Урок "СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ СЛІВ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ. СИНОНІМІКА РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ "

Про матеріал

Матеріал уроку дає змогу : знаходити в тексті стилістично забарвлені засоби речень з різними способами ви-раження чужого мовлення; визначати їх роль і доречність використання в тексті;

визначати стилістичні особливості авторських слів при прямій мові; правильно

проводити синонімічну заміну в реченнях з різними способами вираження чужого

мовлення для посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки; правильно й доречно

використовувати у власному мовленні різні варіанти граматичних форм, морфоло-гічних, синтаксичних засобів з урахуванням виконання ними стилістичної функції,

емоційно-експресивного забарвлення; знаходити і виправляти помилки, зумовлені

стилістично неправильним вибором варіантів граматичних форм, невдалим вико-ристанням морфологічних, синтаксичних засобів у власному й чужому мовленні; пра -вильно розставляти розділові знаки при прямій мові й діалозі та обґрунтовувати їх.
Перегляд файлу

Тема: СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ СЛІВ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ. СИНОНІМІКА РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ   Слайд 1.

 Мета  : знаходити в тексті стилістично забарвлені засоби речень з різними способами ви-раження чужого мовлення; визначати їх роль і доречність використання в тексті;

визначати стилістичні особливості авторських слів при прямій мові; правильно

проводити синонімічну заміну в реченнях з різними способами вираження чужого

мовлення для посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки; правильно й доречно

використовувати у власному мовленні різні варіанти граматичних форм, морфоло-гічних, синтаксичних засобів з урахуванням виконання ними стилістичної функції,

емоційно-експресивного забарвлення; знаходити і виправляти помилки, зумовлені

стилістично неправильним вибором варіантів граматичних форм, невдалим вико-ристанням морфологічних, синтаксичних засобів у власному й чужому мовленні; пра -вильно розставляти розділові знаки при прямій мові й діалозі та обґрунтовувати їх.  Слайд 2.

  І якби на те моя воля,
                                     Написала б я скрізь курсивами:
                        ак багато на світі горя,
                                         Люди, будьте взаємно красивими!

                                                                                   Ліна  Костенко

 •  

                                                         Хід уроку

 

 

I.                   . Організаційний момент 

Добрий день, діти

Усі ми боїмося різних  катастроф чи, так би мовити, «другого Чорнобиля», проте  мало хто замислюється, що духовний Чорнобиль – це набагато більша біда. Адже спустошена, зачерствіла душа – страшна зброя в руках сучасного людства . 

.

 Отож будьте людяними , підтримуйте 1-1 … Потріть будь ласка  свої долоні , відчуйте тепло , передайте його 1-1.    Нехай  ваша  щирість , доброта, впевненість передасться  сусідові .Зігрійте 1-1

II. Оголошення теми та мети уроку.

Подивіться уважно на тему уроку і скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку. Слайди  1 -2 .

III . Мотивація навчання учнів. Де ви зможете використати знання з даної теми?

III Активізація знань учнів.

 

1.Лінгвістична граТак чи ні Слайди  3 -4.

 1. Речення з прямою мовою,непрямою мовою,невласне прямою мовою, цитата, діалог – це способи передачі чужого мовлення?(Так)
 2. Дослівне відтворення чужої мови із збереженням лексичних та синтаксичних особливостей – це пряма мова?   (Так)
 3. Непряма мова становить складносурядне речення? (  Ні )(СПР)
 4. Речення з прямою мовою складається із слів автора та прямої мови,яка містить змістове ядро конструкції ?( Так )
 5. Невласне пряма мова поєднує в собі елементи прямої та непрямої мови? (Так)
 6. Діалог – це розповідь одної особи ?( Ні)
 7. Нова репліка діалогу записується з нового рядка?   (Так)
 8. Репліки діалогу інколи беруться в лапки? Так  (Коли?  — коли записуються підряд, не з абзацу, а між ними ставимо тире)
 9. Репліки діалогу не можуть містити у собі слів автора ? (Ні)

10. Епіграф є різновидом цитати?( Так)

11. Цитати завжди беруться в лапки?  ( Ні) (Не беруться , якщо цитується віршований текст)

12.Чи може з малої літери писатися цитата ? ( Так) (Якщо вона є частиною речення ).

2.  . Слайд 5.

Робота з текстом. Прочитайте текст і виконайте тестові завдання до нього.

1.Антуан  де Сент – Екзюпері у своїй знаменитій казці ’’ Маленький принц сказав : Найголовніше – те,чого очима не побачиш. 2. Що ж є у нас найголовніше, чого ми не бачимо ? 3. Душу ? 4. Безперечно, щира  краса людини насправді непомітна. 5.Проте якось же вона виявляється. 6.Виявляється у доброті , милосерді ,  чуйності, здатності любити, в  усіх вчинках людини ,в її усмішці ,в її душі.7 .Це гармонія із самим собою та навколишнім світом.8 .Вона руйнує стіну, барєр непорозуміння, зла, ненависті , зігріваючи  всіх, хто знаходиться поруч з людиною, котра її випромінює.

Слайд 6.

   1.Пунктуаційну помилку допущено:

     А) у першому реченні ;

     Б) у другому реченні ;

     В) у третьому реченні ;

     Г) у сьомому реченні.

 

   2.Вставне слово вжите у тексті виражає :

      А) порядок викладу думок ;

      Б) джерело інформації ;

      В) впевненість ;

      Г) невпевненість.

   3.Орфографічну помилку допущено у слові:

      А) барєр;

      Б)ненависть;

      В) виявляється;

      Г) найголовніше;

   4. У якому реченні вжито відокремлену обставину:

      А) у третьому ;

      Б) у п ятому ;

      В) у шостому ;

      Г) у восьмому.

   5. Явище повної асиміляції відбувається у слові :

      А) безперечно ;

      Б) навколишнім ;

      В) виявляється ;

      Г) усмішці.

Слайд 7.

Код : 1.а; 2.в ; 3.а ; 4.г ;5.в.

 

IV.             Сприйняття та засвоєння  нового матеріалу.

Слайд 8.

Лінгвістичне спостереження 

Порівняйте дві конструкції, зробіть висновок. 

1. Шевченко писав: «Караюсь, мучуся, але не каюсь». 

2. Шевченко писав, що він карається, мучиться, але не кається. 
Слайд 9.
Висновок: синонімічними є конструкції з прямою й непрямою мовою, але вони характеризуються різними стилістичними відтінками. Пряма мова — це художній прийом змалювання постаті персонажа, розкриття його внутрішнього світу й поведінки, його ставлення до оточення. Це засіб індивідуалізації мови літературних героїв. Непряма мова стилістично нейтральна, позбавлена експресивності. 

Інформація для міркувань 

Слова автора теж виконують стилістичну функцію. По-перше, використання синоніміки лексико-граматичних засобів у рамках авторської мови, особливо в способах вираження присудка, дає можливість уникнути лексикограматичної одноманітності. По-друге, слова автора використовуються для характеристики персонажів. З цією метою з групи дієслівних синонімів (слів, фразеологічних виразів) зі значенням мовлення добираються такі дієслова, які зі стилістично-функціонального боку відповідають змісту й інтонації чужого мовлення. Наприклад: Та на порозі наштовхується на стару бабу, замотану в чорну хустку, низеньку і горбату, йбурмоче: — Слава Ісусу Христу! (Г. Пагутяк, «Тебе спалить сонце»). — Вона німа, — зронив старий (Я. Лижник, «Четверо за столом»). 

 

  Слайд   10  .

Мовна трансформація 
 

 1. Відшукайте у даному тексті речення з прямою мовою. Спробуйте його  замінити реченням з непрямою мовою. Чи збережеться зміст, пунктуація та інтонація речення? (Зміст зберігається,а інтонація та розділові знаки-ні).Чи можна назвати такі речення синонімічними?

 

Якщо в склянку з чистою водою ми крапнемо хоч росинку чорнила,вода вже не буде кришталево чиста. Вона буде сіра,брудна,з душком сказала         Л.Костенко і додала  так само і з нашою душею.

 

О. Радищев писав лише тоді станеш людиною ,коли навчишся бачити людину в іншій.

 

Якої б віри якого б народу не була людина говорив Шевченко  стає нашим найріднішим братом коли вона у біді.

 

О. Гончар зазначав саме в людяності,в здатності любити , у моральній чистоті полягає найвища духовність тому памятаймо про це.

Слайд 11.

 1.  Завдання: виписати речення з прямою мовою у тому порядку, що відповідає поданим схемам, поставивши розділові знаки.

 

    1.  А : П .     2. П ,--а,--п.     3. П ,--а :--П  .      4. А : П ,--а.

Слайди  12-13

Замініть непряму мову прямою: 

1. Питалася матуся, чом я крізь сон сміюся, а в день пісні співаю, роботу забуваю (О. Маковей). 2. Не питай, чого в мене заплакані очі, чого часто тікаю я в гай і блукаю я там до півночі, не питай, не питай, не питай (Народна творчість). 
Слайд 14.
Перебудуйте подані речення на речення з прямою мовою. 

1. Хвалилася калина, що з медом солодка. 2. Казав хрін, що він добрий з м’ясом. 3. А м’ясо каже, що воно без хрону добре. 
Слайд 15.

. Графiчний диктант-вiкторина. Запишiть схеми речень з прямою мовою.  

 • «То ж, дiду коханий, вареник гречаний!» –кричить дiтвора (Л.Глiбов, «Химерний, маленький»).
 • Гнiвно вiн гукнув iз трону: «Гей, ледачі сльозiвцi! Хто впiймає Лоскотона, буде мужмоїй дочцi!» (В.Симоненко, «Цар Плаксiй таЛоскотон»).
 • «Що воно за знак? – промовиввiн сам до себе. – Дерева стоять i не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить. Чи нехухи часом?» (В.Королiв-Старий, «ХухаМоховинка»).

Якої схеми не вистачає? Запишiть її iпрокоментуйте

Слайд 16.

Творче конструювання 

Складіть і запишіть   речення  із прямою мовою, використавши у складі слів автора на вибір такі дієслова. Сказати, відповісти, подумати, скаржитися, зауважити, продовжити, 

заперечити, запропонувати, вигукнути, міркувати, заявити, процідити, доповнити, пояснити. 

Слайд  17 -18

Перебудуйте подані синтаксичні одиниці. 

1-ша група: на речення з прямою мовою та словами автора; 

2-га група: на речення з непрямою мовою. 

Прокоментуйте різницю між ними та їх інтонаційним оформленням. 

1. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя (Сенека). 2.Культура — це грядуще нації (Б. Олійник). 3. Нащо говорити там, де треба діяти (Б. Хмельницький). 4. Страшні слова, коли вони мовчать (Л. Костенко).5. Бери вершину — і матимеш середину. (Г. Сковорода). 

Слайд 19-20. 

  Лінгвістичне спостереження.

Порівняйте дві конструкції : речення з прямою мовою та речення із непрямою мовою,визначіть ,чи однакова стилістика їх .

Висновок : синонімічними є конструкції з прямою й непрямою мовою ,але вони характеризуються різними  стилістичними  відтінками. Пряма мова – це художній прийом змалювання постаті персонажа ,розкриття його внутрішнього світу й поведінки ,його ставлення до оточення . Це засіб індивідуалізації мови літературних героїв. Непряма мова стилістично нейтральна, позбавлена експресивності.
Слайд 21.

 1. Мить творчості .

Напишіть міні -твір – роздум   
 «Не роби іншому того, чого сам собі не бажаєш».

     У своїй роботі використайте речення з прямою мовою та непрямою .

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок 

Які синтаксичні синоніми мають речення з прямою мовою? 

Які між ними емоційно-експресивні відтінки? 

Які стилістичні особливості мають слова автора при прямій мові? 

V. Підсумки уроку. Оцінювання, самооцінювання знань.

Відомий укр.. письменник Олесь Гончар у вуста одного із героїв відомого роману Собор вклав такі слова : Собори душ своїх бережіть ,друзі …Собори душ. Я вам бажаю ,щоб криниця вашої душі ніколи не висохла.

VI. Дом. завдання(на вибір) :

1.Написати лист однокласнику на тему :   Духовний Чорнобиль давно почався, а ми його ще тільки боїмося

2. Скласти 6 речень  з прямою мовою про внутрішню красу людини і замінити їх синонімічними реченнями з непрямою мовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Постна Ольга Романівна
  Матеріал поданий у постій формі .Завдання цікаві.Учні мають змогу творчо проявити себе.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
23 грудня 2017
Переглядів
6636
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку