Урок з англійської мови, 10 клас "Золотий вік живопису Британії. Відомі британські митці"

Про матеріал

Розробка уроку-дослідження з англійської мови в 10 класі (стандарт. Матеріали до уроку містять творчі роботи учнів, які можуть стати ілюстративним матеріалом до уроку з вищеназваної теми.

Перегляд файлу

1

 

Автор: Данько Наталія Іллівна, вчитель англійської мови  Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею, Сєвєродонецької міської ради Луганської області

АНГЛІЙСЬКА МОВА, 10 КЛАС (стандарт)

Тема уроку: Золотий вік живопису Британії. Відомі британські митці.

Тип уроку: урок застосування навичок та умінь.

Мета

Практична:

 • активізувати у мові учнів лексику з підтеми «Жанри живопису» та опис картин;
 • удосконалювати навички учнів в аудіюванні коротких біографічних довідок про відомих британських художників;
 • розвивати навички критичного мислення учнів, порівнюючи інформацію, отриману про британських митців під час аудіювання та читання тексту з підручника.
 • практикувати учнів описувати картини різних жанрів, працюючи в групах.

Освітня:

 • забезпечити поглиблення основних знань за темою «Живопис»;
 • засвоєння вмінь і навичок розповідати;
 • одержувати із текстів для аудіювання, читання  та ілюстрацій нові знання;
 • продовжити формування навичок самостійної діяльності учнів на уроці, вміння виділяти головне в прослуханих та прочитаних текстах та представляти отриману інформацію в схематичній формі.

Розвиваюча:

 • розвивати мовні, мовленнєві, соціокультурні, лінгвокраїнознавчі, самоосвітні, творчі компетентності учнів,
 • розвиток критичного мислення, вміння самостійно застосовувати знання до вирішення практичних завдань.

Виховна:

 • естетичне виховання учнів, пробуджувати пізнавальний інтерес до творів мистецтва,  відвідування музеїв та художніх галерей,
 • сприяти свідомому бажанню учнів вивчати твори мистецтва,
 • виховувати такі риси характеру як уважність, зібраність, спостережливість.

Форма проведення : урок-практикум.

Обладнання: підручник Несвіт А. М. Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів, біографії митців (презентації – творчі домашні завдання випереджального характеру), репродукції художників, прислів’я про мистецтво.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

 1. Привітання учнів класу: TCl: Good afternoon, pupils. We have guests at our English lesson today: school administration and teachers of lyceum.
 2. Створення психологічної атмосфери: Pupils, are you in a good mood today?
 3. Бесіда с черговим учнем, фіксація відсутніх: Who is on duty today? What date it is today? Who is absent in the form? Why is he absent?

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Учні презентують складені вдома діалоги «Finding the way to the Art Gallery / Museum»  або «Invitation to visit the Art Gallery» P1↔ P2 

Надається зразок діалогу, складений учнями 

Invitation to the Art Gallery

 

Hi, Nastya!

 • Hi, Lisa! Why are you calling me?
 • I have a problem.
 • Really?
 • Yes, I do not know what to do at the weekens.
 • Oh, it is a pity. But I have an idea.
 • I would like to hear it immediately!
 • Let`s go to the London National Gallery. I heard there would be an exhibition soon.
 • Wow, it is a great idea. I know there are works of famous painters like Piero della Francesca, Diego Velasquez, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh and others. I`d like to meet their masterpieces.
 • It is my dream too. I have heard about them at school and from the Internet and TV, but there is nothing similar as to observe the art with your own eyes.
 • I am with you here. So, when will we meet?
 • Maybe at 10 a.m. on Saturday?
 • Ok, I`m looking forward to this day. Bye! And keep in touch!
 • Goodbye! 

 

ІІІ. Етап мотивації

 1. Bикористання прийому «актуальності»; слова вчителя супроводжуються показом слайдів. (бесіда)

T: Pupils, if you travel abroad and visit the famous National Gallery in London or the British Museum it is necessary to be able to understand what the guide tells you about an artist and his canvas.

 1. Бесіда з учнями за висловлюванням про мистецтво. Прийом «зв'язок поколінь».

T: Pupils, look at the portrait of this famous artist. Do you know, whose portrait is this?

Р1::  It is Pablo Picasso, the famous Spanish painter of the 20th century.

T: Let’s read his wise quotation and explain how you understand it.

Учні читають висловлювання П. Пікассо про мистецтво та висловлюють власну думку, як вони розуміють його зміст.

 “Art washes away from the soul the dust of everyday life”

       Pablo Picasso

ІV. Етап оголошення теми, мети уроку.

Вчитель пропонує учням подивитися на портрети британських митців у підручнику на             с. 174 та відповісти на запитання, чи відомі їм імена цих художників та визначити тему та задачі уроку.

Учні пропонують назву теми уроку.

Р1:: The Golden Age in the British Painting.  

P2: We will learn new words, read the text and talk about paintings.

T:  You are right. Write the date and the topic in your copy-books.

By the end of the lesson you should be able:

 • To develop your listening, reading and speaking skills, critical thinking.
 • You will also practice to describe paintings working in groups.

V. Актуалізація опорних знань (прийом «мозковий штурм»).

Повторити жанри живопису за допомогою ілюстрацій. Учні по черзі складають на дошці схему:

T: We continue to study the topic «Art». First I suggest you to repeat genres of paintings and complete a mind-map on the blackboard. What genres of paintings do you know? Please, write them in turn on the blackboard. Р1→Р2→Р3.

VІ. Етап реалізації мети уроку

 1. Презентація творчих домашніх завдань ( презентації біографій та картин митців Британії)

 Аудіювання коротких біографічних довідок при відомих британських митців у виконанні учнів та перегляд презентацій. Учні класу прослуховують інформацію про британських художників та заповнюють таблицю на картках (використання прийомів «інформаційна палітра» та «естетичного стимулювання»).

T: Pupils, now you will listen to the reports of your classmates. They have got creative home tasks and prepared presentations about famous British artists for you. You have to listen attentively and fill in the table key-facts about these artists. You will listen only once.

Listen to the biographies of British artists and fill in the table key-facts about them

Name of the painter

Was born in

Studied art

Genre of paintings

Interesting facts from biography

Died in

William Hogarth

 

 

 

 

 

 

Sir Joshua Reynolds

 

 

 

 

 

 

Thomas Gainsborough

 

 

 

 

 

 

John Constable

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Turner

 

 

 

 

 

 

Перевірка розуміння змісту прослуханої інформації та виконання завдання на картках – відповіді учнів на запитання вчителя: TCL

 1. Робота з книгою.

T: Now let’s open our books on page 174.

 1. Pre –Reading Activities. Етап підготовки до читання тексту.

Ех. 2,  р. 174 Учні самостійно знайомляться з новою лексикою з Vocabulary file та виконують вправу Ех. 3 a,  р. 174 в парах P1↔ P2 . Це тестове завдання перехресного вибору: вони мають поєднати начало та кінець речень та здогадатись про значення нових слів з контексту. По закінченню роботи вони презентують результати.

 1. Подання тексту для читання “The Golden Age in the British Painting ”

Ех. 3 b,  р.175 176

 1. Повідомлення завдання учням. Учні мають прочитати текст по черзі  та здогадатися про значення нових слів з контексту (застосування евристичної функції). По закінченню читання вони мають порівняти інформацію з прослуханих презентацій та тексту для читання та висловити власну думку, що нового вони дізналися із тексту для читання та якої інформації не було подано в презентаціях (розвиток критичного мислення).

T: You are going to read the article about the British painters (Ех. 3 b,  р.175 176). Your task is to understand the meaning of new words and then to compare information in tasks for listening and reading. What new information have you learned from the text for reading?

 1. While-Reading Activities. Етап читання тексту та виконання вправ під час читання: учні  вголос  читають текст по абзацах та перекладають нові слова на прохання вчителя Р1→Р2→Р3...
 2. Post -Reading Activities with the Focus on Speaking. Завдання після читання тексту: працюючи в парах або групах учням потрібно знайти в тексті синоніми до поданих слів. Ех. 4 р.176

T: Work in pairs, please, and find in the text synonyms to the words from Ех. 4 р. 176.

 1. Перевірка розуміння змісту тексту. Учні виконують тестове завдання множинного вибору Ех. 5 р.176
 2. Учні висловлюються, яку нову інформацію вони дізналися про британських митців з тексту для читання у порівнянні з аудіюванням під час перегляду презентацій.

 

 1. Розвиток мовленнєвих компетенцій учнів (використання прийому «між предметні зв’язки»).
 1. Групова робота. Учні розподіляються на п’ять груп. Кожна група обирає репродукцію картини одного з британських митців та складає опис картини, використовуючи план опису картини (завдання на картці).

Учні І групи обирають репродукцію картини William HogarthSelf portraitorA Shrimp Girl”.                                                                                                                                                                   Учні ІI групи обирають репродукцію картини Sir Joshua ReynoldsSelf portraitorLady Elizabeth Delme and her children.                                                                                                                             Учні ІIІ групи обирають репродукцію картини Thomas GainsboroughSelf portraitor “Cottage Girl with Dog and Pitcher

Учні ІV групи обирають репродукцію картини John Constable “The portrait of Maria Bicknell, his wife” or “The Haywaine”.

Учні V групи обирають репродукцію картини Joseph Turner Self portraitor “Shipwreck”.

 

T: Pupils, now you will work in 5 groups. Your task is to describe the paintings  You can use the plan from the card.

Plan

 • Call the title of this painting
 • Name the artist who painted it
 • Its genre
 •  Manner /technique used by the painter (oil colours, water colours, gouache)
 • What is depicted in the foreground, in the  background
 • Colour scheme ( predominating colours)
 • Associations (sounds, smells)
 • Your impressions from the painting

Потім представники кожної групи презентують власну роботу:   Р1; Р2; Р3; Р4.P5.  Інші учні доповнюють у разі необхідності. 

VІІ. Підсумки уроку. Рефлексія

Вчитель запитує, що нового, цікавого учні дізналися про британський живопис  та митців та чому тема уроку має назву «Золотий вік живопису Британії». Відповіді учнів (прийом мікрофон)

T: Thank you very much for your creative work. Now answer my question: what new and interesting information have you learned at this lesson?

VIIІ. Етап оцінювання.

Вчитель  оцінює роботу учнів на уроці та коментує оцінки.                                                                   I am satisfied and impressed by your answers.  The marks are the following…

ІХ.  Домашнє завдання.

T: Your home task for the next lesson is to prepare reports about famous painters of the world  or about your favourite painters.

Учні отримують різнорівневе домашнє завдання:  На 10 балів вони мають прочитати текст вправи 11 на сторінці 178 та виконати завдання : доповнити текст словами,  поданими нижче у таблиці, на високий рівень підготувати повідомлення або презентації  про відомих світових або улюблених митців.

Використана література:

 • Несвіт А.М Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову: підруч. Для 10 кл. загальноосвіт. навч.закл. / А. М. Несвіт. – К.: Генеза, 2013. – 304с. Наказ МОН №177  від 03.03.2013
 • Рєутова С.Ю. ТРВЗ – педагогіка на уроках англійської мови.

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

Listen to the biographies of British artists and fill in the table key-facts about them

Name of the painter

Was born in

Studied art

Genre of paintings

Interesting facts from biography

Died in

William Hogarth

 

 

1697

At the age of 16 Hogarth began to study engraving. Visited free art academy in Covent Garden

Engravings, genre paintings. Invented a new genre of “modern moral subject”.

become a member of the
Rose and Crown Club
with other artists

1764 buried at St. Nicholas Church, Chiswick, London.

Sir Joshua Reynolds

 

 

1723 in Plympton, Davon

 

In Italy

portraits

In 1768 he became the first president of the Royal Academy of Art

1792

Thomas Gainsborough

 

 

1727 at Sudbury,Suffolk

He studied at French engraver, self taught in painting

Portrats, landscapes

In 1768 he was elected a foundation member of the Royal Academy of Art

1788

John Constable

 

 

1776 in East Bergholt Suffolk

In 1796 he took private lessons from John Thomas Smith and later from George Frost. In 1799 he entered the ROYAL ACADEMY SCHOOLS

Landscapes and portraits

His father was a prosperous local corn merchant.

In 1829 he was elected a Royal Academician.

He was never popular in England some of his works were exhibited in Paris.

1837

Joseph William Turner

 

 

 

1775 in Maiden Lane London

He was self taught.

great romantic landscape painter

His father was a barber

His first drawings were made at the age of 12.

He exhibited paintings at the Royal academy.

1851,in London

 

 

 

 

 

docx
Додано
6 березня 2018
Переглядів
2981
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку