19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок географії у 10 класі на тему : " Велика Британія"

Про матеріал
Розробка уроку допоможе формувати в учнів систему знань про особливості географічного положення, населення та господарства Великої Британії;
Перегляд файлу

Тема Велика Британія 

Мета: формувати в учнів систему знань про особливості геогра­фічного положення, населення та господарства Великої Британії; удосконалювати навички складання комплексної економіко-географічної характеристики країни за допомогою карт атласа, підручника та інших джерел географічних знань; розвивати аналі­тичне мислення та навички системного аналізу на основі порівнян­ня економіко-географічних характеристик країн; виховувати твор­чий підхід, уміння поводитися в нестандартній ситуації. 

Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники, схеми, таблиці, діаграми, зображення прапора та краєви­дів Великої Британії. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок 

1. Прийом «Географічна розминка» Учитель швидко показує країни на політичній карті світу, учні називають їх разом зі столицями. 

2. Запитання Які загальні економіко-географічні характеристики притаман­ні більшості країн Європи? 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 

Сьогодні на уроці мова йтиме про європейську країну, дуже до­бре знайому вам з уроків історії, світової літератури, англійської мови. Ця країна дала світу Вільяма Шекспіра та Чарльза Діккенса, легендарних Робіна Гуда та Шерлока Холмса, загадковий Стоун­хендж та прославлений «Бітлз». Як ви вже здогадалися, наш урок присвячений Великій Британії. 

Перед очима мандрівників Велика Британія піднімається з мор­ських хвиль, ніби вкрита загадковим серпанком блідо-зелена лінія на горизонті. Такою вона колись постала перед завойовниками.

Са­ме крейдяні урвища спонукали легіонерів Юлія Цезаря дати остро­ву назву Альбіон, тобто Білий. Римлян, які прийшли з півдня, вра­зила щедрість рослинного світу острова, й пізніше вони дали йому ще одну назву — «країна зелених луків». 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. «Візитна картка»  Офіційна назва — Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. Площа — 244,1 тис. км2. Населення — 61,6 млн осіб (2009 р.). Столиця — Лондон. Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки». Державний устрій — конституційна монархія, унітарна дер­жава. 

 

 

2. ЕГП 

Завдання 1. 

Враховуючи, що ви вже маєте досвід виконання та­кого виду роботи, завдання ускладнюється. Зараз ви почуєте ха­рактеристику географічного положення Великої Британії мовою жителів цієї країни. 

Вам необхідно не просто зрозуміти почуте, але й оцінити, виокремивши позитивні та негативні ознаки ЕГП, що мають вплив на економічний розвиток країни. Результати запи­шіть у зошити. (Виступають двоє учнів, що одержали виперед­жальне завдання.)

Позитивні ознаки: 

• острівне розташування сприяє розвиту міжнародних торговельно-економічних зв’язків, оскільки тут перетинаються між­народні морські та повітряні шляхи; 

• високий економічний рівень розвитку сусідських держав, які є партнерами по ЄС; 

• наближення до важливих мінерально-сировинних баз Європи: залізорудних басейнів Швеції, родовищ природного газу Норвеґії, нафти в Північному морі, джерел лісу в Скандинав­ських країнах; 

• наявність тісного зв’язку з материковою частиною Європи не лише морським, а й залізничним і автомобільним транспортом (через підводний тунель);

• налагоджені зв’язки з країнами Британської Співдружності націй. Негативні ознаки: 

• природно-географічні: близькість  до океану обумовлює вологий та відносно прохолодний клімат, що обмежує сільськогосподар­ські можливості; 

• політико-географічні: проблеми Ольстеру ( Північної Ірландії). 

3. Природні умови та ресурси 

Завдання 2. 

Використовуючи карти атласа, охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Великої Британії.

Природні умови Великої Британії в цілому сприятливі для роз­витку господарства. На південному сході переважають рівнини (Лондонська, Мідленд), на північному заході — старі зруйновані гори (Північно-Шотландське нагір’я, Пеннінські та Кембрійські гори). 

Ліси займають близько 8 % території країни. поширені лісові й паркові штучні насадження. Клімат м’який, вологий, океа­нічний. Велика Британія багата на водні ресурси. Більшість річок є суд­ноплавними та з’єднані системою каналів. 

Серед найбільших — Темза, Северн, Трент. Естуарії найбільших річок — це широкі, штучно поглиблені й випрямлені бухти. У них розміщуються най­більші морські порти. На півночі багато озер. Ґрунти — бурі лісові, підзолисті, не дуже родючі, але за умов продуманої меліорації дають високі врожаї. 

Основними мінеральними ресурсами є нафта та природний газ Північного моря. Видобуток залізної руди та кам’яного вугілля по­ступово втрачає своє значення. Досить істотними є запаси неруд­них корисних копалин — кухонної та калійної солей, каоліну.

4. Населення 

Завдання 3. 

За картами атласа, діаграмами, підручником, та­блицями визначте головні характеристики населення Великої Бри­танії. Велика Британія — одна з найбільш густонаселених і високо урбанізованих (89 %) країн світу. 

По території країни населення розміщується дуже нерівномірно. Основна частина жителів Вели­кої Британії сконцентрована в Англії, яка має найзручніше геогра­фічне положення, сприятливі природні умови й відіграє провідну економічну роль протягом усієї історії Британських островів. 

Незважаючи на низьку народжуваність (1,3 ‰), населення країни повільно збільшується за рахунок позитивного сальдо мі­грації. Велика Британія — багатонаціональна країна, населення скла­дається з англійців (81 %), шотландців (15 %), валлійців та ірланд­ців (4,6 %), а також арабів, китайців, індусів, африканців. 

Загалом у Великій Британії налічується близько тисячі міст. Найбільшими міськими аґломераціями є Великий Лондон (13,9 млн осіб), Бірмінґем (2,6 млн осіб), Ґлазґо (2 млн осіб). Близько полови­ни жителів країни сконцентровано в Англійському мегаполісі.

Прийом « Третій зайвий»

Лондон    Бірмінгем   Дублін

Шотландці   валлійці   малагасійці

Белфаст  Единбург   Кардіф

5. Господарство

Велика Британія — високорозвинена постіндустріальна країна, її економічна роль в сучасному світі визначається промисловою, банківською, страховою, судофрахтовою та іншою комерційною ді­яльністю. Близько 28 % її валового національного продукту скла­дає промисловість, 70 % — сфера обслуговування; 2 % — сільське господарство. 

За обсягом промислового виробництва країна входить до пер­шої десятки у світі. Промисловість використовує в основному при­візну сировину й усе більше орієнтується на зовнішній ринок. 

Завдання 4. 

Проаналізуйте економічну карту Великої Брита­нії, випишіть у зошити галузі промисловості, виділіть, на вашу думку, провідні, нові й традиційні. 

Головною галуззю британської промисловості є машинобуду­вання, де зайнято 1/4 усіх працюючих в обробній промисловості. Переважає транспортне (літакобудування, ракетобудування, авто­мобілебудування) й точне машинобудування. Основні центри: Бір­мінґем, Великий Лондон, Ковентрі, Брістоль, Дербі. 

Важливу роль відіграє верстатобудування. В електроенергетиці провідну роль відіграють ТЕС, значна частина яких працює на природному газі (76 % виробленої енергії), АЕС дають 23 % електроенергії. 

Країна повністю забезпечує себе електроенергією. Велика Британія входить у десятку країн світу — лідерів із ви­плавлення чавуну й сталі. Основні центри чорної металургії зосереджені в прибережних районах (Кардіфф, Ньюпорт, Мідлсбро). Бри­танська кольорова металургія — одна з найпотужніших галузейу Європі. 

Вона працює майже повністю на привізній сировині, тому теж тяжіє до портових міст. До галузей, які швидко розвиваються, належать також новітні виробництва хімічної промисловості. Най­старіша традиційна галузь Великої Британії — текстильна про­мисловість. 

Країна — другий у світі постачальник і експортер као­ліну (білої глини, із якої виготовляють порцеляну). 

Завдання 5. 

Прочитайте текст параграфа, пов’язаний із сіль­ським господарством, та визначте особливості сільського господар­ства Великої Британії та їх причини. 

У сільському господарстві Великої Британії зайнято лише близько 2 % працюючого населення країни. У країні виробляється більше половини сільськогосподарських продуктів, які споживає її населення. 

Основна галузь — тваринництво (70 %). Розводять пе­реважно велику рогату худобу молочного напряму. Розвинуто та­кож свинарство, птахівництво та традиційне вівчарство. У рослин­ництві вирощують здебільшого кормові культури (2/3 посівних площ) і картоплю. Із зернових культивують ячмінь, пшеницю, овес, з технічних — цукровий буряк. 

Розвинуто садівництво та ово­чівництво. Сільське господарство повністю забезпечує потреби кра­їни в ячмені, вівсі, картоплі, домашній птиці, свинині, яйцях і сві­жому молоці.

 

Прийом « Країна у цифрах»

70 %

23 %

 244,1 

61,6

¼

89 %

Завдання 6. 

Визначте національні особливості транспортної системи та економічних зв’язків Великої Британії. Оскільки Велика Британія — держава острівна, усі її зовнішні перевезення й торгівля пов’язані з морським і повітряним тран­спортом. 

Близько 9/10 загального вантажообігу припадає на мор­ський транспорт, у тому числі 1/4 — на каботаж. Велика Британія активно підтримує всі форми зовнішніх еко­номічних зв’язків з багатьма країнами світу. 

Основними торговель­ними партнерами є члени ЄС (54 %) та США. Країна експортує ма­шини і устаткування, нафту і нафтопродукти, автомобілі, озброєння, хімічні продукти, медичні препарати, продовольство. Водночас ввозяться мінеральна сировина, ліс, машини і устатку­вання, продукти харчування. 

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок 

Завдання 7 (виконується за варіантами) 

Виокремити в економіко-географічних характеристиках Ні­меччини та Великої Британії спільне (І варіант) та відмінне (ІІ варіант).

VІ. Підсумок уроку 

• Особливості острівного положення Великої Британії з давніх часів були вигідними й впливали на розселення й міграцію, збройні завоювання й політичні союзи. Вони також визначили територіальну структуру галузей промисловості, транспортних систем і комунікацій. 

• Велика Британія — високорозвинена постіндустріальна держа­ва Європи. Головними галузями її економіки є сфера послуг та промисловість. 

Провідне місце серед галузей промисловості по­сідають машинобудування, електроенергетика, хімічна. Сіль­ське господарство частково забезпечує потреби країни. 

VІI. Домашнє завдання 

1. Підручник, опрацювати §__ 

2. Скласти в зошитах схему зовнішніх економічних зв’язків Ве­ликої Британії: Імпорт Експорт  Велика Британія

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Роскос Наталя Олександрівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
10 листопада 2020
Переглядів
314
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку