9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Урок з теми "Фундаментальні властивості живого"

Про матеріал

Конспект уроку з теми "Фундаментальні властивості живого"

за новою програмою з біології та екології для 10 класу.Урок розкриває поняття про "життя",пояснює основні його прояви у живих організмів.

Перегляд файлу

                                           Автор:  Середня Альбіна Григорівна

                            Комунальний  заклад 

                        Навчально-виховне об’єднання,,Загальноосвітня школа

                      I-III ступенів №24-Центр дитячої та юнацької творчості 

                ,, Оберіг ,, Кіровоградської міської ради  Кіровоградської  області,,

 

Урок №

 

Тема: Фундаментальні властивості живого

Мета:  Освітня мобілізувати знання учнів про « життя » та  живу природу; проаналізувати основні ознаки життя; сприяти формуванню поняття про властивості живого; поглибити знання  про подібність та відмінність між живою і неживою природою; навчити порівнювати живу та неживу природу;

Розвивальна розвивати в учнів біологічну мову, пізнавальний інтерес, пізнавальну самостійність; розвивати вміння і навички роботи з таблицями, малюнками, схемами; навички працювати з підручником, робочим зошитом уміння логічно мислити, вміння пошуку причинно-наслідкових зв’язків, комунікативної компетентності; аналізувати властивості живої природи та порівнювати їх , а також  узагальнювати  навчальний матеріал та робити висновки.

Виховна    формувати науковий  світогляд на основі знань про властивості живого; виховувати  екологічну  свідомість , доброзичливість ,  культуру спілкування , дбайливе ставлення до природи та самого себе.

Тип уроку: комбінований

Форми і методи роботи: інформаційно-рецептивні, пошукові;

 розповідь із елементами бесіди, метод "Мікрофон",  виконання завдань, складання опорної схеми,використання ІКТ, письмова перевірка знань

Терміни і поняття:. «життя», ріст, розвиток, обмін речовин, розмноження, подразливість, спадковість, мінливість,дискретність,цілісність.

Обладнання та матеріали: ілюстрації, плакати, що ілюструють систему живої природи,схеми,презентація.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Привітання,визначення присутніх,готовності до уроку.(1хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань.(10 хв.)

1.Установіть  відповідність  між  предметом дослідження й   наукою,що  його  вивчає.

 Предмет дослідження

1 Спадковість

2  Гриби

3  Шлунок

4  Фотосинтез

5  Органоїди клітин

6  Тварини

7 Неклітинні форми життя 

8 Прокаріотичні організми 

9 Рослини 

10.Лишайники

          Наука

 А         Мікологія

 Б          Фізіологія

 В           Анатомія

  Г          Цитологія

 Д           Генетика

 Е              Ботаніка

 Є            Мікробіологія

 Ж            Вірусологія

 З              Зоологія

 І              Ліхенологія

2.Установіть  відповідність  між  біологічною  наукою  та  її  визначенням.

           Наука

1    Біохімія

2    Гістологія

3   Фізіологія

4    Екологія

5    Генетика

6.Цитологія

Визначення

А     Наука про  спадковість

Б      Наука   про будову,функції,походження

                             клітин

В      Наука  про     функції    організмів

Г      Наука     про     тканини

Д       Наука  про   хімічні   процеси 

                 живих               організмів

Е       Наука  про   взаємозв’язок   живих      організмів  між  собою і з  факторами   навколишнього  середовища


 

 


ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної  діяльності  учнів. (3хв)

…Воно дивовижне, непередбачуване, гірке і солодке, одноманітне і барвисте, часом сумне чи радісне, але дивовижне й цікаве. А найголовніше  — дається один раз. Та, на жаль, нема в цьому світі нічого вічного, все тлінне, мінливе і швидкоплинне. Про яку ознаку розповідається?   Так це - життя

Радій життю - воно прекрасне
Для цього маєш кожен день
Дивись на сонечко це ясне 
І знай веселих лиш пісень
Поглянь - природа скрізь радіє
І чути щебет пташечок
І хоч сивіє синє небо 
Та безліч в ньому зірочок.
Послухай вітер в тишині
Свої закрий на хвильку очі
Невже не чуєш в далині
Життя "радій" тобі шепоче...

Автор: Богдана Корнелюк

Повідомлення теми, мети і завдань уроку(2 хв.)

Завдання уроку.
1.Дати поняття що таке «життя»?

2. Вивчити основні властивості живого.
3. З'ясувати риси відмінності живого від неживого.
ІV. Вивчення нового матеріалу.(20хв)

1.Еврістична бесіда

(слайд 1)

Існує багато визначень поняття життя. Наприклад, Аристотель визначав життя як «харчування, ріст і старіння». Тревіранус вважав, що життя – це «стійка одноманітність процесів із відмінністю зовнішніх впливів», академік І.П. Павлов визначав його як «складний хімічний процес», а академік О.І. Опарін

стверджував: «Життя – це безперервний процес внутрішнього руху, синтезу і розпаду, обміну енергією з довкіллям, направлений замінити самозбереження і самовідтворення у передачі стійких ознак в мінливих умовах довкілля»

«Життя – це спосіб існування білкових тіл, суттєвим моментом якого є постійний обмін речовин з навколишньою природою» (Ф. Енгельс).

«Живі тіла, які існують на Землі, являють собою відкриті, саморегулювальні та самовідтворювальні системи, що побудовані з біополімерів – білків і нуклеїнових кислот» (М. В. Волькенштейн).

«Життя – це глобальна планетарна самовпорядкована, енергетично та ін-

формаційно відкрита система, що являє собою велике розмаїття форм єдиної у фізико-хімічному відношенні живої речовини» (В. І. Вернадський).

«Життя є формою існування біополімерних тіл (систем), здатних до са-

мореплікації в умовах постійного обміну речовинами й енергією з навколишнім 

середовищем» (В. І. Гольданський).

Життя – це активна властивість живої матерії, що відбувається із витра-

тами енергії на підтримання і відтворення специфічної структури (Б. М. Медніков).

Яке із цих вихначень ,на вашу думку,найбільш підходить до поняття «Життя»?

Життя в сучасному розумінні є питанням тільки біологічним?

(слайд 2)

Визначіть до  якої науки відноситься  певне поняття про «Життя»

1. «Життя є явищем, яке властиве відкритим системам, що здатні са-

мочинно знижувати власну внутрішню невпорядкованість за рахунок речовин

або вільної енергії, отриманих з довкілля і згодом виділеної у вигляді продуктів

життєдіяльності й теплоти».

 2.«Життя – це не властивість якої-небудь молекули, а радше результат

взаємодії між молекулами».

 3.«Живі системи – це системи, крізь які проходять безперервні

потоки речовин, енергії, інформації і які здатні сприймати, зберігати й переробляти інформацію».

 4.«Життя – особлива, складна форма руху матерії, найважливішими ознаками якої є подразливість, ріст, розмноження, в основі яких лежать процеси самооновлення речовин»

 

 

        Хімія.(2)

 

 

 

       Кібернетика.(3)

 

 

        Філософія.(4)

 

 

           Фізика(1)

 

      Що  є спільним у цих  визначеннях? (спільні властивості живого)

Вивчивши спільні властивості живого, вчені дійшли згоди, що для формулювання визначення поняття життя треба виділити спільні властивості живих істот.

 Живі істоти: – складаються з клітин; – живляться, поглинаючи речовину й енергію з навколишнього середовища, здійснюють обмін речовин, здатні до самооновлення і саморегуляції; – здатні до самовідтворення, тобто розмножуватися завдяки наявності генетичного апарату, що складається з ДНК, залишаючи потомство, яке зберігає основні властивості батьків; – відповідають на зовнішні подразники; – ростуть і розвиваються, тобто за час свого існування збільшуються в розмірах

          Отже       (слайд 3)

Картинки по запросу поняття життя в біології це схема

ЖИТТЯ – це принцип існування біологічних систем, 

які відрізняються від неживого складністю та високою структурною 

й функціональною впорядкованістю, що підтримується завдяки 

здатності поглинати, перетворювати та передавати енергію ззовні.

Поглиблення теми Таким  чином  Фундаментальними властивостями живого     є  (Побудова схеми)

 

 

 

      Картинки по запросу тварина у природі

 

 

 До складу живих організмів входять ті ж хімічні елементи, що і в об'єкти неживої природи. Проте співвідношення різних елементів в живому і неживому неоднакове.

Порівняйте хімічний склад живої та неживої природи. (слайд 4)

Який висновок можна зробити?

Картинки по запросу єдність хімічного складу живої і неживої природи

Елементарний склад неживої природи разом з киснем представлений в основному кремнієм, залізом, магнієм, алюмінієм і так далі В живих організмах 98% хімічного складу доводиться на чотири елементи - вуглець, кисень, азот і водень
Організми існують як відкриті системи поглинаючи з навколишнього середовища різні речовини. Таким чином  відбувається процес Обміну речовин та енергії ( самооновлення та саморегуляції) (слайд 4)       .

 Завдяки цьому відбуваються два процеси: живлення - поглинання поживних речовин з довкілля, розщеплення складних речовин на прості з вивільненням енергії, засвоєння поживних речовин організмом ,та  дихання - процес поглинання кисню і виділення вуглекислого газу,

- Бесіда за запитаннями: 1. У чому полягає процес дихання? 2. Який газ організми(тварини та рослини) вбирають під час дихання? 3. Яке значення дихання в житті організмів?
Формування разом з учнями висновку: Кисень, що потрапляє в організм під час дихання, розщеплює складні органічні речовини до простих з виділенням енергії, яка необхідна для життєдіяльності всіх організмів нашої планети

Через кожен організм йде безперервний потік речовини і енергії.

При цьому незважаючи на безперервне оновлення речовини, структури в живому зберігаються, точніше, безперервно відтворюються, що пов'язано з інформацією, закладеної в нуклеїнових кислотах. Завдяки тому, що організми - відкриті системи, вони знаходяться в єдності з середовищем, а фізичні, хімічні та біологічні властивості навколишнього середовища обумовлюють здійснення всіх процесів життєдіяльності. Здійснення цих процесів обумовлена властивостями білків, особливостями  їх каталітичної активності.

 

Картинки по запросу тварина обмін речовин та енергії 

Картинки по запросу тварина обмін речовин та енергії

Подразливість є  важливим проявом життя  -  це  здатність живих організмів реагувати на певні впливи довкілля. Характер подразників, а, отже, й адекватні реакції-відповіді організмів на них різноманітні. Вони мають свої особливості у представників тваринного і рослинного світу.

Рухи є поширеною формою прояву подразливості - активні чи пасивні. У світі тварин рухи виявляються у вигляді  таксисів .  Це певне позитивне чи негативне переміщення відносно подразника  (фототаксис, термотаксис,  хемотаксис). Рослинам притаманні тропізми, настії , нутації. Рухи віддзеркалюють різні шляхи еволюційних перебудов і адаптацій організмів до середовища існування.

Проаналізуйте  види рухів зображених організмів (слайд 5)

Картинки по запросу рухи тварин та рослин

Картинки по запросу рухи рослин

1.Які  середовища життя вони мають?

2.Які пристосування у них є?

 

Однією з обов'язкових властивостей життя є  здатність  до самовідтворення  (розмноження). (слайд 6) У процесі розмноження організми дають потомство, тобто виникають організми, схожі з батьківськими формами. Таким чином забезпечується спадкоємність між батьками і нащадками. У сучасних умовах організми можуть виникати шляхом розмноження.

Самовідтворення відбувається на всіх рівнях організації живої матерії

 (згадайте які  рівні організації живої матерії є?).

 Завдяки репродукції не тільки цілі організми, але і клітини після поділу схожі на своїх попередників. Властивість до самовідтворення забезпечується ДНК. Крім ДНК, жодна інша структура клітини, зокрема і всі білки, такою властивістю не наділена. Здатність молекул ДНК до саморепродукції має винятковий зв'язок з процесом поділу клітин і розмноженням організмів. Розмноження є необхідною умовою існування будь-якого виду рослин і тварин.

Картинки по запросу Самовідтворення організмівКартинки по запросу Самовідтворення організмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа знайдіть 5 відмінностей  (слайд 7)

Картинки по запросу знайти відмінності між зображеннями двох живих котів

Яка закономірність свідчить про ці відмінності?

Спадковість і мінливість. Молекули ДНК мають виняткову стійкість. З цією властивістю ДНК пов'язана її участь в явищі спадковості - процесі відтворення організмами в ряду наступних поколінь схожих ознак і властивостей.

Що таке спадковість?

Спадковість — це здатність організму передавати свої ознаки, властивості й особливості розвитку від покоління до покоління. При розмноженні ознаки і влас­тивості передаються досить стійко. Проте існують і деякі відмінності. Спадковість - це не просто відтворення, копіювання. Вона завжди супроводжується мінливістю. При розмноженні організмів виникають нові властивості, це явище отримало назву мінливість. Що таке мінливість?

Мінливість - це здатність організмів набувати нових ознак і властивостей. При цьому виникає різноманітність, поява нових форм життя, нових видів організмів.

Мінливість – загальна властивість усіх живих організмів  існувати в різноманітних формах.Спадковість і мінливість - невід'ємні явища живої матерії. Вони проявляються в процесі розмноження організмів.

Ріст і розвиток. Ріст зв'язаний з обміном речовин. Якщо переважає анаболізм - відбувається ріст живої системи. (слайд 8)

Порівняйте які відмінності між типами розвитку організмів є?

Яке біологічне значення вони мають?

Картинки по запросу Ріст і розвиток тварин

Картинки по запросу Ріст і розвиток тварин

Ріст здійснюється на будь-яких рівнях біологічної організації: ріст клітин, ріст органів, ріст організмів, ріст популяцій тощо. Ріст супроводжується збільшенням маси органа, організму або зростанням числа особин у популяції тощо.

Властивістю живої матерії є здатність до розвитку - незворотної закономірної зміни біологічної системи. В результаті розвитку зазнає змін склад або структура системи, формується нова якість.

Розвиток складових організму носить назву онтогенез, або індивідуальний розвиток. Розвиток живої природи (еволюція) з утворенням нових видів, прогресивним ускладненням форм життя носить назву філогенез, або історичний розвиток.

(слайд 9 )

Картинки по запросу екосистема лісу зображення

1. Як  тварини зображенні ?

2.Що є елементарною , структурною одиницею цих організмів?

3.Ці організми пов’язанні між собою?

4.Які форми взаємозв’язків існують між ними?

Отже ,всі ці характеристики мають назву дискретність і цілісність. 

Дискретність -(від лат. discretus - переривчастість, розділення) означає, що біологічна система (популяція, організм, орган, клітина) складається з відособлених або обмежених у просторі складових (види, особини, тканини, органели).

 Проте кожна з частин тісно пов'язана з іншою, тобто цілісність, вони взаємодіють між собою, утворюють структурно-функціональну єдність, структурну впорядкованість щодо виконуваної функції.

Дискретність забезпечує сталість перебігу біологічних процесів у часі і просторі. Взаємодія складових біологічної системи відбувається не ізольовано, а перебуває у зв'язку з оточуючим середовищем, вона відповідно реагує на стимули, які надходять зовні.

За таких умов біологічна система розглядається як цілісна система. Її складові утворюють цілісність, єдине ціле. Про це свідчать однотипність реакцій різних видів на дію подразника, взаємопереходи біохімічних реакцій, тотожність фізіологічних функцій тощо.

Життя багатолике. Всі його властивості об'єднує єдиний процес розвитку, який охоплює неживу при­роду, живу речовину і людське суспільство.

V.Узагальнення вивченого      (2хв.)

VI. Закріплення знань і вмінь   (5хв)

Виконання завдання у зошиті ( роздаткові картки )

 1. З’єднайте стрілками термін і його значення.

Живлення                              Здатність реагувати на зовнішній вплив

Дихання                          Процес надходження в організм поживних речовин та їх засвоєння

Подразливість                          Вбирання кисню з повітря для розкладання органічних речовин

Рух                                      Процес, унаслідок якого відбувається зміна організму

(з насіння виростає рослина)

Ріст                                     Зміна положення тіла або окремих органів у просторі

Розвиток                                           Відтворення собі подібних

Розмноження                       Збільшення розмірів та маси живих організмів

2. Бесіда за запитаннями: І. Назвіть основні властивості організмів. 2. Назвіть риси подібності і відмінності між властивостями організмів - ріст і розвиток. 3. Звідки організми беруть енергію для здійснення росту і розвитку? 4. Завдяки якій властивості організми здатні реагувати на зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі? Наведіть приклади. Яке значення має ця властивість?
VII. Домашнє завдання (1хв)

Прочитати відповідний параграф  у підручнику, дати відповіді на запи­тання після параграфа.

2.Дати відповідь  на запитання:

1. Деякі вчені не впевнені в тому, що віруси можна віднести до живих організмів. На чому може ґрунтуватися така думка?

2*. Використовуючи додаткові джерела інформації знайдіть приклади наявності в неживих об’єктів основних властивостей живого

 

Література

1.«Біологія і екологія (профільний рівень)» підр>тчник для 10 класу

закладів загальної середньої освіти (авт. Задорожний К. М., Утєвська О. М.).

2. Левашова В. М. Міжпредметні зв’язки природничих дисциплін як засіб формування наукового світогляду школярів / В. М. Левашова // Вісник Національного технічного університету України "КПІ": Філософія. Психологія. Педагогіка. №1, 2008.

С. 154-158. [Електронний ресурс]. Режим повного доступу http: //novyn.kpi.ua/2008-1/07

Інтернет-ресурси

1.https://www.google.com.ua/search?client

2.http://tvaryny.pp.ua/412-vlastivost-zhivih-organzmv-osnovn-oznaki.html

3.http://narodna-osvita.com.ua/

4.https://netmik.ru/ua_show-stih_24_1259

5.http://shklyaruklv.blogspot.com

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Сімонова Яна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Коріненко Світлана Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Городецька Марія Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Поліщук Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
16281
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку