Завдання ДПА з фізики в 11 класі

Про матеріал

Матеріал для проведення письмового екзамену з фізики у 11 класі, або для узагальнюючого уроку з курсу фізики. Завдання складаються з 10 варіантів.

В кожному варіанті 17 завдань: 8 тестових завдань першого рівня, 4 завдання 2 рівня; 4 завдання 3 рівня та 1 задача високого рівня.

Перегляд файлу

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯЗ ФІЗИКИ

 

ВАРІАНТ 1

1.1. Переміщенням тіла називають…

A) відстань, яку проходить тіло за весь час руху; Б) напрямлений відрізок, що сполучає початкове й кінцеве положення тіла;B) уявну лінію, у кожній точці якої послідовно перебуває тіло під час свого руху ;Г) довжину лінії, що сполучає початкове й кінцеве положення тіла.

1.2. Який процес пов’язаний з явищем дифузії?

 A) утворення сніжинок; Б) утворення хвиль на воді;

B) плавлення льоду;Г) поширення пахощів.

 

1.3. Укажіть правильне продовження речення: Електростатичне поле створюють заряди, які у вибраній системі відліку... A) рухомі;Б) нерухомі;

В) рухаються з прискоренням;Г) обертаються.

 

 1.4. Легке дротяне кільце підвішене на нитці. Під час наближення до кільця південного полюса магніту воно  A) буде відштовхуватися від магніту;Б) буде притягуватися до магніту;В) буде нерухоме;Г) буде спочатку відштовхуватися, а потім притягуватися до магніту.

1.5. Опір напівпровідників: А) зростає із підвищенням температури;
Б) зменшується під дією світла; В) зменшується під дією температури і під дією світла;Г) не залежить від температури.

 

1.6. Укажіть правильне продовження речення: Анізотропією кристалів називають залежність фізичних властивостей від... A) напряму в кристалі; Б) густини твердого тіла;B) маси кристала;Г) виду кристалічної ґратки.

1.7. Лінійчастий спектр випромінює речовина у…

 A) газоподібному молекулярному стані;  Б) газоподібному атомарному стані; В) твердому стані;Г) будь-якому агрегатному стані.

 

1.8. Укажіть, яке з названих нижче явищ, характерних для електромагнітних хвиль, не є загальною властивістю хвиль будь-якої прроди.

 A) поляризація; Б) заломлення) дифракція) інтерференція.

 

2.1. Яка речовина утвориться при α-розпаді 90Th232?

А) Полоній, Б) Уран, В) Радій,  Г) Талій.

 

2.2. Температура нагрівника ідеальної теплової машини становить 157 о С, а температура холодильника 28 о С. Визначте корисну роботу, виконану тепловою машиною, якщо кількість теплоти, що надійшла від нагрівника, становить 40 МДж. A) 12,0 кДж Б) 12,0 МДж В) 33 МДж Г) 28,5 МДж

2.3.  Яке з наведених значень фізичних сталих відповідає сталій Авогадро?

А)  1,38.10-23 моль-1   Б)  8,31моль-1  В) 6,02.1023 моль-1  Г) 6.1023 моль

 

2.4. М’яч масою 0,8 кг піднімається з дна озера з прискоренням 2 м/с2 .

При цьому сила Архімеда, що діє на м’яч, становить

A) 1,6 Н;  Б) 2,8 Н; В) 8 Н; Г) 9,6 Н.

 

3.1. При нагріванні газу в закритій посудині від 27 °С до 87 °С його тиск збільшився на 0,8 МПа. Знайдіть початковий тиск газу.

 3.2. Через поперечний переріз спіралі нагрівального приладу щосекунди проходить 0,5·1019 електронів провідності. Визначте потужність нагрівального приладу, якщо його ввімкнено в мережу напругою 220 В.

мама3.3. У коливальному контурі, що складається з котушки індуктивністю 2 Гн та конденсатора ємністю 1,5 мкФ, максимальне значення заряду на пластинах 2 мкКл. Визначте значення сили струму в контурі в той момент, коли заряд на пластинах конденсатора досягне значення 1 мкКл.

4.1. Вантаж масою m =0,5 кг з'єднаний пружною мотузкою, перекинутою  через блок, з вантажом  масою  M =0,1 кг. З яким прискоренням рухається система грузів?  Висота похилої площини 60 см, довжина1 м. Чому дорівнює сила тертя, якщо коефіціент тертя μ=0,25?

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ З ФІЗИКИ

 

ВАРІАНТ 2

1.1. Автомобіль, що рухається горизонтальною дорогою, здійснює екстрене гальмування. Укажіть, які перетворення енергії при цьому відбуваються.

 A) потенціальна енергія перетворюється в кінетичну; Б) кінетична енергія перетворюється в потенціальну;В) потенціальна енергія перетворюється у внутрішню;Г) кінетична енергія перетворюється у внутрішню.

 

 1.2. Як називається електризація тіл під дією електричного поля?

A) електризація тертям;Б) термоелектронна емісія;    В) електростатична індукція;Г) фотоефект.

 

 1.3. Укажіть твердження, яке є правильним продовженням речення: Найкращі теплоізоляційні властивості має

A) газ;Б) вакуум;В) рідина;Г) тверде тіло.

 

1.4. Мідне кільце, яке знаходиться в магнітному полі, повертається з положення, коли його площина паралельна лініям магнітної індукції, у положення, перпендикулярне до них. Модуль магнітного потоку при цьому A) збільшується;Б) зменшується;В) не змінюється;Г) дорівнює нулю.

1.5. Світло від двох когерентних однофазних точкових монохроматичних джерел дістається точки 1 екрана з різницею ходу , а точки 2 екрана — з різницею ходу . Порівняйте освітленість у точках 1 і 2. A) освітленість у точках 1 і 2 однакова і відмінна від нуля;Б) освітленість у точках 1 і 2 однакова і дорівнює нулю; В) освітленість неоднакова, оскільки є більшою в точці 1;Г) освітленість  неоднакова, оскільки є більшою в точці 2.

 1.6. Максимальне відхилення тіла, що коливається, від положення рівноваги називаютьA) зміщенням;Б) амплітудою;В) фазою  коливань; Г)резонансом.

1.7. Укажіть процес, зображений на графіку:

 

C:\Users\фокс\Documents\р6.PNGА) ізотермічне розширення;

Б) ізобарне охолодження;

В) ізобарне нагрівання;

Г) адіабатне розширення.

1.8.Укажіть твердження, яке є правильним продовженням речення:

 Електрорушійна сила — це фізична величина, яка характеризує роботу...

  1. електричного поля з переміщення електричних зарядів;

Б) кулонівських сил з переміщення електричних зарядів;

В) сторонніх сил у джерелі електричного струму;

Г) сил пружності з переміщення електричних зарядів.

 

2.1. Джерело звуку, що знаходиться на відстані 850 м від людини, випро-мінює звукові хвилі довжиною20 см. Частота коливань становить 1700 Гц. Після вмикання звукового сигналу людина почує звук через

 A) 1,5 с) 2,5 с) 5 с) 10 с.

 

2.2. До лівого плеча важеля завдовжки 10 см прикладено вертикально вниз силу 45 Н. До правого плеча прикладено вертикальну силу 5 Н. Важіль буде знаходитисяв рівновазі, якщо довжина правого плеча становить…

А) 50 см; Б) 60 см;В) 90 см; Г) 100 см.

 2.3. N однакових резисторів з’єднано послідовно. У скільки разів змі- ниться загальний опір кола, якщо резистори з’єднати паралельно?                                           А) 1/N2Б) 1/NВ) NГ) N2

 2.4. Автомобіль масою 500 кг, що знаходиться в стані спокою, розганяється і за 5 с досягає швидкості 10 м/с. Визначте рівнодійну всіх сил, що діють на автомобіль під час розгону. A) 0,5 кНБ) 1 кН В) 2 кН Г) 4 кН

3.1. Обчисліть загальний опір кола, якщо всі опори мають по 2 Ом.

http://shkola.ostriv.in.ua/images/publications/4/10401/content/f4.jpg

3.2. Повітряна бульбашка об’ємом 1 см3 піднімається з дна озера зі сталою швидкістю. Визначте силу опору води. Вважайте, що густина води дорівнює 1000 кг/м3 .

 3.3. Визначте числове значення першої космічної швидкості для планети, маса якої становить 0,11 маси Землі, а радіус — 0,53 земного.

4.1. Лінза дає дійсне зображення предмета, збільшене в 3 рази. Яким буде збільшення предмета, якщо замість лінзи поставити іншу з оптичною силою, більшою у 2 рази?

ДЕРЖАВНА  ПІДСУМКОВА  АТЕСТАЦІЯ З ФІЗИКИ

 

ВАРІАНТ 3

1.1. Прилад, за допомогою якого можна вимірювати силу, називають…

А) амперметром Б) барометром В) гігрометром Г) динамометром.

 

1.2. Газ отримав 500 Дж теплоти, і його внутрішня енергія збільшилася на 350 Дж. Яку роботу виконав газ?

 А) 500 Дж; Б) 850 Дж;  В) 150 Дж; Г) 350 Дж.

 

1.3. Основними носіями зарядів у газах є …

А) електрони; Б) іони ; В)електрони та йони; Г) дірки і електрони.

 

1.4. Використання нерухомого блока дає змогу…

A) змінити напрям прикладеної сили;

Б) отримати виграш у роботі;

В) отримати виграш у силі;

Г) змінити напрям прикладеної сили та отримати виграш у роботі.

 

1.5. Укажіть назву величини, що характеризує швидкість перенесення електричного заряду через поперечний переріз провідника.

A) робота струму;

Б) електрорушійна сила;

В) сила струму;

Г) потужність струму.

 

1.6. Який вчений зробив відкриття дії електричного струму на магнітну стрілку ?А) Ерстед; Б) Ампер; В) Фарадей; Г) Гілберт.

 

1.7. Укажіть параметри електромагнітної хвилі, які змінюються під час переходу хвилі з повітря в скло.

A) швидкість та довжина;Б) частота і швидкість;

В) довжина і частота; Г) амплітуда і частота .

 

1.8. Які частинки спричиняють поділ ядер урану?

A) електрони

Б) протони

В) нейтрони

Г) альфа-частинки

 

 

2.1. Джерело звуку, що знаходиться на відстані 850 м від людини, ви про-мінює звукові хвилі довжиною 20 см. Частота коливань становить 1700 Гц. Після вмикання звукового сигналу людина почує звук через…

A) 1,5 с) 2,5 с) 5 с) 10 с.

 

2.2. Зміна заряду конденсатора в коливальному контурі здійснюєтьсяза законом q = 10–5cos(50,24 106)t . Визначте максимальний заряд конденсатора та частоту електромагнітних коливань у контурі.

A) 10 мкКл, 50 МГц;

Б) 10 мкКл, 8 МГц;

В) 10 нКл, 8 мГц ;

Г) 8 мкКл,10 МГц

 

2.3. Який об’єм займає 2 молі речовини в газоподібному стані за темпе ратури 400 К та тиску 400 кПа?

А) 8,31 л; Б) 8,31 м3;В) 16,62 м3;Г) 16,62 л.

 

2.4. На який кут потрібно повернути дзеркало, щоб кут між падаючим та відбитим променями збільшився на α?

A) на α;  Б) на α/2) на –α) на 180о

 

3.1. Поверхню літію опромінюють світлом частотою 1015 Гц.

Визначте максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, якщо робота виходу електронів з літію 2,4 еВ.

 

3.2. Два точкових тіла, що мають однакові за модулем від’ємні заряди, відштовхуються в повітрі із силою 0,9 Н. Визначте кількість надлишкових електронів на кожному тілі, якщо відстань між тілами 8 см.

 

 3.3. Катер, що має швидкість 90 км/год, проходить від корми до носа пароплава і назад за 37,5 с. Визначте швидкість пароплава (у м/с), якщо його довжина 300 м. Течія відсутня.

 

 4.1. Напруга на ділянці кола, яка містить два резистори з опорами 2 Ом та3 Ом, дорівнює 12 В. Знайдіть силу струму, яка протікає по кожному резистору та кількість теплоти, що виділяється за 10 хв при їх паралельному з'єднанні.   

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА  ПІДСУМКОВА  АТЕСТАЦІЯ З ФІЗИКИ

 

 

ВАРІАНТ 4

 

1.1. Укажіть правильне продовження речення: Відштовхування двох нерухомих однойменно заряджених частинок відбувається за допомогою

A) магнітних сил; Б) електростатичних сил;

В) гравітаційних сил;Г) ядерних сил.

 

1.2. Механічні коливання тіла вважаються гармонічними, якщо…

A) координата тіла змінюється за законом синуса;

Б) вони відбуваються під дією лише внутрішніх сил системи;

В) вони відбуваються за наявності зовнішніх сил;

Г) амплітуда коливань не змінюється із часом.

 

1.3. Тиск рідини в системі міського водопостачання вимірюється за допо-

могою  A) термометра; Б) психрометра;В) манометра;Г) барометра.

 

1.4. Тіло рівномірно рухається по колу. Під час руху швидкість тіла…

A) змінюється за напрямом та значенням;

Б) змінюється лише за напрямом;

В) змінюється лише за значенням;

Г) не змінюється за напрямом та значенням.

 

1.5.  Сила, діюча на тіло масою5 кг, дорівнює 10 Н. Яким буде прискорення тіла?А) 50 м/с2Б)  2 м/с2В)  0,5 м/с2   Г) 0,2 м/с2

 

1.6. В адіабатному процесі газ виконав роботу 50 Дж. Як змінилася його

внутрішня енергія?A) не змінилася;Б) зменшилася на 50 Дж;

В) збільшилася на 50 Дж;Г) збільшилася на 100 Дж.

 

1.7. Визначте силу струму в колі, якщо ЕРС джерела 8 В, зовнішній опір

кола 3 Ом, внутрішній опір 1 Ом.

А) 32 А ;Б) 25 А; В) 2 А;  Г) 0,5 А.

 

1.8.Електроскоп заряджений позитивним зарядом. Як зміниться кут розходження позитивно заряджених пелюстків електроскопа, якщо до нього доторкнутися позитивно зарядженою кулькою ?

А) збільшиться; Б) зменшиться;В) не зміниться; Г) стане 1800.

 

 

2.1. Тіло здійснює гармонічні коливання, за яких амплітуда повертаючої

сили дорівнює 1,5 мН. Визначте, скільки разів за один період зна-

чення повертаючої сили дорівнює 1 мН.

  1. 1 раз; Б) 2 рази; В) 4 рази; Г) 8 разів.

 

2.2. Від краплини води із зарядом +q відділили краплину з електричним зарядом –q. Яким став заряд краплини? А) +2q; Б) +q; В) –q; Г) –2q.

 

2.3. Укажіть правильне продовження речення: Енергія фотона...

A) червоного світла більша, ніж зеленого; Б) фіолетового світла менша, ніж жовтого;В) ультрафіолетового світла більша, ніж синього;

Г) інфрачервоного світла більша, ніж зеленого.

 

2.4. Яку кількість теплоти потрібно надати гелію масою 200 г під час ізобарного нагрівання на 88 К?

A) 91 410 Дж; Б) 54 846 Дж; В) 84 642 Дж; Г) 36 564 Дж.

 

3.1. В ідеальному коливальному контурі амплітуда коливань сили струмув котушці індуктивності становить 5 мА, а амплітуда напруги на

конденсаторі — 2 В. У деякий момент часу напруга на конденсаторі

становила 1,2 В. Визначте силу струму в цей момент часу.

 

3.2. Довга, відкрита з обох кінців тонкостінна капілярна трубка, радіус

якої 1 мм, розташована вертикально. Визначте максимально можливу висоту водяного стовпчика, який може утриматися в трубці.Вважати, що коефіцієнт поверхневого натягу води становить 73 мН/м.  Густина води 1000 кг/м3.

 

3.3. В однорідному магнітному полі міститься провідник з довжиною

активної частини 40 см. Індукція магнітного поля становить 15 Тл.

Визначте роботу, яку виконує магнітне поле під час проходження по

провіднику електричного струму 2 А, якщо переміщення провідника

під дією магнітного поля становить 10 см.

 

4.1.Три резистора  R1=5 Ом, R2=10 Ом и R3=6 Ом з'єднані за схемою. Розрахувати загальний опір, розподіл сили струму та напруги на кожному резисторі.

схема%201

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯЗ ФІЗИКИ

 

ВАРІАНТ 5

1.1. Укажіть правильне твердження, що виконується при паралельному

з’єднанні споживачів на ділянці кола.

A) напруга на ділянці кола дорівнює сумі напруг на окремих розгалуженнях,

а сила струму в усіх розгалуженнях однакова;

Б) напруга на ділянці кола і напруги на окремих розгалуженняходнакові,

 струми в усіх розгалуженнях однакові;

В) напруга на ділянці кола і напруги на окремих розгалуженняходнакові,

а струм до розгалуження дорівнює сумі струмів в окремих розгалуженнях;

Г) напруга на ділянці кола дорівнює сумі напруг на окремих розгалуженнях,

 а струм до розгалуження дорівнює сумі струмів вокремих розгалуженнях.

 

1.2. Частотою рівномірного руху по колу називають…

A) кількість обертів за одиницю часу; Б) кількість обертівза весь час руху;

В) кількість обертів за 2π с; Г) кількість обертів за π с.

 

1.3. Який вчений досліджував магнітне поле за допомогою магнітної стрілки?

А) Ерстед; Б) Ампер; В) Фарадей; Г) Гілберт.

 

1.4. Паралельні промені, які падають на лінзу, завжди перетинаються в

точці, що знаходиться…

A) в оптичному центрі; Б) у фокусі; В) у фокальній площині;

Г) у подвійному фокусі

1.5. Яка речовина утвориться при α-розпаді 83Ві209?

А) Полоній, Б) Уран, В) Радій,Г) Талій.

 

1.6. Яка з формул демонструє закон всемирного тяготения?

А)      Б)        В)Г)g

 

1.7. Укажіть, від чого залежить швидкість фотона у вакуумі.

A) від маси фотона;  Б) від енергії фотона;  В) від довжини хвилі фотона;

 Г) не залежить ні від яких характеристик фотона.

 

 1.8.Після дощу на небі можна спостерігати веселку. Це світлове явище…

 А) дисперсія світла; Б) дифракція світла; В) інтерференція; Г) поляризація.

 

2.1. Яку кількість теплоти потрібно надати одноатомному ідеальному газу, щоб він ізобарно розширився при тиску 1 МПа, збільшивши свій об’єм від 13 до 15 л? А) 5 кДж;  Б) 10 кДж ; В) 5 МДж;  Г) 7,5 МДж.

 

2.2. Власна частота електромагнітних коливань уконтурі 5,3 кГц.

 Визначте індуктивність котушки, якщо ємність конденсатора 6 мкФ.

А) 0,15 мГн;  Б) 0,15 Гн;  В) 0,015 Гн;  Г) 15 мГн.

 

2.3. Яка кількість речовини міститься в газі, якщо за температури 207 °С і тиску 200 кПа його об’єм дорівнює 80 л?

A) 4 молі;  Б) 6 молів;  В) 2 молі;  Г) 2,5 моля.

2.4. Знайдіть роботу виходу електронів з металу, якщо під дією фотонів з енергією 6,4·10–19 Дж з поверхні металу вилітають електрони з кінетичною енергією 1,5 еВ.

A) 2,5 еВ;  Б) 4 еВ ;   В) 6 еВ ;   Г) 5,5 еВ .

 

3.1. Скляна порожниста куля масою 5 кг плаває у воді, занурившись наполовину. Визначте об’єм внутрішньої порожнини кулі.

 Густина води 1000 кг/м3, густина скла 2500 кг/м3.

3.2. Важок, підвішений до нитки, рівномірно обертається у вертикальній пло-щині так, що сила натягу нитки у верхній точці траєкторії дорівнює нулю. Визначте лінійну швидкість руху, якщо довжина нитки становить 90 см.

3.3. Обчисліть загальний опір кола, якщо всі опори по 2 Ом.

 

http://shkola.ostriv.in.ua/images/publications/4/10401/content/f6.jpg

4.1. Заряд  +2·10-7 Кл знаходиться на відстані 2 м від заряду -4·10-7 Кл. Посередині між ними помістили третій заряд +1·10-7 Кл.

У скільки разів електрична сила з боку першого заряду менша ніж з боку другого заряду на третій заряд ?   Зробити пояснювальний малюнок.

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯЗ ФІЗИКИ

 

 

ВАРІАНТ 6

1.1. Вага тіла — це…A) міра взаємодії тіл;    Б) міра інертності тіла;

В) сила, з якою Земля притягує до себе тіло;  Г) сила, з якою тіло діє на опору або підвіс унаслідок притягання доЗемлі.

 

1.2. У якому середовищі здійснюється перенесення речовини під час про-

ходження струму?A) у металлах;   Б) в електролітах;

 В) у напівпровідниках;  Г) у будь-якому середовищі.

 

1.3. За допомогою яких пристроїв на АЕС контролюють поглинуту дозу радіації ?А) дозиметр,Б) теплоносій, В) графітові стрижні, Г) іонізаційна камера.

1.4. Оптична сила лінзи становить 5 дптр. Це означає, що…

A) лінза є збиральною з фокусною відстанню 2 м;

Б) лінза є збиральною з фокусною відстанню 20 см;

В) лінза є розсіювальною з фокусною відстанню 2 м;

Г) лінза є розсіювальною з фокусною відстанню 20 см.

 

1.5. Який процес відбудеться з повітрям у металевому балоні, якщо цей

балон помістити в морозильну камеру?

A) ізобарне охолодження;  Б) ізохорне охолодження;

В) ізотермічне стискання;  Г) адіабатне охолодження.

 

1.6. Відповідно до теорії Максвелла заряджена частинка випромінює

електромагнітні хвилі…A) тільки під час рівномірного руху по колу;

 Б) тільки під час рівномірного руху по прямій в інерціальній системі відліку;

B) тільки під час гармонічних коливань;

 Г) під час будь-якого прискореного руху.

 

1.7. У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора при змен-

шенні відстані між його пластинами у 2 рази?

A) зменшиться в 4 рази;     Б) зменшиться у 2 рази;

В) збільшиться у 2 рази;     Г) збільшиться в 4 рази.

 

1.8. Момент сили — це

А) відстань від осі обертання до лінії дії сили;  Б) добуток сили на час її дії) добуток сили на її плече) час, упродовж якого діє сила

2.1. Тіло кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 12 м/с.            Визначте максимальну висоту, на яку піднімається тіло.

А) 1,2 м   Б) 6 м   В) 7,2 м   Г) 14,4 м

 

2.2. Дві ракети рухаються назустріч уздовж однієї прямої зі швидкостями, модулі яких відповідно дорівнюють 0,6c (c — швидкість світла) та 0,4c. Визначте швидкість наближення ракет у системі відліку, пов’язаній з однією з них. А) 0 Б) 0,81с В) с Г) 1,2с

 

2.3. Визначте, скільки відсотків від початкової кількості радіоактивних атомів розпадеться за час, що дорівнює двом періодам піврозпаду. 

А) 100 %   Б) 75 %   В) 50 %   Г) 25 %

 

2.4. За допомогою нерухомого блока вантаж масою 40 кг рівномірно під- німають на висоту 10 м. Яку роботу виконує робітник, якщо ККД блока 80 %? А) 2,5 кДж Б) 3,2 кДж В) 4 кДж Г) 5 кДж

 

3.1. Промінь світла потрапляє з повітря у воду. Кут падіння на межу

розділу середовищ становить 60°. Визначте кут між відбитим та за-

ломленим променями. Показник заломлення води 1,33.

 

3.2. Визначте запас міцності, який забезпечено на локомотиві в причіп- ному пристрої, якщо його поперечний переріз має площу 10–2 м2 , а межа міцності 5·107 Па, сила тяги локомотива 75 кН.

 

3.3. Визначте діапазон хвиль, у якому може працювати приймач, якщо ємність конденсатора в його коливальному контурі може змінюватися від 50 до 500 пФ, а індуктивність котушки стала і дорівнює 2 мкГн.

 

4.1. На тонкій шовковій нитці висить кулька масою 0,6 г, що має електричний заряд 12 нКл. Знизу, по лінії підвісу, до цієї кульки підносять іншу, що має від’ємний заряд –3 нКл. При якій відстані між кульками нитка розірветься, якщо нитка витримує максимальний натяг 10 мН?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯЗ ФІЗИКИ

 

 

 

ВАРІАНТ 7

 

1.1. Відстань між пластинами плоского конденсатора зменшили в 2 рази.

Як змінилася ємність конденсатора?

А) зменшилася в 2 рази;     Б) збільшилася в 2 рази;

 В) збільшилася в 4 рази;    Г) зменшилася в 4 рази.

 

1.2. Температура повітря становить 35 °С. Укажіть відповідне значення цієї температури в СІ. А) 35 К Б) 235 К В) 308 К Г) 335 К

 

 1.3. Промінь світла падає на плоске дзеркало. Кут відбивання становить 12°. Кут між падаючим променем та дзеркалом…

 А) 12° Б) 102° В) 24° Г) 78°

 

 1.4. Який вчений зробив відкриття дії електричного струму на магнітну стрілку ?А) Ерстед; Б) Ампер; В) Вольт; Г) Кулон.

 

1.5. Укажіть, у якого з випромінювань фотони мають найбільшу енергію.

A) у синього; Б) у жовтого; В) у червонного; Г) у зеленого.

 

1.6. Тиск, який чинить сила 1Н, діючи на поверхню площею 1 м2, названо:

А)  ньютоном) паскалем) кілограмом ;  Г)джоулем.

 

1.7. Укажіть назву фізичної величини, яка характеризує магнітні властивості речовини.A) діелектрична проникність;   Б) магнітна індукція;

В) магнітний потік;  Г) магнітна проникність.

 

1.8. П'ять однакових резисторів по 10 Ом з'єднані послідовно.

Визначте загальний опір з'єднання:

А) 10 Ом;   Б) 2 Ом;   В) 50 Ом;   Г) 5 Ом.

 

C:\Users\фокс\Documents\р6.PNG2.1. На графіку показано перехід газу з одного стану в інший. Яку назву має цей процес?

А) ізотермічне розширення

Б) ізобарне охолодження

В) ізобарне нагрівання.

Г) ізохорне розширення

 

 

 

2.2. α-промені являють собою:

А) електромагнітну хвилю,Б) потік нейтронів,
В) потік електронів,Г) потік ядер Гелію.

 

2.3. Визначте період електромагнітних коливань в контурі радіопередавача, якщо довжина хвилі його випромінювання  6 см.

А) 18·10–10 с Б) 2·10–10 с В) 18·10–6 с Г) 2·10–8 с

 

2.4. Визначте кількість молекул у 220 г вуглекислого газу.

 Сталу Авогадро вважати рівною 6,02·1023 моль–1.

 A) 6,02·1021   Б) 3,01·1021   В) 3,01·1024   Г) 6,02·1023

 

3.1. Тіло кинули вертикально вгору, надавши йому початкової кінетич-

ної енергії 12 Дж. На максимальній висоті потенціальна енергія

тіла становила 9,5 Дж. Якою буде кінетична енергія тіла в момент

падіння на поверхню землі?

 

3.2. Під час електролізу водного розчину CuSO4 витрачено 200 кВт · год.

Визначте масу отриманої міді, якщо електроліз відбувся під напругою 6 В.

 

3.3. Визначте напругу на клемах джерела струму з ЕРС 2 В і внутрішнім

опором 0,6 Ом, замкненого нікеліновим дротом завдовжки 2,1 м та

поперечним перерізом 0,2 мм2. Питомий опір нікеліну0,42 Ом ∙ мм2/м.

 

4.1. Координата тягаря пружинного маятника змінюється за законом

х = 0,3 cos 120t.  Визначити амплітуду, період, частоту коливань, циклічну частоту та жорсткість пружини. Маса тягаря становить 5 кг.

 Скласти рівняння залежності швидкості коливного тіла від часу та побудувати графік цієї залежності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯЗ ФІЗИКИ

 

 

ВАРІАНТ 8

 

1.1. Укажіть параметри електромагнітної хвилі, які змінюються під час переходу хвилі з повітря в скло.

A) частота та довжина;Б)амплітуда і частота;

 В) довжина і швидкість; Г) частота і швидкість.

 

1.2. Плоске дзеркало дає зображення предмета…

A) дійсне, збільшене вдвічі;

Б) уявне, зменшене вдвічі;

В) дійсне, натурального розміру;

Г) уявне, натурального розміру.

 

1.3. Під час проходження електромагнітних хвиль у повітрі відбувається

коливання…A) молекул повітря;  Б) густини повітря;

В) напруженості електричного та індукції магнітного полів;

Г) концентрації кисню.

 

1.4. Назвіть пристрій, під час роботи якого можлива передача теплоти

від холодного тіла до більш нагрітого.

A) газова турбіна;  Б) двигун внутрішнього згоряння;

B) парова турбіна;  Г) холодильник

 

1.5. Абсолютну температуру ідеального газу в герметичному металевому балоні підвищили в 1,5 раза. Як змінився тиск газу?

 A) збільшився в 3 рази;    Б) не змінився ; 

В) збільшився в 1,5 раза;   Г) зменшився в 1,5 раза.

 

 1.6. Гравітаційне поле існує

A) лише навколо тіл, що мають електричний заряд;

Б) лише навколо заряджених тіл, що рухаються з прискоренням;

В) лише навколо провідника зі струмом;

Г) навколо будь-якого тіла.

 

1.7. Фізичну величину, що характеризує швидкість виконання механічної роботи, називають А) імпульсом; Б) потужністю; В) енергією; Г) силою.

 

1.8. Основними носіями зарядів у електролітах є …

А) електрони; Б) іони ; В)електрони та йони; Г) дірки і електрони.

 

2.1. У коло змінного струму ввімкнуто котушку індуктивністю 20 мГн та конденсатор ємністю 50 мкФ. За якої частоти змінного струму настане явище резонансу? А) 159 кГц Б) 159 Гц В) 0,159 Гц Г) 1,59 кГц

 

2.2. За допомогою нерухомого блока вантаж масою 40 кг рівномірно під- німають на висоту 10 м. Яку роботу виконує робітник, якщо ККД блока

80 %? А) 2,5 кДж Б) 3,2 кДж В) 4 кДж Г) 5 кДж

 

2.3. Яку кількість теплоти потрібно надати гелію масою 200 г під час ізобарного нагрівання на 88 К?

 A) 91 410 Дж    Б) 54 846 Дж   В) 84 642 Дж   Г) 36 564 Дж

 

2.4. Енергія кванта електромагнітного проміння дорівнює 4·10–19 Дж.

Яка довжина хвилі цього проміння?

А) 500 нм Б) 550 нм В) 600 нм Г) 700 нм

 

3.1.Нерухоме тіло масою 400 грамів під дією сили 8Н почало рухатись зі швидкістю 36 км/год. На яку відстань перемістилось тіло?

 

3.2. Два заряджені тіла, електричні заряди яких 6∙10–7Кл та –2·10–7 Кл, розміщені в гасі на відстані 0,4 м одне від одного. Визначте напруженість поля в точці, розташованій на середині прямої, що сполучає заряджені тіла. Діелектрична проникність гасу становить 2,1.

 

 3.3. Фокусна відстань збиральної лінзи становить 15 см. На якій відстані від лінзи розташовано предмет, якщо його дійсне зображення знаходиться на відстані 30 см від лінзи?

 

4.1. Під час поділу одного ядра Урану в атомному реакторі виділяється енергія 32·10-12 Дж. Скільки води можна нагріти від 0 0С до кипіння за рахунок виділення енергії від повного розпаду 2,38 г Урану?

 Маса електрона – 9,1·10-31кг, маса протона – 1,67·10-27кг, масса

 нейтрона – 1,67·10-27кг. Питома теплоємність води 4200 Дж/кг•0С.

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯЗ ФІЗИКИ

 

 

ВАРІАНТ 9

 

1.1. У фундаментах багатоповерхових будинків виникають деформації…

A) згину   Б) зсуву    В) кручення    Г) стиску

 

1.2. Архімедовою називають силу…

A) з якою Земля притягує занурене тіло

Б) з якою рідина або газ виштовхує занурене тіло

В) з якою занурене тіло діє на опору

Г) яка виникає внаслідок деформації зануреного тіла

 

1.3. Резонанс відбувається, якщо …A) відсутнє тертя;  

Б) збігається частота власних коливань із частотою зовнішньої сили; 

В) частота власних коливань не збігається із частотою зовнішньої сили;

Г) діє будь-яка зовнішня сила.

 

1.4. Виберіть правильне твердження, що стосується радіозв’язку.

A) для радіоелектронного зв’язку застосовують азбуку Морзе ;

Б) амплітудна модуляція — це зміни зі звуковою частотою амплітуди високочастотних електромагнітних коливань;

В) мікрофон служить для підсилення звукових коливань;

Г) основним елементом детектора є антена.

 

1.5. У ядрі атома хімічного елемента 8 протонів і 9 нейтронів.

 Назвіть цей елемент. A) ОксигенБ) Флюор  В) Гафній  Г) Хлор

 

1.6. Укажіть правильне продовження речення: Відштовхування двох нерухомих однойменно заряджених частинок відбувається за допомогою… A) магнітних сил;          Б) електростатичних сил;

В) гравітаційних сил;   Г) ядерних сил.

 

 1.7. Механічні коливання тіла вважаються гармонічними, якщо…

A) координата тіла змінюється за законом синуса

Б) вони відбуваються під дією лише внутрішніх сил системи

 В) вони відбуваються за наявності зовнішніх сил

 Г) амплітуда коливань не змінюється із часом

 

1.8. Тиск рідини в системі міського водопостачання вимірюється за допо- могою… A) термометра) психрометра) манометра) барометра.

2.1. Людина масою 80 кг, стоячи на легкому надувному плоту, відштов- хується від нерухомого човна масою 120 кг. При цьому човен набуває швидкості 0,6 м/с. Якої швидкості набуває пліт?

A) 0,3 м/с    Б) 0,4 м/с   В) 0,9 м/с    Г) 1,2 м/с

 

2.2. У 24 м3 повітря при 20 °С міститься 100 г водяної пари. Визначте відносну вологість повітря. Абсолютна вологість повітря при 20 °С

 становить 17,3 г/м3 .   А) 54 %    Б) 44 %    В) 34 % Г) 24 %

 

2.3.Визначте швидкість електрона, імпульс якого дорівнює імпульсу фотона з довжиною хвилі 400 нм.

A) 1,82 м/сБ) 1,82 см/с    В) 1,82 мм/сГ) 1,82 км/с

 

2.4. З рушниці вертикально вгору стріляють кулею, яка має швидкість 200 м/сек. Знайдіть відношення потенціальної енергії кулі до її кінетичної енергії на цій висоті.  A) 2;  Б) 3; В) 1/2; Г) 1/3.

 

3.1.Який поперечний переріз матиме мідний провідник, що має довжину 0,1км, на який подали напругу 6,8 В і по якому тече струм силою 2 А?

 

3.2. Під час нагрівання деякої маси одноатомного ідеального газу його тиск збільшився на 20 %, а об’єм зменшився на 25 %. Визначте, як при цьому змінилася внутрішня енергія газу.

 

3.3. Секундна стрілка годинника на 25 % довша за годинну. Обчисліть, у скільки разів відрізняються прискорення кінців цих стрілок.

 

4.1. Заряджений конденсатор ємністю 20 мкФ під’єднали до котушки з індуктивністю 450 мГн. Через який мінімальний час енергія магнітного поля котушки буде в 3 рази меншою від енергії електричного поля конденсатора?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯЗ ФІЗИКИ

 

 

ВАРІАНТ 10

1.1. Під час освітлення мильної плівки білим світлом спостерігаються різнокольорові смуги. Яке фізичне явище зумовлює появу цих смуг?

A) явище дифракції ;    Б) явище інтерференції;

В) явище дисперсії;       Г) явище поляризації.

 

1.2. Молекули ідеального газу мають…

A) лише кінетичну енергію хаотичного руху;

 Б) лише потенціальну енергію взаємодії ;

 В) і кінетичну і потенціальну енергію ;

 Г) не мають ніякої енергії.

 

 1.3. За якої умови можливий фотоефект?

A) довжина хвилі падаючого світла більша за червону межу фотоефекту;

 Б) частота хвилі падаючого світла менша від червоної межі фотоефекту;

 В) частота хвилі більша або дорівнює червоній межі фотоефекту;

 Г) фотоефект можливий за будь-яких умов.

 

1.4. Укажіть прізвище автора й рік відкриття явища радіоактивності.

 A) Альберт Ейнштейн (1905 р.)

Б) Фредерік Жоліо-Кюрі (1906 р.)

 В) Анрі Беккерель (1896 р.)

 Г) Ернест Резерфорд (1896 р.)

 

1.5. Тіло рівномірно рухається по колу. Під час руху швидкість тіла…

A) змінюється за напрямом та значенням

Б) змінюється лише за напрямом

В) змінюється лише за значенням

Г) не змінюється за напрямом та значенням

 

1.6. Порівняйте внутрішню енергію 1 кг води та 1 кг льоду за температури нуль °С. A) однаковаБ) більша у водиВ) більша в льоду  Г) дорівнює нулю

 

1.7. Як зміниться сила кулонівської взаємодії двох невеликих зарядже- них кульок при збільшенні заряду кожної в 2 рази, якщо відстань між ними не зміниться? A) збільшиться в 2 рази; Б) не зміниться;

В) збільшиться в 4 рази;  Г) зменшиться в 2 рази

 

1.8. Під час вимірювання ваги тіла, яке повністю занурене в рідину, учень збільшив глибину занурення в 4 рази. При цьому виштовхувальна сила, що діє на тіло… A) збільшилася в 4 рази;   Б) збільшилася у 2 рази;

В) зменшилася в 4 рази;    Г) не змінилася

 

2.1. Яка частка радіоактивних ядер розпадається за час, що дорівнює половині періоду піврозпаду елемента? А) 0,25 Б) 0,5 В) 0,29 Г) 0,33

 

2.2. Власна частота електромагнітних коливань у контурі 5,3 кГц.

Визначте індуктивність котушки, якщо ємність конденсатора 6 мкФ.

А) 0,15 мГн Б) 0,15 Гн В) 0,015 Гн Г) 15 мГн

 

2.3. Який об’єм займає 2 молі речовини в газоподібному стані за темпе- ратури 400 К та тиску 400 кПа?

А) 8,31 л Б) 8,31 м3В) 16,62 м3Г) 16,62 л

 

2.4.Резистори опорами R1 =120 Ом і R2 =180 Ом з’єднано паралельно. Потужність струму в першому резисторі становить 60 мВт.

Визначте потужність струму в другому резисторі.

A) 40 мВт    Б) 60 мВт   В) 90 мВт   Г) 150 мВТ

 

3.1.Рівняння коливального руху має вигляд х=0,2 соs4t.

Чому дорівнюють амплітуда , період  і частота коливань.

Запишіть рівняння залежності V(t).

 

3.2. Визначте ЕРС і внутрішній опір гальванічного елемента, якщо при зовнішньому опорі 2 Ом сила струму в колі становить 0,6 А, а при опорі 1 Ом сила струму стає 1 А.

 

3.3. Повітря закачують у балон насосом, який щосекунди засмоктує з атмосфери 4 л повітря та подає їх у балон, об’єм якого 40 л. Через який час тиск у балоні в 5 разів перевищить атмосферний? Тиск повітря в атмосфері та початковий тиск у балоні вважати 105 Па.

 

3.4. Криголам масою 6000т, що  рухається з вимкненим двигуном зі швидкістю 8м/с, наштовхується на нерухому крижину і надалі штовхає її попереду себе. Швидкість криголама при  цьому зменшилася до 3м/с. Визначити масу крижини. 

 

4.1. Нікелювання поверхні площею 24 см2 відбувається при силі струму

0,15 А. Скільки часу тривало нікелювання, якщо товщина шару нікелю        0,4 мм ? Якщо k= 3,04 · 10-7 кг/Кл,   ρ= 8900 кг/м3.

docx
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кірюхін М.М.)
Додано
12 квітня 2018
Переглядів
4348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку