18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Активізація навчання та розумової діяльності учнів, шляхом використання усного рахунку на уроках математики в 5 класі.

Про матеріал
Пропоную методичний посібник "Активізація навчання та розумової діяльності учнів, шляхом використання усного рахунку на уроках атематики в 5 класі". Мета збірника - поділитися з колегами власним досвідом активного використання усних вправ у процесі навчання учнів математики; привернути увагу до цієї форми роботи з дітьми, оскільки вважаю її необхідною і ефективною.
Перегляд файлу

image


Анотація

У Державному стандартібазової і повної загальної середньої освіти одним із завдань шкільної математики є формування в учнів свідомих та стійких обчислювальних навичок. Оскільки обчислювальна культура є тим необхідним запасом знань та вмінь, без якого не можливо розв’язати жодної математичної задачі, то вміння та навички швидко й точно виконувати обчислення є фундаментом вивчення математики та інших навчальних предметів.

Усні вправи є одним із випробуваних засобів, які сприяють кращому засвоєнню курсу математики в середній школі. Вони розвивають в учнів уважність, спостережливість, ініціативу, підвищують дисципліну і збуджують інтерес до роботи. За їх допомогою учитель встановлює на уроці оперативний і ефективний зворотний зв’язок, який дозволяє своєчасно контролювати процес оволодіння учнями геометричними знаннями і уміннями. Такі вправи дають можливість без великих затрат часу багаторазово «програвати» типові ситуації і прийоми міркувань, систематично підвищувати рівень просторових уявлень учнів, проводити роботу з формування їх логічної і мовної культури.

Крім того, обчислення активізують пам’ять, увагу учнів, їхні прагнення до раціональної організації діяльності та інші якості, що впливають на розвиток особистості. Не випадково формування обчислювальних умінь та навичок є однією з основних змістовних ліній шкільного курсу математики. Тому, проводячи уроки в 5-х класах, необхідно особливу увагу приділяти усному рахунку.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст Вступ.............................................................................................................. 4

Натуральні числа..................................................................................................... 6

Читання натуральних чисел..................................................................................... 6

Шкала та координати............................................................................................... 7

Порівняння натуральних чисел................................................................................ 8

Додавання та віднімання натуральних чисел........................................................... 9

Множення та ділення натуральних чисел.............................................................. 14

Площі та об’єми фігур........................................................................................... 24

Звичайні дроби....................................................................................................... 27

Десяткові дроби..................................................................................................... 31

Додавання та віднімання десяткових дробів.......................................................... 31

Множення десяткових дробів................................................................................ 35

Ділення десяткових дробів.................................................................................... 39

Округлення десяткових дробів.............................................................................. 43

Відсотки................................................................................................................. 43

Список літератури.................................................................................................. 45

 

Вступ.

Однією з форм роботи із перевірених засобів, що сприяють кращому засвоєнню цього предмета в середній школі є систематичне виконання усних вправ та усних обчислень на всіх етапах навчання.      Використання усних вправ розвиває у учнів

              увагу ,

              спостережливість,

              пам’ять, 

              мову, 

              швидкість реакції,

              підвищують зацікавленість до навчального матеріалу.  За допомогою усних вправ на уроці

n  встановлюється ефективний зворотній зв’язок,який дозволяє своєчасно контролювати процес опанування учнями певних знань та вмінь; 

n  усні вправи дають можливість вчити великий за обсягом матеріал за короткий проміжок часу; 

n  дозволяють учителю судити про готовність класу до вивчення нового матеріалу; 

n  про ступінь його засвоєння; 

n  допомагають виявити помилки учнів, без великих затрат часу ;  nбагаторазово «програвати» типові ситуації та прийоми міркувань;  nформувати логічну та мовну культуру учнів.

На початку уроку усні вправи допомагають учням швидко включитися в роботу.

В середині чи кінці уроку служать своєрідною розрядкою після напруги і втоми, яка з’являється після виконання письмової роботи. 

Усні вправи можна розділити на такі види:

n  Умова вправи сприймається на слух і учні після її виконання усно повідомляють результати;

n  Учні читають умову вправи з підручника, а розв’язують завдання усно;

n  За готовим малюнком і короткою умово геометричні задачі учні знаходять усі необхідні співвідношення між елементами зображеної фігури й називають відповідь;

n  За умовою задачі складають схематичний малюнок чи схематично креслять графік функції, або стислу умову текстової задачі, а розв’язання виконують усно.

Усні вправи мають різне дидактичне призначення і їх можна розділити на такі групи:

    Вправи для актуалізації опорних знань; 

    Вправи для сприйняття й свідомого осмислення навчального матеріалу; 

    Вправи для застосування набутих знань.

Мета збірника: поділитися з колегами власним досвідом активного використання усних вправ у процесі навчання учнів математики; привернути увагу до цієї форми роботи з дітьми, оскільки вважаю її необхідною і ефективною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральні числа

Читання натуральних чисел.

1.       Прочитати числа:

      268

      34 235

      444 454

      49

      22 345 840

      7 030 946 030

      44 454 785 895

      539 000 601 006

      1 006

      38 340 000 170

      13 309

      100 010 001

      30 807 005

      104 501 500 106

2.       Назвіть п'ять послідовних натуральних чисел, починаючи з числа: 1)423;         2)1658; 3)2997.

3.       Назвіть у зворотному порядку п'ять послідовних натуральних чисел, починаючи з числа: 1) 358; 2) 1573; 3) 4001.

4.       Прочитайте число:

               1)202201;       3)2200021;5)2000020002;

               2) 220 021; 4) 2 020 202 020;     6) 20 000 200 002.

5.       Яка цифра в числі 465 321 598 702 стоїть у розряді:

1)  сотень;    3) сотень мільйонів;

2)  сотень тисяч;    4) сотень мільярдів?

6.       Яке число записано у вигляді суми розрядних доданків:

1)  80 000 + 6000 + 300 + 50 + 8;

2)  9 000 000 + 700 000 + 5000 + 2;

3)  1 000 000 000 + ЗО 000 + 100 + 9; 4)500000 + 5000 + 50?

7.       Як записується цифрами число шістсот п'ять мільйонів двадцять чотири тисячі сімдесят:

1) 650 024 700;

3) 605 024 070;

2) 650 240 070;

4) 605 204 700 ?

8.       До якого шестицифрового числа треба додати одиницю, щоб отримати семицифрове число?

9.       До якого трицифрового числа треба додати найбільше двоцифрове число, щоб отримати найменше чотирицифрове число?

 Шкали та координати.

1.     Назвіть координати точок:

image 

2.     Які числа відповідають точкам на шкалі?

image 

3.     Скільки одиничних відрізків треба відкласти від початку координатного променя, щоб позначити на ньому число: 1) 7; 2) 1364; 3) 1 000000?

4.     Назвіть усі одноцифрові числа, які на координатному промені розташовані праворуч від числа 5.

5.     Яке число стоїть на координатному промені поряд із числом 2736: 1) праворуч від нього; 2) ліворуч від нього?

6.     На шкалі позначили числа від 0 до 50. Біля кожного штриха стоїть одне число. Скільки поділок між штрихами, біля яких стоять числа: 1) 2 і 7; 2) 8 і 18; 3) 19 і 45?

Порівняння натуральних чисел.

7.       Прочитайте запис:

1)32>16;2) 17 < 20;      3) 4 < 5 < 6;   4) 102 < 106 < 107.

8.       Які з наведених нерівностей є правильними:

1)  483 < 501;    2)196 > 202;    3) 994 > 899;    4) 1024 > 1204?

9.       Порівняйте числа:

                                  34      і         43

         2 300 112     і         2 297 946 

                   467    і        2100

              11 872     і       11 869

  2 349 345 129     і       2 349 345 131

                    147    і      174

             100 050    і      100 049    

10.   Назвіть всі натуральні числа, які лежать між числами:

image 

11.   Порівняйте числа:

32**  і   31**                              7****  і  69***

1***  і  8**                                 85***  і  13***

****  і  ***                                    **** і  ***

*5*  і  1**                                   *8**  і  99**  

12.   Назвіть чотирицифрове число, яке закінчується цифрою 7 і менше від 1017.

13.   Назвіть трицифрове число, яке ділиться на 5 і менше від 118.

14.   Назвіть найменше натуральне число, яке можна підставити замість т у нерівність т >734, щоб ця нерівність стала правильною.

15.   Петрик і Михайлик мали порівну грошей. Петрик купив 7 однакових зошитів, а Михайлик — 15 таких зошитів, і в нього залишилось на 2 гри. 40

к. менше грошей, ніж у Петрика. Скільки коштує один зошит?

14.  Відомо, що 24*5 > 2475. Яка з наведених цифр може стояти замість зірочки:

         1)0;          2)4;            3)8;            4)7;5)9?

15.  Які цифри можна поставити замість зірочок, щоб була правильною нерівність (розглянути всі можливі випадки): 1) 4002 > *997; 3) 25 998 < 25 ***;

         2)9004 < *009;               4)2001> 2*** ?

16.   У числах замість однієї або кількох цифр поставили зірочки. Чи можна стверджувати, що:

1)  975 <97*5; 3) 999 <1*00;          5) 99*9 <99*9;

2)5246<52*6;        4) 9996<999*;        6) 1000 >9**?

17.   Кількість води в діжці щохвилини подвоюється. Діжку можна наповнити за 10 хв. Яка частина діжки наповниться за останню хвилину? За скільки хвилин наповниться половина діжки?

18.У коробці лежать 5 червоних і 3 зелених олівці. Навмання з неї виймають по одному олівцю. Скільки олівців треба взяти, щоб серед них були принаймні два червоних і один зелений?

Додавання та віднімання натуральних чисел.


19.  Розв’яжи кругові приклади:

33 + 7                     40 - 9

36 + 40                   16 + 20

20 + 63                    1 + 15

76 – 56                    83 - 50


20.    Розшифруй назву казки:

image 

21.    Математичні гонки:

image 

22.    Розставити дужки так, щоб рівності були правильними:

5 * 9 – 4 = 25                      28 – 12 + 10 = 6 4 * 9 : 3 = 12                        72 + 18 – 10 = 80 

23.    Виразити у кілограмах:

1)    2т 300 кг =        

2)    3т 40 кг =         5)30 т 630 кг =

3)    6 ц 70 кг =       6)4 т 8 ц 61 кг =

4)    28 ц 6 кг =       7)1 т 8 ц 5 кг =

24.    Гра «Веселі квадратики»:

1)    13 + 10 + 8 +      + 15 + 35 + 17 = 104 ;

2)    10 +     +11 + 23+ 7 + 14 + 42 =126;

    

3)    92 – 4 – 12 – 7 -- 9 – 14 – 6 = 29; 4) 108 – 23 – 8 – 13 – 14 -      image - 7 =15 .

25.    Знайди помилку:

52 + 14 = 66             12 * 5 = 60                         182 + 504 = 686       

38 – 9 = 27                160  + 340 = 400               120 * 3 = 390

15 + 18 = 34              49 : 7 = 7                             45 + 60 = 105

72 : 9 = 7                    64  : 8 = 8                            69 + 36 = 104

26.    Постав знаки ―+‖ або ―-‖ замість крапок,  щоб рівності  були вірними:

14 … 21 = 35                      86 … 13 = 73                     82 … 13 = 69                 

48 … 16 = 32                      52 … 26 = 78                     67 … 9 = 58

18 … 13 = 31                      96 … 17 = 79                     46 … 16 = 62 

27.    Гра «Знайди сусіда»

image

 

28.    Обчисліть ланцюжок прикладів:

100 відняти 70 …, додати 34 …, поділити на 8 …, відняти попереднє число

…, додати наступне число … буде число …  

29.    Гра «Бліц тур»

Скільки крил у 6 гусей? Скільки лап у 8 каченят? Скільки лап у 4 павуків? 

Скільки ніг у 7 корів? 

30.    Знайдіть на скільки перше  число більше (менше) від другого:

26 7 на 19                8 63                    46 15                18 39  37 28                        24 33                  68 26               48 59  

31.    Продовж записи:

33 + 15    33 + …                   48 – 13 48 -…                        4 * 7 4 * …

86 – 29   86  - …                     55 + 22 55 + …                     9 *3  9 * … 

32.    Заповни пропуски

 

+

image11

image12

image13

image14

image15

image16

image17

 

-

image11

image12

image13

image14

image15

image16

image17

image 12

23

24

25

 

 

28

 

image 30

19

 

 

16

 

 

13

image13

 

25

 

27

 

 

30

image40

 

28

 

26

 

24

 

image14

25

 

27

 

29

 

 

image50

39

 

37

 

35

 

33

image15

 

27

 

29

 

 

32

image60

 

48

 

46

 

44

 

image16

 

28

 

30

 

32

 

image70

59

 

57

 

 

 

53

image17

 

29

 

31

 

 

34

image80

 

68

67

 

 

64

 

image18

29

 

31

 

33

 

 

image90

 

 

 

76

 

 

73

 

33.    . Гра “Лабіринти”  

Покажи шлях до центра всіх кіл. Сума чисел, що записані біля воріт, через яких проходить шлях, має дорівнювати числу, що записане всередині кіл. У другому лабіринті спробуй знайти 2 шляхи до центра.

image 

34.    Яке число задумала кожна з дівчаток Катя:  50 на 15 більше, ніж задумане число.

Аня: задумане число на 14 більше, ніж 34.

Марина: задумане число менше, ніж 43, на 20 Тоня: задумане число в сумі з числом 30 дає 54 

35.    Суми чисел зменшить на їх різницю.

600 і 400                   320 і 240                      150 і 180                340 і 260                   

260 і 120                   400 і 330                       520 і 240               270 і 310                    

160 і 210                   360 і 190                       315 і 280               640 і 140     190 і 320140 і 420                       408 і 240              260 і 180

36.    Встав пропущені цифри

image 

37.    Який напрям руху відповідає розв’язку?  

14 км/год + 12 км/год = 26 км/год

image 

38.    Виконайте дії

image 

39.    Заповни таблиці:

Зменшуване

?

44

76

?

128

Відьємник

9

39

?

18

?

Різниця

72

?

41

36

103

 

Доданок 

?

48

76

?

128

Доданок

29

69

?

18

?

Сума

72

?

140

36

170

 

40.    Розв’язати рівняння:

1)    х+13=28;

2)    20-х=12;

3)    х-11=79;

4)    10+х=6 

41.    Яких чисел не вистачає в ланцюжку обчислень:

image

Множення та ділення натуральних чисел.


42.  Обчисліть:

           а)  17· 6     б) 62· 8     в) 44 · 4       г)   94 · 6

71 · 6        35· 7          77 · 7             38 · 9    26 · 8        53· 7          49 · 6             83 · 9

43.Обчисліть:

           а) 3· 4· 5    б) 3· 5· 7    в) 5 · 7· 8     г) 13· 3· 2

5· 6· 5        2· 7· 8        11· 7· 3        

 4· 6· 8        3· 7· 9        11· 8· 4

44.Обчисліть зручним способом:

1)    298 ·4· 5=

2)    2· 7294· 5=

3)    48·50· 2=

45.Знайди помилку

4)    80 ·20· 25=

5)    422· 4 ·5=

6)    25 ·36 ·4=


image 

46.Заповніть таблицю:

 

V(км/год)

40

 

4

 

t(год)

2

10

 

2

S(км)

 

500

100

30

 

47.Розвяжіть задачу:

image 

48.У наведенних завданнях числа записані за певною закономірністю.

Встановити цю закономірність і знайдіть числа, які потрібно записати замість ?.

image 

49. Назви три наступні числа:

 

1)    20, 22, 24, …

2)    2, 4, 8, 16, …

3)    1, 3, 9, …

50. Виконайте дії:

4)    1, 4, 9, 16, …

5)    2, 5, 4, 8, 6, 11, …

6)    1, 8, 27, …

1) 23·100=

2) 34·1000=

3)    126·10=

4)    76·1000=

5)    4·10000=

6)    5072·100=

51.    Виконати ділення:

image 

52.    Хто швидче сяде у ракету?

 

image

image 

image 

image 

54.Замість зірочки поставити необхідне число:

image 

image 

55.Виконайте дії:

image 

56. Обчисліть:

 

1) 72 : 8,

2) 56 : 7,       3) 63 : 9,

4) 34 : 6,

      + 51,

         • 5,            + 33,

         • 7,

       : 15,

       - 13,               : 8,

      + 17,

        • 9,

         : 9,               • 13,

       : 10,

     + 14;

      + 17;               - 25;

         - 8;

           ?

            ?                     ?

             ?                     

5) 81 : 9, 6) 28 + 32, 7) 90 – 34, 8) 62 – 27,

     + 41,                   : 12,               : 14,

             : 7,

         : 5,                   • 17,           • 13,

           • 19,

         • 7,          + 25;          + 18;        - 17; ?      ?                 ?

            ?                                  

           - 16;

9) 95 – 37, 10) 100 – 8, 11) 82 : 4,

12) 35 • 2,

          : 29,                   : 2,         + 56,

            : 6,

         + 90,                 - 45,          : 18,

            • 7,

          : 23;                • 47;          • 25,

           + 7,

               ?                      ?             - 61;

       + 230;

                                                          ?

              ?                                

13) 102 • 3, 14) 43 : 8,     15) 52 • 8,

16) 6 м20 см : 31,

         : 150,            • 9,                 : 40,

                 + 30 см,

          • 48,         + 19,                   • 60,

                         • 4,

         + 44,              : 13,              - 120,

           - 1 м60 см;

           : 7;            • 120;                : 30;

                            ?

              ?                   ?                      ?

                         

 

17) 2 кг50 г : 5,                  18) 1 год 20 хв : 4, 19) 2 га 10 а : 7,

             + 190 г,                     - 15 хв,        + 15 а,

                • 8,                                        : 100,                     : 500,

                 - 3 кг300 г;              + 7 с; - 9 м2.

                ?                                                   ?                                      ?

57.    Яке число у кінці ланцюжка?

image

58.    Розшифруй слово (розвʼяжи приклади, розташуй відповіді у порядку спадання).

 

 

а

х

 20

100

 6

10

 9

40

 25

125

 8

30

 12

60

image

 

Х

 

100

А

10

Н

40

У

125

С

30

Т

60

Р

 

 

59.    Заповніть таблиці:

Множник

15

7

?

9

11

Множник

?

12

10

12

?

Добуток

90

?

430

?

99

 

Ділене

54

?

98

150

6411

Дільник

9

12

?

?

4

Частка

?

6

49

10

?

 

60.    Розвʼяжіть рівняння:

1)    х+23=47;

2)    х-45=24;

3)    41-х=15;

4) х:7=8; 5) 45:х=15;

6) х·23=69.

61.    Обчислити та розгадати слово:

50·2

-16

:42

+68 :14

А

70:5

-2

·7

+16

:5

К

40-28

·5

:4

+45 :20

И

14+56

:2

-17

·2

+64

М

3·16

-12

:12

+12

·5

Т

40-34

·14

+6

:18

·12

Е

Ключ:

100

5

75

60

100

5

75

3

20

5

 

62.    Знайдіть вагони для потяга 

image 

image 

 

Площі та обєми фігур.

63.Назвіть усі відрізки, зображені на малюнку

image

64.Назві усі кути, зображені на малюнку

image 

Який кут дорівнює сумі кутів    1) АОB i BOC  2) MON i  NOK 

 3) MON i  NOL4) NOK i KOL  5) MOK i  KOL?

65.    Який кут утворює на циферблаті годинника годинна і хвилинна стрілки:

                а) о 6 год             в) об 11 год          д) о 18 год           є) о 10 год

                б) о 8 год             г) о 15 год            е) о 9 год             ж) о 14 год ?

66.    Периметр якої фігури більший: трикутника чи прямокутника? На скільки?

image 

67.    Периметр трикутника дорівнює 43 см. Одна сторона дорівнює 7см, інша - 20 см. Чому дорівнює третя сторона?

68.    Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 99см. Чому дорівнює довжина його сторони?

69.    Знайти периметр прямокутника зі сторонами:

                а) 3см і 12см        б) 7см і 16см        в) 2м 61см і 1м 12см.

70.    Знайти довжину сторони квадрата, периметр якого дорівнює 256м.

71.    Виразіть у сантиметрах:

1)    2 м 50 см

2)    4 дм 8 см 

5)  

72. Виразітьу метрах:

3)    2 м 5 см

4)    460 мм

1) 1 км 600 м 2) 7 км 5 м     

3)    4 км 30 м

4)    3850 дм

73.Довжина прямокутника 16 см, а ширина на 4 см менша. Знайдіть периметр та площу прямокутника.

74.Знайдіть периметр та площу прямокутника:

image 

75.Обчисли площу:

image 

76.Площа прямокутника 50 см2 , а площа квадрата у 2 рази менша. Чому дорівнює сторона квадрата?

77.Квадрат зі стороною 3 см та прямокутник довжиною 9 см мають однакові площі. Чому дорвнює ширина прчмокутника?

78.Довжина коридора 5 м, а ширина  2 м. Скільки гривень необхідно для покупки ліноліума, для того щоб заслати коридор, якщо 1 м2 лінолеума коштує 20 грн? 

79.Знайдіть обєм прямокутного паралелепіпеда:

image 

80.Знайдіть площу поверхні фігур:

image 

81.Висота кімнати 3м, ширина 5 м, а довжина 6 м. скільки кубічних метрів повітря знаходиться в кімнаті?

82.Бак для води має форму прямокутного паралелепіпеда. Його три виміри:     3 дм, 5 дм, 4дм. Знайдіть обʼєм бака дла води. Скільки літрів води містить цей бак?

83.Куб з ребром 4 см розпилили на два рівних паралелепіпеда. Чому дорівнює обʼєм кожного? 

84. imageСкільки фарби потрібно для фарбування фігури площею 30м2 з двох сторін, якщо на 1м2 потрібно 15г фарби?

85.Знайдіть площу зафарбованої фігури:

Звичайні дроби.

86.Прочитайте: image 

87.Яка частина фігури замальована?

image 

88.Яку частину року становить 1 місяць? 5 місяців? 8 місяців?

89.Яку частину м становить 1см; 5см; 10см; 20см?

90.Яку частину години становить урок?

91.Прочитай дроби, назві чисельник і знаменник кожного дробу і поясни, що

1 5 2 12 12 7 5 3

imageвони означають: , , , , , , , . 5 6 2 15 17 8 8 7

92.Скільки  г  в imageкг; imageкг?Скільки  кг  в imageц; imageт; imageт?

image

14 = image; image1; image 64; 13: 10 =image.

95.                             Дріб дорівнює своєму чисельнику. Чому дорівнює її знаменник?

96.                             Яку частину години становлять:

15хв;  20 хв;  10хв;  5хв;  1хв;  30хв;  40хв;  50хв;  25хв;  7хв;  35хв;  55хв;  13хв;  53хв. 

97.                             Скільки хвилин становлять: image від 1 год; image від 30 хв;  image від 1 год;  image від 2 год;  image доби;  image тижня?

98.                             Як впізнати, який з 2-х дробів з однаковими знаменниками більше?

 

Як впізнати, чи дріб більше за 1, чи менше за 1, чи дорівнює 1?

Як називаються дроби менші за 1? А дроби більші за 1?

image                                                                         9 13     2      3        7 13 8 11; 1 і         1    .

99.                             Порівняйте дроби:       і         ;         і         ;         і         ;         і

                                                                           12 12 100 100 6      6     8 11 100 1000

100.                        Які з наступних дробів правильні, які неправильні: 

3 11 4 123 355 1000 1001 999

image                      ;    ;    ;       ;       ;         ;        ;        ?

7 4 11 456 113 1000 1000 1000

101.                        При яких х дріб imageх менших від дробу image9 ?

                                                                              10                                       10

102.                        При яких а дріб imageа більший за дріб image7 , але менший 17image ?

                                                                              20                                  20                             20

103.                        Як зміниться дріб, якщо:

а) його чисельник збільшити у 2 рази;   б) його чисельник зменшити у 3 рази;

в) його знаменник збільшити у 2 рази;   г) його знаменник зменшити у 3 рази.

104.                        Знайди число, якщо   а) image його дорівнює 9;    б) image дорівнюють 10; 

                         в) image його дорівнюють 21.

105.                        Назвіть одиницю у вигляді дробу зі знаменником : 8; 13; 71; 115.

106.                        При яких натуральних значеннях х дріб буде правильним:  x       х        х        х

                а) image;  б)   image;  в)   image;  г) image?

                        8         10         2         7

image                                                                 x        12                 х          45           51

107.                        imageЗнайди х:   2; 4; 7 ; 3 ; 17 image.

                                                                 8         х                15           х             х

108.                        Знайди цілу і дробову частину неправильного дробу:

imageimageimageimageimageimageimage;;; 22; 40;;;.

                                                           7     13

109.                        Прочитайте мішані числа:  

1image; 3image;10image;13image; 45image; 100image.

110.                        Між якими послідовними натуральними числами знаходиться мішане число:

6image;14image; 26image; 7image.

111.

 Порівняйте числа:   а) 19image

і

23image;

 б)7image

і 2image;     в)5image

і 5image;

 г) 14 і 14image;   д) 9image і 10;  е) 28 і 30image.

112.        Знайти значення числового виразу:

11           imageimage8 ;            д) 11 1 ;       

а)

12           12   10        10

                        3      3      3       3

                   з) image   image;

                       10    10    10    10

                 41      37                               14    10

imageimage        б)             ;                       е) ; 

               100    100                               25    25

                       7      7

image             і) ;                  

                      13    13

                 6      7     10                          12     19     30

            в) image  image;                   є) image  image;

                23     23    23                          42     42     42

          и) 10image   10     10                      10image;

                         3       3      3       3

                14      96      63            141    100      60

imageimage        г)                   ; ж)                    ;

               101    101    101           100    100    100

113.        Розв’яжіть рівняння:

                        7     16                                   13     31

            а) х  image;                       г) х  image;

                      13    13                                   67     67

image ї) 13 13.

         7      7

                 9           2                       123           123

         б) image х  image;                д) image х  image;

               11         11                      456           456

                32           44                            789            789

         в) image х  image;                е) image у  image.

                43           43                           1011          1011

114.                     Назвіть неправильний дріб, який дорівнює мішаному числу:

а)  1image;  б) 3image;  в) 5image;  г) 10image;  д) 7image.

 

115.                     imageРозв’яжіть задачі: 1)

 

 

 

 

    2)

 

116.                     Хто швидче

дістанеться до прапорця?

image 

Десяткові дроби.

Додавання та віднімання десяткових дробів.

117.                   Назвіть найстарший і наймолодший розряди у кожного з чисел:

65,18;   9,03;  4,0404;   7,01;   7,001;   7,0001;   6,0277.

118.                   Прочитайте числа: 3,1415;  31,415;  0,31415;  3,14150;  0,314150;  3,01415;3,01040105; 3,07; 59,605; 10,097; 30,0056; 176,0001.

119.                   Обчисліть результат і назвіть десятковим дробом:

imageа) 70 +7 + 7 7 10 100

 

                  3        8

imageг) 5 +               

                 10        1000

 

         7        8         9

imageж)               10       1000    100

imageimageimage            б) 80+                               д) 40 + 4 4                    з) 4 6     

                                                                                                   10    1000                    10    1000

                          2       5

в) 30  6      image

                        10    100

 

                  2          2

imageе) 2                     

               100    10000

         1         2           3

imageі)                100        1000    10000

120.                   Назвіть розряди числа, які містять цифру 7: 17,125; 45,17; 175,268; 0,227; 12,7.

121.                   Яке число потрібно поставити замість *, щоб утворилась правильна рівність?

1)    27м=(27: * )км;

2)    46см=(46: * )м;

3) 12мм=(12: * )см; 4) 35дм=(35: * ) м.

122.                   Виразіть у метрах: 27 см; 52 дм; 9 мм; 24,6 см; 87,9дм; 10,6 мм.

123.                   Порівняйте числа:

6,31  і  17,28 

0,0302  і  0,0032 

0,5  і  0,49

6,837 і  6,829 

0,025    і  0,035      

0,4607  і 0,4617

43,24  і  43,172

         5,025    і  5,03

                   6,001  і  6,01

0,527  і  0,572 

16,2302  і  12,23 

1,82    і  18,2

124.                   Яке натуральне число стоїть між числами: 18 і 20; 7,3 і 8,5; 33 і 34,3; 99,9 і 101; 0,23 і 1,7.

125.                   Між якими сусідніми натуральними числами стоїть число: 8,4;      16,376; 99,5;  83,17;          100,001. 

126.                   Прочитай дроби: 0,7;  0,70;  0,700;  0,7000;  0,70000. Що можна сказати


про ці дроби?

127.                   Обчисліть:

1)               2,5 – 1,6 

2)               3,2 – 1,4 

3)               0,47 – 0,27 

4)               0,64 – 0,15 

5)               0,71 – 0,28 

6)               1,8+2,5 

7)               2,7+1,6

8)               0,63+0,17 

9)               0,38+0,29

10)           0,55+0,45

11)           3,4 – 0,2 

12)           2,6 – 0,05 

13)           4,52 – 1,2 

14)           4 – 0,8 


15)           1 – 0,45  18)     0,46+1,8  16)        5+0,35        19)     0,57+3  17) 3,7+0,24      20)      1,64+0,36

128.                   Розшифруйте слово:

1.   0,3+0,4= 4. 1,3+0,5=

2.   0,8+0,6=           5. 8+0,7=

3.   0,6+0,4=

Код: 0 – «а»; 1 – «п»; 2 – «а»; 3 – «к»; 4 – «л»; 5 – «т»; 6 – «с»; 7 – «р»; 8 – «а».

129.                   Виконайте дії:

image 

130.                   Складіть доміно:

image2,3+3

10,5

image7,5+3

10,8  

 

         5,3     1,3+4, 5        5,8    5,2+

 

image7,6    1,2+1,    1     2,3   4,8+2,27,4+3,411,5                 6,7+4,88,7    

 

 

       7                  

       4,5+5, 5     4,5+5,5

 

131.                   Обчисліть:

image 

1,2+3,7

1,25+10,3

5,2+4,1

15,6+0,6

45,6+5,4

4,7+4,7

2,9+6,1

8,6+7,3

4,72+0,28

2,29+0,4

241,2+100

761,52+10,

132.                   imageГра «Лото»:

image

133.                   Гра «Доміно»:

0,5∙4       1,3∙4

2,6∙2     0,5∙10

2,5∙2     1,6∙10

0,4∙40    1,5 ∙6

0,2∙10

 

1,25∙10

 

0,3∙30

 

0,3∙20

2,5∙1       0,8∙8

1,6∙4       0,1∙9

0,3∙3       1,5∙4

 

134.                   «Дощик»:

image 

135.                   Заповніть таблицю:

Доданок

Доданок

Сума

0,4

9,3

 

10,9

 

13,6

 

0,12

5,12

2,1

0,44

 

8,7

 

13,3

8,01

7

 

2,2

 

12,569

5,3

4,35

 

3,4

 

3,45

2,5

7,6

 

 

Множення десяткових дробів.

136.                     Виконати дії:

image

137.                     Обчисліть:

image

image

138.                     Виконати множення на розрядну одиницю:

1)    4,55∙10=

2)    18,3 ∙ 10=

3)    0,235 ∙10=

4)    8,354∙100=

5)    2,3 ∙ 100=

6)    0,048∙100=

7)    3,8457∙1000=

8)    0,0358∙ 1000=

9)    0,003 ∙ 1000=

10)                      354,2∙0,01=

11)                      248,34∙0,1=

12)                      3788,2∙0,001=

13)                      2,8∙0,1=

14)                      4,5∙0,01=

15)                      0,08∙0,1=

16)                      54∙0,001=

17)                      37∙0,0001=

18)                      0,01∙0,0001=

139.       Вписати пропущені числа:

imageimage             а)  * 100 = 0,71                                           в) 5,8 *          = 58

             б)  * 1000 = 8,3                                           г) 0,04 *          = 40

140.                   Розшифруй слово:

imageЖ    3,7 ∙ 10 =

М    7,02 ∙ 10 =

У     0,067 ∙ 1000 =

Н     0,08 ∙ 10 =

О     34,06 ∙ 0,1 =

Н     123,1 ∙ 10 =

Е      0,34 ∙ 100 =

                                                                                                                             И      0,034 ∙ 10 =

                                                                                   Е      0,037 ∙ 10 =

Ключ:

67

70,2

1231

3,406

37

34

0,8

0,34

0,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141.                   Розставте коми у рівностях:

1)    32 + 18 = 5                                                

2)    736 – 336 = 4                                            

3)    14 * 5 = 7

4)    3 + 108 = 408

5)    12 * 50 = 60

6)    245 + 655 = 9

142.                   Замість квадратів випишіть такі рівні дроби, щоб рівняння були правильними:

1)   o + o = 1; 2) o+ o + o= 1; 3) o+ o + o + o = 1.

143.                   Дано числа: 0,8; 1,6; 2,9; 3,7. Різниця двох з них дорівнює одному з них, що залишилось. Запишіть рівняння.

144.                   Замість зірочок поставте знаки «+» або «-» так, щоб рівність були правильними:

1)   5,5*1,9*2,6 = 1; 2) 7,9*3,4*4,2 = 7,1; 3) 6,1*13,5*12,4 = 5.

145.                   Незнайко записав у зошиті число 7. Потім помножив його на деяке інше число і був вражений тим, що отримав число, менше від 7. Чи може таке бути?

146.                   Одного чоловіка спитали:

-   Скільки вам років?

-   Багато, — відповів він. — Я старший за деяких зі своїх родичів у 600 разів.

Чи можливо це?

        147.        Гра «Лото»:

image

Ділення десяткових дробів.

148.                     Виконати ділення:

1)    1 : 0,5 =

2)    25,5:5=

3)    1,5:3=

4)    4,7:10=

5)    0,48:4=

6)    0,9:100=

7)    26:10=

8)    0,8:4=

9)    5:100=

10)            40 : 0,4 = 

11)            0,8 : 0,2 = 

12)            220 : 0,5 = 

13)            100 : 0,1 =

14)            6 : 0,3 = 

15)            0,18 : 0,6 =

16)            0,1 : 0,01 =

17)            2:0,1=

18)            8:0,4=

149.                     Виконайте дії:

image 

150.                     Розв’яжіть рівняння і розгадайте прізвище дитячої письменниці та ім’я казкового героя:

1,92

     И     А

0,7194

     Г     Л

12,1

     Л      К

2,1

Р        С

196

     Н      Р

1

     Д     Н

3,6

     Е       О

х – 3,5  = 8,6 а : 0,4 = 4,8 в  : 100 =1,96

8,3х + 1,7х = 7,194 р+ 7,9 =10

0,3 ∙ 12 =у

 3,5 – z = 2,5

151.                     Поновіть ланцюжок обчислень при х = 0,8; 1,3; 1,8; 2,3:

image 

152.                     Подумайте, за яким правилом складено ряд чисел і запишіть ще два числа цього ряду:

1) 1,2; 1,8; 2,4; 3; ...;   2) 9,6; 8,9; 8,2; 7,5; ...;

3) 0,9; 1,8; 3,6; 7,2;...;  4) 1,2; 0,7; 2,2; 1,4; 3,2; 2,1;....

Знайдіть пропущене число:

0,8

 

1,2

 

0,2

 

0,3

 

?

 2,4

0,1

0,6

0,1

?

 

1)

 

 1,2

 

1,1

 

1

 

0,9

 

?

0,4

1,2

2

0,4

?

2)

 

 

153.                     Обчисліть усно:

                         1) 0,14 + 0,06,    2) 3,18 – 1,08,     3) 5,7 + 0,13,      4) 0,42,

                                2 0,7,               2,06 + 1,04,        2,85 1,5,           0,33

                                100 · 0,012,        5,4 · 0,1,             0,8 · 0,5,             0,052,

                                0,42 : 7;              4,08 : 4;              0,5 : 2;                0,013;

                         

                         5) 7 + 0,2,           6) 10,9 – 1,         7) 6 – 2,4,           8) 40 · 0,4,

                                            : 9,                      : 3,                   : 6,                      : 10,

                                            · 3,                  + 2,7,               + 0,4;                    + 0,5,

                                     + 0,6;                      : 4;                   : 2;                        : 7;

                         

image                                                     9) 4,2 + 4,8, 12) 1 : 0,01,                          

11)      ,

:5,

1 : 2,

      0,8 : 0,04,         

:3,

3 : 15,

           1 : 0,25,         

- 0,5;

5 : 0,2;

          1 : 1,25;         

 

 

           

13) 8,1 – 0,9,

14) 0,62 – 0,4;

15) 4,8 : 6,           16) 7 : 100,

:8,

:0,2,

                   · 5,                 + 0,33,

·0,2,

+ 3,4,

              · 0,4,                     · 50,

+ 0,22;

· 2;

                :0,8;                    - 0,9;

 

 

           

17) 1,25 · 2,

18) 2,5 · 0,4,

19) 0,37 – 0,25, 20) 4 : 2,5,

:5,

+ 0,4,

                              :50,             · 2,5,

+ 1,2,

· 0,6,

                            · 80,            + 2,5,

· 0,3;

- 0,6;

                     + 1,04;             - 2,5.

154.                     Відновіть ланцюжок обчислень і спробуйте пояснити, чому вони приводять до однакових  відповідей:

image 

155.                     «Розпали піч»:

image 

 

Округлення десяткових дробів.

156.        Прочитайте запис і назвіть, до якого розряду округлені числа:

а) 9,56927 = 9,5693;               б) 0,378102=0,4;

в) 12,3631 = 12,36;                 г) 10,1287 = 10,129;

д) 18,327 = 18; є) 7,021 =7,0.

157.        Округліть:

а) до десятих: 17,25; 0,118; 35,579;     г) до сотих: 3,028; 317,834; 112,5018;

б) до десятків: 11,2; 27,96; 340,8;        д) до сотень: 162,3; 701,79; 5337,325;

в) до десятків: 23; 15; 841; 1078;         є) до сотень: 647; 8739; 15981; 986.

158.        Яку цифру можна підставити замість зірочки, щоб була правильною наближена рівність?

а) 318,* = 318,6;                                           г) 736,92* = 736,92;

б) 23,1* =23,1;                                             д)736,* = 736;

в) 115,1* = 115,2;                                        є) 1*,2 = 20.

159.        Округліть числа:

 

85,4973

3,2951

6,1984

12,4961

До одиниць

 

 

 

 

До десятих

 

 

 

 

До сотих

 

 

 

 

До тисяч

 

 

 

 

 

 

Відсотки.

160.                     Як перетворити десятковий дріб у відсоток?

161.                     Як перевести відсоток у десятковий дріб?

162.                     Перетворити у десятковий дріб:

25%,  49%,  7%,  0,5%,  121%, 17,1%,  351,3%,  38%,  92%,  4%,  1%,  215%.

163.                     Перетворити у відсотки:

0,23;   0,98;   0,005;   0,716;   0,032;   1,92;   2,572;   0,35;   0,84;   0,01;   0,621;   0,071;   1,37.

164.                     На скільки відсотків 32 менше ніж 40? На скільки відсотків 40 більше 32?

165.                     Знайти:

            0,01 від 725                      image від 123

0,25 від 100

166.                     Знайти число, якщо:

                             image його дорівнює 25 ;                0,01 його дорівнює 0,2.

167.                     Знайти відсоток від числа:

1%  від  100                      10%  від  50 50%  від  50                        20%  від  200 25%  від  40                    110%  від  200.

168.                     Знайти число, якщо:

80%  його дорівнює  10

25%  його дорівнює  5

50%  його дорівнює  63

10%  його дорівнює  40.

169.                     Віні Пух взимку схуднув на 10%, але влітку знов поправився на 10%.

Коли він був важчим: цієї осені, чи минулої?

 

 

 

 

Список літератури.

1.     Попова Л.П. Поурочные разработки по математике: 5 класс.-М.:ВАКО,2011.

2.     Ершова А.П.,Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса.-

     5-еизд.,испр.-М.:ИЛЕКСА,-2010.

3.     Стеклов М. А. Лаврентьев П. Л. Чебышев И. М. Виноградов Галерея картинок. greatmath.netgaller/

 

pdf
Додано
26 січня
Переглядів
190
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку