Адаптивна фізкультура

Про матеріал
Матеріал для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами Програма з фізкультури (АФК) відноситься до програм обов’язкових предметів корекційного блоку Типових навчальних планів і є доповненням до програми з фізичної культури для цього типу навчальних закладів. На заняття за Типовим навчальним планом виділяється по 0,5 години на тиждень (18 годин на рік). Їх рекомендується проводити в другій половині дня не раніше як за 30 хв. до або після прийому їжі. Програма з АФК передбачає рішення оздоровчої, навчальної, виховної та корекційної задач. Оздоровча задача полягає у профілактиці захворювань серцево-судинної, дихальної систем та опорно-рухового апарату. До навчальних задач відносяться: засвоєння рухових навиків та вмінь, необхідних для нормальної життєдіяльності; формування системи елементарних знань про здоровий спосіб життя. Виховна задача полягає в формуванні фізичних та морально-вольових якостей особистості. Корекційна задача полягає в подоланні недоліків фізичного та психічного розвитку засобами фізичного виховання з корекційним спрямуванням.
Перегляд файлу

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Програма з фізкультури (АФК) відноситься до програм обов’язкових предметів корекційного блоку Типових навчальних планів і є доповненням до програми з фізичної культури для цього типу навчальних закладів. На заняття за Типовим навчальним планом виділяється по 0,5 години на тиждень (18 годин на рік). Їх рекомендується проводити в другій половині дня не раніше як за 30 хв. до або після прийому їжі.

Програма з АФК передбачає рішення оздоровчої, навчальної, виховної та корекційної задач.

Оздоровча задача полягає у профілактиці захворювань серцево-судинної, дихальної систем та опорно-рухового апарату.

До навчальних задач відносяться: засвоєння рухових навиків та вмінь, необхідних для нормальної життєдіяльності; формування системи елементарних знань про здоровий спосіб життя.

Виховна задача полягає в формуванні фізичних та морально-вольових якостей особистості.

Корекційна задача полягає в подоланні недоліків фізичного та психічного розвитку засобами фізичного виховання з корекційним спрямуванням.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих, виховних, корекційно-розвиткових  та лікувальних завдань:

- лікування захворювань, профілактика їх ускладнень і загострень;

- підвищення фізіологічної активності органів і систем організму школярів, ослаблених хворобою;

- зміцнення, охорона здоров’я та їх загартування;

- корекція найбільш поширених дефектів (порушення постави, ходи, слабкість м'язів черевного преса, тулуба, кінцівок);

- розвиток координаційних здібностей, рівень тренованості, способів виконання вправ (активно, за допомогою, пасивно);

- корекція і компенсація недоліків фізичного розвитку (порушення постави, плоскостопість, відставання в рості, в масі тіла, дисплазії і т. ін.);

- корекція порушень в рухах (порушення координації, орієнтування в просторі, точність в русі, рівноваги і т. ін.);

- усунення недоліків у розвитку рухових і інших якостей (сили, швидкості, спритності, витривалості, гнучкості, стрибучості і т. ін.);

- корекція та розвиток психомоторики;

- формування здорового способу життя та подальшої соціалізації.

 

 

 

 

 

 

Організація занять АФК

 

Основною формою занять з АФК є спеціальне заняття (процедура лікувальної гімнастики) тривалістю 35-45 хв. Зміст навчального матеріалу програми з АФК опрацьований таким чином, щоб забезпечити послідовність і наступність навчання рухам, систематичність збільшення навантажень, поступове покращення функціонального стану організму, фізичного розвитку та рівня здоров’я.

Заняття з АФК здійснюють лікувально-профілактичний вплив на вторинні порушення в організмі і опосередковано впливають на стан первинного дефекту.

Основна увага при розподілі на медичні групи (А, Б та В) надається учням, що потрапляють до спеціальної медичної групи, яка в свою чергу, поділяється на підгрупи Б та В, остання з яких і є групою АФК.

До підгрупи А відносяться діти, які не мають обмежень при заняттях фізичною культурою (займаються згідно програми з фізичного виховання), мають належний стан здоров’я, відповідний віку фізичний розвиток, достатній функціональний стан серцево-судинної, дихальної систем та опорно-рухового апарату, фізичну та психологічну підготовленість.

До підгрупи Б відносяться діти, що потребують обмеження фізичних навантажень при заняттях фізичною культурою (займаються згідно програми з фізичного виховання у зв’язку з недостатнім рівнем здоров’я, фізичного розвитку, функціонального стану серцево-судинної, дихальної систем та опорно-рухового апарату, фізичній або психологічній підготовленості.

До підгрупи В (підгрупи АФК) відносяться діти, що мають недостатній рівень здоров’я, не відповідний віковим нормативам фізичний розвиток, недостатній функціональний стан серцево-судинної, дихальної систем, наявні порушення опорно-рухового апарату (порушення постави та ступні), слабку фізичну підготовленість.

 

МЕТОДИКА ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

 

Дозування фізичних навантажень на заняттях з адаптивної фізичної культури  здійснюються шляхом використання наступних прийомів:

1. Вибором початкових положень лежачи, сидячи, стоячи, в русі, полегшених, ускладнених й ін.).

2. Вибором темпу рухів (повільний, нормальний, швидкий, прискорений, граничний).

3. Вибором тривалості частин уроку.

4. Вибором характеру вправ (за анатомічною локалізацією – прості, складні, полегшені, обтяжені, звичні, незвичні тощо).

5. Вибором характеру навантаження (принцип розсіяння або концентрації фізичного навантаження, його наростання або зниження, рівномірність або уривчастість тощо).

6. Вибором амплітуди рухів (мала, середня, велика).

7. Вибором ступеня напруження нервово-м’язової системи, яке досягається двома шляхами: волевими (вольовими) зусиллями і шляхом обтяжень (вагою власного тіла, введенням вправ з предметами, на снарядах, з опором, на координацію та ін.).

8. Вибором ритму (швидкий, середній, повільний).

9. Використанням емоційності, яка полегшує виконання вправ.

      10. Регуляцією співвідношення між спеціальними, загальнорозвивальними, дихальними вправами і паузами для відпочинку. (Спокійне глибоке дихання з подовженим видихом сприяє швидшій нормалізації серцевої діяльності).

11. Інтенсивністю навантаження.

 

 

Принципи визначення інтенсивності фізичних навантажень у підгрупі АФК

 

Педагог АФК має здійснювати контроль динаміки рівня фізичної підготовленості учнів у підгрупі АФК 2 рази на рік.

У першу декаду навчального року (з 1-10 вересня) проводиться медичний огляд учнів лікарем школи і спеціалістами психіатром та ортопедом, а також тестування рівня фізичної підготовленості та рухових здібностей учителем фізичної культури та інструктором АФК.

Результати обстеження та рекомендації щодо занять АФК заносяться у «Картку здоров’я» учня.

При застосуванні АФК необхідно враховувати специфічні особливості психічного й фізичного розвитку, дотримуватись загальноприйнятих дидактичних принципів:

- індивідуалізація в методиці й дозуванні фізичних вправ залежно від первинного дефекту й вторинних відхилень у розвитку;

- системність впливу із забезпеченням певного підбору вправ (з урахуванням стану зору й можливості використання залишкового зору) і послідовності їх застосування;

- регулярність впливу фізичних вправ забезпечує  розвиток у дітей із затримкою психічного розвитку функціональних можливостей  організму, набуття необхідного запасу уявлень про предмет, рух або вправу;

- тривалість застосування фізичних вправ. Корекція порушених функцій й основних систем організму можлива лише при тривалих й частих повтореннях фізичних вправ.

 

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ АФК

 

 1. Організаційна частина – 2-3 хв. (підрахунок ЧСС, завдання заняття).
 2. Підготовча (вступна) частина – 10-15 хв. (стройові, організуючі вправи, різновиди ходьби, комплекси загальнорозвивальних вправ, підрахунок ЧСС наприкінці частини).
 3. Основна частина – 15-20 хв. (фізичні вправи лікувальної, корекційної або адаптаційної спрямованості, що дозволяють вирішити завдання основної частини заняття, підрахунок ЧСС на висоті навантаження та наприкінці основної частини).
 4. Заключна частина – 10 хв. (вправи для покращення стану органу зору, дихальні вправи та вправи на розслаблення, підрахунок ЧСС наприкінці заняття та через 3 хв. відновлення).

 

Змістом організаційної частини заняття є організація, концентрація уваги.

Підготовча частина являє собою поступову підготовку організму до наступного навантаження. При цьому передбачаються  наступні завдання:

1) виховання свідомого ставлення до прийняття правильного положення тіла;

2) створення емоційного настрою до заняття;

3) помірний вплив на серцево-судинну й дихальну системи; помірна стимуляція обміну речовин;

4) прямий або непрямий вплив на  ті  недоліки,  які  переважають  в учня;

5) активізація роботи аналізаторів;

7) оптимальний вибір вихідного положення для основної частини уроку.

Мета основної частини – здійснення тренувального впливу на організм, розв’язання загальних і спеціальних завдань в процесі поступової зміни величини фізіологічного навантаження на організм. У цій частині уроку вирішуються наступні основні завдання:

1) засвоєння основних рухових умінь і навичок, передбачених програмою;

2) подолання недоліків фізичного розвитку на основі індивідуального й диференційованого підходу;

3) нормалізація постави;

4) навчання правильній постановці окремих частин тіла в положеннях стоячи, сидячи, лежачи; знайомство з типовими помилками; навчання самоконтролю й контролю за товаришами;

5) поліпшення координації рухів;

6) зміцнення м’язового корсету;

7) нормалізація роботи серцево-судинної й дихальної систем.

У заключній частині передбачається зниження фізіологічного навантаження, нормалізація діяльності серцево-судинної й дихальної систем, використання полегшених вихідних положень; зняття втоми, закріплення сформованих в основній частині уроку навичок, перехід до подальшого включення учнів у режим дня. Ці завдання виконуються шляхом виконання: вправ на увагу, на розслаблення, дихальних вправ, ритмічних й танцювальних, ходьби в повільному темпі, ігор малої інтенсивності.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА КАРТКА ЗДОРОВ’Я

 

Учен_____класу_____________________________________________________________

Висновок ПМПК __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відхилення у розвитку:_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

         Час проведеного

               обстеження

 

 

Показники фізичного розвитку

Вересень 20___ р.

Травень  20___ р.

Вересень 20___ р.

Травень  20___ р.

Вересень 20___ р.

Травень  20___ р.

Вересень 20___ р.

Травень  20___ р.

Зріст (см)

 

 

 

 

 

 

 

 

Вага (кг)

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс Кетле

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг грудної клітки (см)

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсія грудної клітки (см)

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамометрія кисті (кг) права

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамометрія кисті (кг) ліва

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЄЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧСС у стані спокою

 

 

 

 

 

 

 

 

АТ у стані спокою

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс Робінсона

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан постави та хребта

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс зводу ступні

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціональні тести:

 

 

 

 

 

 

 

 

Проба Штанге

 

 

 

 

 

 

 

 

Проба Генчі

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень фізичного здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники рухової підготовленості

Гнучкість (см)

 

 

 

 

 

 

 

 

Точність рухів (градуси)

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівновага (секунди)

 

 

 

 

 

 

 

 

Метання в ціль (очки)

 

 

 

 

 

 

 

 

Координація (кіл. раз)

 

 

 

 

 

 

 

 

Швидкісно-силові якості (с)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАНЯТЬ АФК:

 

 

200___ р.:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Результати корекційної роботи: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

200___ р.:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Результати корекційної роботи: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

200___ р.:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Результати корекційної роботи: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

200___ р.:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Результати корекційної роботи: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ

 

 •                   Вміти здійснювати самоконтроль та взаємоконтроль правильної постави при виконанні рухових дій під час гри; диференціювати відчуття положення тіла при стоянні, лежанні, в русі.
 •                   Зберігати правильну поставу при виконанні загально розвивальних вправ, спеціальних вправ під час ходьби, бігу, лазіння.
 •                   Вміти лазити по похилій гімнастичній лаві (кут 30º) по гімнастичній стіні боком, вгору, вниз, перелазити через перешкоди.
 •                   Вміти самостійно виконувати вправи для зміцнення м’язів черевного пресу та спини.
 •                   Вміти вставати та сідати «по-турецьки» без допомоги рук.
 •                   Вміти пересуватись по горизонтальній гімнастичній лаві, підтягуючись руками (вправа «крокодильчик»).
 •                   Вміти ходити із зупинками та поворотами, зі зміною напряму руху за командою вчителя.
 •                   Вміти тримати рівновагу на одній нозі.
 •                   Самостійно виконувати вправи для розвитку дрібної моторики.
 •                   Узгоджувати дихання з виконанням фізичних вправ.
 •                   Вміти довільно напружувати та розслабляти м’язи.
 •                   Вміти самостійно виконувати вправи для корекції та профілактики плоскостопості, масаж ступнів за допомогою тренажера.
 •                   Вміти повзати по похилій лаві з переходом на гімнастичну стінку.
 •                   Вміти виконувати рухи ногами у висі.
 •                   Вміти виконувати повороти на місці та в русі, співвідносити розташування предметів після виконаних поворотів.
 •                   Вміти ходити із заплющеними очима по коридору шириною 2 м, не виходячи за його межі

 

К-сть годин 


Зміст навчального матеріалу
 


Очікувані результати корекційно-розвивальної роботи

 

1

Теоретико-методичні знання
Поняття про режим дня.
Поняття про правильну поставу, її значення для людини.
Значення занять фізичними вправами для здоров’я.

Формування  потреб, мотивів, зацікавленості до  результату, позитивного ставлення до здоров'язбережувальної діяльності.
Розуміє значення правильної постави для здоров’я людини; володіє знаннями про основні положення рук, ніг та тулуба; дотримується правил безпеки на заняттях АФК.

 

2

Корекція і формування правильної постави.

Теоретичні відомості: закріплення знань про правильне положення тіла.

Практичні навички:

1) Самоконтроль за збереженням правильної постави при виконанні загальнорозвивальних і спеціальних вправ.

2) Вміння диференціювати відчуття правильних положень тіла лежачи, стоячи, в русі.

3) Збереження правильної постави виконання різних завдань.

4) Виконання завдань з вагою на голові (до 200 г).

5) Виконання вправ у положенні лежачи на животі, лежачи на спині, для зміцнення плечового поясу, ніг (комплекси вправ).

6) Виконання вправ на рівновагу.

Виконує: загальнорозвивальні вправи з гантелями (0,5 кг), гімнастичними палицями, м’ячами, вправи на укріплення м’язів спини і черевного пресу (повторення пройденого матеріалу), вправу «ластівка»; піднімається і опускається на носки поперемінно, робить перекати з п’яток на носки.

Відповідає на запитання щодо правильного положення тіла. Виконує комплекси вправ.

Вміє: приймати положення правильної постави в основній стійці з заплющеними очима і утримувати 5-10 с; дотримується правильного положення тіла в строю, у колоні.; приймає положення правильної постави після виконання підйому у стійку з в. п. лежачи на спині на підлозі, після раптової зупинки, після бігу; утримує правильну поставу під час лазіння по похилій гімнастичній лаві (кут 20-30º) з переходом на гімнастичну стінку; контролює власну поставу під час уроків та у позакласний час; утримує тулуб у положенні пригинаючись на 3-4 рахунки з в. п. лежачи на животі, вправи «ножиці», «брас», сісти «по-турецьки» і встати, тримає руки за головою; пересувається у висі на гімнастичній стінці; розходиться з партнером при пересуванні по гімнастичній лаві; утримуючи вантаж на голові присідає і опускається на коліна, переступає через озвучені м’ячі; ходить по гімнастичній лаві; лазить по гімнастичній стінці вгору-вниз-в бік; піднімається на носки та затримується на 20-25 с з заплющеними очима;

Формування: здатності до збереження рівноваги, орієнтування в просторі, сприяння розвитку функцій вестибулярного апарату. Подолання недоліків скутості рухів, малорухливості, невпевненості.

 

3

Корекція і профілактика плоскостопості

Практичні навички: закріплення вивченого матеріалу; ходьба по мішечках з піском, слідових доріжках, по набивних м’ячах, на носках по похилій гімнастичній лаві; вправи для ступнів з двома тенісними м’ячами (один під кожну ногу) чи голчатими м’ячами. Вивчення комплексів вправ.

Вміє: подолати смугу перешкод з ходьбою по мішечках з піском, слідових доріжках, по набивних м’ячах, на носках по похилій гімнастичній лаві з переходом на гімнастичну стінку з наступним пересування по ній боком. Виконання комплексу вправ.

Виконує: вправи з двома тенісними або голчатими м’ячами; поворот стоп до середини, притискання м’ячів один до одного, катання м’ячів по колу, вперед назад, досередини-назовні.

Формування: темпу і ритму рухів, вміння керувати власним тілом, виховання координаційних здібностей. Корекція координаційних здібностей, порушень функцій вестибулярного апарату.

 

4

Корекція стану кардіореспіраторної системи

Практичні навички:

1) Способи регулювання дихання під час бігу.

2) Узгодження рухів з диханням, дихання носом.

3) Біг у сполученні з ходьбою до 6 хв. Чергування бігу, ходьби та спеціальних бігових вправ на місці.

4) Вправи на релаксацію.

5) Комплекс дихальної гімнастики.

Виконує: вправи типу: «Дроворуб», «Жук упав і встати не може»; повільний біг (45-60 с) у сполученні з ходьбою (30 с) протягом 6 хвилин без переходу на ходьбу; чергування бігу на місці 10-20 с зі стрибками зі зміною положення ніг 8 разів та бігом на місці із закидом гомілок назад 10 с . Виконання комплексу дихальної гімнастики.

Вміє: дихати у ритмі 2 кроки – вдих, 2 кроки  - видих, 2 кроки – вдих, 3 кроки – видих при бігу та ходьбі, дихати носом.

Формування: вміння до довільного напруження та розслаблення м’язів, навичок самоконтролю. Виховання вольових якостей та свідомої потреби щодо занять фізичними вправами. Покращення стану кардіореспіраторної системи.

 

5

Корекція основних рухів

Повторення вивченого матеріалу.

Практичні навички: ходьба по прямій зі збереженням рівноваги з раптовими зупинками та поворотами за командою учителя; позбавлення зайвих рухів; вміння до довільного напруження та розслаблення м’язів; здійснення самоконтролю при виконані фізичних вправ.

Виконує: всі вивчені вправи з правильною координацією рухів рук тулуба, ніг.

Вміє: лазіння по горизонтальній, вертикальній і похилій площинах, драбині, ка­нату.

Формування: здатності узгоджувати рухи різними частинами тіла при виконанні елементів і зв’язок. Корекція недоліків у техніці ходьби, бігу, стрибків, метань та координації. Орієнтування в послідовності елементів при виконанні цілісної дії. Корекція та розвиток загальної та дрібної моторики.


ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЇ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ

 

КОМПЛЕКС №1

 

1. Ходьба на четвереньках протягом 2-3 хв. Використовується на підготовчому  етапі з метою розвантаження хребта.

2. Пасивне витягування. У положенні лежачи на спині спробувати витягнути п’яти вниз, а голову в гору. На кожне витягування кількістю 3-4 відводиться по 10-15 сек.

3. Те ж саме виконати в положенні на животі.

4. Лежачи на спині із заведеними за головою руками, здійснювати рухи ногами по типу велосипеда. 2-3 вправи по 30-40 сек.

5. Не змінюючи позу, виконувати рухи рівними ногами по типу ножиці у вертикальній і в горизонтальній площині. Тривалість і кратність така ж, як і попередньої вправи.

6. У положенні лежачі на животі покласти голову на тильну сторону долонь. Потім спробувати підняти голову, верхню частину тулуба, руки і ноги над площиною підлоги. Після цього здійснювати рухи за типом плавання стилем брас. Точка опори в даному випадку – живіт. 2-3 рази по 10-15 вправ.

7. Те ж саме, але тільки статичного характеру, з нерухомо піднятою головою, верхньою частиною тулуба і кінцівками.

8. Виконати ножиці ногами в положенні лежачі на животі.

9. У положенні стоячи розвести лікті в сторони, а пальці привести до плечей. У такому положенні роботи кругові рухи спереду назад.

10. У положення стоячи розвести руки в сторони долонями вверх, встати на носки, присісти, знову встати на носки, а потім у вихідне положення. Рекомендується виконати 5-10 подібних присідань.

 

 КОМПЛЕКС №2

 

1. Лягти на спину. Потім розташувати руки на потилиці. Розвести лікті в сторону, а потім повернути їх у вихідне положення.

2. Лежачи на спині, зігнути ноги в колінах. Потім по черзі приводити коліна до живота.

3. Лягти на спину і зігнути ноги в колінах. Після цього піднімати таз і прогинатися в грудному відділі хребта.

4. Лежачи на спині, піднімати тулуб, тим самим здійснюючи прогини в грудному відділі хребті.

5. Лежачи на животі, витягнути руки уздовж тіла долонями вниз. Спираючись на долоні, по черзі піднімати ноги разом з тулубом.

6. Лежачи на спині, робити обертові рухи ногами по типу велосипеда. Під час обертань намагатися наблизити ноги максимально до поверхні підлоги, не торкаючись його.

7. Лежачи на спині, здійснювати перехресні рухи ногами в горизонтальній і у вертикальній площині за типом ножиці.

8. Лежачи на спині, підняти ноги разом. Потім розвести їх в сторони, і утримувати в такому положенні протягом декількох секунд.

9. Лежачи на животі, підняти голову і плечі, утримуючи їх в такому положенні протягом декількох секунд.

10. Точно так же, лежачи на животі, одночасно піднімати нижні кінцівки і верхню частину тулуба, спираючись на грудну клітку.

11. Пасивне витягування. Для цього, лежачи на спині, намагатися максимально витягнути тіло уздовж поздовжньої осі. Для цього слід тягнутися головою вгору, а ногами - вниз.

12. Лежачи на животі, імітувати руками і ногами плавальні рухи.

13. Заключний етап комплексу ЛФК - це ходьба на носках з піднятими руками або на п'ятах, з руками, заведеними за спину. Можлива також ходьба з високим підніманням колін, або, навпаки, із закиданням гомілок назад.

 

КОМПЛЕКС №3

 

1. В. п. - лежачи на спині. Голова, тулуб, ноги становлять пряму лінію, руки притиснуті до тулуба. Для перевірки прямолінійності в положенні лежачи піднімати голову, не відриваючи від підлоги плечі. У положенні лежачи щільно притискати до підлоги поперек, так щоб між тілом і підлогою не проходила долоня. Встати. Повторити 2-4 рази. 
2. В. п. - лежачи на спині. Зігнути праву (ліву) ногу в тазостегновому і колінному суглобах, захопивши її руками. 1 - щільно притиснути до підлоги поперековий відділ хребта; 2 - розслабити. Повторити 6-8 разів. 
3. В. п. - лежачи на животі. Руки зігнуті в ліктьових суглобах, підборіддя на тильній поверхні кистей. 1 - підняти голову, плечовий пояс, руки на пояс, утримати 3 с; 2 - В п. Повторити 4 - 6 разів. 
4. В п. - лежачи на спині. Руки на підлозі уздовж тулуба. 1 - підняти праву ногу вперед; 2 - підняти ліву; 3 - зігнути ноги в колінах; 4 - випрямити ноги і опустити. Повторити 8-10 разів. 
5. Ходьба по залу. 1-8 - на носках; 9 - 16 - на п'ятах. 
6. Прийняти правильну поставу на вимогу методиста під час ходьби. 
7. В п. сидячи на гімнастичній лаві біля гімнастичної стінки. Прийняти правильну поставу (потилиця, міжлопаточна область і таз щільно притиснуті до стійки гімнастичної стінки). 
8. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. 1 - відійти на 1-2 кроки від стінки, зберігши поставу; В. п. Повторити 6-8 разів. 
9. В п. лежачи на спині руки вгору. 1 - потягнутися руками вгору, а ногами вниз; 2 - розслаблення. Повторити 4-6 разів. 
10. В. п. - лежачи на спині. Те ж, з утриманням витягнутого тіла 5-10 сек. 
11. В. п. - сидячи "по-турецьки" 
1 - руки через сторони вгору, потягнутися вгору; 
2 - В. п. Повторити 4-6 разів. 
12. В. п. сидячи на гімнастичній лавці, партнер ззаду. 1 - партнер впираючись коліном між лопаток тягне займається вгору; 2 – розслаблення. Повторити 8-10 разів. 
13. В. п. - лежачи на животі, руки зігнуті в ліктях, підборіддя на кистях рук. 

1 - підняти голову і плечі, руки на пояс (живіт від підлоги не відривати), утримати 3 - 5 сек. Повторити 4 - б разів. 
14. В. п. - те саме. 1 - голову, плечі підняти, руки в сторони; 2 - руки до плечей; 3 - руки в сторони; 4 - В. п. Повторити 4-6 разів. 
15. В. п. – те саме. 1 - голову, плечі підняти, руки витягнути вперед, втримати 5 сек.; 2-В.п. Повторити 4-6 разів. 
16. В. п. - те саме. 1 - підняти голову, руки витягнути вперед, зробити 3 бавовни; 2 - В. п. Повторити 6-8 разів. 
17. В. п. - те саме. 1 - 7 - підняти голову, руки в сторони, зробити 8 кругових рухів вперед; 8 - В. п.; 9 - 15 - 8 кругових рухів назад; 
18. В. п. - те саме. 1-15 - рухи ногами "кролем"; 16 - В. п. Повторити 4 - 6 разів. 
19. В. п. - те саме. 1-15 - імітація рухів руками як при боксі; 16 - В. п.  Повторити 4-6 разів. 
20. В. п. - лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, руки за головою. 

1 - піднімаючи голову і плечі, намагатися дістати коліна ліктями; 2 - В. п. 
Повторити 8 - 10 разів. 
21. В. п. - лежачи на спині, руки за голову. 1-8 - імітація їзди на велосипед вперед; 9-15 - імітація їзди назад; 16 - В. п. Повторити 4-6 разів. 
22. В. п. - те саме. Ноги піднімати на 45°. 1-15 - імітація руху ножиці;16-

В. п. Повторити 6-8 разів. 
23. В. п. - те саме. 1-15 - імітація руху ніг при плаванні "кролем"; 16-В. п. 
24. В. п. - те саме., між ніг волейбольний м'яч. 1 - підняти ноги на 45. 2 - В. п. 
Повторити 10 - 12 разів. 
25. В. п. - лежачи на правому боці, права рука вгору, ліва зігнута в упорі перед грудьми. 1 - 7 - підняти ліву ногу, утримати; 8 - В. п. Повторити 4-6 разів. 
26. В. п. - те саме. 1 - 7 - підняти дві ноги, утримати; 8 - В. п. Повторити 4-6 разів. 
27. Повторити вправи № 25, 26 на лівому боці. 
28. У руках гантелі по 200-300 гр. 1 - 4 - кругові рухи руками вперед; 5 - 9 - кругові рухи руками назад. Повторити 4-6 разів. 
29. В. п. - о. с., руки в сторони. 1 - мах прямий правою ногою вперед; 2 - у бік; 3 - назад; 4 - В. п. 
30. Те саме, лівою ногою. 
31. Ходьба із зупинками на одну ногу за сигналом. 
32. На одній нозі піднімання на носки. Повторити 6-8 разів. 
33. Те саме, на іншій нозі. 
34. Стоячи на одній нозі. 1 - зігнути іншу ногу, торкаючись чолом об коліно; 
2 - В. п. 
35. Стоячи на одній нозі за допомогою однієї руки зняти і одягнути шапочку. 
36. Повторити вправи № 34 і № 35 з іншою ногою. 
37. Біг. По сигналу упор присівши. 
38.В. п. - о. с. 1 - 4 - "ластівка"; 5 - В. п. Повторити 4-6 разів. 
39. Ходьба по перевернутому гімнастичному ослоні вперед і назад. 
40. Ходьба по лавці на винищувачі, руки в сторони. 
41. Ходьба в напівприсіді, руки на пояс. 
42. Ходьба спиною вперед, руки за голову. 
43. Ходьба з мішечком на голові. 
44. Ходьба приставним кроком. 
45. Ходьба з зупинками, щоб зробити "ластівку" (рівновага на одній нозі). 
46. В. п. - гімнастична палиця горизонтально вниз. 1 - палицю горизонтально перед грудьми; 2 - на груди; 3 - за голову; 4 - над головою; 5 - за голову; 6 - вниз ззаду (переступаючи через палицю); 7 - підняти позаду; 8 - В. п. (переступаючи палицю). 
47. Підкинути гімнастичний м'яч вгору і зловити 10-15 разів. 
48. Підкинути перед собою м'яч, зловити ззаду, дивлячись через плече, 10 - 15 разів. 
49. Підкинути м'яч перед собою, бавовна, спіймати. 10 - 15 разів. 
50. Ходьба по залу. Руки через сторони вгору - вдих. Опустити - видих. Повторити 10 разів. 

 

КОМПЛЕКС №4

Вправи в положенні стоячи:

1. Виконуємо ходьбу на місці, намагаючись тримати рівно поставу.

2. Піднімаємося на носочках і тягнемо руки якомога вище, потім плавно опускаємо.

3. Тягнемо руки нагору, але при цьому ступні ніг залишаються на підлозі, так само повільно опускаємо руки.

Вправи в положенні лежачи на спині:

1. У положенні лежачи на спині, тягнемо правий лікоть до лівого коліна, потім міняємо позиції.

2. Підтягуємо кожне коліно до грудей по черзі, фіксуємо його, рахуємо до 5, повільно опускаємо.

3. Зафіксувавши руки на підлозі, піднімаємо обидві ноги і повільно намагаємося нахилити їх в ліву, а потім в праву сторони.

4. Повільно піднімаємо ноги, зігнуті в колінах, до живота і робимо один хлопок руками за колінами.

5. Притискаємо плечовий пояс щільно до підлоги, одночасно тягнемо ноги і спину, рахуємо до 30.

Вправи в положенні лежачи на животі:

 1. Витягуємо руки перед собою, потім піднімаємо ноги від підлоги, одночасно при цьому тягнемо м’язи спини, фіксуючи в такому положенні на декілька секунд.
 2. Можна погойдатися назад-вперед. Руки з’єднуємо в замок за головою, потім намагаємося повільно підняти голову вгору і прогнутися в такому положенні, фіксуємо на кілька секунд.
 3. Спираємося попереду себе на долоні рук і піднімаємо по черзі кожну ногу якомога вище від підлоги.

Вправи в положенні стоячи на колінах і руках:

1. Випрямляємо праву руку і тягнемо її вперед, при цьому ліву ногу піднімаємо і фіксуємо в такому положенні тіло на кілька секунд.

2. Прогинаємо м’язи спини, при цьому намагаємося підняти голову якомога вище, фіксуємо в прогнутому стані спину на кілька секунд.

3. Піднімаємо спину, при цьому намагаємося дотягнутися правим коліном до голови, потім повільно міняємо ногу і повторюємо рух.

 

КОМПЛЕКС №5

 

Вправи для зміцнення м'язів живота (вихідне положення лежачи на спині).

1. Ноги зігнуті в колінних суглобах підняття таза при вдиху (з опорою на стопи, лікті, плечі). Повторити 4-6 разів.

2. «Велосипед» (20-30 с). Дихання довільне.

3. Почергове піднімання прямих ніг (4-5 разів).

4. Описи кіл прямими ногами (по 2 в кожну сторону).

Вправи для зміцнення м'язів спини (вихідне положення лежачи на животі).

1. Почергове і одночасне згинання ніг в колінних суглобах (6-8 разів).

2. Розгинання тулуба з опорою на долоні випрямлених рук (3-4 рази).

3. Почергове піднімання прямих ніг (3-4 рази).

Вправи для корекції (виправлення) деформації хребта (I, II ступеня) застосовуються асиметричні вправи (вихідне положення лежачи на животі і стоячи).

1. Права рука з вигнутою сторони викривлення витягнута вгору, ліва збоку або вздовж тулуба. Піднімають корпус вдих, повертаються у вихідне положення видих (4-6 разів).

2. Відвести ногу в сторону на стороні викривлення з витягуванням руки вгору (з вигнутого боку). Повернення у вихідне положення (4-6 разів).

3. Нога на стороні дуги викривлення відведена в сторону, рука на потилиці. Відвести лікті в сторони з розгинанням тулуба вдих, повернення у вихідне положення видих (3-4 рази).

Вправи для витягування і збільшення рухливості хребта з метою випрямлення його деформації (вихідне положення на коліна).

1. Не зрушуючи рук з місця намагатися сісти на п'яти видих, повернення у вихідне положення вдих (3-4 рази).

2. Схема поза «кішки» «доброї» і «сердитою» (4-5 разів).

3. Вихідне положення лежачи на спині, ноги випрямлені, руки вздовж тулуба. Потягнути шкарпетки стоп на себе з одночасним згинанням голови дотику підборіддям грудей (видих), повернення у вихідне положення (вдих) (3-4 рази).

Вправи для зміцнення клубово-поперекових м'язів з боку, протилежного дузі викривлення (коли є початкові форми сколіозу грудинопоперекового типу, якщо всі ознаки виражені нечітко).

1. Вихідне положення лежачи на спині руки вздовж тулуба, нога (протилежна боці опуклості дуги викривлення) зігнута в тазостегновому і колінному суглобах на 90 градусів. Приведення коліна до живота з опором, створеним руками самої дитини (6-8 разів).

2. Вихідне положення так само, як в попередній вправі. На нижню третину стегна накладається манжетка, яка з'єднана з помірно розтягнутим гумовим бинтом, перекинутим через спинку ліжка, або закріплюється будь-яким чином. Зміст ноги у вихідному положенні 10-20 с або приведення коліна до живота з 10 до 20-25 разів, збільшуючи на один рух кожні 2 дні.

Потрібно завжди контролювати правильну поставу на початку і в кінці заняття. А вольова корекція її проводиться постійно.

Сила і витривалість м'язів спини визначається так: вихідне положення лежачи на животі на твердій поверхні руки витягнути вперед, вздовж голови, розгинати тулуб з відривом у його верхній частині і ніг від опори, утримувати позу протягом 1-2 хв у віці 6-11 років, до 2,5 хв у віці 11-15 років. Силова витривалість м'язів живота: вихідне положення лежачи на спині руки зігнути в ліктях над головою, утримувати кут (45-60 с) прямими ногами протягом 20-30 с (у віці 6-11 років), 40-50 с (з 11 - 14 років).

ВПРАВИ ПРОТИ ПЛОСКОСТОПОСТІ

 

Вправи виконуються у вихідних положеннях лежачи, сидячи, стоячи і в процесі ходьби, що дає можливість регулювати навантаження на певні м'язи гомілки і стопи (малюнок). Спочатку необхідно обмежитися виконанням вправ у вихідних положеннях лежачи і сидячи.

 

КОМПЛЕКС №1

 

1 - розведення і зведення п'ят, не відриваючи носків від підлоги;

2 - загарбання стопами м'яча і підведення його;

3 - максимальне згинання і розгинання стоп;

4 - захоплення і підведення пальцями ніг різних предметів (камінців, олівців та ін);

5 - ковзання стопами вперед і назад за допомогою пальців;

6 - здавлювання стопами гумового м'яча;

7 - збирання пальцями ніг тканинного килимка в складки;

8 - катання палиці стопами;

9 - повороти тулуба без зміщення;

10 - перекат з п'яти на носок і назад;

11 - напівприсідання і присідання на носках, руки в сторони, вгору, вперед; 12 - лазіння по гімнастичній стінці (на рейки встають серединою стопи);

13 - ходьба по гімнастичній палиці;

14 - ходьба по брусу з похилими поверхнями;

15 - ходьба по ребристій дошці;

16 - ходьба на носках вгору і вниз по похилій площині;

17 - ходьба по поролоновому матраці;

18 - ходьба на місці по масажному килимку

1лфк при плоскостопості вправи в картинках

Мал. Комплекс вправ, рекомендований при плоскостопості, у вихідних положеннях сидячи на стільці (1-8) і стоячи (9-18).

КОМПЛЕКС №2

 

1. В. п. – лежачи на спині, руки витягнути вздовж тулуба. Праву ногу зігнути в коліні і покласти ногу на ліву, зігнувши пальці (як би охоплюючи коліно). Повторити те саме з лівою ногою. 6-8 разів.

2. В. п. – стоячи, руки витягнути перед собою, при цьому присівши навпочіпки на пальці ніг. Повернутися у вихідне положення. Повторити 8-10 разів.

3. В. п. – стоячи біля гімнастичної стінки. Ноги поставити на круглий брусок. Утримувати рівновагу протягом 20-30 с.

4. В. п. – стоячи біля гімнастичної стінки. Встати на квадратний брусок (пальці ніг зігнуті, як би охоплюють брусок). Підняти одну ногу.  Постояти 10-15 с. Потім виконати те саме другою ногою. Час паузи такий же .

5. В. п. – лежачи на животі, руки витягнуті  уздовж тулуба. Плечі і голову підняти, спираючись на тазостегновий суглоб. Шкарпетки тягнути від себе.

6. В. п. – сидячи на підлозі на килимку. Стопи ніг по черзі тягнути на себе: ліву – праву. Повторити 20-25 с.

7. В. п. – стоячи, руки на поясі. Перекочуватися з п’яти на носок. Виконувати протягом 20-25 с.

8. В. п. – стоячи, руки підняти вгору і потягнутися за руками, вставши навшпиньки. Виконувати – 20-25 с.

9. В. п. – стоячи на гімнастичній драбині. Триматися руками і встати навшпиньки на перекладині. Повторити 10-15 разів.

10. В. п. – стоячи, перед собою покласти канат. Крокувати по канату, намагаючись не зісковзнути стопами з нього (бажано, щоб хтось підтримував).

11. В. п. – стоячи на гімнастичній драбині. Робити присідання, стоячи на перекладині склепінням стопи. Повторити 6-8 разів.

12. В. п. – стоячи біля каната. Охоплювати канат руками і ногами, намагатися піднятися якомога вище з допомогою ніг.

13. В. п. – опора на руки і пальці ніг, вигнувши спину. Пересуватися по периметру гімнастичного залу (або кімнати).

14. В. п. – стоячи, у руках скакалка. Стрибати на пальцях ніг поперемінно: на лівої, на правої, на двох.

15. В. п. – стоячи. Ходьба на внутрішній і зовнішній стороні стопи. Час ходьби 10-15 с.

16. В. п. – сидячи на стільці. Перекочувати стопою круглий брусок. Час виконання вправи 15-20 с.

17. В. п. – стоячи на гімнастичній стінці. Триматися за поперечину трохи вище плечей. Підніматися сходами ногами, не змінюючи положення рук. Повернутися у вихідне положення, також наступ на кожну поперечину. Повторити 3-4 рази.

18. В. п. – стоячи на краю сходинки або на бруску на пальцях. Тримаючись за стіну або гімнастичну драбину, підніматися на носках. Повторити 6-8 разів.

 

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЇ ДИХАЛЬНИХ М’ЯЗІВ

 

СТАТИЧНІ дихальні вправи (лежачи на спині, боці, сидячи і стоячи)
1. Ритмічне носове дихання із закритим ротом в звичному темпі (тривалість 30-60 секунд).

2. То ж з уявним підрахунком кількості вдихів і видихів через ніс за 15-30-60 с.

3. Ритмічне дихання через одну ніздрю при затиснутою рукою іншій ніздрі, поперемінно по 3-4 рази (30-60 з).

4. Черевне дихання. Прагнучи тримати грудну клітку нерухомою, під час вдиху максимально вип’ячують передню стінку живота, особливо її нижню частину. Під час видиху черевну стінку енергійно втягують. Для зорового контролю правильності рухів руки знаходяться на грудях і животі (4-8-12 разів).
5. Грудне дихання. Прагнучи тримати нерухомою передню стінку живота, під час вдиху максимально розширюють грудну клітку. При видиху грудну клітку енергійно стискають. Дихати через ніс. Для контролю руки знаходяться з бокам грудної клітки (4-8-12 разів).

6. Повне дихання. Під час вдиху розширюють грудну клітку з одночасним випинанням передньої стінки живота. Видих починається з енергійного втягування черевної стінки і подальшого стискання грудної клітки. Дихати через ніс. Для контролю одна рука знаходиться на грудях, інша - на животі (4-8-12 разів).

7. Вправа в довільному ураженні ритму дихання і його одночасному поглибленні. Дихати через ніс (30-60-120 з).

 

ДИНАМІЧНІ дихальні вправи

1. Лежачи на спині, сидячи або стоячи. Руки опущені, ноги разом. Підняття рук через сторони вгору - вдих, повернення в початкове положення видих (3-6 разів).

2. Сидячи або стоячи. Руки в сторони. Довільне дихання при обертанні рук в плечових суглобах вперед і назад, поперемінно по 4 рази в кожну сторону (4-6 разів).

3. Сидячи або стоячи. Ноги на ширині плечей, руки зігнуті, кисті стислі в куркулі. Удари, що імітують удари в боксі. Дихання рівномірне (8-10 разів кожною рукою).

4. Лежачи на спині, сидячи або стоячи. Ноги разом, руки на талії. Відведення прямої ноги убік і повернення в початкове положення - вдих, пауза - видих (6-8 разів в кожну сторону).

5. Лежачи на спині, сидячи або стоячи. Ноги витягнуті разом, руки опущені. Поперемінне згинання ніг в колінних суглобах. При виконанні вправи - видих, при поверненні в початкове положення-вдих (6-8 разів кожною ногою).

6. Сидячи або стоячи. Ноги на ширині плечей, руки уздовж тулуба. Нахили тулуба вперед - видих, повернення в початкове положення - вдих (4-8 разів).

7. Лежачи, сидячи або стоячи. Ноги разом, руки в сторони. Нахили тулуба в сторони. При виконанні вправи - видих, при поверненні в результатне положення - вдих (4-8 разів в кожну сторону).

 

ВПРАВИ ТА ІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ РУК

 

Розвитку ручної моторики сприяють:

- масаж рук: інтенсивне розтирання кожного пальця (Проводиться спочатку на одній руці, потім на іншій);

- точковий масаж кожного пальця між фалангами з бічних і фронтально-тильних сторін;

- розминка пальців: інтенсивні кругові рухи довкола кожного пальця;

- інтенсивні рухи великого пальця вперед-назад, вверх-вниз, по  колу;

- згинання-розгинання всіх пальців одночасно;

- згинання-розгинання руки в кистьовому суглобі;

- катання по черзі кожним пальчиком камінця, намистинки, шарику для пінг-понгу;

- виконання вправ з почерговим напруженням і розслабленням: робити м’які кулачки, які можна легко розжати і в які дорослий може просунути свої пальці; та міцні, які не розтиснеш;

- постукування окремими, або всіма пальцями обох рук по столу;

- оплески в долоні тихо і голосно, в різному темпі;

- малювання у повітрі.

КІЛЬЦЕ

Кінчик великого пальця правої руки по черзі торкається кінчиків вказівного, середнього, безіменного пальців і мізинця;

ту ж вправу виконувати пальцями лівої руки;

ті ж рухи проводити одночасно пальцями правої і лівої руки.

ПАЛЬЦІ ВІТАЮТЬСЯ

З'єднати пальці обох рук "будиночком". Кінчики пальців по черзі ляскають один по одному, вітаються великою з великим, потім вказівний з вказівним і так далі.

БІЛКА

Сидить білка, вчить потішки, 

Продає вона горішки:

Лисичці-сестричці,

Горобцеві, синичці,

Ведмедикові товстоп’ятому,

Зайченяті вусатому.

Дорослий і малюк за допомогою лівої руки загинають по черзі пальці правої руки, починаючи з великого пальця.

ДРУЖБА

Дружать в нашій класі дівчата і хлопчики

(пальці рук з'єднуються в "замок").

Ми з тобою подружимо маленькі пальчики

(ритмічне торкання однойменних пальців обох рук).

Раз, два, три, чотири, п'ять

(почергове торкання однойменних пальців, починаючи з мізинців),

Починай знов рахувать.

Раз, два, три, чотири, п'ять.

Ми закінчили рахувать.

(руки вниз, струсити кистями).

ЧОЛОВІЧОК

Вказівний і середній пальці "бігають" по столу;

ті ж рухи проводити пальцями лівої руки;

ті ж рухи проводити одночасно пальцями обох рук ("діти біжать наввипередки").

ЗГИНАННЯ-РОЗГИНАННЯ ПАЛЬЦІВ

По черзі згинати пальці правої руки, починаючи з великого пальця;

виконати ту ж вправу, лише згинати пальці, починаючи з мізинця;

виконати дві попередні вправи пальцями лівої руки;

зігнути пальці правої руки в кулак, по черзі випрямляти їх, починаючи з великого пальця;

виконати ту ж вправу, лише випрямляти пальці, починаючи з мізинця;

виконати дві попередні вправи пальцями лівої руки.

ДАХ

З'єднати під кутом кінчики пальців правої і лівої рук.

ГРА-ПАНТОМІМА «В ЛІС ПО ЯГОДИ»

Взяла кошик на ліву руку і пішла в ліс. Збирає ягоди. Загримів грім (постукування руками по столі).

Спалахнула блискавка (сплеск над головою, зажмуритись). Пішов дощ (барабанити пальцями по столі).

Спочатку повільно, потім сильніше, швидше і знову повільно. Перестав падати дощ, виглянуло сонечко (розвести руки в сторони, посміхнутись).

ПАЛЬЦІ ЛЯГАЮТЬ СПАТИ

Почергове загинання пальців, потім їх одночасне випрямлення у супроводі вірша:

Цей пальчик хоче спати,

А цей -  в ліжечко лягати,

Цей пальчик позіхнув,

Цей пальчик вже заснув.

Тихіше, пальчик, не шуми,

Братиків не розбуди.

Встали пальчики, ура!

Нам у школу йти пора.

Пальчикова гімнастика: Ліхтарики засвітилисяЛІХТАРИКИ

Пальчикова гімнастика: Ліхтарики потухлиВаріант 1

Початкове положення: Розташувати долоні перед собою, випрямити їх та розсунути пальці. Стискати та розтискати пальці на двох руках одночасно, супроводжуючи рухи відповідними фразами.

Ліхтарики засвітилися!(випрямити пальці)

Ліхтарики потухли!(стиснути пальці)

Вправу виконувати декілька разів.

Пальчикова гімнастика: Ліхтарики варіант 2 ускладненний

Варіант 2 (ускладнений)

По черзі стискати та розтискати пальці рук на рахунок "раз-два". На "раз": пальці правої руки випрямлені, пальці лівої руки стиснуті. На "два": пальці лівої руки випрямлені, пальці правої руки зжаті. Спочатку виконувати вправу повільно, потім прискорювати темп. Вправу спочатку можна виконувати на рахунок, а потім рядками, що промовляються ритмічно, супроводжуючи рухи:

Вже стемніло на дворі, Засвітились ліхтарі. Хай ліхтарики горять, Підуть дітлахи гулять.

КВАСИМО КАПУСТУ

Руками імітуємо відповідні рухи:

- Ми капусту шаткували!

(двічі) - прямими, напруженими долонями імітуємо рухи сокири: уверх-униз.

- Солі в неї ми поклали!

(двічі) - пальці зібрані "щіпкою", "солимо капусту".

- Ми капусту м’яли, дерли!

(двічі) - енергійно стискаємо пальці в кулачки, то одночасно на двох руках, то по черзі.

- Смачну моркву туди терли!

(двічі) - пальці однієї руки зжаті в кулак і здійснюють ритмічні рухи уверх-униз по долоні другої руки. Після цього міняємо руки.

МИЄМО РУКИ

1. "Миємо руки": ритмічно потираємо долоні, наче миємо руки.

Узяли духмяне мило,

Добре руки з ним помили.

2. "Струшуємо водичку з рук": пальці стиснути в кулачок, потім з силою випрямити їх, наче струшуючи водичку.

Полетіли від води

Бризки з рук туди-сюди.

3. "Витираємо руки": енергійні рухи імітують почергове витирання кожної руки рушником.

Рушничок я свій беру,

Швидко ручки обітру.

НАПЕЧЕМО МЛИНЦІВ

Пальчикова гімнастика: Напечемо млинцівВаріант 1. По черзі торкатися поверхні столу тильною стороною кисті руки і долонею.

На сметані, на яйці
Тісто зробим на млинці.
Напече нам мама їх
Гаряченьких та смачних.

Варіант 2.

а) ліва рука торкається столу долонею, права рука – тильною стороною; б) змінюємо позиції. Тепер ліва рука торкається столу тильною стороною, права рука торкається столу долонею.

Вправу можна виконувати на рахунок "раз-два", або супроводжуючи рухи віршами (див. 1 варіант).

МІСИМО ТІСТО

Руками імітуємо вимішування тіста.

Тісто узяли у мами,

 Його жужмили і м’яли,

Пирогів напечемо

Із сметаною з’їмо!

Пальчикова гімнастика: Прапорці варіант 2 ускладненийНа перші рядки дуже енергійно стискаємо та розжимаємо руки в кулачки (одночасно і по черзі). Потім руками виконуємо рухи, наче ліпимо пироги.

ПРАПОРЦІ

Варіант 1.

Вихідна позиція: Розташувати долоні перед собою. Одночасно опускати та підіймати долоні, супроводжуючи рухи віршами. Якщо дитина легко виконує ці вправи, запропонуйте їй опускати та підіймати долоні, не згинаючи пальців.

Я тримаю у руці
Кольорові прапорці.

Варіант 2 (ускладнений).
По черзі змінювати положення рук на рахунок: "один-два". "Один": ліва рука випрямлена, піднята у гору, права рука – опущена униз. "Два": ліва рука опущена униз, права піднята у гору.


КУЛЬКА

Пальчикова гімнастика: КулькаВихідна позиція - пальці обох рук зібрані разом і стикаються кінчиками. "Надуваємо кульку": придати пальцям таке положення, яке буває, коли руки тримають м’ячик або кульку. "Кулька лопнула": пальці повертаються у вихідну позицію.

Пружну кульку я надую,

Мотузочок зав’яжу.

Ну а потім її здую,

Всім цей фокус покажу.

ЇЖАЧОК

Пальчикова гімнастика: ЇжачокВихідна позиція.  Поставити долоні під кутом одна до однієї. Розташувати пальці однієї руки між пальцями іншої. Ворушити прямими пальчиками.

Як ти носиш, їжачок,

Так багато колючок?


 

Пальчикова гімнастика: ЧовенЧОВЕН

Вихідна позиція - обидві долоні поставлені на ребро і з’єднані "ківшиком", великі пальці притиснуті до долонь.

По річці плине човен,

Він дітлахами повен.


ПАРОПЛАВ

Пальчикова гімнастика: ПароплавВихідна позиція - обидві долоні з’єднані "ківшиком", усі пальці, крім великих спрямовані у бік "від себе", а великі пальці підняті уверх та з’єднані – це "труба".

      Пароплав пливе по річці,

     Дим з труби, немов із пічки. 


 

РІЧКА ТА РИБКА

Річка – хвилястий, плавний рух розслаблених кистей рук. Рибка. Вихідна позиція - випрямлені долоні притиснуті одна до одної. Пальці спрямовані в бік "від себе". Повертати зімкнуті долоні вправо та вліво, імітуючи рухи риби хвостом.

Хвостиком б’є наша рибка маленька,

В річці живе ця манюня гарненька.

ДЕРЕВА

Вихідна позиція - розташувати кисті рук перед собою, долонями до себе. Пальці розведені в сторони та напружені. Після виконання вправи струсити кисті рук.

Вітер залетів у гай.

Ти дерева не гойдай, (Качати руками з боку у бік)

Дуже гілки не клони,

Щоб не тріснули вони! (Качати руками вниз – вверх, не згибаючи пальців)

Пальчикова гімнастика: Птах п’є водуПТАХ П’Є ВОДУ

Вихідна позиція - пальці зложити пучкою – це "дзьоб". Не відриваючи лікоть від столу, "дзьобом" торкнутися столу. Далі – імітувати рухи птаха: узяти "воду", підняти "голову", поклацати "дзьобом".

Птах дістався до криниці,

Хоче випити водиці.


 

 

Пальчикова гімнастика: Птах летитьПТАХ ЛЕТИТЬ

Вихідна позиція - руки розташувати перед собою (долонями до себе). Великі пальці сплести – це "голова" птаха. Решта пальців – "крила". Помахати ними.

В небі пташечка летіла,

На галявину присіла. (Помахати "крилами")

Посиділа, відпочила, 

Й до гніздечка полетіла. (Притиснути долоні до себе)


 

КВІТКА

Пальчикова гімнастика: КвіткаВихідна позиція. Долоні підняті вгору, пальці створюють "пуп’янок", основи кистей притиснуті одна до другої. Квітка "розпускається": розводимо одночасно пальці рук у боки, а потім зводимо пальці разом.

Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка.

А увечері закриє пелюсточки швидко.


ДОНЕЧКА

При виконанні вправи руки розташовані на столі. Почергова зміна положень на рахунок "раз – два". "Раз": ліва рука - кулачок, права рука – долонька. "Два": ліва рука – долонька, права рука – кулачок. Повторити декілька разів.

Кулачок, долонька є у мами донька,

Ось долонька, кулачок,

Ходить донька у садок.

СТІЛЕЦЬ

Пальчикова гімнастика: СтілецьВаріант 1. Вихідна позиція. Ліву долоню поставити вертикально, пальці вверх – це "спинка" стільця. До неї приставити кулачок правої руки – це "сидіння".

Нумо, дітки, молодці, посідаймо на стільці.

Небагато треба вміння –

Зробим спинку і сидіння.

Варіант 2 (ускладнений).

Змінювати положення рук почергово на рахунок "раз-два". "Раз": ліва рука - "спинка", права рука - "сидіння". "Два": права рука - "спинка", ліва рука – "сидіння".


СТІЛ

Пальчикова гімнастика: СтолВаріант 1. Вихідна позиція - ліву руку стиснути у кулак – це "ніжка" столу. Зверху накрити "ніжку" випрямленою долонею правої руки – це кришка "столу".

Кулачок це буде ніжка,

А долонька буде кришка. Поміняли ручки враз,

Буде інший стіл у нас.

Варіант 2.

На рахунок "раз-два" по черзі змінювати положення рук.

Пальчикова гімнастика: Ворота варіант 1ВОРОТА

Вихідна позиція - долоні поставити на ребро, пальцями один до одного – "ворота зачинені". Пальці випрямлені та напружені.

Ми ворота зачинили, 

В дім нікого не пустили.

А коли відчиним їх,

Друзів впустимо своїх. (Ворота відчиняються та зачиняються.)

ЗАМОК

Пальчикова гімнастика: ЗамокВихідна позиція - долоні притиснуті одна до одної, пальці переплести.  Далі рухами імітувати слова віршика:

Замок на двері тут висить. (Швидко з’єднувати пальці в замок та роз’єднувати).

Хто б зміг його нам відчинить?

 Потягнули! (Пальці зчеплені, потягнули пальці, не розчіплюючи їх).

 Покрутили! (Посовати зчепленими пальцями від себе до себе).

 Постукали! (Пальці залишаються у замку, постукати основами долоней одна об одну).

 Й відчинили! (Розчепити пальці).

 

 

Пальчикова гімнастика: Зайчик
ЗАЙЧИК

Варіант 1. Вихідна позиція - вказівний та середній пальці витягнути вверх, мізинець та безіменний притиснути до долоні великим пальцем. Утримувати пальці в такому положенні на рахунок до 5-10. Вправу виконувати спочатку кожною рукою по черзі, потім – обома руками одночасно.

На зеленому лужку,

Плигав зайчик в кожушку.

 

Пальчикова гімнастика: Зайчик варіант 2Варіант 2.

Згибати та розгинати вказівний та середній пальці (вниз-вверх) на рахунок "раз-два".

Варіант 3.

Вихідна позиція - ліва рука – "зайчик", права рука – випрямлена долоня накриває зверху "зайчика" - це "сосна". Потім змінюємо положення рук. Права рука – "зайчик", ліва рука – "сосна". Змінювати положення рук 3-4 рази.

Раптом дощ пішов з дощем, 

Пальчикова гімнастика: Зайчик варіант 3Заховався під кущем.

Варіант 4.
Вихідна позиція - вказівний та середній пальці підняті угору. Великий пальчик стукає по безіменному та мізинцю.

Зайцю барабан дали,

Він застукав: "Раз-два-три"!

КОЗА

Пальчикова гімнастика: КозаВихідна позиція - вказівний палець та мізинець випрямити. Середній та безіменний – притиснути великим пальцем до долоні. Спочатку вправу виконувати кожною рукою по черзі.

На галявині в лісу.

Дід Трохим пасе козу.

Потім можна виконувати вправу обома руками, імітуючи козла та козу.

Йде коза у хлів мерщій,

А козел - назустріч їй.

 


МІСТОК

Пальчикова гімнастика: МістокВеликий та вказівний пальці лівої руки випрямити, розташувати паралельно один до одного та з’єднати з великим та вказівним пальцями правої руки. Решту пальців (середній, безіменний та мізинець) випрямити, притиснути один до одного та утримувати в такому положенні.

З дідом ми через ставок

Зробимо для всіх місток.

Кожен хай сміливо йде,

В воду він не упаде!

 

РАВЛИК

Пальчикова гімнастика: РавликВихідна позиція - вказівний, середній та безіменний пальці притиснуті до долоні. Великий палець та мізинець випрямляються, а потім ховаються. Виконувати вправу спочатку однією рукою по черзі, потім обома руками одночасно. Можна зобразити, як равлик повзе по столу.

Равлик повагом повзе, 

Хатку на собі везе.

Пальчикова гімнастика: Бджілка
БДЖІЛКА

Вихідна позиція - випрямити вказівний палець, решту пальців прижати до долоні великим пальцем.
Крутити великим пальцем.

Бджілка, бджілка, покружляй, 

З квіток меду повбирай!


 

Пальчикова гімнастика: ЖабкаЖАБКА

Вказівний палець та мізинець підняти угору та тримати напівзігнутими. Середній та безіменний притиснути до долоні великим пальцем.

Скаче жабка у траві

І скрекоче: "Ква-кве-кві!"


 

 

 

 

НОЖИЦІ

Пальчикова гімнастика: НожиціВихідна позиція - великий, безіменний палець та мізинець притиснути до долоні, вказівний та середній пальці витягнути вперед. Вони то розходяться, то сходяться, імітуючи рухи ножиців. Долонь розташована паралельно столу. Спочатку вправу виконувати повільно, поступово темп прискорити. Стежити, щоб пальці були прямі.

Швачка в дім до нас прийшла,

Мені ножиці дала,

Я тканини і папір

Ріжу, ріжу до сих пір.

Пальчикова гімнастика: ОкуляриОКУЛЯРИ

Вихідна позиція - зробити обома руками кільця. Піднести до очей, імітуючи окуляри.

Краще бачити хотів (хотіла),

Окуляри я надів (наділа).

 

 

РУХЛИВІ ІГРИ, СПРЯМОВАНІ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ

 

ШВИДКО ПО МІСЦЯХ

Всі гравці шикуються в шеренгу (колону, коло). За командою вчителя: "Розійдися!", діти розбігаються по залу. За словами вчителя|: "У хлоп'ят суворий лад, знають всі свої місця, 1-2-3 місце ти своє знайди!" гравці повинні якнайшвидше знайти свої місця, зберігаючи правильну поставу. Виграє той, хто встане на місце швидше і збереже правильну поставу.

ЛОВИШКА|

Вибирається ловишка. Діти підбігають до нього і, плескаючи в долоні говорять: "Раз, два, три, раз, два, три! Ну, швидше нас лови!" Ловишка, подаючи звуковий сигнал, починає наздоганяти. Рятуючись від ловишки гравець повинен зупинитися і прийняти заздалегідь обумовлене положення правильної постави. Такого гравця ловити не можна, і ловишка повинен перемкнутися на інших. Через деякий час обирається інший ловишка, і гра триває. В наприкінці ігрі відзначаються діти, які жодного разу не були упіймані ловишкою, і ловишка, який заплямував найбільше число гравців. Положення, що займають діти під час переслідування ловишкою: "Вартовий" - основна стійка, плечі розпрямити; "Літак" - стійка ноги нарізно, нахил вперед прогинаючись, руки в сторони; "Зірочка" - стійка ноги нарізно, руки за голову, лікті в сторони; "Ракета" - стоячи навшпиньках, руки злегка відведені, долоні вперед; "Балерина" - стоячи на правій нозі, зігнуту ліву ногу - на коліно правої, руки в сторони.

ВОРОНИ І ГОРОБЦІ

Діти шикуються в колону по одному (дистанція один крок) на середині майданчика і розраховуються "на перший, другий". Одна команда - перші номери, інша - другі. По обох сторонах від гравців на відстані 1,5 м кладуться які-небудь предмети. Наприклад, праворуч кубики (ворони), ліворуч - тенісні м'ячі (горобці). Предметів удвічі менше, ніж учасників гри. Гравці разом з учителем виконують різні завдання на виконання правильної постави. Раптово учитель вимовляє одне із слів: "Горобці" або "Ворони". При слові "Горобці" всі біжать до м'ячів, а при слові "Ворони" - до кубиків і кожен прагне схопити один предмет. За кожен предмет команда отримує 1 очко. Гра повторюється кілька разів. Виграє команда що набрала більше очок.

ВПРАВИ СПРЯМОВАНІ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ

"Фігуристка" - в.п. о.с. 1 - ліву ногу назад на носок, руки за голову лікті в сторони, 2-3 тримати, 4 - в.п.;

"Силачі" - в.п. о.с. 1) руки вгору дивитися на долоні рук, 2) руки до плечей, 3) - руки вгору, 4) - в.п.

"Неваляшка" - в.п. стійка|стойка| ноги нарізно. 1 - напівприсід, руки до плечей долонями вперед, 2-3) тримати, 4) - в.п.

ХИТРА ЛИСИЦЯ

Гравці шикуються в коло, руки за спину, пальці в замок, очі заплющити. Ведучий ходить по зовнішньому колу і перевіряє поставу у гравців, тому чия постава йому сподобається, він кладе у долоню маленьку іграшку або інший предмет і говорить: "Можна розплющити очі". Гравці розплющують очі і промовляють: "Хитра лисиця, хто ти?" (три рази). Після чого той, у кого в руках опинився предмет, робить  крок вперед і вимовляє: "Я" (він стає ведучим). Гравці розбігаються (бігти тільки в один бік), а ведучий ловить та передає іграшку, тому, кого упіймав. Гра поновлюється.

МІСТОК

Діти стоять на гімнастичній лавці, руки на поясі, плечі трохи відведені назад. Ходьба по лаві, зберігаючи положення правильної постави: з почерговим опусканням ноги, з витягнутим носком за лаву (інша нога при цьому трохи згинається). "Підемо по містку гуськом. Ногу в річку окунем". Ходьба по лаві боком приставними кроками. Руки витягнуті в сторони долонями вгору. "А потім підемо ми боком. Тай ще разок із підскоком".

ЧАПЛЯ

"Чапля" - ведучий, а решта "жабки". Доки чапля спить (стоїть нахилившись, спираючись руками на прямі ноги), решта гравців стрибає, рухаючись по майданчику (тільки по колу, в один бік). Раптом чапля прокидається, видає крик і починає ловити жаб. Жаби, тікаючи промовляють: "Ква-ква". Скільки жаб зловить чапля - стільки отримає очок. Далі вибирають іншу "чаплю". "чапля" пересувається тільки на прямих ногах зі збереженням правильної постави, а "жаби" стрибають навпочіпки з прямою спиною.

ВИЗНАЧ ПОМИЛКУ

За командою викладача дається завдання прийняти положення правильної постави. Стоячи біля стіни, прийнявши правильну поставу, виконати прості рухи руками, ногами, присідання та ін. Виконавши завдання, учень повинен сам вказати на свої помилки або неточності при виконанні завдання, здійснюючи самоконтроль. Виграє той, хто без помилок виконає завдання або правильно відзначить недоліки виконання.

 

РУХЛИВІ ІГРИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ РУХІВ

(збереження рівноваги, орієнтування у просторі, точність рухів)

 

СОВА

Вибирається сова. Її дупло в стороні від майданчика. Гравці - на майданчику, а совушка – у дуплі. За сигналом ведучого: " День настає, все оживає!" – діти ходять, бігають (перед грою нагадати про напрям бігу), наслідуючи політ метеликів, пташок, і зображуючи жабенят, мишей. За другим сигналом: " Ніч настає, все завмирає - сова вилітає!" - гравці зупиняються, завмирають в позі, в якій їх застав сигнал. Сова виходить полювати. Почувши гравця, який розмовляє або прийняв неправильну позу, вона бере його за руку і відводить в своє дупло. За сигналом: "День настає, все оживає!" - сова повертається в дупло, гравці знов вільно пустують на майданчику. Гру можна проводити під музику. Положення, що приймаються гравцями в той час, коли сова вилітає на полювання: «силачі» - руки до плечей, пальці в кулаки, лопатки з'єднати; «пістолет» – напівприсіді на правій нозі, ліву вперед, руки на пояс, лікті назад; «флюгер» - напівприсід, руки в сторони долонями вперед, спина пряма, коліна розвести дивитися прямо; «лелека» - стоячи на правій, зігнуту в коліні ліву ногу вперед, руки вгору, долонями назовні.

ПОЖЕЖНИКИ НА НАВЧАННЯХ

Формуються команди. Діти стоять в колонах перед похилою закріпленою лавою. Нахил лави 15-20°. Пересування по лаві  в упорі на колінах, із захопленням краю лави руками. На кожному прольоті шведської стінки підвішений дзвоник. За сигналом вчителя діти, що стоять першими повзуть по лаві, потім підіймаються по рейках шведської стінки вгору і дзвонять у дзвоник. Сходять вниз і стають в кінець своєї колони. У кожній парі відзначають того, хто подзвонив першим і не зробив помилок в повзанні й лазінні.

ГРА З  М'ЯЧЕМ

   Дві команди шикуються в дві шеренги на відстані один від одного 2-4 м. Перед кожним учасником булава або кегля. За звуковим сигналом учителя кожний гравець намагається збити булаву свого суперника перекочуванням м'яча по підлозі.

ПРОЙДИ - НЕ ПОМИЛИСЯ

Гравець повинен пройти по прямій 5-10 м вперед до звукового сигналу, ставлячи п'яту однієї ноги попереду носка іншої ноги, і повернутись назад. За іншим звуковим сигналом пройти спиною вперед, ставлячи носок до п'яти. Завдання виконують із заплющеними очима. Для учнів 4-6 класів можна ускладнити гру: виконати те ж завдання з пересуванням по гімнастичній лаві, переступаючи через озвучений предмет, покладений на лаву. При цьому дітей необхідно підстраховувати.

БДЖІЛКИ

У грі беруть участь 10 дітей. По колу на відстані 1 м один від одного розташовують 9 обручів. Гравці йдуть по зовнішньому колу і виконують задані вчителем рухи. За сигналом вчителя всі гравці прагнуть зайняти будь-який обруч і прийняти заздалегідь обумовлену позу з правильною поставою. Одна бджілка залишається без будиночка. Вона обходить коло і, підійшовши до гравця, який неправильно прийняв положення правильної постави, говорить: "Ти зайшов не в свій будинок, це моя хатинка". Гра триває, виграє найспритніший гравець, який прийняв правильну поставу. Завдання слід періодично змінювати: ходьба на носках, руки на пояс, лікті назад, лопатки разом; в.п. руки до плечей, виконувати кругові рухи ліктями назад; в.п. руки на пояс, лікті назад, виконувати приставний крок вправо, вліво і т. ін.

 

ДЕНЬ І НІЧ

Дві команди учнів з вадами зору «День» та «Ніч» стають спинами один до одного на відстані 2 м від середньо лінії майданчика Кожна команда має свій дім на краю майданчика. Вчитель називає то одну, то іншу команду. Учні названої команди відразу тікають у свій дім, а учні другої - обертаються і намагаються упіймати перших. Потім команда повертається на місце і підраховує кількість пійманих. Перебіжки повторюються. Переможці - команда, яка спіймала найбільшу кількість дітей з іншої команди.

 

 

docx
Додано
22 жовтня 2020
Переглядів
2661
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку