13 серпня о 18:00Вебінар: Готуємось до навчального року з онлайн-тестами «На Урок»: плануємо наперед

Урок "Ukrainian Legislation for Choosing a Trade. The World of Professions"

Про матеріал
Методична розробка на основі досвіду роботи знайомить зі способами і методами організації роботи на занятті з метою індивідуалізації процесу навчання при вивченні англійської мови. Дана розробка може бути корисною для викладачів дисципліни «Іноземна мова (загальноосвітній цикл)» вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

 

Ukrainian Legislation for Choosing a Trade.

The World of Professions

 

Навчальна дисципліна: Іноземна мова (загальноосвітній цикл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019р.


ПЕРЕДМОВА

 

Формування соціальної та комунікативної компетенцій за темою  «Ukrainian Legislation for Choosing a Trade. The World of Professions» передбачає набуття студентами вміння вести дискусію, толерантно доводити свою точку зору, правильно формувати власну думку та вільно висловлювати її англійською мовою.

Тема вибору професії, як була, так і є однією з найбільш актуальних на цей день для кожної людини. Перелік сучасних затребуваних професій доволі швидко змінюється в наш час: нові з’являються, а деякі зникають. Значних змін зазнали засоби спілкування, а з поширенням Інтернету англійська мова набуває найбільшої ваги. Сучасний стан розвитку різних галузей промисловості, медицини, права, енергетики, IT-технології та інші потребують знання англійської мови, як основної мови спілкування. Безвізовий режим для України з країнами Європи відкрив можливості для молодої людини знаходити місця навчання та працевлаштування за кордоном. Однією з вимог, яка постає перед людиною для працевлаштування за кордоном – знання англійської мови, яка є мовою міжнародного спілкування.

Запропонована розробка має на меті допомогти студентам сформувати знання про сучасний ринок професій та вміння дискутувати та вільно висловлювати свою думку англійською мовою. Також на занятті використано декілька видів  індивідуалізації для активізації процесу вивчення іноземної мови, стимулювання діяльності студентів на занятті та створення позитивного емоційного фону освітнього процесу.

Групова форма роботи, диспут, використання мультимедійного супроводу сприяють якісному засвоєнню знань з теми, забезпечують активну взаємодію усіх студентів у процесі навчання, а також допомагають більш яскраво відобразити проблеми нашого часу. Оволодіння теоретичними знаннями поєднуються із практичним використовуванням їх у процесі спілкування.

План заняття

 

Тема заняття: Ukrainian Legislation for Choosing a Trade. The World of Professions

 

Мета заняття:

методична: застосувати різні види індивідуалізації навчання

дидактична: перевірити знання вивченого студентами матеріалу; поглибити та систематизувати знання студентів з теми; формувати інформаційні компетенції; розвивати комунікативні компетенції та компетенції з саморозвитку і самоосвіти; виробити навички та вміння правильного монологічного й діалогічного мовлення; розвивати логічне мислення студентів

виховна: виховувати у студентів професійний інтерес до вивчення іноземної мови; виховувати у студентів почуття відповідальності, взаєморозуміння, поваги, доброзичливості; розвивати пізнавальний інтерес

 

Вид заняття: практичне

Тип заняття: повторення вивченого матеріалу, узагальнення і систематизація вивченого, вивчення нового матеріалу за темою

 

Форми проведення заняття: фронтальне та індивідуальне опитування, робота з відео, усні вправи, тести, розв’язання кросворду

 

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючі: українська мова, правознавство

Забезпечувані: іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Методичне забезпечення: підручник, опорний конспект, роздатковий матеріал, мультимедійний супровід, відеоролік за темою, тести

 

Література(основна та додаткова):

1. Оксана Карп’юк. Англійська мова. Підручник для 11 класу середньої школи.-Т. «Астон», 2019

2. Оксана Карп’юк. Англійська мова. Підручник для 10 класу середньої школи.- Т. «Астон», 2018

3. Статті з багатомовного інтернет-проекту «вікі-енциклопедії».

 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор

 

 

 

План і хід заняття

 

1. Організаційна частина

 

1.1 Привітання студентів

 

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

 

Good morning, students! Glad to see you. Prepare for the lesson, please.

Доброго дня, студенти! Рада вас бачити. Приготуйтесь, будь ласка, до заняття.

Who is absent today? Хто сьогодні відсутній?

What day is it today? Який сьогодні день тижня?

What date is it today? Яке сьогодні число?

What month is it now? Який зараз місяць року?

What season is it now? Яка пора року зараз?

What is the weather like today? Яка сьогодні погода?

 

2. Повідомлення теми, формулювання мети та основних завдань заняття

 

Тема: Ukrainian Legislation for Choosing a Trade. The World of Professions

 

Мета:

-  перевірити знання вивченого матеріалу;

- розвивати вміння дискутувати, вільно висловлювати свою думку англійською мовою; 

- формувати вміння аналізувати результат спостережень, вести наукову дискусію, толерантно доводити свою точку зору;

- формувати вміння критично оцінювати отриману інформацію;

- формувати комунікативні компетенції

 

3. Актуалізація опорних знань (повторення ключових питань)

 

3.1 Домашнім завданням студенти мали пройти он-лайн тест. Тест було розроблено з урахуванням різного рівня володіння студентами іноземною мовою. Оголошення результатів тесту (таблиця результатів). Аналіз неправильних відповідей.

 

3.2 Виконання вправи на матеріалі повторення вивченого:

На екрані подано перелік слів та словосполучень. Пропонується знайти відповідники до кожного слова або словосполучення.

 

gap year

to gain (pick up) skills

volunteering

to take a gap year

educational system

university fees

job market

to get a degree

adventure project

to work on a project

temporary work

humanitarian project

valuable experience

practical skills

seasonal work

to show character

achieving goals

maturing skills

a blank hole

structured placement

академічна відпустка

набути навичок

волонтерська робота

брати академічну відпустку

система освіти

плата за навчання в університеті

ринок праці

отримати ступінь

пригодницький проект

розробляти, працювати над (проектом)

тимчасова робота

гуманітарний проект

цінний досвід

практичні навички

сезонна робота

показувати характер

досягати поставленої мети

зрілі навички

марно витрачений час

структуроване працевлаштування

 

4. Поглиблення знань за раніше вивченими темами.

 

4.1 Робота з текстом

Студентам пропонується відповісти на питання за раніше прочитаним текстом Ukrainian Legislation for Choosing a Trade (питання мають різний рівень складності)

 

1. Does Ukrainian legislation give wide opportunities for vocational training and for choosing a trade? Чи надає українське законодавство широкі можливості професійного навчання та вибору професії?

2. What categories of people can look for employment? Люди яких категорій можуть шукати працевлаштування?

3. Are the local authorities obliged to assist people engaged in such activities? Чи повинні місцеві органи самоврядування допомагати людям які займаються такою діяльністю?

4. What did this assistance stem from? Результатом чого є така допомога?

5. What is the other reason of such assistance? Яка іще причина такої допомоги?

6. What is the result of this crisis and growth of unemployment? Який результат такої кризи та зростання безробіття?

7. What is the way out of such a situation? Яким може бути вихід з такої ситуації?

 

4.2 Робота з відео фрагментом

Студентам пропонується подивитися відео фрагмент українською мовою про кількість людей, які виїхали за кордон й бути готовими дискутувати  за темою.

 

Запитання до студентів після перегляду відео:

- What is this video about? Про що це відео?

- What countries do Ukrainians usually go looking for employment?У які країни частіше за все від’їжджають українці на заробітки?

- How many per cent is leaving? Скільки відсотків населення від’їжджає?

- Why do people leave? What are the reasons? Які причини того, що люди від’їжджають?

 

4.3 Студентам було надано завдання відшукати в Інтернеті інформацію про те, люди яких професій частіше за все від’їжджають працювати за кордон. Обговорення знайденої інформації.

 

5. Введення нового матеріалу

 

5.1 Тренування лексичного матеріалу «Світ професій»

На екрані запропоновано перелік найпоширеніших професій із перекладом та транскрипцією. Студенти тренуються їх вимовляти та записують у зошити.

 

5.2 На екрані надаються зображення перелічених вище професій, а студентам пропонується їх вгадати та вимовити.

 

6. Систематизація знань

 

6.1 Студентам пропонується пройти тест «Guess the Profession». На екрані подаються описи професійної діяльності, а студенти повинні вгадати що то за професія.

 

6.2 Студентам пропонується розгадати кросворд в якому зашифровані певні професії. Роздаються листи із кросвордом та описом того, що зашифровано. Дається деякий час на розгадування. Робота проводиться в парах

 

7. Коментар викладача щодо роботи студентів на занятті; виставлення оцінок

 

7.1 Дати загальну характеристику роботи студентів на занятті

7.2 Вказати на недоліки в роботі

7.3 Визначити кращих студентів

7.4 Виставлення оцінок

 

8. Підведення підсумків заняття

 

8.1 Бесіда:

At the lesson we have revised the material we learnt during the last several lessons. We were practicing our vocabulary, talking about gap year in the UK and Ukrainian legislation for choosing a profession, answering questions, watching and discussing videos about people working abroad. We have learnt and consolidated some new vocabulary.

- What is the main thing you’ve realized at the lesson?

- Was everything clear for you at the lesson?

На уроці ми повторили матеріал останніх декількох уроків. Ми тренували лексику за темою, говорили про академічну відпустку у Великобританії та про українське законодавство щодо вибору професії, відповідали на питання, дивилися відео про людей, які працюють закордоном. Мі також вивчили та закріпили нову лексику.

- Що основне ви зрозуміли на занятті?

- Чи все було зрозуміло вам на занятті?

 

9. Домашнє завдання

Your home work is to read abstracts in ex.4 at p.61, translate them and guess the jobs of the people. The lesson is over. See you next week. Good-bye.

Ваше домашнє завдання прочитати уривки у вправі 4 на сторінці 61, перекласти їх та вгадати професії людей. Урок закінчено. Побачимося наступного тижня. До побачення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

 

 

академічна відпустка

набути навичок

волонтерська робота

брати академічну відпустку

система освіти

плата за навчання в університеті

ринок праці

отримати ступінь

пригодницький проект

розробляти, працювати над (проектом)

тимчасова робота

гуманітарний проект

цінний досвід

практичні навички

сезонна робота

показувати характер

досягати поставленої мети

зрілі навички

марно витрачений час

структуроване працевлаштування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

 

Кросворд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

 

3

 

4

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

t

 

f

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

s

t

e

w

a

r

d

e

s

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

a

 

r

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

m

 

c

 

m

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

a

 

h

 

e

 

s

 

 

 

5

p

o

l

i

c

e

m

a

n

 

e

 

r

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

r

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guess, representatives of which jobs do the following work

Здогадайтесь, представники яких професій виконують наступні види роботи

 

1. Someone who catches criminals (policeman)

2. Someone whose job is to treat people’s teeth (dentist)

3. Someone whose job is to collect and deliver mail (postman)

4. A person who cuts, washes, and arranges people’s hair in particular styles (hairdresser)

5. Someone who owns or manages a farm (farmer)

6. Someone whose job is to teach, especially in a school (teacher)

7. A woman whose job is to serve food and drinks to passengers on a plane or ship (stewardess)

docx
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
10 травня
Переглядів
183
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку