Методичний посібник "Методика використання ІКТ при вивченні предмета "Біологія"

Про матеріал

В методичному посібнику представлені матеріали з власного досвіду викладання уроків біології з використанням ІКТ. Відображена методична проблема «Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні предмета «Біологія»».

Перегляд файлу

Автор: Кикоть В.П. – викладач біології ДНЗ “ЧПАЛ”, кваліфікаційна               категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання           «викладач-методист»

 

 

 

Рецензенти:     Підберезня Н.О. -  методист ОНМЦПТО

 

 

 

 

 Посібник містить узагальнені матеріали з досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні предмета «Біологія».

 

 

 

Пропонується працівникам ПТНЗ: викладачам біології з метою впровадження в навчально – виховний процес передового педагогічного досвіду.

 

 

Схвалено: на засіданні  методичної ради ЧОНМЦПТО

(протокол № ____від_______)

 

 

Підготовлено до друку навчальною частиною ДНЗ “Черкаський професійний автодорожній ліцей”.

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси, вул. Онопрієнка, 4

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова           

Вступ          

1.   Опис досвіду.                                                                                                  

2.   Технологія досвіду.       

3.    Методичні розробки уроків з використанням ІКТ                                       3.1                Біологічні адаптивні ритми

3. 2  Гаметогенез. Запліднення

3.3  Спадкові хвороби, причини їх виникнення.

3.4  Профілактика ВІЛ-інфекції СНІДу.

3.5  Транспортні забруднення, їх вплив на довкілля та здоров’я. 

3.6  Цитозоль, органели, включення.

3.7   Глобальні екологічні проблеми людства, можливості їх розв’язання.

3.8  Харчові добавки, їх шкідливий плив. 

4.    Результативність досвіду      

Висновки         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 В методичному посібнику представлені матеріали з власного досвіду викладання уроків  біології з використанням ІКТ. Відображена методична проблема «використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні предмета «Біологія»».

Сьогодні викладач ПТНЗ повинен дбати про цікавий урок, сприймати кожного учня як особистість, не боятися експериментувати з учнями, шукати нові форми і методи проведення уроків, пов’язуючи вивчення основ наук із життям, навчати учнів практично застосовувати набуті знання у повсякденному житті.

Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що одним із пріоритетних напрямів її розвитку є впровадження в усі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечить подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості, доступності і ефективності освіти, вироблення у підростаючого покоління вмінь і навичок, необхідних для практичного використання у сучасному інформаційному середовищі.

Якісні зміни у підготовці кваліфікованих робітників зумовлюють необхідність інноваційного розвитку освітнього процесу у ПТНЗ на уроках природничо-математичних дисциплін.

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Інформаційне суспільство потребує творчих особистостей, здатних самостійно мислити, приймати нестандартні рішення, адаптувати знання в різних галузях до постійно змінюваних умов життєдіяльності, активно розбудовувати суспільну інфраструктуру з використанням найсучасніших технологій, тому реалізація потенціалу обдарованих учнів є актуальним завданням сучасної освіти. Головна мета сучасної освітньої діяльності – впровадження ефективних методичних засобів, технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей.

Обдарований учень потребує такого навчання, яке забезпечувало б розвиток творчого мислення, самостійності й активності в навчальній діяльності, уміння набувати нові для себе знання.

Тому застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі на сучасному етапі стає життєвою потребою, оскільки ці технології дозволяють ускладнити зміст навчального матеріалу, збільшити обсяг теоретичного матеріалу, сприяють виконанню учнями індивідуальних завдань, впровадженню науково-дослідницької, пошукової,  експериментальної, проектної діяльності, створюють умови для реалізації природних обдарувань особистості.

Особливо важливим є те, що сучасні комп'ютерні технології в поєднанні з новітніми освітніми технологіями стають ефективними засобами розвитку мислення обдарованих учнів. Навчання ефективне лише тоді, коли особистість має можливість реалізувати свій творчий потенціал у цікавій для неї діяльності. Однак в умовах часового обмеження уроку, надмірного обсягу програмового матеріалу викладачу дуже складно забезпечити диференційований та особистісно-зорієнтований підхід у навчанні, врахувати інтереси, потреби та інтелектуальні здібності обдарованої дитини.

ІКТ відкривають перед нами додаткові можливості у повному обсязі реалізувати особисту орієнтацію і диференціацію навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС ДОСВІДУ

 

 Методична проблема, над якою працюю: «Підвищення рівнів НДУ шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій».Добре і глибоко усвідомлюю, що сьогодні освіта набуває інноваційного характеру, тому навчальний процес повинен  виконувати крім функції забезпечення учнів певною сумою знань, ще й такі важливі для сучасної людини  функції, як її розвиток, здатність для самостійного засвоєння знань та сприймання  інформації, тому одним із найголовніших досягнень сучасної теорії методики викладання біології є модернізація засобів навчання, їх змісту і структури, що принципово  впливає  на якість біологічної освіти.

 Інформаційно-комунікаційні технології відкривають для учнів можливість усвідомити характер самого об’єкту,  активно включатися до процесу його пізнання, самостійно змінюючи його параметри та функціонування. Використання  інформаційно-комунікативних технологій та Інтернет - ресурсу  дозволяє провести урок на якісно новому рівні, значно посилити інтерес учнів до вивчення предмета, розвивати навички пошуку інформації, формувати ключові компетентності учнів, активізує пізнавальну діяльність, забезпечує стійкий рівень знань учнів  з предмета. на уроках біології, впроваджую їх у навчальний процес. Використовую: педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей біологія, 6-11 кл.» для загальноосвітніх навчальних закладів, орієнтований на сучасні форми навчання з забезпеченням сумісності з традиційними навчальними матеріалами в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти. Побудова ППЗ дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання у викладанні біології.
 • структуризації змісту біології та активізації опорних знань.
  підтримки фронтальних, групових та індивідуальних форм навчання при вивченні біології в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу.
 • створення дидактичних основ технології дистанційного навчання для вивчення біології як комп’ютерної монотехнології навчання.

Програмно-педагогічний засіб  «Віртуальна біологічна лабораторія 10-11   клас». Електронний посібник з курсу загальної біології, який містить повний курс лабораторних і практичних робіт, підтримує і доповнює чинні друковані підручники з біології для 10-11 класів, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, і повністю відповідає чинній програмі для загальноосвітніх шкіл усіх типів. Компакт-диск містить теоретичний матеріал, відеофрагменти з голосовим супроводом, комп’ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні і тестові завдання, задачі. У процесі навчального-виховання, учень має змогу навчатися, набувати компетенції, а наприкінці роботи програма оцінює його знання за 12-ти бальною шкалою.

Електронний навчально-методичний комплект «Біологія, 10 клас» (ЕНМК) знайомить нас з наукою про життя – біологією.  Програмно - методичний комплекс навчального призначення „Загальна біологія, 10 кл.” для загальноосвітніх навчальних закладів в своєму складі містить: змістовну частину, конструктор уроків. Змістовна частина ПМК містить навчальний матеріал, який розроблено відповідно до діючої навчальної програми. Навчальний матеріал структурований за темами та параграфами. Параграфи ПМК мають зміст, забезпечено можливість перегляду навчального матеріалу з любої обраної користувачами підтеми параграфу. Змістовна частина також містить опції для переходу та перегляду: лабораторних та практичних робіт, додаткової інформації, а саме алфавітний показник, іменний покажчик, тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІДУ

 

 Моя педагогічна діяльність направлена на організацію пізнавальної діяльності учнів, підвищення рівнів навчальних досягнень учнів та розвиток їх творчих здібностей. Оволодівши методикою використання ІКТ, активно використовую та впроваджую їх  у навчальний  процес.

 Щоб досягти успіху, особливий акцент у навчанні ставлю на власну діяльність учня щодо пошуку нових знань. Поставивши собі  за мету  навчити учнів  працювати з інформацією,  самостійно  здобувати знання, а не подавати готові, використовую свій  методичний  банк методів і прийомів, що сприяють підвищенню якості знань.                Саме ІКТ є  визначальними в позитивному ставленні до навчання, способом самостійного здобуття знань та сприймання інформації. У цьому напрямку дуже допомагають: навчальні презентації, створені в програмі « MS Office Power Point» на місцевому матеріалі, використання навчальних програм.

 Створення презентацій з подальшим використання на уроках біології дає можливість урізноманітнення форм подання інформації,  типів навчальних завдань; створення навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації; широке застосування ігрових прийомів; широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності; активізацію навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта начальної діяльності; посилення мотивації навчання.

 Маю досить широкі та різноманітні дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання.

Вони можуть використовуватися в найрізноманітніших ситуаціях (перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці уроку, у поєднанні з іншими засобами навчання). У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний посібник-книгу.              

 У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень. Навчальна інформація, подана через мультимедійні засоби, не повинна містити помилок. Система понять має подаватися на логічній, науковій основі.

 Поєдную Інтернет – ресурси та мультимедійні технології на уроках, що забезпечує краще сприйняття матеріалу, зростає зацікавленість до вивчення.

 У педагогічній практиці опираюсь на програмні засоби : «Бібліотека електронних наочностей біологія, 6-11 кл.», «Віртуальна біологічна лабораторія 10-11   клас», Електронний навчально-методичний комплект «Біологія, 10 клас» (ЕНМК); педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей хімія, 10-11 кл.». До організації роботи з електронними засобами навчального призначення здійснюю індивідуалізований підхід: корегую, схвалюю діяльність учнів, відзначаю їх активну участь. Це приносить їм упевненість у своїх силах, відчуття успіху, радість пізнання. Поєднання на уроках мультимедійних засобів з традиційними, забезпечує краще сприйняття учнями матеріалу, зростає зацікавленість до вивчення. 

 КМЗ  кабінету біології,  комплект  програмно-педагогічних  засобів,  віртуальна біологічна лабораторія, бібліотека електронних  наочностей, мультимедійний проектор, а також  повний комплект наочних посібників забезпечують  успіх   та високі показники  підготовки  і навчання  учнів.

 Використання на уроках такого комплексу навчально-методичного забезпечення предмета підвищує ефективність навчання, рівні НДУ, поглиблює та розширює знання учнів, стимулює їх творчу активність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА ПРОГРАМИ: Надорганізмові системи

 

ТЕМА УРОКУ:  «Біологічні адаптивні

                              ритми»

 

МЕТА УРОКУ:
освітня: сформувати уявлення учнів про «біологічні ритми», їх класифікацію, вплив на життя і здоров’я, «біологічний годинник», з’ясувати значення біоритмів для людини; визначити закономірності адаптації організмів до умов існування;
розвиваюча: розвивати уміння логічно мислити, робити відповідні висновки та узагальнення;
виховна: виховувати бережливе ставлення до свого організму та власного здоров’я.

ТИП УРОКУ: формування нових знань.
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ: бесіда, розповідь, робота з підручником, презентація, повідомлення учнів, демонстрація, самостійна робота, постановка проблемного питання.

КМЗ УРОКУ: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, підручники, малюнки, схеми, відеоматеріали Інтернет - ресурсів, слайди до уроку.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ: біоритми, біологічний годинник, «жайворонки», «сови», «голуби».

План

проведення уроку

 

 1.               Організаційна частина (перевірка: наявності учнів,

        готовності до уроку).

 1.               Актуалізація пізнавальної діяльності учнів.
 2.               Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація теми.
 3.               Вивчення нового матеріалу.

План вивчення

4.1 Хронобіологія – наука про ритми живої природи.

4.2 Поняття про біологічні ритми, їх класифікація.

4.3 Характеристика біологічних ритмів.

4.4 Поняття про «Біологічний годинник».

 1.         Узагальнення і систематизація знань.

6.   Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання. 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (мозковий штурм)

- Чи однаково добре ви почуваєте себе на початку робочого дня,

всередині та наприкінці?

- Чи однакову працездатність ви маєте впродовж доби?

- Чи впливає сезонність на стан вашого організму?

Більш впевнено і науково обґрунтовано ми це можемо сказати після вивчення теми «Біологічні адаптивні ритми»

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  Повідомлення теми, мети, завдань уроку (демонстрація слайдів, розповідь)

 

  

 

 

 

 

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Хронобіологія – наука про ритми живої природи  (розповідь викладача, складання опорного конспекту ).

Світ, у якому ми живемо, володіє дивовижною здатністю до коливань. У природі з коливаннями можна зустрітися всюди. Наприклад: звукова, магнітна, світлова та ін. хвилі, зміна дня і ночі, пори року, тощо. Ці коливання періодично повторюються і їх називаються ритмами. Отже, ритм – це повторення події через певні проміжки часу. Таким чином, світ живе за законами ритму.

Хронобіологія – це наука, що вивчає ритми живої природи, їх вплив на життєдіяльність та поведінку організмів. прийнято вважати німецького лікаря Христофора Вільяма Гуфелянда 1797р.

2. Поняття про біологічні ритми, їх класифікація  розповідь, демонстрація слайдів, схем,відео).

Біологічні ритми – це зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя (дихання, травлення, передача нервових імпульсів, серцебиття, газообмін і т. д.)

3. Характеристика ритмів (робота в групах з підручником по вивченню ритмів, заслухати повідомлення учнів,щоденник печерної жінки).

Добові ритмидобові біоритми, пов'язані з обертанням Землі навколо своєї осі. Найважливіший добовий ритм людини - це чергу­вання сну і неспання. Середня тривалість сну - не менше семи годин. Утім, співвідношення сну і не­спання дуже індивідуальне. У народі людей розподіляють на «жайворонків»,  «сов» та «голубів».

Місячні ритми пов’язані з рухом Місяця навколо Землі за 24 год. і 50 хв.

Сезонні ритми  пов’язані з обертанням Землі навколо Сонця, що зумовлює річні цикли змін кліматичних умов.

4. Біологічний годинник (розповідь, експрес – повідомлення учнів, демонстрація відеофільму  «Біоритми людини»)

 

 

Біологічний годинник – пристосувальний механізм, що забезпечує здатність організмів орієнтуватися в часі.

Феномен “сови”: біологічний годинник людини може мати цикл 27 годин

 

 

 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.   

Самостійна робота «Визначення індивідуального                                        добового ритму»

1. Чи важко вам вставати рано -  вранці:

А) так, майже завжди – 3 бал.

Б) інколи – 2 бал.

В) рідко – 1бал.

Д) дуже рідко – 0 бал.

2. У які години ви лягаєте спати:

А) після 1год. ночі - 3 бал.

Б) з 23 до 1год.- 2 бал.

В) 22 до 23.30 – 1 бал.

Г) до 22 год. – 0 бал.

3. Який сніданок ви споживаєте в перші години після сну:

А) ситий – 3 бал.

Б) не калорійний – 2 бал.

В) один бутерброд – 1 бал.

Г) чашку чаю або кави – 0 бал.

4. У який час виникають у вас вдома чи під час навчання сварки та роздратування:

А) у першій половині дня – 1 бал.

Б) у другій – 0 бал.

5. Від чого ви могли б легко відмовитись:

А) від ранкового чаю чи кави – 2 бал.

Б) від вечірнього – 0 бал.

6. Чи  легко під час канікул ви порушуєте звички з прийомом їжі:

А) дуже легко – 0 бал.

Б) не дуже легко – 1 бал.

В) важко – 2 бал.

Г) не змінюю 3 бал.

7. На скільки раніше ви ляжете спати, якщо зранку чекають важливі справи:

А) більше, ніж на 2 години – 3 бал.

Б) на годину – дві  - 2 бал.

В) як звичайно – 0 бал.

8.Як точно без годинника ви можете оцінити відрізок часу в 1 хв.

А) менший, ніж 1 хв. – 0 бал.

Б) більший, ніж 1 хв. – 2 бал.

 

 

 

 

 

 

 

Результат: 14 – 20 балів – «сова»

                    8 – 13 балів – «голуб»

                    0 – 7 балів – «жайворонок»

V. ПІДСУМКИ УРОКУ.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

 1. Складіть, використовуючи результати попереднього тесту, індивідуальний режим дня.

     2.   Підготувати поради хронобіологів.


 

 

 

ТЕМА ПРОГРАМИ: ЦИТОПЛАЗМА, ЇЇ КОМПОНЕНТИ

ТЕМА  УРОКУ: «ЦИТОЗОЛЬ, ОРГАНЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЯ»

МЕТА УРОКУ: сформувати знання учнів про структурні елементи цитоплазми; розкрити особливості будови та функцій цитозолю; з’ясувати суть та значення основних процесів у гіалоплазмі; розвивати практичні вміння проводити спостереження на прикладі явища циклозу.

КМЗ УРОКУ: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, опорні конспекти, матеріали «Бібліотека електронних наочностей», відеоматеріали “Рух цитоплазми”,схеми, малюнки, слайди.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.

 

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ: бесіда, розповідь, робота

з інтерактивною дошкою, демонстрація слайдів, робота

з опорними конспектами, лабораторна робота,самостійна робота.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: біологія, екологія, правознавство, основи здоров’я, інформатика.

План

проведення уроку

 

І. Організаційна частина. Перевірка готовності учнів до

    уроку.

2. Актуалізація пізнавальної діяльності учнів.

3. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети,

    завдань уроку.

4. Вивчення нового матеріалу.

 

 

 

План вивчення

 

4.1 Цитоплазма, її компоненти.

4.2 Цитозоль, склад та властивості.

4.3 Явище циклозу.

4.4 Лабораторна робота №5.  Рух цитоплазми в клітинах рослин.

5. Узагальнення і систематизація знань.

6. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання. 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (мозковий штурм)

Фронтальна бесіда:

 • Які структури входять до складу клітин?
 • Назвіть особливості будови клітин .
 • Назвіть особливості будови прокаріот (відсутність ядра та багатьох органел, а також наявність нуклеоїду)
 •   Назвіть особливості будови еукаріот (наявність ядра  та органел)?
 •   Що спільного в будові клітин прокаріот і еукаріот?
 •  Що ж забезпечує взаємозв’язок та існування клітини як цілісної системи?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ (демонстрація слайдів, розповідь, відео сюжет) .

 Цитоплазма  є основним компонентом клітини і становить основну масу клітини всіх живих організмів.

Проблемне завдання:

 Що ж це за компонент? Спробуємо з'ясувати.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

 

1. Цитоплазма, її компоненти (перегляд матеріалів «Бібліотека електронних наочностей»)

Цитоплазма—це позаядерна частина клітини живих організмів. Цитоплазма—це напіврідке середовище клітини—колоїд.

Цитоплазма еукаріотичної клітини має чітку структуру, яку формально поділяють на три частини:

 • цитозоль( гіалоплаза),
 • органели,
 • включення.

 

2. Цитозоль, склад та властивості (розповідь, робота з опорними конспектами та малюнками)

Цитозоль (гіалоплазма) — це частина цитоплазми, що займає простір між мембранними органелами. Вона забезпечує зв’язок між усіма компонентами і може перебувати у різних станах: рідкий-золь і драглистий-гель.

Органели: мембранні та немембранні

-одномембранні (ЕПС,апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми, плазмалема);

-двомембранні(ядро,мітохондрії,пластиди).

-немембранні(цитоскелет,хромосоми,рибосоми,клітинний центр)

Включення (трофічні, секреторні, екстреторні, пігментні)

Цитозоль. Состав цитозоля. Содержимое цитозоля.

 

 

 

 

 

Мал.1 Цитозоль як середовище органел

 

 

 

 

 

3. Циклоз (рух цитоплазми) (розповідь, демонстрація відео фрагментів)                                                             

Цитоплазма постійно рухається, перетікає всередині живої клітини, пересуваючи разом із собою різні речовини, включення та органоїди. Цей рух називається циклозом. У мертвих  клітинах циклоз припиняється. цитоплазма здатна до росту та відтворення .

4. Лабораторна робота №5.  Рух цитоплазми в клітинах рослин.

Мета: переконатися, що в клітинах рослин відбувається рух цитоплазми.

Обладнання та матеріали: світловий мікроскоп, предметне та накривне стекла, пінцети, препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода, 9%-й розчин натрій хлориду, листок елодеї.

 

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Приготуйте препарат живих клітин листка елодеї. Для цього цілий листок елодеї покладіть на предметне скло у краплину води, накрийте його накривним склом.

3. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Знайдіть на препараті тонку ділянку, де добре видно клітини. Розгляньте цю ділянку при великому збільшенні. Замалюйте її.

4. Зверніть увагу на те, що цитоплазма притиснута до клітинних стінок. Клітини перебувають у стані повного насичення водою - у стані тургору. При великому збільшенні мікроскопа можна побачити рух цитоплазми та хлоропластів. Якщо треба, можна підігріти препарат до +38—40 °С, уводячи під накривне скло теплу воду або поклавши його на декілька хвилин під увімкнену настільну лампу.

5. Замалюйте схему руху хлоропластів.

6. Зробіть висновки.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ і СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ   

Самостійна робота :виконання тестових завдань (тест-контроль); «Бібліотека електронних наочностей)

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

Всі ви добре сьогодні працювали, тому отримуєте такі результати.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити параграф 21, ст. 121. Відповісти на питання та зробити висновки до лабораторної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА ПРОГРАМИ: Неклітинні форми життя

 

ТЕМА УРОКУ:  «Профілактика ВІЛ-інфекції

                               СНІДу»

 

МЕТА УРОКУ: актуалізувати  та розширити знання учнів про ВІЛ/СНІД, з’ясувати  профілактичні  заходи по боротьбі зі СНІДОМ, сприяти усвідомленню учнями небезпеки, пов’язаної із  поширенням СНІД на планеті, виховувати почуття   відповідальності за власну поведінку та ведення здорового способу життя, виховувати толерантне відношення до ВІЛ- позитивних.

ТИП УРОКУ:   комбінований.

МЕТОДИ УРОКУ: бесіда, розповідь, робота з підручником, робота з інтерактивною дошкою, робота в групах.

КМЗ УРОКУ:  комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, відеоматеріали: «Що таке СНІД?», «ВІЛ/СНІД повинен знати кожен», підручники, роздатковий матеріал, презентація уроку, презентація «ВІЛ/СНІД. Ти повинен це знати».

 

План

проведення уроку

 

1. Організаційна частина.

2. Мотивація навчальної діяльності.

3. Актуалізація опорних знань учнів.

4. Повідомлення теми, мети, плану уроку.

5. Виклад нового матеріалу.

 

 

План вивчення

 

5.1.  Поняття ВІЛ/СНІД.

5.2. Історія та походження ВІЛ-інфекції.

5.3.  Шляхи зараження ВІЛ.

5.4.  Будова ВІЛ та процеси життєдіяльності.

5.5.  Симптоми та стадії розвитку хвороби.

5.6.  Профілактика Віл-інфекції СНІДу.

6. Закріплення й узагальнення знань.

7. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання. 

 

ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (слово викладача, музичний супровід).

Чи часто ви задумуєтесь про своє життя та здоров’я? Чи цінуєте ви його? Адже, на порозі XXI століття людство отримало серйозний виклик від майже незнаного, підступного й жорстокого ворога — ВІЛ /СНІДу. Заручником цієї страшної хвороби може стати кожен незалежно від віку, національності та соціального статусу. Тож давайте замислимося, адже доля подарувала нам одне життя, як одне сонце. Любіть його, цінуйте кожну прожиту хвилину, не будьте до нього байдужими. прислухайтесь до слів знайомої нам пісні….

Сьогодні ми з вами пригадаємо те, що знаємо і поповнимо  свої знання новим матеріалом.
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.  (проблемне питання, робота в парах, бліц-турнір “Так” чи “Ні”

1. « Мозкова атака» (робота в групах). 

Завдання :З’ясувати значення  термінів  ВІЛ і СНІД та як вони розшифровуються.
 В – вірус   ( збудник захворювань )
І – імунодефіциту ( відсутність імунної реакції організму )

Л – людини ( може бути тільки у людини )
 
С – синдром ( низка симптомів , що вказують на хворобу)
Н – набутого ( не спадкового)
І -  імунного ( стосується імунної системи)
Д - дефіциту ( відсутність або нестача )

 

 2. Бліц-турнір “Так” чи “Ні”

 У кожного учня є дві картки – червона і зелена. На відповідь “так” учень піднімає зелену картку, на відповідь “ні” – червону

1. Чи можна за зовнішнім виглядом визначити, що   людина ВІЛ-інфікована? (НІ)

2. Збудником СНІДу є вірус імунодефіциту людини. (ТАК)

3. Аналіз крові може показати, що людина ВІЛ-інфікована. (ТАК)

4. Лише чоловіки можуть захворіти на СНІД.  (НІ)

5. Можна захворіти, якщо потримати хворого за руку. (НІ)

6. На сьогодні ліків від СНІДу не існує. (ТАК)

7. ВІЛ може передаватись під час статевих контактів. (ТАК)

8. ВІЛ може передаватись під час переливання крові. (ТАК)

9. Є люди, що мають імунітет від ВІЛ. (НІ)

10. Можна заразитись ВІЛ, якщо ходити до школи, де навчається ВІЛ-інфікований учень.  (НІ)

11. Наркомани можуть передавати ВІЛ, якщо користуються однією голкою. (ТАК)

12. У підлітковому віці неможливо захворіти на СНІД. (НІ)

ІV. ПОВІДОМЛЕНЯ ТЕМИ, МЕТИ, ПЛАНУ УРОКУ.(презентація слайдів,запис теми та плану уроку в зошитах).

Ця тема для вас не нова: пам’ятаєте, що  1 грудня весь світ відзначає День боротьби зі СНІДом.

V. ВИКЛАД НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

 1.            Поняття ВІЛ/СНІД (розповідь викладача, учнівська презентація «ВІЛ/СНІД. Ти повинен це знати»).

Слова ВІЛ та СНІД чув, мабуть, кожен. Але не кожен знає чи є між ними суттєва різниця. ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) — це мікроорганізм, який при попаданні в людський організм вражає імунну систему та викликає інфекцію, яка отримала назву ВІЛ-інфекція. СНІД (синдром набутого імунодефіциту) — це прояв ВІЛ-інфекції і, як правило, заключна стадія захворювання. Імунна система об’єднує органи і тканини, які забезпечують захист організму від генетично чужорідних клітин і речовин, що поступають ззовні або утворюються в організмі.

2. Історія та походження ВІЛ-інфекції (розповідь, демонстрація відеоролика «Що таке СНІД»)

3. Шляхи зараження ВІЛ (фронтальна бесіда з учнями,демонстрація відео)

4.Симптоми та стадії розвитку хвороби. (демонстрація відеоролика).

Медицина виділяє п’ять основних стадій ВІЛ-інфекції:

Стадія інкубації — період від моменту інфікування людини до вироблення організмом антитіл. В середньому цей період становить від 3 тижнів до 3 місяці. Варто пам’ятати дві страшних істини: ще з моменту зараження ВІЛ-інфікований є переносником хвороби (тобто, може заражати інших) і він вже невиліковний. Рано чи пізно в нього з’явиться СНІД.

 •                   Стадія первинних проявів - це період реакції організму на ВІЛ-інфекцію. Може протікати безсимптомно або із загостреннями. Тривалість стадії - до трьох тижнів.
 •                   Стадія латентна - період повільного прогресування імунодефіциту. Ця стадія може продовжуватись (за різними даними) від 2 до 20 років.

Стадія вторинного захворювання - у людини розвивається СНІД.

Поступово організм вражається інфекційними та онкологічними захворюваннями. На початку, ці хвороби можуть проходити самі або піддаються лікуванню. З часом проблеми із здоров’ям у ВІЛ-інфікованих стають більшими. Тривалість стадії — в середньому 2 роки.

 Ось список хвороб, які можуть вражати хворого на СНІД:

Пневмонія

Токсоплазмоз і сторнгілоідоз мозку та легень

Кандіоз ротової порожнини і стравоходу

Криптококкоз центральної нервової системи

Туберкульоз

Сальмонельоз

Герпесу

Фурункули

Лімфотоми

Саркома Капоши

5. Профілактика ВІЛ-інфекції СНІДу.(бесіда з учнями,перегляд відео «ВІЛ/СНІД. Повинен знати кожен»).

 

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ.

Вправа « Оцінка ризику ВІЛ-інфікування»

 

Робота в групах .

Завдання :  класифікувати ризик ситуацій зараження ВІЛ/СНІДом

Правила : На столі знаходяться таблички  « Ризик високий» , « Ризик відсутній»
Високий ризик – значний контакт з інфікованою кров’ю чи іншими небезпечними рідинами організму.

Без ризику – відсутність контактів з інфікованими рідинами або коли концентрація їх дуже низька.

Ситуації:


1.  проколювати вуха однією голкою

2. вживати ін’єкційні наркотики

3. робити  зуби нестерильними інструментами

4. робити перев’язку без рукавиць

5. користуватись чужою бритвою

7. користуватись чужою зубною щіткою

8. плавати в одному басейні

9. їсти те, що приготував ВІЛ-інфікований

10. дружити з ВІЛ-інфікованими

11. користуватися спільним посудом
12. обмінюватися одягом

13. бути покусаним комаром

14. жити в одній кімнаті з ВІЛ-інфікованим

15. сидіти за одною партою

16. користуватися спільним шкільним приладдям

17. їхати в одному транспортному засобі

18. робити уколи нестерильним  інструментом

19. торкатися кров'яних плям на предметах

20. дружній поцілунок

21. користуватися спільним туалетом
 

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

Як кажуть лікарі: « - Краще попередити хворобу, ніж її лікувати» - ми повинні знати засоби профілактики і кожен повинен внести свій внесок в цю проблему.

 ЗАВДАННЯ. Творче завдання: підготувати повідомлення у вигляді реферата або мультимедійну презентацію до теми «ВІЛ/СНІД».

 

ТЕМА ПРОГРАМИ: РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

                                      РОЗВИТОК

ТЕМА УРОКУ: «ГАМЕТОГЕНЕЗ. ЗАПЛІДНЕННЯ»

МЕТА УРОКУ: вивчити як відбувається гаметогенез і запліднення в різних груп організмів (людини, рослин і тварин), а також біологічне значення процесу запліднення.

КМЗ УРОКУ: комп’ютер, мультимедійна дошка, електронні посібники: «Бібліотека електронних наочностей біологія, 6-11 клас», «Біологія, 10 клас», фільми: «Привид в моїх генах», «Природа», «Удивительные способы размножения», мультимедійні зображення, підручники, схеми - малюнки: «Будова статевих клітин», «Розмноження», «Запліднення».

ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань.

Девіз уроку:           Человек – он ведь тоже природа,

                            Он ведь тоже закат и восход,

                            И четыре в нем времени года,

                          И особый в нем музыки ход…

 

План

проведення уроку

 1.               Організаційна частина.
 2.               Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація теми.
 3.               Активізація пізнавальної діяльності учнів.
 4.               Вивчення нового матеріалу.

План вивчення

4.1    Запліднення, утворення зиготи.

4.2    Види запліднення: внутрішнє та зовнішнє.

4.3    Подвійне запліднення у квіткових рослин.

4.4  Біологічне значення запліднення. Узагальнення і систематизація знань.

5.  Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання. 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Мотивація теми. (розповідь, демонстрація слайдів, декламування віршів: «Людина», «Життя людини», «Ти знаєш, що ти людина…?», «Не забувай призначення, Людино»).

 

                   

Життя людини

Народжується людина,                                           
Народжується зоря.
Найближча зірка – Сонце.
Народжується день,
Народжується життя.
Кожен день –це окрема людина.

 

Ти знаєш, що ти людина?

Ти знаєш, що ти людина?

Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя - єдина,
Мука твоя - єдина,
Очі твої - одні.
Більше тебе не буде.
Завтра на цій землі
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди - добрі, ласкаві і злі.
 

Людина

Коли тобі сумно і на серці біль
Згадай, що ти Людина
Ти створена з любові й чистоти
Ти ідеал творіння
Ти ідеал краси
Така неповторна і незамінна
Тобою милуються квіти
І вітер шепоче ніжно ім`я
Для тебе колише він віти
Для тебе лиш сходить зоря

**********

Ти чуєш спів солов`я?
Цей ніжний хвилюючий спів!
А він прославляє тебе і твоє життя.
Не сумуй! Озирнись!
Прислухайся до шепоту трав, дзюрчання води...
І почуєш, хто насправді є ти
Ти найкраще творіння найбільшого митця!
Ти чудо із чудес! Ти Боже дитя!

 

Не забувай призначення, Людино!

 

Не забувай ні на хвилину свого призначення, Людино!
Бо якщо станеш забувати, то будеш ти нічим ставати.
Бо як забудеш - всохнуть ріки, на світ народяться каліки,
А опромінені тополі підуть собі степами голі.

Бо якщо станеш забувати, тоді себе не врятувати,
Бо віра вмре, надія згасне, своє ім'я забудеш власне.

 

Сьогодні на уроці ви почуєте відповіді на хвилюючі та нехитрі

запитання: Звідки беруться діти? Що є джерелом зародження нового людського організму? Звідки починається життя людини? Яка місія людини на Землі? Вислів: «Уперше людина народжується,  щоб існувати, а вдруге – щоб  продовжувати рід».  Ж. – Ж. Руссо.             

ІІ. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ (демонстрація матеріалів бібліотеки електронних наочностей, «Біологія, 6-11 кл., «Біологія, 10 кл.»).

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Запліднення, утворення зиготи (пояснення  викладача; демонстрація відео -  ролику про гени; схеми про запліднення у людини; та розповідь учнів про подорож сперматозоїда до яйцеклітини, демонстрація відео про запліднення).

Людина як і кожен живий організм складається з багатьох мільярдів самостійних живих систем, які називаються клітинами.

Джерелом зародження нового людського організму є всього–навсього дві крихітні клітини: яйцеклітина і сперматозоїд. Як ви вже знаєте, яйцеклітина виробляється в жіночому організмі, а сперматозоїд в чоловічому. Життя кожної людини починається тоді, коли зливаються в одне ціле чоловіча і жіноча статеві клітини - гамети. Тоді утворюється одна запліднена яйцеклітина – зигота. Момент злиття називається заплідненням.  У процесі запліднення відбуваються такі явища: відновлюється диплоїдний набір хромосом, забезпечується матеріальна безперервність поколінь, в одному організмі поєднуються ознаки материнського й батьківського організмів. Процес запліднення у тварин можна поділити на кілька фаз: 

ЗАПЛІДНЕННЯ 

  

 

 • Фаза зближення. В основі цієї фази лежить виділення статевими клітинами спеціальних речовин. Одні з цих речовин активізують рух сперматозоїдів, інші — навпаки, сприяють їхньому склеюванню, а також розчиненню оболонки яйцеклітини, що в цілому позначається на регулюванні проникнення сперматозоїда в яйцеклітину.

 

                              

 

 

 • Фаза активації. Ця фаза починається з того, що сперматозоїд ; або прикріплюється до будь-якої точки поверхні яйця, або проникає в неї.

 

 

 

 

 • Фаза проникнення в яйце одного або кількох сперматозоїдів поліспермія). Сперматозоїд, що проникнув, “готується” до злиття з жіночим ядром, а потім зливається з ним.

 

2. Види запліднення: внутрішнє та зовнішнє (перегляд відео роликів про способи запліднення у тварин).

     

3. Подвійне запліднення у квіткових рослин (перегляд відео).

4. Біологічне значення запліднення (розповідь учителя).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.

Самостійна робота учнів

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Виберіть правильну відповідь:

 

 1.  Назва процесу злиття жіночої та чоловічої гамет:

А) овогенез;  В) гаметогенез;  В) запліднення;  Г) сперматогенез.

 1.   Чоловічі статеві залози: А) яєчка;  Б) яєчники;  В)     яйцеклітини;  Г) сперматозоїди.
 2.  Сперматозоїди зберігають здатність до запліднення: 

       А) 2-4 години;  Б) 12-14 годин;  В) 24 години;  Г) 2-4 доби.

4.    Яйцеклітина запліднюється:

       А) в піхві;  Б) матці;  В) яєчниках;  Г) маткових трубах.

5.    Назва процесу утворення чоловічих статевих клітин:

       А) онтогенез;  Б) овогенез;  В) гаметогенез; 

       Г) сперматогенез.

6.    Чоловічі статеві клітини утворюються:

       А) мошонці;  Б) придатках яєчок;  В) сім’яних пухирцях;

       Г) канальцях яєчок.

7.    Яйцеклітина утворюється:

       А) піхві; Б) матці;  В) матковій трубі;  Г) фолікулі яєчника.

8.    Плацента – це:

       А) частина матки; Б) частина зародка; В) видільний

       орган;  Г) статева  залоза.

9.    Щомісячний процес відторгнення слизової оболонки

       матки: А) полюція;  Б) овуляція;  В) менструація; 

       Г) еяколяція.

10.  Назва процесу утворення жіночої яйцеклітини:

       А) гаметогенез;  Б) овогенез;  В) партеногенез;

       Г) онтогенез.

 

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. Оцінка діяльності учнів.

                      

VІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
   1) Вивчити матеріал § 33 підручника.
  2) Дати відповіді на контрольні питання підручника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА ПРОГРАМИ: ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ

ТЕМА  УРОКУ: «СПАДКОВІ ХВОРОБИ, ПРИЧИНИ ЇХ  ВИНИКНЕННЯ»

МЕТА УРОКУ: вивчити  спадкові хвороби, причини їх виникнення та характер успадкування; формувати навички здорового способу життя та бережливого ставлення до свого здоров’я.

КМЗ УРОКУ: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, електронні посібники: бібліотека електронних наочностей «Біологія, 6-11 клас», «Біологія, 10 клас», фільми: «Привид в моїх генах», «Смерть після їжі», підручники, малюнки, схеми, відео.

ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань.

 

План

проведення уроку

 1.             Організаційна частина.
 2.             Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація теми.
 3.             Активізація пізнавальної діяльності учнів.
 4.             Вивчення нового матеріалу.

План вивчення

 1.               Спадкові хвороби, їх види.
 2.               Генетична природа спадкових  захворювань.
 3.               Причини спадкових хвороб.
 4.               Профілактика спадкових аномалій.
 1. Узагальнення і систематизація знань.
 2. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання. 

 

 

ХІД УРОКУ

   І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

  Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Мотивація теми.  ( відео «Природа», демонстрація слайдів з темою, метою, планом уроку).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші предки й гадки не мали про генетику, але відкрили  і нам передали просту істину: який батько — такий син.  У давнину йшлося, звісно, більше про вдачу, про людські якості, а не про стан здоров’я. Хоча це теж не залишилося поза увагою — добросовісні лікарі, перш ніж призначити лікування, розпитували хворого про здоров’я батьків, про те, від чого і в якому віці померли його найближчі родичі.  Це було, є і, певно, завжди буде актуальним, бо незважаючи на досягнення медицини та фармацевтики мільйони дітей народжуються із вродженими вадами розвитку, які або несумісні з життям, або призводять до тяжкої інвалідності, — спадковість має свої закони.

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (демонстрація матеріалів бібліотеки  електронних наочностей, «Біологія, 6-11 кл., «Біологія, 10 кл.»).

 

 

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Спадкові хвороби, їх види

( розповідь викладача та повідомлення учнів про спадкові хвороби).

Здоров’я людини визначається задовго до її народження і залежить від певних спадкових факторів та чинників навколишнього середовища. У клітинах людського організму містяться особливі елементи - хромосоми, які є тими матеріальними структурами, що відповідають за передачу від покоління до покоління певних властивостей та ознак. А кожна хромосома містить сотні генів, і цілком імовірно, що серед такої величезної кількості будуть і “помилкові” гени. Для певної частини людей існує ризик народити дитину із вродженими аномаліями і спадковими хворобами.

Серед спадкових захворювань розрізняють хромосомні хвороби, спадкові захворювання обміну речовин, порушення імунітету, захворювання з переважним ураженням ендокринної та нервової систем, хвороби крові та ін.

 •     У 1866 р. була виявлена хвороба Дауна, яка характеризується ідіотизмом і цілим комплексом аномалій. Вона добре діагностується з  перших років життя. Було встановлено, що ця хвороба пов’язана з трисомією по дуже маленькій 21 хромосомі. Діти із синдромом Дауна народжуються за статистикою один  на 750 новонароджених. Вони частіше зустрічаються у матерів похилого віку: 35 р, або в 16 р. У хворих маленька голівка, плоске обличчя, вузькі очні щілини, маленький ніс. Вони незграбні, розумово відсталі, безплідні, живуть до 30 років.
 •     У 1905 р. було виявлено перший домінантний ген. Він викликає брахидактилію – укорочення пальців руки в результаті зливання перщої і другої фаланг пальців. Виявлено генетичну природу низки хвороб людини6 альбінізм, дальтонізм. Пятнистість волосся, шкіри.

Альбінізм проявляється, коли зустрічаються два рецесивні гени від батька й матері, а ось біле пасмо волосся – домінантна ознака, і тому передається всім представникам сім’ї. Деякі ознаки контролюються генами, які містяться у статевих хромосомах. Вони частіше проявляються у чоловіків. Це, зокрема, гемофілія. У крові цих людей немає фібриногену, необхідного для швидкого зсідання крові.

 •     Cудинні захворювання сьогодні серед хвороб – на першому місці. Щодо немовлят, то багато з них народжується з пороками серця – 99 випадків на тисячу. Дуже багато! Стали думати: у чому причина? Тепер-от виявили "помилку" на 22 хромосомі, що пояснюється феноменом схильності. Але чи з’явиться вона, залежить від того, хворіють наші жінки під час вагітності на інфекційні хвороби чи ні. Тому, окрім аналізів, які роблять в жіночій консультації, рекомендується  додавати ще й аналіз 22 хромосоми. До речі, існує десять заповідей батьківства, щоби мати здорових дітей.
 •     Серед спадкових відхилень є такі, що свого часу зацікавили генетиків: чи мають злодії-рецидивісти певну генетичну схильність. Одним словом, провели дослідження в місцях ув’язнення, з’ясували певні закономірності. У людей, які потрапили за грати, у багатьох випадках виявилася зайвою Y-хромосома. Назвали це синдромом Сендберга... але проявиться схильність чи ні, залежить від умов життя людини. З цих причин, як вважають вчені, ми не дозріли до отримання генетичного паспорта суспільства.
 •     Поширений у людини ген, зчеплений зі статтю, викликає кольорову сліпоту. Цей ген рецесивний щодо нормального. Чоловіки, які мають один ген дальтонізму, будуть дальтоніками, а жінки – потенціальними носіями. Тільки від шлюбу хворих чоловіків із жінками, які мають такий ген, можуть народитись дівчатка-дальтоніки.

 2. Генетична природа спадкових  захворювань (перегляд відео роликів).

Спадкове захворювання найчастіше є наслідком випадку, коли обоє практично здорові батьки несуть у прихованому стані однаковий дефект генетичного матеріалу, про який вони не знають. Випадковістю є й те, що обидва генетичні порушення об’єднуються в заплідненій яйцеклітині (зиготі), з якої розвивається організм дитини. Імовірність зустрічі двох носіїв однакового генетичного порушення дуже низька. Але якщо все-таки ця зустрів відбулася, а про це звичайно дізнаються при народженні дитини зі спадково зумовленим захворюванням, необхідно проконсультуватися у лікаря медико-генетичної консультації, щоб уникнути в подальшому народження хворих дітей. Медична генетика нині володіє методами пренатальної діагностики близько 70 спадкових захворювань, що дає змогу задовго до родів попередити батьків, що очікувана дитина хвора, і переконати їх у доцільності переривання даної вагітності. Серед спадкових захворювань розрізняють хромосомні хвороби, спадкові захворювання обміну речовин, порушення імунітету, захворювання з переважним ураженням ендокринної та нервової систем, хвороби крові та ін.

3. Причини спадкових хвороб (повідомлення учнів).

 

 

 

 

 

4. Профілактика спадкових аномалій  (повідомлення учнів).

Медична генетика, яка вивчає роль спадковості у хворобах людини, сьогодні дає змогу зазирнути в майбутнє і задовго до появи малюка на світ попередити батьків про небезпеки, які на нього чатують.

Щоб вчасно виявити вроджені вади, перше обстеження треба робити у 10-14 тижнів вагітності, коли вже можна виявити наявність у малюка синдрому Дауна, Едварда чи інші хромосомні аномалії. Друге обстеження  радять проводити у 20-24 тижні, коли видно, чи є порушення розвитку плода. Тоді ж проводимо фотометрію, тобто повідомляється майбутній мамі розміри дитинки, яку вона носить. До речі, у цей час добре помітні структури серця малюка, тому також виявляються вроджені вади. У 30-34 тижні роблять ультразвукове обстеження, коли, крім діагностування вад

 •     розвитку, можна оцінити положення дитинки в маминому животі і навіть більше - спрогнозувати термін пологів.
 •     Сьогодні фолієву кислоту треба приймати жінкам не лише на початку вагітності, а й упродовж кількох місяців до її настання. Бо це - один із найкращих засобів профілактики вроджених вад. Фолієва кислота знижує ризик народження дитини з важкими вадами головного та спинного мозку й інших дефектів. Тим часом більшість вагітностей у нас ще, на жаль, не є запланованими, тому важливо, щоб в організмі цього вітаміну було вдосталь і до зачаття. Наостанку наголошу, що планова вагітність позбавить багатьох проблем: адже сьогодні вже є можливість визначити деякі генетичні порушення у дітей ще до їхнього народження.

   IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.

Самостійна робота учнів

 

Визначити, які із названих змін  є спадковими.

 

 1.  Рахіт у людини
 2.  Підвищення кількості еритроцитів у людини
 3.  Хвороба Дауна
 4.  Алкоголізм у людини
 5.  Наркоманія
 6.  Виразка шлунка у людини
 7.  Інфекційне захворювання
 8.  Гемофілія
 9.  Різний колір очей у людини

10. Розумові здібності дитини

11. Зріст людини

12. Трисомія по 15 парі хромосом

13. Підвищення кров’яного тиску у людини

14. Дальтонізм у чоловіка

15. Анемія у дитини

16. Біле пасмо волосся на голові

17. Кольорова сліпота

18. Кретинізм у дитини (затримка росту та розвитку)

19. Шестипалість рук і ніг

20. Вітряна віспа у дітей

21. Грип

22. Гігантизм (високий зріст)

 

Правильних відповідей –

 

Неправильних відповідей

 

   V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

   VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   1) Вивчити матеріал § 46-47 підручника.
   Дати відповіді на контрольні питання підручника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА ПРОГРАМИ: ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ

 

ТЕМА УРОКУ:  «ТРАНСПОРТНІ ЗАБРУДНЕННЯ, ЇХ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

МЕТА УРОКУ: вивчити основні види та причини транспортних забруднень, їх вплив на довкілля і здоров’я людини, шляхи зменшення негативного впливу автотранспорту. 

ТИП УРОКУ:   урок засвоєння нових знань.

КМЗ УРОКУ: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, відеоролик «Здоровье - мудрых гонорар…», фрагменти відеофільмів: «Меры против неэкологичных автомобилей», «Авто на сжатом воздухе», Електромобили», «Український електромобіль», «Український Кулібін», «Хімія та охорона                        навколишнього середовища», презентація роботи МАН.

 

План

проведення уроку

 

1. Організаційна частина.

2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація теми.

3. Активізація пізнавальної діяльності учнів.

4. Вивчення нового матеріалу.

План вивчення

 • 4.1. Автомобільний транспорт – основне джерело забруднень.
 • 4.2. Основні чинники транспортних забруднень, їх вплив на  людину.
 • 4.3. Екологічні проблеми транспортних забруднень міста Черкаси.
 1.    Узагальнення і систематизація знань.

6.     Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання. 

 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація теми.

Сьогодні на уроці ми вивчаємо досить важливу тему, має тісний зв’язок з вашим здоров’ям та професією.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.  (проблемне питання, фронтальна бесіда, відеоролик до фільму «Здоровье – мудрых гонорар…»).

      Чи часто ви задумуєтесь про своє життя та здоров’я? Від чого воно залежить? Як жити, щоб не загрожувати самим собі та природі? Адже вона нерозривна з людиною. Кожен з нас – природа, що стала людиною. Людина

 

                

 

тисячі років боролася за своє існування, вижила в епідеміях і голодоморах, у п'ятнадцяти тисячах воєн, які сама ж і розв'язала. Вижила і завжди вірила в краще життя. Заради цього людина розвивала науку, культуру, медицину, нові соціальні системи, транспорт.

       «Активно впливати на природу, але залишатись її сином, бути вінцем її творіння та володарем її сил, по-синівському бережливо ставитись до неї - ось яку позицію нам треба займати у процесі взаємодії з природою...», говорив В.Сухомлинський. Але через свої хибні моральні принципи, духовне зубожіння, деградацію екологічної свідомості і совісті ми знову опинилися на порозі нового, чи не найжахливішого етапу виживання.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

1.  Автомобільний транспорт – основне джерело забруднень (розповідь, фронтальна бесіда).

              В сучасних умовах автомобільний транспорт, парк якого безупинно росте, стає найбільш значним джерелом забруднення атмосферного повітря, особливо великих міст. Якщо в 1900 р. на планеті нараховувалося біля 6 тис. автомобілів, то до 2000 р. чисельність світового парку автомашин досягла 500 млн. одиниць. Довкілля забруднюють практично всі види сучасного транспорту. Викиди автомобільного транспорту істотно залежать від режиму роботи двигуна і якості використовуваного палива. В залежності від роду встановленого двигуна автомобілі бувають таких типів: автомобілі з бензиновим двигуном внутрішнього згорання, дизельні автомобілі, що працюють на дизельному паливі та автомобілі з газовими та комбінованими двигунами. Основний внесок в забруднення атмосфери вносять автомобілі, що працюють на бензині, потім автомобілі з дизельними двигунами, трактори і інші сільськогосподарські машини, залізничний і водний транспорт.

2. Основні чинники транспортних забруднень, їх вплив на  людину (відеосюжет про охорону середовища, розповідь з елементами бесіди).

 

 • відпрацьовані гази;  
 • картерні гази;
 • паливні випаровування.

Оксид карбону (СО).

Він утворюється переважно в бензинових двигунах при роботі. Причиною виникнення оксиду карбону в цьому випадку є нестача кисню для повного окиснення карбону, який входить до складу палива. Незначна кількість оксиду карбону, утворюється підчас роботи на бідних сумішах у дизелях, і є продуктом проміжного окиснення карбону. Оксид карбону – високотоксична сполука. Він інертний і зберігається в повітрі до 5 років. Легко з'єднується з гемоглобіном, призводить до: погіршення гостроти зору, головного болю, сонливості, порушення дихання і смерті ( при вмісті 10–80%).

Оксиди нітрогену: NO і NO2. Ці гази, виникають в камері згорання двигуна при температурі 2800°С ітиску біля 1 МПа. Оксид нітрогену – безколірний газ, легко окиснюється киснем. При звичайних атмосферних умовах NO повністю перетворюється в NO2 – газ бурого кольору з характерним запахом. Він важчий за повітря і має потенційну небезпеку.

Руйнує озоновий шар, що спричиняє зростання радіації. Зберігається в оточуючій його атмосфері протягом 3 – 4 днів. Викликає: хронічний бронхіт, емфізему легенів, різні алергічні захворювання і рак легенів.

Оксиди сульфуру: SO2  і SO3 в комбінації із зваженими частинками і вологою справляють найшкідливішу дію на людину: симптоми утрудненого дихання і хвороб легенів, а при середньодобовому вмісті SO2 0,2–0,5 мг/л і концентрації диму 500–750 мкг/м3 спостерігається різке збільшення числа хворих і смертельних результатів.

Вуглеводні. У відпрацьованих газах містяться кілька десятків різних вуглеводнів. Джерелом вуглеводневих сполук є шари паливної суміші, прилеглі до стінок камери згорання, де відбувається гасіння полум’я, нерівномірний розподіл суміші викликає нестача кисню, а також циліндри що працюють з пропусками запалювання та згорання.

Альдегіди – органічні сполуки. Найхарактернішими для відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання є акромін, формальдегід та ацетальдегід. Альдегідам властива висока токсичність.

Кіптява: утворюється в дизельному двигуні і складається з невизначених частин. Утворена при неповному згоранні палива з відпрацьованими газами кіптява викидається.

 Вона утворюється в камерах згорання двигунів внаслідок піролізу палива при високих температурах і тиску. Особливе багато сажі утворюється в дизелі. Вплив небезпечних речовин може викликати незворотні зміни загибель флори.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сполуки свинцю. Наявність сполук свинцю у відпрацьованих газах є наслідком додавання тетраетилсвинцю в бензини для підвищення октанового числа. Свинець неповністю потрапляє в атмосферу після згорання палива від 70 – 75% загальної його кількості, що міститься у бензинах. Певна кількість сполук свинцю потрапляє в повітря при безпосередньому випаровуванні бензинів з паливного баку. Сполуки можуть знаходитися протягом 1 – 4 тижнів.

3. Екологічні проблеми транспортних забруднень міста Черкаси.

  (презентація роботи МАН учня групи ШБМ-1-08 Костюніна Юрія  «  Аналіз та оцінка впливу автотранспортних забруднень на екологічний стан м. Черкаси»).

 

   

 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (перегляд відео роликів).

         Проблемне завдання: запропонуйте шляхи зменшення негативного

         впливу автотранспорту на довкілля.

 

 • переведення автотранспорту на екологічно чистіше пальне чи природний газ, широке використання зрідженого природного газу, альтернативних видів пального;
 • створення економніших двигунів (двигуни вітчизняних автомобілів на 1 км пройденої відстані викидають у 3—5 разів більше шкідливих речовин, ніж закордонні аналоги);
 • створення нових транспортних засобів, у яких джерелом енергії буде водень та електроенергія (електромобілів);
 • введення різних присадок і нейтралізаторів до складу палива, які забезпечують його бездимне згоряння;
 • використання новітніх систем запалювання, які сприяють повному згорянню палива;
 • широке використання зрідженого природного газу, альтернативних видів пального, нових транспортних засобів – електромобілів;
 • своєчасне технічне обслуговування і точне регулювання системи запалювання та живлення двигунів внутрішнього згоряння;
 • установлення на вузлах і деталях, які підлягають найбільш швидкому зносу спеціальних індикаторів, які надають інформацію щодо необхідності їх заміни;
 • виконання вимог екологічного законодавства: заборони будівництва у центрі міст автостоянок, контролю зведення автозаправних станцій у межах міста, будівництво об'їздних доріг, припинення масового вирубування дерев і паркових насаджень під приводом "санітарного" рубання, розроблення шумового захисту і стимулювання екологічно безпечного транспорту.

 

V. ПІДСУМКИ УРОКУ. Оцінка діяльності окремих учнів.

 

VІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ: вивчити конспект; підготувати реферат на тему: « Автотранспорт – значне джерело шуму»

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: 

«Глобальні екологічні проблеми людства, можливості їх  розв’язання».

Мета уроку: підсумувати знання учнів про основні проблеми природокористування, підвести до розуміння поняття "глобальна проблема" розглянути та проаналізувати сучасні екологічні проблеми людства та шляхи її вирішення, з'ясувати вплив екологічних проблем на кліматичні зміни; організувати творчу пізнавальну діяльність учнів, прищеплювати навики самостійної роботи по застосуванню, поглибленню і узагальненню вивченого програмового матеріалу.

«Активно впливати на природу, але залишатись її сином, бути вінцем їїтворіння та володарем її сил, по-синівському бережливо ставитись до неїось яку позицію нам треба займати у процесі взаємодії з природою...»,

В.Сухомлинський.

Тип уроку:   урок узагальнення і систематизації знань.

 

Форма уроку: мультимедійний урок

 

Методи уроку: робота в малих групах, презентація, словесні  (бесіда, розповідь, мозковий штурм),

КМЗ уроку: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка,  презентація до проведення уроку, наочно-ілюстративні матеріали,  відеоролики «Экологические проблемы Земли», «Планета нуждается в каждом из нас», «Природа планети – на межі знищення», «Берегите природу», «Глобальные проблемы современности», «Спасение планеты в наших руках»,  презентації учнів до теми «Глобальні екологічні проблеми»: «Людина і Земля», «Парниковий ефект», «Кислотні дощі», «Забруднення атмосфери».

Хід уроку

(Демонстрація фільму «Прости Земля»).

 Вступне слово викладача (демонстрація слайдів до  уроку).

Запрошуємо вас взяти участь у нетрадиційному уроці на тему: «Глобальні екологічні проблеми людства, можливості їх розв’язання», на якому ми допоможемо вам ще раз і ще раз звернути свій погляд на екологічні проблеми людства, замислитись над своїм ставленням до природи та  на основі  знань довести та аргументувати власні ідеї щодо сучасної стратегії виживання в умовах глобальних екологічних проблем та розробити практичні кроки поліпшення екологічного стану планети.

 

 

Ведучий 1. Кожного ранку ми відкриваємо двері нашого дому в новий день. По один бік дверей залишається наш маленький домашній світ, родина, дитинство; по другий – світ зовнішній. Цей світ величезний, ім’я йому – Земля. 

Ведучий 2. «Дивлячись на Землю з космосу, ти розумієш, що все на нашому світі взаємозв'язано, що всі ми, незалежно від того, на якому континенті живемо, і в якому місті, всі ми - брати і сестри. Земля - наш спільний  дім, який ми повинні оберігати і про який повинні піклуватися».

 1. Демонстрація фільму «Глобальные проблемы современности»

Викладач. Глобальні проблеми сучасності, стосуються не лише однієї окремо взятої держави, а й усіх країн світу. Виникли ці  проблеми не сьогодні й не вчора. Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 тисяч років тому Вавілонський цар Хаммураті, а пізніше - китайські й монгольські імператори та європейські монархи вже дбали про збереження природи й видавали накази про охорону лісів, трав`яного покриву степів, водних джерел.

 Ми - люди кінця XX століття - майже ненароком для себе раптом опинились у подвійній ролі свідків і винуватців катастрофічних змін у навколишньому середовищі.

2. Твір -  мініатюра: «Чи належить довкілля людству?»,

 

Слово «довкілля» говорить само за себе: довкілля – це те, що оточує нас, те, чим ми дихаємо і живимося. Без природи та її ресурсів людство не зможе прожити і дня.

 Як на мою думку, природа дала все можливе, аби людям було добре жити. Але постає питання: що дала людина взамін природі?...

Засмічені вулиці, ліси, міста, висушені річки,вирубані ліси. Винайдено багато нових приладів, які випромінюють негатив природі. Змінюючи її, ми руйнуємо природний стан довкілля і завдаємо шкоду самим собі.

Зробивши нове відкриття чи машину за для комфорту людства, ми забуваємо, що приносимо шкоду фауні та флорі нашої планети. Тварини просто зникають внаслідок діяльності чи бездіяльності людини, суспільства.

 Цей список можна продовжувати, але завжди буде присутнє слово «людина…людина…людина».

Людину створила природа ідеальною, а чи зможемо і ми зробити її такою ж ідеальною, не приборкуючи її до себе і для себе?

Давайте лілеїти і берегти нашу природу, збагачувати  вдосконалювати, робити щось не тільки за для себе, а й для інших! Думати не тільки про сьогоднішній день, а й про завтрашній.

Адже в цьому світі нікому і ніщо не належить, і ніхто не має права щось приборкувати за для  себе. Якщо кожен із нас буде дотримуватися цих пріоритетів – нам вдасться зберегти природу і все живе на Землі!  (Ірина Ярохович)

3. Демонстрація відео «Екологічні проблеми Землі»)

Ведучий 1. Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети перебуває в критичному стані, коли до глобальної катастрофи залишилися лічені  кроки. Але через свої хибні моральні принципи, духовне зубожіння, деградацію екологічної свідомості і совісті ми знову опинилися на порозі нового, чи не найжахливішого етапу виживання – екологічної кризи.

Ведучий 2. Аналіз екологічної ситуації на нашій планеті свідчить про те, що нинішня криза охопила сфери мислення людини, її екологічну свідомість і практичну діяльність. Глобальне знищення природи – то лише побічний результат згубної діяльності суспільства. Сутність сучасної екологічної кризи полягає не лише у відокремленні людини від природи і в конфлікті з нею, а в нашому нерозумінні або й упертому небажанні осягнути, що людство може вижити, лише усвідомлюючи себе невід"ємною часткою природи.

Викладач. (Демонстрація слайдів уроку,мозковий штурм, розповідь про екологічні проблеми).

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-технічний прогрес, що дав людству надзвичайно багато корисного, породив і цілий ряд екологічних проблем.

4. Демонстрація фільму «ООН природа планети на межі знищення».

Ведучий 1. Екологічна драма розгортається на наших очах. Ми бачимо це, розуміємо, що це дуже серйозно, але чому ж тоді не припиняється цей страшний "марафон", що неминуче приведе людство до загибелі? Ситуація така серйозна, що потрібні нові ідеї, зусилля і колосальні матеріальні витрати, щоб зупинити катастрофу. Екологічна ситуація вже близька до критичної. Ставлення людини до природи нині набуває такого самого морального значення, як і ставлення людини до людини. Ці й інші явища свідчать про те, що всі глобальні проблеми сучасності, тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені, тому ізольоване вирішення їх практично неможливе. Нездатність людства розв'язати хоча б одну із глобальних проблем надзвичайно негативно вплине на можливість вирішення всіх інших проблем.

5. Демонстрація фільму «Берегите природу» (се 586)

Ведучий 2. «Прости нас, Земле, нас – людей століття,

Яке надбало стільки лиходій,

Що вистачить на кілька поколінь

Внаслідок людської перемоги над усім живим,

Що просить допомоги.

Прости нам, Земле,спалені ліси,

Прости ґрунти збіднілі й неродючі

І атом той, що вирвався на волю,

Перевернув людську нелегку долю.

Прости нас, Земле, все-таки, прости,

Бо голова всьому живому – ти.

Можливо, розум людства не засне –

І він проснеться і тебе спасе»

 

6. Демонстрація фільму «Спасение планеты в наших руках»

Викладач.Ставлення людини до природи нині набуває такого самого морального значення, як і ставлення людини до людини. Ці й інші явища свідчать про те, що всі глобальні проблеми сучасності, тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені, тому ізольоване вирішення їх практично неможливе. Нездатність людства розв'язати хоча б одну із глобальних проблем надзвичайно негативно вплине на можливість вирішення всіх інших проблем.

 1.                 Демонстрація фільму «Спаси Землю! Она умирает.

Викладач. У час, коли світовий інформаційний простір переповнений повідомленнями про сценарії наближення кінця світу, молоді науковці пропонують альтернативне бачення світу у 2025 році і шляхи його досягнення. Аналітики МЦПД організували 415 липня 2011 року у селі Росохи Старосамбірського району Львівської області Всеукраїнську літню школу інноваційних проектів для молодих науковців Малої академії наук України на тему «Стратегічні тренди 2025: світ, в якому будуть жити наші діти». Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.05.2011 № 1/9-409 «Про проведення Всеукраїнської літньої школи інноваційних проектів Малої академії наук України» та наказу ГУОН ЧОДА № 311 від 24.06.2011  Ярохович І.Ю., яка посіла ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ із роботою "Аналіз та оцінка негативного впливу комп’ютера на загальний стан організму» була направлена для участі у Всеукраїнській літній школі інноваційних проектів Малої академії наук України».

    Ярохович І.Ю. приймала участь у обговоренні стратегічних трендів 2025 «Світ, у якому будуть жити наші діти».

 

8. Презентація роботи  літньої школи  (Ярохович І. Ю.)

9. Відео  «Планета нуждается в каждом из нас».

 

Ведучий 2.

Я б вигадала іншу Україну,

Якби Її на світі не було...

Її плекала б, мов малу дитину,

Щоб українство мальвами цвіло.

Я б на коліна стала перед Богом,

Молилася б за Неї день і ніч.

Я відшукала б зоряну дорогу.

Для Неї запалила б сотні свіч.

Я б вимріяла іншу Україну,

Якби Її на світі не було.

Молюсь за Неї, доки є ще днина,

Щоб українство в безвість не пішло...

10. Демонстрація відео з музичним супроводом  «Экологические проблемы Земли».

 

 

 

 

ТЕМА ПРОГРАМИ: ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ І ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ.

ТЕМА  УРОКУ: «ХАРЧОВІ ДОБАВКИ, ЇХ ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ»

МЕТА УРОКУ: cформувати знання про хімічний склад сучасної продукції, поняття харчові добавки: «консерванти», «барвники», «підсолоджувачі» та їх вплив на організм людини; вивчити вимоги до маркування продуктів; розвивати навички здорового способу життя та бережливого ставлення до свого здоров’я.

 

КМЗ УРОКУ: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, опорні конспекти, презентація «Харчові добавки», слайди до уроку, етикетки до харчових продуктів, відеоматеріали: «Шкідливість харчових добавок»,  «Правильний вибір. Їжа без добавок»

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.

 

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ: бесіда, робота з інтерактивною дошкою, демонстрація слайдів, лабораторна робота, групова робота.

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: урок – дослідження.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: біологія, екологія, правознавство, основи здоров’я, інформатика.

План

проведення уроку

 

 1.          Організаційна частина. Перевірка готовності учнів до

        уроку.

 1.          Актуалізація пізнавальної діяльності учнів.
 2.          Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети,

        завдань уроку.

 1.          Вивчення нового матеріалу.

План вивчення

4.1 Поняття про харчові добавки.

4.2 Класифікація харчових добавок.

4.3 Шкідливість харчових добавок.

4.4 Вимоги до етикування харчових продуктів

5. Узагальнення і систематизація знань.

6. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання. 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (мозковий штурм)

Ми часто купуємо з вами  продукти, на етикетках яких значиться буква "Е" з номером. А чи задумувались ви про те:

 • Що це означає?
 • Чому продукти харчування можуть досить тривалий час зберігатися?
 • Як подовжують термін придатності продуктів і створюють ілюзію смаку, кольору і запаху. На ці та інші запитання ми спробуємо сьогодні знайти відповідь.

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (демонстрація слайдів, розповідь, відео сюжет) .  Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

  Сьогодні ми розпочинаємо вивчення теми «Органічні сполуки і здоров’я людини». Своє призначення вони знайшли в усіх сферах людського життя: в побуті, в комп’ютерах, в одязі та  їжі. Щоб більше дізнатися якою є їжа ХХІ століття, запрошую до нашого дослідження і пропоную подивитися відео сюжет.

 

 IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Поняття про харчові добавки. (розповідь викладача, складання опорного конспекту).

adj1Харчові добавки - це речовини природного й штучного походження, спеціально внесені в харчові продукти для досягнення певних технологічних ефектів (кольору, стійкості до псування, збереження структури й зовнішнього вигляду продуктів.

 1.            Класифікація харчових добавок ( демонстрація презентації про харчові добавки)

middleЕ100-ЕІ199-Барвники - підсилюють або відновлюють колір продукту.
Е200-ЕІ299-Консерванти - підвищують строк зберігання продуктів, захищаючи їх від мікробів, грибків, бактеріофагів, хімічні добавки, що стерилізують, при дозріванні вин.

Е300-І399-Антиокислювачі - захищають від окислювання, наприклад, від прогоркания жирів і зміни кольору. .
Е400-І499-Стабілізатори - зберігають задану консистенцію. Загущувачі - підвищують в'язкість.
Е500-І599-Эмульгатори - створюють однорідну суміш фаз, що не змішують, (наприклад, води й олії ).
Е600-І699-Підсилювачі смаку й запаху .
Е900-І999-Піногасники - попереджають або знижують утворення піни . У ці групи, а також у нову групу - Е1000 - входять глазурувателі , підсоложувачі , розпушувачі й інші добавки. Цей вид добавок повністю заборонений в Україні

3. Шкідливість харчових добавок (відеоматеріали)

imagesНебезпечні харчові добавки

- викликають злоякісні пухлини: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е152, Е210, Е211, Е213-217, Е240, Е330, Е447.
- викликають захворювання шлунково-кишкового тракту: Е221-226, Е320-322, Е338-341, Е407, Е450, Е461-466.
- алергени: Е230-232, Е239, Е311-313.
- викликають хвороби печінки й нирок : Е171-173, Е320-322.

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Новая папка (3)\m1.bmpХарчові добавки, не дозволені в Україні (розповідь викладача)

Заборона цих добавок пов'язана з тим, що весь комплекс випробувань ще не завершений.
Е103, Е107, Е125, Е127, Е128, Е140, Е153-155, Е160, Е166, Е173-175, Е180, Е182. Е209, Е213-219, Е225-228, Ее230-233, Е237, Е238, Ее241, Е263, Е264, Е282, Е283. Е302, Е303, Е305, Е308-314, ЕЕ317, Е318, Е323-325, Е328, Е329, Е343-345, Е349-352, Е355-357, Е359, Е365-368, Е370, Е375, Е381, Е384, Е387-390, Е399. Е430, Е408, Е409, Е418, Е419, Е429-436, Е441-444, Е446, Е462, Е463, Е465, Е467, Е474, Е476-480, Е482-489, Е491-496. Е505, Е512, Е519, Е521-523, Е535, Е537, Е538, Е541, Е542, Е550, Е554-557, Е559, Е560, Е574, Е576, Е577, Е580. Е622-625, Е628, Е629, Е632-635, Е640, Е641. Е906, Е908-911, Е913, Е916-919, Е922, Е923, Е924, Е925, Е926, Е929, Е943, Е944-946, Е957, Е959. Е1000, Е1001, Е1105, Е1503, Е1521.

4. Харчові добавки природного походження (розповідь викладача)

middleЕ101 – рибофлавін. Це не що інше, як вітамін В2.

E140 – хлорофіл. Нешкідлива речовина, яка надає рослинам зелений колір.

Е152 – вугілля. Усім відома корисна копалина, абсолютно нешкідлива.

Е160a – каротини. Речовини, близькі за властивостями до вітаміну А.

Е161b – лютеїн. Вітаміноподібна речовина, що сприяє поліпшенню зору, використовується в ліках.

E163 – антоціани. Рослинні пігменти, що надають забарвлення листкам і пелюсткам квітів.

E181 – таніни. Група речовин, аналогічних компоненту чаю, що додають йому терпкий смак.

E202 – калію сорбіт. Один з найбільш популярних консервантів, абсолютно нешкідливий.

Е260 – оцтова кислота. Нешкідливий компонент натурального походження.

E296 – яблучна кислота. "Кислинка" яблучного походження.

Е270 – молочна кислота. Природна речовина, що утворюється при молочнокислому бродінні (скисання молока, квашення капусти та ін.)

E290 – карбон диоксид. Не що інше, як вуглекислий газ, що перетворює напій у газовану воду.

Е300 – аскорбінова кислота. Всіма улюблений вітамін С, одиниця імунітету.

E306-Е309 – токофероли. Іншими словами, це вітаміни Е різних форм.

Е406 – агар-агар. Незважаючи на підозріло часте використання в кондитерській промисловості, натуральний і нешкідливий.

Е440 – пектини. Вони присутні у всіх наземних рослинах (особливо багато в яблуках). Сприяють очищенню кишечнику, виводять шлаки.

Е500 – натрій гідрогенкарбонат. Не що інше, як харчова сода.

Е507 – соляна кислота. Аналогічна речовина виробляється у нас в шлунку.

Е641 – L-лейцин. Одна з корисних амінокислот.

5. Вимоги до етикування харчових продуктів (повідомлення учнів)

Усі харчові продукти, що знаходяться в реалізації в Україні, стикуються  державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі  інформацію про:

 1. назва харчового продукту;
 2. назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей (об’єкта) виробництва;
 3. кількість нетто харчового продукту у встановлених одиницях виміру (вага, об’єм або поштучно);
 4. склад харчового продукту у порядку переваги складників, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, що використовувались у його виробництві;
 5. калорійність та поживну цінність із вказівкою  на кількість білка, вуглеводів  та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 грамів харчового продукту;
 6. кінцеву  дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
 7. номер партії виробництва;
 8. умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності та якості;
 9. застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров’я при його споживанні;
 10.     наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО), що відображаються на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» чи «без  ГМО» відповідно.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ і СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ   

І етап. Робота експертних груп. Ознайомлення зі змістом етикеток до харчових продуктів

Завдання. Провести експертизу на вміст: ароматизаторів, консервантів, барвників виданих продуктів.

ІІ етап. Робота в групах

Група №1. Вам потрібно приготувати кондитерські вироби. Які Е-добавки ви будете використовувати?

Група №2. Вам потрібно приготувати молочні продукти тривалого зберігання. Які Е-добавки ви будете використовувати?

Група №3. Вам потрібно приготувати м’ясні продукти тривалого зберігання. Які Е-добавки ви будете використовувати?

ІІІ етап. Складання пам’ятки покупця (мікрофон)

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

Хочеться сподіватися, що сучасна людина  і кожен з вас, незважаючи на високий ритм і складність життя, буде приділяти збереженню свого здоров’я достатньо уваги. Ото ж всі ви добре

сьогодні працювали, тому отримуєте такі результати.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Творче завдання.

1. Скласти раціон  здорового харчування

2. Підготувати повідомлення

3. Здійснити перетворення, показане на малюнку, та

проаналізувати, чи має воно відношення до теми сьогоднішнього уроку.

 

1) Ця речовина (1) є найлегшим газом на Землі.

2) Без цієї речовини (2) неможливе життя на Землі.

3) Цією речовиною (3) підкислюють солодкі напої.

4) Ця речовина (4) є основною складовою кісток

і зубної емалі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСВІДУ

 

           Досвід роботи показав, що використання ІКТ дозволяє провести урок на якісно новому рівні, значно посилює інтерес учнів до вивчення предмета, розвиває навички пошуку інформації, формує  ключові компетентності учнів, активізує пізнавальну діяльність, тим самим покращує якість їх знань з предмету, сприяє підвищенню рівнів НДУ.

Основними перевагами використання ІКТ є:

 • залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності завдяки новизні і нетрадиційності  викладання матеріалу;
 • підвищення інтересу і загальної мотивації до навчання (нові форми роботи, прилучення до досягнень науково-технічного прогресу);
 • формування вмінь самостійно здобувати якісні знання ( використання ППЗНП, пошук інформації в мережі Інтернет);
 • формування практичних вмінь і навичок у віртуальному просторі (виконання віртуальних лабораторних, практичних робіт, експериментів);
 • забезпечення об’єктивності контролю та перевірки знань (здійснення проміжного, тематичного контролю знань, розв’язування тренувальних тестів);
 • розвиток абстрактного мислення  (заміна конкретних біологічних об’єктів на схематичні чи символічні зображення);
 • розвиток творчого мислення, індивідуалізація навчання шляхом вибору темпу і змісту завдання, відповідно до здібностей і нахилів.

Отже, використання інформаційних технологій на уроках біології значно підвищує ефективність навчання, забезпечує розвиток творчої особистості, формування життєвих і соціальних компетенцій учнів, створює передумови для досягнення успіху у майбутній самостійній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

    Отже, на сучасному етапі розвитку освіти проблема застосування ІКТ на уроках біології набуває дуже великого значення. Комп’ютер з мультимедія в руках викладача стає ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі.

   Проведення уроку у разі комплексного застосування традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

 Найкращий освітній результат від застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема презентацій, досягається в предметному навчанні тоді, коли вони використовуються в поєднанні з іншими інноваційними освітніми технологіями навчання й органічно вписуються в сценарій уроку.

   Досвід роботи показує, що використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології сприяє активізації творчої пізнавальної діяльності учнів, підвищує ефективність навчально-виховного процесу. Саме за такими технологіями — майбутнє сучасної біологічної освіти.

 

 

doc
Додано
28 червня 2018
Переглядів
2365
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку