Урок "Закони Г. Менделя, їх статистичний характер та цитологічні основи"

Про матеріал

Матеріали уроку дозволять ознайомити учнів із законами Г. Менделя, їх статистичним характером та цитологічними основами; розвивають творчу активність та пізнавальний інтерес; уміння порівнювати та розпізнавати генетичні поняття та закони; виховують естетичне сприйняття природи, працелюбність, старанність, спостережливість та бережлив ставлення до природи.

Перегляд файлу

Тема.  Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

Мета:

Навчальна: ознайомити учнів із законами Менделя, їх статистичним  характером та цитологічними основами;

Розвивальна: розвивати творчу активність та пізнавальний інтерес; уміння порівнювати та розпізнавати генетичні поняття та закони.

Виховна: виховувати естетичне сприйняття природи; виховувати працелюбність, старанність, спостережливість та бережлив ставлення до природи.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Форма уроку. Комбінований.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Міжпредметні зв'язки: історія, медицина, мікробіологія.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, комп’ютер.

Основні поняття і терміни: моногібридне схрещування, дигібридне схрещування, закони Менделя.

Обладнання: таблиці, схеми, малюнки підручника, картки-завдання.

 

ХІД УРОКУ:

 1. Організаційний момент.

Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів. ( бесіда)

 

 1. Що таке генетика? (Генетика - наука про закономірності спадковості та мінливості організмів.)
 2. Що є елементарною одиницею спадковості? (Ген)
 3. Що таке ген? (Ген - це ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів.)
 4. Яка функція генів? (Він кодує первинну структуру молекул поліпептиду, білка, певного типу РНК або ж взаємодіє з регуляторним білком. Гени, які несуть спадкову інформацію про певні ознаки (наприклад, розміри організмів, колір волосся, очей, форму плодів)
 5. Що таке алельні гени? (Алельні гени - це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) в хромосомах однієї пари  (гомологічних хромосомах) та визначають різні стани певної ознаки (високий чи низький зріст, руде чи чорне волосся, блакитні чи карі очі, овальна чи куляста форма плоду тощо).
 6. Яка алель називається домінантною,  а яка рецесивною? (Алель, яка в присутності іншої завжди проявляється у формі кодованого нею стану ознаки, називається домінантною, а та що не проявляється - рецесивною.)
 7. Що називається генотипом? (Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах клітини або організму, називається генотипом.)
 8. Що називають фенотипом? (фенотипсукупність усіх ознак і властивостей організму.)
 9. Дайте визначення поняттю «спадковість». (Спадковістьце властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу потомкам, забезпечуючи спадкоємність поколінь організмів.)
 10.  Дайте визначення поняттю «мінливість». (Мінливістьздатність живих організмів набувати нових ознак та їх станів у процесі індивідуального розвитку.)
 11.  Які методи дослідження вам відомі? (гібридологічний метод, генеалогічний, популяційно-статистичний, цитогенетичний, біохімічні методи, близнюковий метод)

 

 1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

(проблемне запитання)

     М. Гоголь писав: “…немає фантазії, яку воля і розум людей не могли б перетворити на дійсність”.

     Дійсно, хіба не фантазували люди про продовження людського життя, про вирощені органи і тканини для трансплантації, про лікування захворювань, які раніше не лікувались. А фантазії про створення таких рослин, які могли б адаптуватись в будь-якому куточку планети, про виведення порід тварин із заздалегідь заданими якостями…Тепер усе це перетворюється на дійсність. А втілює  мрію в реальність відносно молода наука – ГЕНЕТИКА

Проблемне  запитання:

Як ви вважаєте, чи важливим є те, що Г. Мендель сформулював свої закономірності успадкування ознак.

 1. Вивчення нового матеріалу

(розповідь, складання ОК, демонстрація)

    

    

 

Третій закон Менделя ( закон незалежного розподілу генів)

Під час дигібридного схрещування кожна пара ознак успадковується незалежно від інших.  Гібриди утво­рюють 4 фенотипові групи в харак­терному відношенні 9:3:3:1.

Гіпотеза чистоти гамет

       При утворенні гібридів спадкові фактори (гени) не змішуються, а зберігаються у чистому вигляді. У гібридів першого покоління при­сутні обидва фактори — домінант­ний і рецесивний, але у вигляді ознаки виявляється домінантний фактор. Зв'язок між покоління­ми при статевому розмноженні здійснюється через статеві кліти­ни — гамети. Необхідно допустити, що кожна гамета несе тільки один фактор із пари.

 

 1. Узагальнення  та систематизація знань.

( бесіда, самостійна робота)

 1. Яку клітину називають гомозиготною?  (Гомозиготною називають диплоїдну або поліплоїдну клітину, гомологічні хромосоми якої несуть однакові алелі певного гена)
 2. Яку клітину називають гетерозиготною? (Гетерозиготною називають диплоїдну або поліплоїдну клітину, гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена)
 3. В чому проявляється закон домінування? (у фенотипі гібридів першого покоління проявився лише один із двох станів ознаки -домінантний, що і дало назву виявленій закономірності)
 4. В чому полягає закон розщеплення? (закон розщеплення: при схрещуванні гібридів першого покоління між собою серед їх нащадків спостерігається явище розщеплення станів ознак: у фенотипі чверті  другого покоління проявляється рецесивний, а трьох четвертих - домінантний стан ознаки)
 5. Дайте визначення явищу розщеплення. (Розщеплення - явище прояву обох станів ознаки (рецесивного та домінантного) у другому поколінні гібридів, зумовлене розходженням алельних генів, які їх визначають)
 6. Сформулюйте закон  незалежного комбінування  станів ознак.

 (закон незалежного комбінування станів ознак: при ди- чи полі-    гібридному схрещуванні розщеплення станів кожної ознаки у  нащадків відбувається незалежно від інших)

 1. Опишіть гіпотезу (закон)  чистоти гамет. (кожна з гамет не може одночасно нести два алельних гени (наприклад, алельні гени зеленого та жовтого кольорів, а несе лише один із певної їх сукупності)

 

Самостійна робота (1 варіант)

Виберіть правильну відповідь. (кожна правильна відповідь – 1бал)

 1. Перший закон Г. Менделя – це закон  одноманітності гібридів першого покоління.
 2. Третій  закон Г. Менделя – це закон  розщеплення ознак.
 3. Другий  закон Г. Менделя – це закон незалежного розподілу генів.
 4. У гібридів першого покоління виявляються тільки домінантні ознаки, тобто це покоління фенотипово одноманітне – це визначення першого закону Г. Менделя.
 5. При дигібридному схрещуванні розщеплення станів кожної ознаки у нащадків відбувається незалежно від інших -   це визначення другого  закону Г. Менделя.
 6. Під час схрещування гібридів першого покоління у гібридів другого покоління відбувається розщеплення ознак у співвідношенні 3:1 - це визначення третього закону Г. Менделя.
 7. Схематичний  запис першого закону Г. Менделя:

 1.  Схематичне  зображення  третього  закону Г. Менделя:

 1. Дигібридне схрещування – схрещування організмів за двома ознаками, наприклад, кольором стручка гороху та поверхнею насінини гороху.
 2.  Домінантні ознаки при розв’язанні задач позначаються великими латинськими літерами A, B, C, D, E, F і т. п.
 3.   Умовний запис  Aa, Bb, Cc, Dd  - це умовне позначення гомозигот.
 4.  Буквою G при розв’язуванні задач позначають гамети.

 

Правильні відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

-

-

+

-

-

+

-

+

+

-

+

 

(2 варіант)

Виберіть правильну відповідь.

1. А. Г. Мендель для своєї роботи обрав об'єктом:

а) горох посівний;  б) люпин;  в) муху дрозофілу.

2.  Серед насіння гібридів другого покоління в дослідах Г. Менделя частка зеленого насіння гороху посівного становила:
а) 1/3; б) 1/4;  в) 3/4.

3.  Серед насіння гібридів другого покоління в дослідах Г. Менделя частка жовтого насіння гороху посівного становила:
а) 1/3; б) 1/4;  в) 3/4.

4.  Серед насіння гібридів першого покоління в дослідах Г. Менделя частка жовтого насіння гороху посівного становила:
а) 100%; б)50%; в) 3/4(75%).

5. За дигібридного схрещування особини відрізняються за такою кількістю спадкових ознак:  а) 1; б) 2; в) кілька.

6. Гетерозиготні особини гороху  посівного матимуть забарвлення:
а) жовте; б) зелене; в) проміжне.

 

 

 

 

Упорядкуйте таблицю.

Поняття

Характеристика

а) Чиста лінія

1) Клітина, гомологічні хромосоми якої несуть однакові алелі певного гена

б)Гомо­зиготна клітина

2) Схрещування особин, які відрізняють­ся різними станами великої кількості спадкових ознак

в) Гетеро­зиготна клітина

3) Схрещування особин, які відрізня­ються різними станами однієї спадкової ознаки

г) Розщеп­лення

4) Генотипно однорідні нащадки однієї особини, гомозиготні за більшістю генів та одержані в результаті самозапилення

д) Моногібридне схре­щування

5) Клітина, гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена

е) Полігібридне схре­щування

6) Явище прояву обох станів ознаки у дру­гому поколінні гібридів, зумовлене розхо­дженням алельних генів, які їх визначають

   Відповіді: 1б, 2е, 3д, 4а, 5в, 6г.

 

 1. Підведення підсумків уроку.

Надання та пояснення домашнього завдання.

 1. Опрацювати опорний конспект.
 2. Підготувати доповіді чи мультимедійну презентацію про Г. Менделя та його дослідження.
 3. Розгадати кросворд. Спробувати створити власний.

1

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Решітка, з допомогою якої можна легко визначити можливі сполучення чоловічих і жіночих гамет. (Пеннета)
 2. Домінування, при якому домінантний ген не завжди повністю пригнічує прояв рецесивного гена. (неповне)
 3. Схрещування, при якому прослідковується  дві чи більше пар альтернативних ознак. (дигібридне)
 4. Розподіл  домінантних і рецесивних ознак  у нащадків. (розщеплення)
 5. Статеві клітини. (гамети)

 

 

 1. Закінчити розв’язування задачі. Який закон Менделя вона демонструє?

    0004-004-R

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Клюковська Надія Олексіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Серёгин Сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 липня 2018
Переглядів
9896
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку