16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Виховна година "Вибір майбутньої професії"

Про матеріал
Мета: популяризація знань із спеціальностей, підготовку з яких надає ЦПР, задоволення потреб старшокласників у професійному та суспільному самовизначенні.
Перегляд файлу

Виховна година "Вибір майбутньої професії"

 

Тема. Вибір майбутньої професії.
Мета: формування в учнів відповідального ставлення до вибору професії; актуалізація проблеми ус¬пішного вибору професії; діагностика особистих здібностей та схильностей кож¬ного учня.
Обладнання: Результати опитування.

Хід заняття


1. Вступне слово вчителя.
Доброго дня! На минулій класні годині, яка була присвячена вибору вашої май¬бутньої професії, ми провели опитування. Уже готові результати і ми можемо визначити ступінь ваших бажань займа¬тися тією чи іншою справою, а також рівень ваших здібностей до цих занять. Проаналізуймо результати цього тестування.
(Учитель роздає учням оп¬рацьовані результати тестуван¬ня за методикою Є. Клімова із запропонованою ним класифікацією професій, на які діти повинні в першу чергу звернути увагу (Додаток 1)).
Я пропоную вам розглянути ваші особисті показники і зро¬бити певні висновки. Питання, на які ви відповідали, легко можна класифікувати за п’ятьма напрямами:
1. «людина — природа»,
2. «людина — техніка»,
3. «людина — знакова система»,
4. «людина — мистецтво»,
5. «людина — людина».
За кож¬ним напрямком ви набрали певну суму «плюсів». Найбільша отримана сума вка¬зує на той тип професій, який найбільше підходить саме вам. Малі та від'ємні суми вказують на типи професій, яких треба уникати.
2. Класифікація професій за предметом праці.
1. «Людина — техніка» (Л—Т). Праця людей цієї групи про¬фесій пов'язана з:
• перетворенням деталей, виробів, механізмів (виготовлення деталей, машин, ме¬ханізмів ручним способом, на верстатах і автоматичних лініях, слюсарно-складальні роботи, монтажні й електромонтажні, будівельно-обробні, виготов¬лення харчових продуктів);
• обслуговуванням технічних об'єктів (встановлення й обслуговування устаткування, управління верстатами, машинами, механіз¬мами, транспортними засобами і будівельними машинами);
• відновленням (відновлення й ремонт технічного устаткуван¬ня, виробів);
• вивченням (контроль і аналіз якості виробів і механізмів, випробування якості ви¬робів),
2. «Людина — людина» (Л—Л). Праця людей цієї групи про¬фесій пов'язана з:
• вихованням, навчанням, тренуванням інших людей (ви¬хователь дошкільних установ, дитячих будинків, викладач у школах та Інших навчальних за¬кладах, майстер виробничого навчання, спортивний тренер тощо);
• медичним обслуговуван¬ням людей і доглядом за ними (лікар, зубний технік, медична сестра);
• правовою допомогою (суд¬дя, адвокат, юрист, працівник міліції тощо);
• організацією людей, керівництвом і управлінням ними (адміністратор, менеджер тощо);
• вивченням, описом, дослідженням інших людей (со¬ціолог, психолог, журналіст, слідчий тощо).
3. «Людина — знакова сис¬тема» (Л—3). Праця людей цієї групи про¬фесій пов'язана з:
• перетворенням, розрахун¬ком, сортуванням (бухгалтер, економіст, листоноша тощо);
• шифровкою, дешифровкою, розпізнаванням символів (стенографіст, радист, лінгвіст, філолог, історик, математик, бібліотекар тощо);
• управлінням руху (диспетчер, інспектор ДАІ тощо);
• складанням і зберіганням документації (нотаріус, архі¬варіус, діловод тощо);
• відновленням, усуненням спотворень (коректор, редак¬тор тощо).
4. «Людина — природа» (Л—П). Праця людей цієї групи професій пов'язана з:
• перетворенням, перероб¬кою (садівник, технолог харчо¬вої промисловості тощо);
• обслуговуванням, охоро¬ною флори і фауни (працівник лісового господарства, квіт¬никар, птахівник, тваринник тощо);
• заготовкою продуктів, екс¬плуатацією природних ресурсів (мисливець, рибалка, лісоруб, агроном, зоотехнік тощо);
• відновленням, лікуванням (ветеринар, еколог, лісовод тощо);
• вивченням, описом, дослід¬женням (генетик, геолог, бо¬танік, зоолог, метролог тощо).
5. «Людина — художній об¬раз» (Л—Х). Праця людей цієї групи про¬фесій пов'язана з:
• перетворенням, створен¬ням (архітектор, дизайнер, скульптор, модельєр, художник, режисер, композитор тощо);
• виконанням, виготовленням виробів за зразком в од¬ному примірнику (диригент, му¬зикант, вокаліст, актор, ювелір, реставратор, оформлювач тощо);
• з відтворенням, копіюван¬ням, розмноженням худож¬ніх творів (майстер розпису, шліфувальник каміння, маляр тощо).

Додаток 1


Класифікація професій за напрямками
«Людина — природа»
Професії: агроном, обробник овочів, обробник соків, овочівник, озеленювач, садів¬ник, насіннєзнавець, ботанік, геоботанік, фізіолог рослин, ветеринарний фельдшер, опе¬ратор тваринницьких комп¬лексів, оператор кормоцехів, мисливствознавець, бджоляр, рибовод, тренер коней, вівчар, гідробіолог, дресирувальник, зоотехнік, зоолог, ентомолог, іх¬тіолог, біохімік, вірусолог, гене¬тик, мікробіолог, фізіолог, цито¬лог, еколог, ембріолог, лісник, агрометеоролог, кліматолог, метеоролог, рибовод, гідролог, іхтіолог, океанолог, підривник, маркшейдер, технік-топограф, ботаніко-географ, геоморфо¬лог, гірський інженер, апарат¬ник з виробництва борошна, пекар, пресувальник напівфабрикату макаронних виробів, ма¬шиніст потокової автоматичної лінії, майстер кисломолочної продукції, сировар-майстер, апаратник виробництва харчо¬вих продуктів, формувальник ковбасних виробів, коптильник ковбасних виробів, апаратник ферментації препаратів біосинтезу, апаратник нейтралізації, оператор вирощування дріжд¬жів, технік мікробіологічного ви¬робництва, інженер-технолог.
«Людина — техніка»
Професії: випробувач елект¬ромашин, кабельник, машиніс¬ти, обмотувальник електромо¬торів, складальник електрома¬шин, слюсар, обробник дротів і кабелів, електрик, електро¬монтер, електромеханік, інже¬нер, монтажник, оператор про¬цесів, складальник мікросхем, слюсар, радіоінженер-тополог, інженер електрозв'язку, апаратник, бурильник свердловин, вишкомонтажник, газозварник, газорізальник, моторист, трубо¬укладач, арматурник, бетонник, підривник, каменяр, покрівель¬ник, маляр, обробник, тесляр, скляр, столяр, штукатур, шлі¬фувальник, бляхар, ливарник металів і сплавів, модельник виробів, що виплавляються, терміст, формувальник машин¬ного і ручного формування, то¬кар, фрезерувальник, форму¬вальник, оглядач вагонів, технік-шляховик залізничних колій, технік-електрик, водій, матрос, судновий електромеханік, суд¬новодій, авіаційний механік, авіаційний технік, бортрадист, технік-механік, бортінженер, пі¬лот, в'язальник, годинникар.
«Людина — знакова система»
Професії: бібліотекар, діло¬вод, коректор, друкарка, скла¬дач, паспортист, листоноша, радіооператор, стенографіст, архіваріус, бібліографіст, схо¬дознавець, історик, лінгвіст, нотаріус, патентознавець, пе¬рекладач, філософ, банківський службовець, касир, лаборант, оператор зв'язку, друкар, та¬бельник, обліковець, агент з цінних паперів, астроном, ау¬дитор, брокер, бухгалтер, ма¬тематик, метролог, податковий інспектор, провізор, статистик, стандартизатор, фармацевт, фізик, фінансовий інспектор, хімік, економіст, диспетчер уп¬равління рухом, кресляр, штурман, картограф, конструктор, маркшейдер, оператор ЕОМ, технік ЕОМ, інженер-програміст, інженер-технолог АСУ, математик-програміст, програміст WEB-сайтів.
«Людина — мистецтво»
Професії: артист, вокаліст, диригент, мистецтвознавець, кінознавець, режисер, компози¬тор, концертмейстер, музикант, музикант-педагог, художник, декоратор-оформлювач, маляр, ліпник, архітектор, дизайнер, реставратор, скульптор, виши¬вальниця, гравер, закрійник, кондитер, косметолог, кулінар, мереживниця, перукар, кра¬вець, кушнір, гончар, склодув, вітражист, різьбяр по дереву, ювелір, друкар, складач, фото¬граф, ретушер, модельєр.
«Людина — людина»
Професії: няня, дефектолог, вихователь, вожатий, методист, викладач, тренер, лікар, міліціо¬нер, адвокат, прокурор, суддя, юрисконсульт, адміністратор торгового залу, гід-перекладач, екскурсовод, бармен, бортпро¬відник, буфетник, гардероб¬ник, покоївка, касир, контролер ощадкаси, офіціант, перукар, кухар, приймальник ательє, про¬давець, провідник, приймальник замовлень, реєстратор, соціаль¬ний працівник, телефоністка, швейцар, майстер ділянки, цеху, секретар, підприємець, органі¬затор малого бізнесу, менед¬жер, журналіст, кореспондент, психолог, слідчий, соціолог.

 

 

“Захист професії”

Конкурсна програма

  

Мета: популяризація знань із спеціальностей, підготовку з яких надає ЦПР, задоволення потреб старшокласників у професійному та суспільному самовизначенні.

  

Хід конкурсної програми

  

1-й ведучий: У світі–тисячі професій!!! Як зорієнтуватись в такій їх кількості? Як вибрати серед них ту, з якої розпочнеться ваш трудовий шлях, а можливо, і “доросле” життя? Це хвилює кожного із вас, присутніх у залі старшокласників.

  

2-й. Вибір професії – складний і відповідальний крок в житті людини. Він має бути свідомим і самостійним.

  

1-й. Зробити правильний професійний вибір — значить знайти своє місце в житті, визначити свою долю. Неправильний вибір завдає великої шкоди самій людині та призводить до значних економічних втрат.

  

2-й. Процес адаптації людини до професії має велике значення для розбудови економіки нашої держави. А формула правильного вибору досить проста: потрібно, хочу, зможу.

  

1-й. За роки навчання у школі ви маєте змогу ознайомитися з окремими професіями на класних годинах, уроках трудового навчання, в колі сім’ї, знайомих, друзів.

  

2-й. Але є у нашому місті заклад, який не тільки проводить профорієнтаційну роботу серед юнаків та дівчат, а й надає можливість оволодіти певною спеціальністю або професією. Це Центр професійного розвитку!!!

  

1-й. Він готує кваліфікованих робітників за 12-ма спеціальностями:

 • Комерсант офісу,
 • Підприємець,
 • Секретар керівника,
 • Водій автотранспортних засобів,
 • Помічник вихователя,
 • Перукар,
 • Швачка,
 • Столяр будівельний,
 • Оператор комп’ютерного набору,
 • Бібліотекар-бібліограф,
 • Кресляр,
 • Електрик.

  

2-й. Центр професійного розвитку має відповідні умови для навчання за кожною спеціальністю та бібліотеку з навчальною літературою, періодичними виданнями.

  

1-й. Але найціннішим скарбом нашого закладу ми вважаємо наших учнів-тих, хто вже оволодів професією, працює, і тих, хто ще навчається. Надаємо слово директору Центру професійного розвитку (Директор оголошує склад журі)

1 завдання

  

1-й. Перше завдання для команд – захист своєї спеціальності. На сцену запрошується команда...

  

(Виступ команд. Показ домашнього завдання "Захист своєї професії")

  

2-й.  Дякуємо усім учасникам команд.

1-й. А тепер я передаю слово журі для оголошення оцінок за перше завдання конкурсу. (Журі оголошує бали).

  

2 завдання

  

2-й. Здібності – це властивість особистості. Від здібностей залежить якість виконання роботи. Кожній людині незалежно від її професії треба розвивати свій “окомір” або, як кажуть у народі, вміти визначати “на око” вагу, ширину або інші властивості предметів, які вона часто використовує у своїй професії.

  

1-й. Зараз на сцену запрошуються капітани команд для участі в конкурсі “Окомір”.

  

На столі знаходяться речі, дивлячись на них, ви повинні відповісти на такі запитання:

  

Капітан команди “Швачка”:

1. Яка довжина і ширина шматка тканини?

2. Маса електричної праски?

  

Капітан команди “Столяр будівельний”:

1. Яка висота стільця?

2. Яка товщина дошки?

  

Капітан команди “Секретар керівника”:

1. Скільки клавіш у механічної друкарської машинки?

2. Які поля даного документу?

  

Капітан команди “Помічник вихователя”:

1. Яка ємність одноразового стаканчика?

2. Скільки грамів у столовій ложці?

  

Капітан команди “Оператор комп’ютерного набору”:

1. Визначіть величину монітора по діагоналі.

2. Шрифтом якого розміру набраний документ?

  

Капітан команди “Водій транспортних засобів”:

1. Який номер даного рожкового ключа?

2. Скільки літрів бензину вміщується в даній каністрі?

  

Капітан команди “Комерсант офісу”:

1. Скільки купюр у банківській пачці?

2. Скільки предметів у мішку?

  

1-й. Шановне журі, передаємо вам слово для визначення переможців конкурсу “Окомір”. (Журі оголошує переможців конкурсу капітанів).

  

3 завдання

 

2-й. Третє завдання для команд – це літературний конкурс.

Мова – найдорожчий скарб народу. Як найціннішу спадщину, як заповіт передає кожна мати своїй дитині любов до народу, до рідної мови.

  

1-й. Справжньою окрасою літературної спадщини кожного народу, кожної національності є прислів'я та приказки. Тому зараз ми хочемо перевірити ваші літературні знання. Ми роздамо конверти з завданням. (2-й роздає конверти командам). Вам необхідно:

 • пояснити значення даних слів,
 • доповнити прислів’я чи народну приказку ключовим словом.

2-й. Через 3 хвилини капітани повинні дати відповідь. Ну і звичайно першим буде давати відповідь капітан команди, який найшвидше вийде на сцену.

 

(Капітани дають відповіді).

 

1-й. Шановне журі, просимо вас виставити оцінки за це завдання та підвести підсумки нашого конкурсу. А ми на сцену запрошуємо команду “Перукар.”

 

2-й. Ця професія у ЦПР існує тільки рік. Але і за такий короткий час дівчата досягли досить великої майстерності у своїй справі. (На сцені учениці зі спеціальності “Перукар” роблять зачіски ).

 

1-й. Погодьтеся, в кожному з нас живе незгубне бажання до змін. Найлегше це зробити, змінюючи зачіску. Гарна зачіска є окрасою людини і відображає її характер. Причісане та укладене у певному порядку волосся може підкреслювати красу обличчя та фігури або приховати їх недоліки.

2-й. Недаремно говорять, що гарна зачіска допомагає створити людині свій імідж та стиль. Треба тільки визначити, як доглядати за своїм волоссям та шкірою, навчитися мистецтву макіяжу, тому що турбота про свій зовнішній вигляд стане вашою другою натурою.

1-й. Сучасна мода йде назустріч нашим бажанням, пропонуючи все нові та нові стрижки та зачіски.

2-й. Тому ми зараз пропонуємо вам уважно спостерігати, як учениці виконують своє завдання. Завдяки цим навичкам ви зможете засвоїти не тільки чотири зачіски, які зараз продемонструють учасниці конкурсу, але на основі їх можна виконати будь-яку іншу швидко, професійно навіть у домашніх умовах.

 

(Учениці-перукарі покидають сцену а учениці-моделі демонструють зачіски).

 

1-й. Збігло, як бачте, зовсім небагато часу, і зачіски готові!

2-й. Модель №1. Молодіжна зачіска. Пасує для волосся довжиною нижче плечей. Вам потрібні: зажими, лак для волосся.

1-й. Модель №2. Вечірня зачіска. Вам потрібні: лак для волосся, заколки, шпильки, гель для волосся, пінка.

2-й. Модель №3. “Шалені вузли”. Більш пасує для волосся довжиною нижче плечей. Перед виконанням волосся потрібно змастити пінкою. Туго закручуючи пасмо волосся по всій довжині, складаємо вдвічі у напрямку так, щоб пасма закручувались навколо самих себе. Потрібні: гель, шпильки, лак, резинки для волосся.

1-й. Модель №4. “Укладка волосся”. Вам потрібні: мус для укладання, фен, пласка або середня кругла щітка для волосся, лак та гель.

 

2-й. Дякуємо команді “Перукар”. А тепер настав час для оголошення переможців конкурсу “Захист професії”. Запрошуємо всі команди-учасниці на сцену. Нагадуємо , що конкурс мав 3 завдання:

1. “Захист професії”;

2. “окомір”;

3. літературний конкурс.

 

1-й. Отже, вам слово, шановне журі. (Журі називає переможців та вручають дипломи ЦПР).

На цьому ми закінчуємо наш конкурс.

2-й. До побачення! Хай щастить вам у виборі вашої професії.

(Звучить музика).

 

Додаток

Літературний конкурс (завдання для команд)

 

Водій транспортних засобів

 

Прислів’я та приказки

Без____(труда) немає плода. Тяжко тому_____(жити), хто не____(хоче) робити.

 

Поясніть значення слова

Кваліфікація – (рівень знань та трудових навичок, необхідних для виконання робіт певної складності за відповідною професією чи спеціальністю).

Кондиція – (норма, стандарт, якість, ґатунок, яким згідно з договірними умовами має відповідати той чи інший товар).

 

Перукар

 

Прислів'я та приказки

____(очам) страшно, а руки роблять. Хочеш______(їсти) калачі, не_______(сиди) на печі.

 

Поясніть значення слова

Реклама – (цілеспрямоване інформування споживачів та формування попиту на конкретні товари або послуги).

Підручник – (друкований твір, в якому викладено основи знань з певного навчального предмета на високому науковому та методичному рівні).

 

Оператор комп'ютерного набору

 

Прислів'я та приказки

Треба____(нахилитись), щоб води напитись. Чужими____(руками) тільки жар______(загрібати).

 

Поясніть значення слова

Сервер – (апаратно-програмний вузол локальних обчислювальних мереж, який керує рештою вузлів мережі).

Оцінка – (вираз в умовних знаках (балах), а також в оцінювальних судженнях учителя учнями знань, набуття вмінь і навичок, встановлених програмою).

 

Секретар-керівника

 

Прислів'я та приказки

____(даремного) хліба ніде не має. Маленька _____(праця) краща за велике____(безділля).

 

Поясніть значення слова

Резюме – короткий виклад суті доповіді, статті, короткий висновок із сказаного).

Комунікабельність – вдатність до спілкування, налаштовування контактів та зв'язків).

 

Швачка

 

Прислів’я та приказки

На.___(дерево) дивись, як родить, а на людину, як____(робить). Відстанеш____(годиною), не здоженеш родиною.

 

Поясніть значення слова

Аплікація – (орнамент або художнє зображення, виконане накладанням (нашиванням) на тканину (папір) різнокольорових шматочків матерії або паперу).

Ремесло – дрібне виробництво готових виробів, що базується на ручній техніці).

 

 

Професії наших батьків (10 кл.)

Мета: привернути увагу підлітків до такого важливого проблемного питання, як вибір професії.

Обладнання: плакат «Професії наших батьків»,твори учнів «Профісії моїх батьків», таблиця «5 груп професій» (запис на дошці).

Учениця.

Куди зовеш мене, манлива путь,
Без настанови, без перестороги?
Розсипав день незаймані прологи,
В котрому з них моя розрада й суть?

Класний керівник. Дорогі батьки, учні! Рада вітати вас на виховній годині «Професії наших батьків».

Сьогодні моє слово до вас, мої вихованці. У вас такий прекрасний вік — вік пізнання і перших самостійних рішень, вік дружби, яку проносять потім через усе життя, вік, коли у вас з’являється чимало власних проблем.

Декому здається, що в 10 класі ще не потрібно ламати собі голову над серйозними проблемами. Але коли добре подумати, то саме у цьому віці людина має дати відповіді на найсерйозніші питання свого життя. Перевага старших людей над тими, кому сьогодні 16, зрозуміла. Вони теж були у цьому віці й лише тепер знають, як прожити ці роки з найбільшою користю. Вони вже пройшли через ваші нинішні труднощі, сумніви, вагання. Адже питання, які постають перед людиною в юності, за своєю суттю завжди одні й ті самі. Тому відвернутись од порад старших, хто б вони не були — батьки, учителі, знайомі — було б непростимою легковажністю.

Ви стоїте на порозі самостійного життя. Адже дехто з вас уже через рік обере собі професію і піде освоювати її ази.Поряд Із вічною проблемою підлітка — ким бути? — невідступно крокує інша: яким стати? Із кого брати приклад?

Ось чому на допомогу у вирішенні цих важливих питань приходимо ми, ваші наставники. Сьогодні ми обговорюватимемо професії ваших батьків. Чому саме їхні? А тому, що вони вам найближчі. Адже батьки вдома діляться з вами виробничі проблеми, для них робота — одна з головних тем. А ви часто відвідуєте батьків на роботі й, напевне, знайомі з їхнім робочим місцем, виробничим процесом, колегами. Дуже часто діти наслідують своїх батьків у набутті професії, а тому й виникають династії лікарів, учителів, артистів, робітничих професій.

Доктор математичних наук А. Самійленко сказав, що якби знав, що стане вченим-математиком, то вже у шкільні роки набагато більше часу приділяв би не лише математиці, а й іноземній мові. Адже йому довелося перекладати наукові праці з німецької, англійської, французької мов, а знання його були дуже слабкими з цих дисциплін. Ось чому володіння мовами вкрай важливе питання.

Професій ваших батьків — сотні. Ми, зокрема, поговоримо про такі, якими підлітки цікавляться найбільше або які затребувані суспільством.

Готуючися до сьогоднішньої виховної години, ви написали прекрасні твори про професії своїх батьків. Певне, як і я, велике задоволення від них дістали ваші вчителі-предметники.

Учень.

Обживуть астронавти космічну затаєну глиб,
Прийдуть інші під верби в грядущих віках…
Все одно:
На зеленій землі, як одвіку, родитиме хліб,
І повториться в правнуку дід:
«Хай святиться зерно!»

Б. Олійник

Учениця.

Вічною зорею
Сяють над землею
Сонце, хліб і вчителя ім’я.

Класний керівник. Так, вічною професією, як і хлібороба, є професія вчителя. Вона вам близька не лише тому, що ви щодня спілкуєтеся з учителями, а й тому, що кілька наших мам працюють в освітній галузі.

(Учениця зачитує уривок зі свого твору про те, як вона розуміє завдання, які стоять перед вихователями у навчально-виховному процесі.)

Класний керівник. Більшість із вас знає вчителя, його роботу в школі. А ось як описав ( учнь ……) свою маму-вчительку вдома (зачитує його твір).

А що легше: вчитися чи вчити? (Виступ мами-педагога.)

Учень.

Роботящі руки в мозолях,
Зводять храми, палаци і школи,
Варять сталь у доменних печах.
Висаджують клени і тополі.
З міста в місто водять поїзди,
Добувають «золото» у шахтах.
І в усі часи, в усі віки
У пошані руки мозолясті.

Б. Сливчук

Класний керівник. Важлива й необхідна людям професія — робітник. Робітничих професій, спеціальностей дуже багато. Ваші мами І батьки працюють будівельниками, водіями, швачками, столярами тощо. Слово надаю учениці, мама якої працює швачкою (називає ім’я). Чому вона стала швачкою, чи любить свою професію, які риси характеру притаманні швачці?

(Виступ учениці.)

Класний керівник. Твір про свого батька — водія крана — прочитає наша учениця.

(Зачитується твір учениці.)

Класний керівник. Просимо розповісти про професію залізничників нашого учня (називає ім’я).

(Виступ учня,у якого батько-залізничник.)

Класний керівник. Кожен юнак може обрати улюблену професію, але є така, якою зобов’язані володіти всі хлопці — захисники Батьківщини. І допомагати їм у цьому мають офіцери. Про свого батька — офіцера-прикордонника розповість (називає ім’я).

За минуле сторіччя майже у 200 разів на Землі збільшилася кількість професій. На дошці написано найновіші з них. До таких нових і дуже необхідних у сучасному житті належить професія програміста. Ним працює мама (називає ім’я).

Чудова професія медика, людини, яка повертає здоров’я І дарує життя людям. Мама (називає ім’я) - лікар, а мама (називає ім’я) - медична сестра. Послухайте уривки із творів ‘їхніх дітей . (Зачитуються твори учнів.)

Класний керівник. Цікаві професії, що належать до сфери обслуговування населення. Це — листоноші, перукарі, продавці, оператори комп’ютерного набору.
А ось мама (називає ім’я учениці) — продавець. Якими рисами має володіти продавець?

(Розповідь учениці.)

Про свою маму, працівника перукарні, розповість (називає ім’я).

Класний керівник. Що ж таке професія? Професія — це певний вид праці. У кожній професії є свої різновиди праці, які називаються спеціальностями. Наприклад, немає професії «учитель узагалі», а є — учитель початкових класів, учитель географії, математики тощо, інженер може бути інженером-електриком, інженером-програмістом, інженером-механіком тощо.

Світ професій дуже великий. їх налічується близько шести тисяч. Професії умовно поділено на п’ять груп:

I - людина - природа;
II - людина - техніка;
III - людина - людина;
IV - людина - знакова система;
V - художній образ.

Які, на вашу думку, професії належать до цих груп? Назвіть їх.

Класний керівник. Народна мудрість говорить: щасливий той, хто радісно йде на роботу і з радістю повертається додому. Але, шоб іти радісно на роботу, треба одержувати від неї задоволення, а це залежить від обраної професії.

Учениця.

Ми до батьків сказати хочем слово,
І привітати хочем від душі,
Подарувати пісню вам чудову,
Найкращі прочитати вам вірші.
Бо без батьків чого ми в світі варті?
Без маминої ласки і тепла,
Без батьківської строгості і жарту,
Без нашого родинного життя?
Вони ж нас, як пташат в гнізді, зростили,
Давали раду як могли,
І в наших душах сонце засвітили,
І крила для польоту нам дали.

Учень.

Не зобидь ні старця, ні дитину.
Поділись останнім сухарем,
Тільки раз ми на землі живем,
У могилу не бери провину.
Зло нічого не дає, крім зла,
Вмій прощати, як прощає мати.
За добро добром спіши воздати,
Мудрість завше доброю була.
Витри піт солоний із чола
І трудись, забувши про утому,
Бо людина ціниться по тому,
Чи вона зробила, що могла,
Скільки сил у неї вистачало,
Щоб на світі більше щастя стало.

М.Луків

Класний керівник. Цими прекрасними словами закінчуємо нашу годину.

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Сценарії
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
7 листопада 2019
Переглядів
220
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку