Всі контрольні роботи з фізики 7 клас

Про матеріал

Дана розробка містить 5 контрольних робіт за курс фізики 7 клас. Кожна робота складається з 2 варіантів. Кожен варіант містить тестові завдання, завдання на встановлення відповідностей та задачі.

Перегляд файлу

Контрольні роботи з фізики у 7 класі

Контрольна робота №1

з тем «Фізика, як природнича наука. Методи наукового пізнання»

І варіант

1.    (1 бал) Назвіть декілька (не менше чотирьох) фізич­них явищ:

1._________________________

2._________________________

3._________________________

4._________________________


2.   (1 бал) Назвати вимірювальні прилади:

3. (1бал) Радіус атома Гідрогену дорівнює (R = 0,5*10-8м).  Це об'єкт:

а) мікросвіту;      б) мегасвіту;       в) макросвіту.

4. (1 бал) Мірою поверхні тіла є:

а) довжина;

б)площа;

в)об'єм.

5. (1 бал) До запропонованої таблиці запишіть, які з перелічених слів

 • означають одиниці часу,
 • назви приладів для вимірювання часу:

секунда, наручний годинник, метроном, хвилина, година, пісочний годинник, рік, доба, секундомір, місяць.

Одиниці часу

Прилади для вимірювання часу

 

 

6.    (1 бал) Установіть співвідношення між фізичними величинами і формулами, які їм відповідають.

А. Сила тяжіння

1. V= abc

Б. Площа

2. F= mg

В. Об’єм

3. S= ab

7.   (2 бали) Визначте ціну поділки шкали лінійки:

 

 

 

 

 

8.   (2 бали) Яка довжина бруска, зображеного на ри­сунку?

а) Близько 4 см; б) близько 2 см;

в) близько 3,4 см; г) близько 5,2 см.

9. (2 бали) Яка з нерівностей є правильною?

а) 32 см > 420 мм;

б) 1,2 м> 140 см;

в) 2 с < 1 900 мс;

г) 5 дм3 > 4,2 л.

10. (З бали) Визначити об'єм прямокутного бруска, до­вжина якого 0,5 м, ширина 8 см, а товщина 5 см.

а) 2 м3;

б) 2 000 см3;

в) 2 000 мм3;

г) 2 00 см3.

11. (4 бали) У мензурку налито 48 см3 води. Скільки  кульок об'ємом 0,2 см3 треба вкинути в мензурку, щоб рівень води піднявся до поділки 56 см3 ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. (4 бали) Розгадайте кросворд.

1)  Один із перших дослідників електромагнітного поля.

2) Одиниця вимірювання часу.

 1.                      Планета, на якій ми живемо.
 2.                      Міра взаємодії тіл.
 3.                      Прилад для вимірювання часу.
 1.                      Фізична величина, що виражає послідовність зміни явищ і станів матеріальних систем.

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

з тем «Фізика, як природнича наука. Методи наукового пізнання»

ІІ варіант

1.    (1 бал) Хто з перелічених вчених зробив значний внесок у галузі космонавтики?
а) І. Ньютон: б) Ю. Кондратюк;

в) Д. Д. Іваненко;     г) М. В. Ломоносов.

2. (1 бал) Назвати вимірювальні прилади.

3. (1 бал) Висота дуба 12 м. Це об'єкт:

а) мікросвіту;      б) макросвіту;    в) мегасвіту.

4. (1 бал) Мірою частини простору, яку займає тіло, є:
а) площа; б) об'єм; в) довжина.

5. (1 бал) До запропонованої таблиці запишіть, які з перелічених слів

 • означають одиниці довжини,
 • назви приладів для вимірювання довжини:

метр, рулетка, сантиметр, лінійка, кілометр, штан­генциркуль, мікрометр, дюйм, аршин, верста.

Одиниці довжини

Прилади для вимірювання довжини

 

 

6. (1 бал) Записати в таблицю, з яких речовин виготов­лено названі тіла.

Тіло

Речовина

Ножиці

 

Склянка

 

Футбольна камера

 

7. (2 бали) Визначити ціну поділки термометра.

Результат пошуку зображень за запитом "термометр"

8. (2 бали) Яка довжина бруска?

а) Близько 5 см; б) близько 5,5 см;

в) близько 3 см; г) близько 4,5 см.

9. (2 бали) Вибрати правильну відповідь:
а)320см = 32м; б) 1,2 кг = 1 200 г;

в) 720 мм = 7,2 см г) 1,4 дм3 = 140 см3.

10. (З бали) Знайти місткість басейну довжиною 8 м, шириною 2 м, а глибиною 170 см.

а) 2 720 см3;

б) 27 200 мм3;

в) 27,2 м3;

г)27,2дм3.

 1. (4 бали) На будівельному майданчику лежить це­гла, об'єм якої 4,5 м3. Скільки цеглин знаходиться в даному блоці, якщо довжина однієї цеглини 0,25 м, ширина 12 см, висота 6 см?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. (4 бали) Розгадайте кросворд.

 1. Прізвище вченого, який сформулював «загальний закон» збереження.
 2. Одиниця вимірювання довжини.
 3. Прилад для вимірювання довжини.
 4. Прилад для вимірювання часу.
 5. Мірний циліндр.
 6. Одиниця вимірювання часу, що дорівнює 24 го­дини.
 7. Прилад для вимірювання довжини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2

з теми «Механічний рух»

Варіант 1

І рівень (1 – 3 бали)

 1.     Продовжте твердження:
 1.     Зміну положення тіла з часом відносно інших тіл називають Лінія вздовж якої рухається тіло називається ____________________________
 1.     Час, за який тіло робить один повний оберт навколо своєї осі називають Якою буквою у фізиці принято позначати:
 1.     Швидкість _______________________
 2.     Час _____________________________
 3.     Шлях ___________________________
 4.     Період __________________________
 5.     Частоту _________________________
 6.     Довжину хвилі ___________________

ІІ рівень (4 – 6 балів)

 1.     Чи можна вважати рух автомобіля по рівній дорозі рівномірним? Чому ви так думаєте?
 2.     Як залежить голосність звуку від висоти коливань джерела звуку?
 3.     Переведіть у метри за секунду (м/с) дані швидкості:
 1.     72 км/год;
 2.     100 дм/с;
 3.     1 км/хв.
 4.     100 см/хв

ІІІ рівень (7 – 9 балів)

 1.     Математичний маятник робить за 1 хв 300 коливань. Визначте його період і частоту.
 2.     Поїзд за 3 год пройшов 120 км. Визначте швидкість руху поїзда, вважаючи, що рух рівномірний.
 3.     У залі, заповненій публікою, музика звучить не так гучно, як у порожній. Чому?

ІV рівень (10 – 12 балів)

 1.     Зобразіть на малюнку траєкторію польоту м’яча.
 2.  За графіком визначити швидкість руху тіла і шлях, пройдений за 4 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Людина проїхала на велосипеді 8 км за  1,5 год, а потім пройшла пішки 5 км за 1 год. Визначте середню швидкість руху людини.

 

Контрольна робота №2

з теми «Механічний рух»

І рівень (1 – 3 бали)

 1.     Продовжте твердження:
 1.     Рух тіла по прямолінійній траєкторії називають
 2.     Довжину траєкторії називають  ________________________________________
 3.     Фізична величина, яка показує кількість обертів за одиницю часу називається
 1.     Якою буквою у фізиці принято позначати:
 1.     Швидкість _______________________
 2.     Час _____________________________
 3.     Шлях ___________________________
 4.     Період __________________________
 5.     Частоту _________________________
 6.     Довжину хвилі ___________________

ІІ рівень (4 – 6 балів)

 1.     Чи зустрічається у природі рівномірний рух? Якщо зустрічається, то де?
 2.     Як залежить зміна швидкості від часу?
 3.     Переведіть у метри за секунду (м/с) дані швидкості:
 1.     82 км/год;
 2.     110 дм/с;
 3.     2 км/хв.
 4.     10 см/хв

ІІІ рівень (7 – 9 балів)

 1.     Математичний маятник робить за 1 хв 250 коливань. Визначте його період і частоту.
 2.     Турист  за 5 год пройшов 20 км. Визначте швидкість руху туриста, вважаючи, що рух рівномірний.
 3.     У залі, заповненій публікою, музика звучить не так гучно, як у порожній. Чому?

ІV рівень (10 – 12 балів)

 1.     Зобразіть на малюнку траєкторію руху суптника Землі.
 2.  За графіком визначити швидкість руху тіла і шлях, пройдений за 5 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Автомобіль 100 км проїхав за 1 год і 150 км – 2 год. Визначте середню швидкість автомобіля.

 

Контрольна робота №3

 з теми "Взаємодія тіл. Сила"

Варіант І

1. Позначте основну одиницю вимірювання сили тяжіння:

А

Н*м

В

кг*м

Б

м

Г

Н

2. Позначте стан, в якому знаходиться тіло, якщо на нього діє три сили і їхня дія компенсується:

А

рівномірний прямолінійних рух

В

спокій

Б

рівномірний рух по колу

Г

рівномірний прямолінійних рух, або спокій

3. Явище, коли тіло діє на опору чи підвіс називається:

А

сила тяжіння

В

маса

Б

вага

Г

невагомість

4. Позначте силу, яка заважає витягувати цвях із дошки:

А

сила тяжіння

В

сила тертя

Б

вага

Г

сила пружності

5.  Виберіть формули для визначення сили пружності:

 А

F=mg

В

FN

Б

F=kx

Г

P=mg

6. Напишіть, що таке інерція?

7. Встановіть відповідність між колонками таблиці:

А

Сила

1

P

Б

Маса

2

F

В

Вага

3

k

Г

Жорсткістю пружини

4

m

 

 

5

g

8. Карликовий колібрі - пташка о. Ямайки - відкладає найменші яйця. Довжина найдрібніших з них не досягає 1 см, а вага - всього 0,365 г. Яка фізична помилка допущена у тексті?

9. Визначте вагу дерев'яного бруска масою 20 г.

10. Визначте силу пружності з якою розтягували пружину жорсткістю 200 Н/м, якщо її розтягнули на 10 см.

11. Яку силу треба прикласти, щоб зрушити шафу масою 50 кг з місця. Коефіцієнт тертя спокою дорівнює 08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №3

з теми "Взаємодія тіл. Сила"

Варіант ІІ

1. Позначте основну одиницю вимірювання ваги:

А

Н*м

В

кг*м

Б

м

Г

Н

2. Позначте правильне твердження:

А

Сила тяжіння прикладена до центра тіла

В

Сила тяжіння прикладена до центра тіла, що притягується Землею

Б

Сила тяжіння прикладена до тіла

Г

Сила тяжіння прикладена до центра опори тіла

3. Сидячі на дивані, хлопчик дивиться телепередачу. Позначте тіло, на яке діє вага хлопчика:

А

диван

В

хлопчик

Б

підлога

Г

телевізор

4. Позначте силу, під дією якої стирається фарба на підлозі у школі:

А

сила тяжіння

В

сила тертя

Б

вага

Г

сила пружності

5.  Виберіть формули для визначення сили тертя:

 А

F=mg

В

FN

Б

F=kx

Г

P=mg

6. Напишіть, що таке інертність?

7. Встановіть відповідність між колонками таблиці:

А

Сила тертя

1

F=mg

Б

Сила тяжіння

2

F=kx

В

Сила пружності

3

FN

Г

Вага

4

P=mg

 

 

5

F=µgk

8. Вага яйця африканського страуса від 1 до 1,78 кг. А найбільше яйце зніс в Ізраїлі у 1988 році дворічний гібрид двох підвидів страуса. Важило воно 2,3 кг. Вкажіть фізичні помилки у тексті.

9.  Дві сили 5 Н і 7 Н прикладені до одної точки і діють вздовж одної прямої. Визначте рівнодійну цих сил.

10. Автомобіль масою 5 т рухається по дорозі. Визначте силу тертя, яка виникає між колесами автомобіля і дорогою, якщо коефіцієнт тертя 0,05.

11. Яку силу треба прикласти до кінців дроту жорсткістю 2000 Н/м, щоб розтягнути його на 0,1 мм?

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №4

 з теми «Взаємодія тіл. Тиск»

Варіант І

І рівень

 1. Фізична величина, що залежить від сили та площі поверхні називається:

А) густиною

В) виштовхувальною силою

Б) тиском

Г) вагою

 1. Тиск позначають буквою:

А) F

В) P

Б) S

Г) t

 1. Тиск вимірюють у

А) ньютонах

В) паскалях

Б) кілограмах

Г) тонах

 1. Гідростатичний тиск зумовлений силою:

А) тертя

В) пружності

Б) тяжіння

Г) тиску

 1. Як передається тиск у рідинах та газах:

А) від однієї молекули до іншої

В) однаково у всіх напрямках

Б) через дифузію

Г) взагалі не передається

 1. Який вчений вперше здогадався виміряти атмосферний тиск

А) Торрічеллі

В) Ньютон

Б) Паскаль

Г) Геріке

ІІ рівень

 1. Продовжіть речення:
 1. Зі збільшенням висоти атмосферний тиск ______________________________
 2. Чому подушка м’яка? _______________________________________________
 1. Встановіть відповідність між колонками:

Манометр

Прилад в якому під дією атмосферного тиску та поршня піднімається рідина

Барометр

Прилад для вимірювання тиску в рідинах

Гідравлічна машина

Прилад для вимірювання атмосферного тиску

Сполучені посудини

Пристрій, який складається з двох циліндричних посудин різного діаметру

Рідинний насос

Дві посудини сполучені між собою, в яких вільно переміщається рідина

ІІІ рівень

 1. В чому полягає закон Архімеда?
 2.  Обчисліть тиск рідини густиною 1800 на дно циліндричної посудини, якщо висота рідини у ній дорівнює 10 см.
 3.  В рідину повністю занурили тіло, якщо його об’єм дорівнює 200 см3 і на нього діє виштовхувальна сила 160 Н?

IV рівень

 1.  В чому полягає метод гідростатичного зважування?

 

 

Контрольна робота №4

 з теми «Взаємодія тіл. Тиск»

Варіант ІІ

І рівень

 1. Тиск, який створює повітряна оболонка Землі називається:

А) гідростатичним тиском

В) атмосферним тиском

Б) повітряним тиском

Г) Земним тиском

 1. Атмосферний тиск вимірюють у:

А) паскалях

В) ньютонах

Б) мм. рт. ст.

Г) джоулях

 1. Зі збільшенням глибини тиск:

А) збільшується

В) залишається сталим

Б) зменшується

Г) взагалі пропадає

 1. Прилад для вимірювання тиску називається:

А) манометр

В) рідинний насос

Б) барометр

Г) сполучена посудина

 1. Закон про існування тиску в рідинах та газах відкрив:

А) Паскаль

В) Архімед

Б)Торрічеллі

Г) Ньютон

 1. Тиск зумовлений силою тяжіння називається:

А) гідростатичним тиском

В) атмосферним тиском

Б) повітряним тиском

Г) Земним тиском

ІІ рівень

 1. Продовжіть речення:
 1. За яких умов тіла плавають у воді?
 2. Комар – маленька комаха. Яким чином він може проколоти шкіру слона, корови?
 1. Встановіть відповідність між колонками:

Тиск

Гідростатичний тиск

Архімедова сила

Закон сполучених посудин

Гідростатичне зважування

ІІІ рівень

 1. В чому полягає закон Паскаля?
 2.   Який тиск створює гас на дно бочки, висота якої 1,2 м? (густина гасу 800)
 3.  Який об’єм має тіло, занурене повністю у воду, якщо на нього діє виштовхувальна сила 40 Н?

ІV рівень

 1.  Який принцип дії рідинного насосу?

 

 

Контрольна робота №5

 з теми «Механічна робота та енергія»

І варіант

І рівень

 1. В яких випадках механічна робота не виконується:

Людина тримає мішок цукру на плечах

Мішок масою 50 кг стоїть на підлозі

Людина піднімає мішок цукру

Людина несе мішок масою 50 кг на 3 поверх

 1. Фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи називається:

Потужність

Сила

Енергія

ККД

 1. Роботу вимірюють у

Ватах

Ньютонах

Джоулях

Процентах

 1. Здатність тіл виконувати роботу називається

Потужність

Сила

Енергія

ККД

 1. Машина – це механізм призначений для

Виконання елементарної роботи

Збільшити продуктивність праці

Перетворення одного виду енергії в інший

Збільшити потужність виконання роботи

 1. Тверде тіло, що може обертатися навколо нерухомої опори називається

Важіль

Коловорот

Блок

Гвинт

ІІ рівень

 1. Встанови відповідність між колонками.

Робота

Потужність

Кінетична енергія

Потенціальна енергія

ККД

Умова рівноваги важеля

Момент сили

 1. Заповнити таблицю. Із перелічених прикладів вибери прояви кінетичної і потенціальної енергії та запиши це в таблицю. Їде поїзд, летить літак, стискається пружина,підвішена до стелі люстра, м’яч летить по футбольному полі,рух турбін на гідроелектростанції, вітер крутить вітряк.

Кінетична енергія

Потенціальна енергія

 

 

ІІІ рівень

 1. Як знайти середину бруска не вимірюючи його довжини?
 2.          Парашутист спускається на парашуті. За рахунок якої енергії рухається парашутист? Які при цьому відбуваються зміни енергії?

ІV рівень

11.  Визначити потужність машини, яка піднімає молот масою 200 кг на висоту 0,75 м 120 разів за 1 хвилину.

12. Висота похилої площини – 1,2 м, а довжина 10,8 м. щоб підняти по цій площині вантаж масою 180 кг, потрібна сила 250 Н. Визначте ККД похилої площини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №5

 з теми «Механічна робота та енергія»

ІІ варіант

І рівень

 1. В яких випадках відбувається зміна кінетичної енергії на потенціальну:

Під час падіння води у водоспаді

При закручуванні пружини рухомого візка

Під час підкидання м’яча вертикально вгору

Правильної відповіді немає

 1. Фізична величина, яка дорівнює добутку прикладеної сили до тіла на відстань, на яку це тіло переміщується називається:

Потужність

Сила

Енергія

ККД

 1. Енергію вимірюють у

Ватах

Ньютонах

Джоулях

Процентах

 1. Добуток модуля сили, що обертає тіло на її плече називається

Потужність

Сила

Енергія

Момент сили

 1. Механізм – це пристрій призначений для

Зменшує швидкість руху тіла

Передає рух або перетворює один вид руху в інший

Перетворення одного виду енергії в інший

Збільшити потужність виконання роботи

 1. Колесо із жолобом закріплене на обоймі називається

Важіль

Коловорот

Блок

Гвинт

ІІ рівень

 1. Встанови відповідність між колонками.

Робота

Ват

Потужність

Джоуль

Кінетична енергія

Відсотки

Потенціальна енергія

Н м

ККД

Джоуль

Момент сили

Джоуль

 

Ньютон

 1. Заповнити таблицю.

Із перелічених прикладів вибери пристрої які належать до важеля та похилої площини та запиши це в таблицю. коловорот, гвинт, клин, блок.

Важіль

Похила площина

 

 

ІІІ рівень

 1. Чому сірник легше розламати посередині і важче відламати маленький шматочок від нього?
 2.          Чому дорога в горах має багато поворотів?

ІV рівень

11.  Пружину жорсткістю 40 н/м стиснули на 5 см. Яка її потенціальна енергія?.

12. Висота похилої дороги дорівнює 10 м, а довжина 100 м. Щоб підняти по цій площині автомобіль масою 1000 кг, потрібно прикласти силу 2500 Н. Визначте ККД похилої дороги.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
4.6
Відповідність темі
4.9
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Котенко Сергій Вікторович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Громова Олександра Олександрівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 3. Коппонен Вікторія Іванівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Харчун Микола Миколайович
  Дякую! Досить доступно
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Кайданович Марина
  дуже хороші к.р. дякую!!!!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Раєвський Сергій
  Дякую за цікаві та змістовні роботи
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Луцко Оксана Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
docx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
Розділ 1. Фізика як природнича наука
Додано
15 липня 2018
Переглядів
43153
Оцінка розробки
4.8 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку