26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

З досвіду "Використання хмаринок тегів при перевірці знання учнями термінів з екології"

Про матеріал

Хмара тегів (хмара слів) — це візуальне подання списку категорій.

Дуже часто хмаринки слів використовую у старших класах для перевірки знання термінів, пропонуючи при цьому учням пояснити, наприклад, значення понять, виділених конкретним кольором.

Перегляд файлу

Використання хмаринок тегів при перевірці знання термінів з екології

 

Хмара тегів (хмара слів) — це візуальне подання списку категорій. Можливості використання хмари слів у навчанні:

 • в хмару можна записати тему уроку чи його головне завдання, яке учні повинні визначити;
 • «хмара» виступає в якості опорного конспекту;
 • можна запропонувати скласти речення або розповідь, використовуючи якомога більше слів з хмари;
 • показати «хмару», складену зі слів, узятих із незнайомого тексту, і попросити здогадатися про його зміст;
 • перетворити нудний текст в цікаву головоломку;
 • зробити "хмарку" підказок до біологічних диктантів, кросвордів;
 • повторити основні поняття теми.

 

Дуже часто хмаринки слів використовую у старших класах для перевірки знання термінів, пропонуючи при цьому учням пояснити, наприклад, значення понять, виділених конкретним кольором.

 

Терміни з екології.  Частина 1

 

А б і о т и ч н і  ф а к т о р и  - су­купність умов зовнішнього неорганічного середовища, що вплива­ють на організми. А. ф. поділяються на хімічні (хім. склад атмо­сфери, морських і прісних вод, ґрунту), фізичні (температура, во­логість, барометричний тиск, вітер, течія, радіаційний режим).

 Автотроф - орга­нізм, який синтезує з неорганічних сполук органічні речовини під впливом енергії Сонця або енергії, що звільняється під час хіміч­них реакцій (хемотроф). До А. належать усі зелені наземні і вод­ні рослини та деякі групи водних та ґрунтових бактерій.

 Агробіоценоз (агроценоз) - біотичне угруповання рослий, тварин, гри­бів, мікроорганізмів, створене людиною для одержання с/і про­дукції; налічує мало видів. Характеризується нестійкістю, нездат­ністю до тривалого існування без підтримки діяльністю людині.

 Адаптація (пристосування) - комп­лекс морфофізіологічних особливостей і поведінки особин, популя­ції або виду, які забезпечують успіх в конкуренції з іншими ви­дами, популяціями і особинами, і стійкість до впливів абіотичних факторів.

 Азотобактерії - група аеробних бактерій, які здатні фіксувати молекулярний азот з повітря і, таким чином, збагачу­вати ним ґрунт.

 Аероб - організм, здатний жити лише в середовищі, де є вільний молекулярний ки­сень (наприклад, людина, всі тварини і рослини, деякі гриби і мікроорганізми).

 Акліматизація - пристосування рослин або тварин до нових для них кліматичних умов в результаті розселення їх люди­ною. На Україні акліматизовано такі с/г рослини; кукурудзу, со­няшник, картоплю; із ссавців — єнотовидну собаку; з птахів — фазана; з риб — товстолобика, амура.

 Анаероб - організм, здатний існувати в безкисневому середовищі (на­приклад, бактерії, війчасті інфузорії).

 Антропогенні фактори - внесені у природу людською діяльністю зміни, що впливають на органічний світ

 А т м о с ф е р а - газоподібна оболонка планети, на Землі складається з суміші різних газів, водяної нари і пилу. А. поділяється на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, екзо­сферу.

 Аут(о)екологія (факторіальна   екологія) - розділ екологи, який вивчає взаємовідно­сини   окремої  особини   (популяції,  виду)   з   навколишнім   середо­вищем.

 Бентос (гр. бентос — глибина) — сукупність організмів, що живуть на дні і в ґрунті водойм (водорості: морська капуста, філофора; омари, краби, устриці, креветки).

 Біогеоценоз - сукупність на певній ділянці земної по­верхні однорідних взаємодіючих, зв'язаних обміном речовин і енергії природних компонентів: гірської породи, ґрунту, гідроло­гічних умов, рослин, тварин і мікроорганізмів. Термін запропо­нував В. М. Сукачев в 1940 р.

 Біосфера - обо­лонка земної кулі, склад, структура і енергетика якої із сучасних рисах зумовлені минулою або сучасною діяльністю живих орга­нізмів. Вона займає частину земної кори, атмосфери і гідросфери. Вчення про Б. створив перший президент Української Академії наук В. І. Вернадський.

 Біотичні фактори - це форми виливу живих істот одна на одну. Наприклад, рослини в процесі фотосинтезу виділя­ють кисень, необхідний для дихання тварин, а в результаті ди­хання тварин в атмосферу надходить вуглекислий газ, потрібний рослинам для фотосинтезу.

 Біотоп - відносно однорідний за абіотичними факторами середовища прос­тір в межах водної, наземної, підземної частини біосфери, який займає один біоценоз (біотоп разом з біоценозом складає біогео­ценоз).

 Біоценоз - історично складена сукупність організмів, що населяють ділян­ку суші або водойми з більш-менш однотипними умовами існуван­ня. Біоценоз по систематичних ознаках поділяється на фітоценоз зооценоз і  мікробіоценоз. Термін Б. запропонував в   1877 р. німе­цький гідробіолог Мебіус  (1825—1908).

 Вид - сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю морфофізіологічних і біохімічних особливостей, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають певний ареал.

 Гетеротроф - організм, який живиться тільки органічними речовинами, що синтезують інші види. До Г. належать всі тварини, рослини-паразити, гриби, більшість мікроорганізмів, а  також людина.Терміни з екології. Частина 2

Гігрофіл - наземні тварини, пристосовані до життя в умовах високої вологості  (мокриці, дощові черв'яки, молюски, жаби).

 Гігрофіт - наземні рослини, пристосовані до життя в умовах високої вологості,  переважно в вологих лісах (папороті), на болотах, на берегах водойм (калюжниця болотяна, мітлиця повзуча).

 Гідатофіт - водні рослини цілком або більшою своєю частиною занурені у воду  (ряска, елодея, латаття).

 Гідросфера - водна оболонка Землі: сукупність океанів, морів, озер, ставків, водосховищ, річок, струмків, боліт.

 Гідрофіти - водні рослини, занурені в воду тільки нижньою частиною (стріло­лист, частуха).

 Екологія - наука про відношення організмів і їх угруповань між собою і з навколишнім середовищем. Термін «екологія» запровадив ні­мецький учений Геккель у 1866 р.

 Екосистема (екологічна система) - біологічна система, що являє собою функціональну єдність угруповання організмів і навколишнього середовища. Термін Е. запропонував англійський геоботанік А. Тенслі в 1935 році.

 Заказник - частина території або акваторії, в межах якої постійно або тимчасово заборонені окремі форми господарської діяльності для забезпечення охорони певних видів живих особин.

 Заповідник - територія (акваторія), яка особливо охо­роняється і повністю виключена з будь-якої господарської діяль­ності (в т. ч. відвідування людьми) з метою збереження етало­нів природи.

 Зооценоз - сукупність взаємозв'язаних і взаємозалежних видів тварин, які заселяють певний біотоп.

 Консумент - організм, який живиться готовими органічними речовинами, створеними фотосинтезуючими або хемосинтезуючими видами (продуцентами). Це всі тварини, людина, частина мікроорганізмів, паразитичні і ко­махоїдні рослини. Розрізняють консументи першого порядку, які живляться рослинною їжею, і консументи другого (третього порядку), які живляться тваринною їжею.

 Кріофіл - організм, здатний жити при відносно низьких температурах.

 Ксерофіл - організм, пристосований до життя в сухій місцевості, тобто в умо­вах дефіциту вологи (наприклад; верблюди, черепахи, тушканчи­ки, земляні зайці, курдючні вівці).

 Ксерофіт - рослини засушливих місцевостей, поширені в степах, напівпусте­лях, пустелях (наприклад, ковила, астрагали, верблюжа колюч­ка, шалфей).

 Піраміда екологічна - графічно зображення співвід­ношення між продуцентами, консументами і редуцентами в еко­системі, яке виражається в одиницях маси (піраміда біомас), в числі особин (піраміда чисел Елтона) або заключеної в особинах енергії (піраміда енергії).

 Популяція - сукупність особин одного виду, які мають спільний (однаковий) генофонд і і населяють певний ареал.

 Продуцент - організм-автотроф, який продукує органічні речовини з неорганічних. П. є першою лапкою харчового ланцюга і екологіч­ної піраміди.

 Редуцент - організм (в основному бактерії і гриби), який в процесі життєдіяльності пере­творює органічні залишки в неорганічні речовини. Р. - заключна ланка харчового ланцюга і екологічної піраміди.

 Синекологія - розділ екології, який вивчає біотичні угруповання і їх взаємовідносини з навколишнім середовищем.

 Смог - густий туман, який складається з пилу і шкідливих газів.

 Стенобіонт - організм, який може жити лише в певних умовах середовища, при дуже незначному коливанні його факторів (температури, волого­сті, солоності тощо). Наприклад, форель може жити лише у во­доймах з дуже швидкою течією і холодною, багатою на кисень водою.

 Термофіл - організм, який живе при високих температурах середовища (у га­рячих джерелах, шарах ґрунту, що дуже нагріваються). Наприк­лад, синьо-зелені водорості, бактерії.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гаврилюк Людмила
  гарна інтерактивна вправа. дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
975
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку