

 

 

У посібнику представлений підсумковий урок по темі: «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання» для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до нової навчальної програми з інформатики.

 Реалізація алгоритмів для розв’язування задач екологічного спрямування,  використовуючи сучасні цифрові технології спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої природи. Подано досвід розкриття наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» засобами розв’язування компетентністних задач. Виконуючи ці завдання, в учнів формується проектне мислення, почуття відповідальності та досвід цілеспрямованої співпраці, вони вчаться застосовувати знання на практиці, працювати в команді та індивідуально над конкретним завданням, презентувати свої результати у вигляді проекту в середовищі Lazarus, розвивати предметні та ключові компетентності. Окрім того в учнів формується соціальна активність, відповідальність й екологічна свідомість, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

Алгоритми й ідеї для учнівських проектів, запропоновані у посібнику, стануть у пригоді творчим педагогам для реалізації компетентністного підходу й розкриття наскрізних ліній.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Екологічний моніторинг засобами           середовища програмування Lazarus»

 

Підсумковий урок з теми:

 «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

Цілі:

Ø  навчальна

üсистематизація навчального матеріалу по темі, сформувати уявлення  про класифікацію задач опрацювання одновимірних масивів; знання стандартних алгоритмів опрацювання одновимірних масивів;

üстворення та виконання програм опрацювання табличних величин, вміння створювати масив елементів керування, будувати діаграми за значеннями елементів числового масиву, пояснювати структуру алгоритмів побудови діаграм;

üформувати навички самостійної роботи, вміння використовувати типові алгоритми опрацювання даних в різних ситуаціях під час роботи на комп’ютері;

üформувати вміння розв’язувати компетентнісні задачі, опрацювання даних, подання результатів розв’язування задачі; 

üформувати вміння застосовувати отримані знання для розв’язування прикладних задач; акцентувати увагу учнів на прикладній ролі програмування.

Ø  розвивальна:               

üрозвивати предметні та ключові компетентності учнів; 

üнавички роботи з інформацією, інтелектуальну активність, логічне, структурне мислення Øвиховна: 

üвиховувати інформаційну культуру та сприяти розширенню кругозору учнів;

üвиховувати уважність та відповідальність, уміння самоорганізації навчальної діяльності та бажання мати глибокі та якісні знання.

 

Формування ключових компетентностей:

 спілкування рідною мовою: уміння висловлюватися та спілкуватися на тему опрацювання табличних величин з використанням відповідної термінології;

 спілкування іноземними мовами: уміння використовувати термінологію, називаючи її  іноземною мовою;

 математична компетентність: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із екології засобами середовища програмування Lazarus;

 основні компетентності у природничих науках і технологіях:  застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій; планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій; послуговуватися технологічними пристроями;

 інформаційно-цифрова компетентність: оволодіти практичними навичками розробки та комп’ютерної реалізації алгоритму для розв’язування задач екологічного спрямування, практичного використання типових алгоритмів для опрацювання масивів; використовувати сучасні цифрові технології спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої природи;

 уміння вчитися: навички організовувати власну навчальну діяльність, через вирішення різнорівневих задач;

 ініціативність і підприємливість: брати ініціативу для реалізації власних планів;

 соціальна та громадянська компетентност:і усвідомлення  відповідальності   за шкідливий вплив на довкілля ІТ;

 екологічна грамотність і здорове життя: розуміння про взаємозв’язки компонентів екосистеми та наслідків їх порушення; застосовувати засоби опрацювання табличних величин для розв’язання навчальних і життєвих задач екологічного спрямування.

 

Тип уроку: Систематизація та застосування знань, умінь та навиків

 

Обладнання та наочність: інтерактивна панель, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

 

Програмне забезпечення: ПК із встановленою системою програмування Lazarus, офісним пакетом програм і доступом до Інтернету.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап

v     привітання

v     перевірка готовності учнів до уроку ІІ. Актуалізація опорних знань

 

Ми з Вами вивчили тему «Табличні величини».  Зараз ми повторимо основні фрагменти алгоритмів опрацювання табличних величин за допомогою сервісу  https://learningapps.org/display?v=p3bxv3x5520 .  

Викликаються пари учнів з середнім та високим рівнем навчання.  (слайд№2)

Тестування у сервісі https://learningapps.org/display?v=p3bxv3x5520  

 

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

— Ми отримали мапу забрудненості атмосферного повітря Дніпропетровської області. Отже, сьогодні на уроці, ви будете створювати та реалізовувати на

комп’ютері алгоритми для розв’язування задач екологічного спрямування, використовувати сучасні цифрові технології спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої природи.  Увага на екран!

Перелік екологічно небезпечних об’єктів в Дніпропетровській області https://drive.google.com/open?id=1Dxz4s4E2icnFtIXFmdAzwlhYtb6z_mdO&usp=g mail&ts=5e2e03d8           (слайд №3)

 

Параметри забруднення атмосферного повітря: діоксид азоту (NO₂);

Øсірководень (H₂S);

Øдіоксид сірки (SO₂);

Øмонооксид вуглецю (CO);

Øозон (O₃);

Øаміак (NH₃);

Øдрібнодисперсний пил фракцій 2,5 і 10 мікронів (РМ2,5, РМ10)

(Використовується слайд №5)  Ми будемо використовувати сайт Центру екологічного моніторингу.

https://ecomonitoring.info/widget/grafic-widget/   (слайд №4)

Правила користування віджетом у вас знаходяться на партах. Можна також використовувати текстову версію віджета.

           

 

Окрім того ми можемо використовувати SaveEcoBot

Це перший в Україні екологічний бот для моніторингу інформації про довкілля, промислових забруднювачів, їх дозвільні документи та етапи проходження процедури ОВД (оцінки впливу на довкілля). 

(Використовується слайд №6-10)  https://www.saveecobot.com/ru/station/1121

 Недостатньо        опанувати   премудрістю,       потрібно     також          уміти користуватися нею» (Марк Туллій Цицерон).

Перебуваючи в інформаційному суспільстві, кожному з вас необхідно не лише орієнтуватися в океані інформації,  а й організовувати своє життя таким чином, щоб при найменших витратах часу, сил і засобів отримувати від своєї діяльності найбільшу віддачу. Будемо цього вчитися, розв’язуючи практичні компетентнісні задачі.

IV. Формування вмінь та навичок

Практична робота за комп’ютером

 На Робочому столі знаходиться Презентація сьогоднішнього уроку. На слайді № Вам пропонується вирішити наступні задачі: 

Створити програму для розв’язування однієї з перелічених задач та протестувати виконання програми для рівня забруднення атмосферного повітря за різними адресами, використовуючи дані з сайту   SaveEcoBot.

vРозрахувати середній рівень забруднення атмосферного повітря за добу; v Підрахувати кількість разів перевищення середнього рівня забруднення;

vВстановити максимальний рівень забруднення атмосферного повітря за добу;

vВстановити мінімальний рівень забруднення атмосферного повітря за добу;

vЧи перевищував  рівень забруднення атмосферного повітря за добу норму?

ØВізуалізуйте  рівень забруднення атмосферного повітря за добу;

ØЗафарбуйте  максимальний рівень забруднення атмосферного повітря за добу

 у червоний колір, мінімальний – у зелений, всі останні рівні у жовтий; Використовуючи дані з сайту https://ecomonitoring.info/widget/grafic-widget/

ØВикористовуючи дані з віджету, який складається з комірок, кожна з яких містить назву параметра, його середнє значення за останню хвилину та одиницю виміру. У графічному вигляді комірки із забруднювачами також містять різнобарвну шкалу з індикатором, який показує поточну концентрацію щодо ГДК м.р. (максимально разова гранично допустима концентрація). Діапазон значень від 0 до 0,5 ГДК м.р. має зелений колір, від 0,5 до 1 ГДК м.р. – жовтий, вище 1 ГДК м.р. – червоний.       Візуалізуйте дані віджету!!!

 

Виконайте тести: https://informatik.pp.ua/tests/9-klas/tema-6/61-tablychni-velychyny

https://informatik.pp.ua/tests/9-klas/tema-6/62-opratsiuvannia-tablychnykh-velychyn

 

       Учні вибирають та розв’язують задачі. 

Учениця Дірінг Анастасія демонструє виконання проекту «Дослідження забрудненості атмосферного повітря в Дніпропетровській області засобами Lazarus»     (Слайд №15-21).

 

Реалізація проекту:

 

Завдання №1

Створити програму для розв’язування задач та протестувати виконання програми для рівня забруднення атмосферного повітря за різними адресами, використовуючи дані з сайту   SaveEcoBot.

vРозрахувати середній рівень забруднення атмосферного повітря за добу; v Підрахувати кількість разів перевищення середнього рівня забруднення;

vВстановити максимальний рівень забруднення атмосферного повітря за добу;

vВстановити мінімальний рівень забруднення атмосферного повітря за добу;

vЧи перевищував  рівень забруднення атмосферного повітря за добу норму?

 

 

Створіть програму візуалізації  рівня забруднення атмосферного повітря за добу.

Завдання №3

Чи перевищував  рівень забруднення атмосферного повітря за добу норму?

 

Завдання №4

Використовуючи дані з сайту https://ecomonitoring.info/widget/grafic-widget/  Використовуючи дані з віджету, який складається з комірок, кожна з яких містить назву параметра, його середнє значення за останню хвилину та одиницю виміру. У графічному вигляді комірки із забруднювачами також містять різнобарвну шкалу з індикатором, який показує поточну концентрацію щодо ГДК м.р. (максимально разова гранично допустима концентрація). Діапазон значень від 0 до 0,5 ГДК м.р. має зелений колір, від 0,5 до 1 ГДК м.р.

– жовтий, вище 1 ГДК м.р. – червоний.  Візуалізуйте дані віджету!!!

 

 Учні виконують 2 завдання та демонструють виконані завдання, використовуючи дані з запропонованих сайтів для різних міст. 

        V. Оцінювання результатів

Самооцінювання учнів,          яке    формує       здатність     до      самоаналізу, спостережливість за собою, вміння бачити та визнавати перед собою власні помилки; 

Взаємооцінювання, що виховує відкритість до критики з боку інших, здатність відокремлювати об’єкт від суб’єкта оцінювання, вміння слухати, аналізувати й порівнювати.    (слайд №12) VIІ. Рефлексія   (слайд №13)

1.        Я сьогодні дізнався …

2.        Було цікаво …

3.        Було важко …

4.        Я виконав завдання …

5.        Я зрозумів, що …

6.        Тепер я зможу …

7.        Я навчився …

8.        Я зміг …

9.        У мене вийшло …

10.   Я спробую …

11.   Мене здивувало …

12.   Урок дав мені для життя …

13.   Мені захотілось …

14.   Я придбав …

 

VIІІ. Підсумки уроку

 Сьогодні на уроці ви оволодіти практичними навичками розробки та комп’ютерної реалізації алгоритму для розв’язування задач екологічного спрямування, показали практичне використання типових алгоритмів для опрацювання масивів, побачили як використовуються сучасні цифрові технології спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої природи та трошки долучилися до нової сучасної професії «Геоінформаційні системи та управління територіями». Бажаю Вам і надалі вдосконалюватися та мати глибокі та якісні знання. А закінчуємо урок словами Марка Туллія Цицерон

«Недостатньо опанувати премудрістю, потрібно також уміти користуватися нею».

pdf
Додано
18 березня 2020
Переглядів
296
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку