31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Аналіз роботи керівника кафедри вихователів початкових класів

Про матеріал
Кафедра вихователів початкових класів виявляє творчий потенціал вчителя, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вихователя, забезпечує колективне вивчення навчально – виховних завдань і творче співробітництво педагогів.
Перегляд файлу

 

Аналіз роботи

 

керівника кафедри вихователів початкових класів

Клименко Н.П. за 2017/2018 н. р.

 

Кредо:  якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.

 

Мета: формування професійного співтовариства вихователів, здатних на засадах інтеграції й застосування сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.

Кафедра вихователів початкових класів виявляє творчий потенціал вчителя, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вихователя, забезпечує колективне вивчення навчально – виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

 

Сучасна школа  вимогає  докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учнів, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша.

Методичне об`єднання вихователів працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах реалізуючи науково – методичну проблему «Формування соціально-компетентної особистості засобами інноваційних технологій навчання і виховання».

Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища через реалізацію ідей дитиноцентризму у виховному просторі школи.

 У 2017/2018 році одним із складових завдань є впровадження та реалізація Концепції національно – патріотичного виховання, тому методичну роботу з вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина та патріота України; використання сучасних інформаційних технологій в навчально – виховному процесі в школі.

Її побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки класних керівників.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вихователів на педагогічних радах і засіданнях творчих об`єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність отстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вихователя як суб`єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно- зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

 

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів. Розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно- зорієнтованих виховних технологій, впроваджуючи активні форми і види діяльності запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

 

До складу МО вихователів початкових класів входять 11 педагогів, з них фахівців - 4; II категорії - 3; I категорії - 4 педагога. Мають вищу освіту - 9 осіб, студенти – 1, бакалавр – 1.

У 2017/2018 навчальному році робота МО спрямована на удосконалення педагогічної та методичної майстерності вихователів шляхом використання здоров'язберігаючих технологій. Протягом року було розглянуто ряд питань, які допомогли вихователям теоретично і практично вирішувати завдання виховання. Структура роботи МО дала можливість здійснювати колективні обговорення різних проблем, щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу з використанням інноваційних форм і методів роботи.

Кожен з вихователів взяв для себе певну тему з самоосвіти у виховній роботі і побудував свій виховний план, відштовхуючись від цієї теми. Але в цілому робота методичного об'єднання вихователів була підпорядкована проблемі школи: "Впровадження особистісно-орієнтованої спрямованості навчально-виховного процесу, шляхом розвитку інтелектуальної компетентності через призму збереження і зміцнення здоров'я учнів".

Мета роботи методичного об'єднання: допомогти дітям придбати життєвий досвід, займаючись різноманітними видами діяльності, виробити у вихованців рівень самостійності, громадянської відповідальності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві.

 

Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

Підвищення практичної підготовки вихователів до здійснення особистісно- зорієнтованого підходу в системі виховній діяльності;

диференціація форм роботи за якісним складом,

деформалізація форм роботи вихователів,

дитиноцентричний підхід у роботі класного керівника,

Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;

Вироблення у педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

Ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

 

Головним у методичній роботі є надання допомоги вихователям у розвитку професійних компетенцій. Вона грунтується на аналізі навчально-виховного процесу конкретного колективу, дає можливість кожному вихователю бути активним учасником планування і розробки програми підвищення педагогічної майстерності. Школа – це система, де вчитель знаходиться в системі різноманітних відносин: "вчитель - учень", "вчитель - батьки", "вчитель - громадськість".

Система методичної роботи з вихователями представляє такі складові:

- Вивчення діяльності і особистості вихователя;

- Планування виховної роботи;

- Стимулювання педагогічної творчості.

Якщо твої плани розраховані на рік  - сій жито,

Якщо на десятиліття - саджай дерева,

А якщо твої плани розраховані на століття - виховуй дітей. (Народна мудрість)

 

У плані роботи МО передбачена самостійна робота вихователів над науково-методичною проблемою, самоосвіта, докурсовая і послекурсовая підготовка. План складений так, щоб вся робота МО була націлена на ефективне використання та розвиток професійного потенціалу педагогів, на згуртування і координацію їх зусиль щодо вдосконалення методики навчання і виховання, і на цій основі - на поліпшення виховного процесу. На засіданнях МО розглядалися і вивчалися такі питання:

 • відпрацювання інструктивно-методичних рекомендацій:
 • - Що до обов’язкової ділової документації 1/9 від 10.06.15;
 • - Методичні рекомендації що до національно-патріотичного виховання у ЗНЗ;
 • - Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, наказ МОН №641 від 06.06.15;
 • - Лист МОН України 1/9 – 319 "Організвція навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань ОП і безпеки життєдіяльності у ЗНЗ";
 • - Наказ № 1/9 – 503 "Про використання інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу у групі продовженого дня ЗНЗ";
 • - Наказ № 1/9 – 302 від 24.06. 15 "Що до протидій  пропаганди сепаратизму та антиукраїнської ідеології в системі освіти"

• творчі звіти і презентації вихователів, які атестуються;

• вивчення професійних журналів і методичної літератури.

 

Протягом року, проведено 5 тематичних засідань, між засіданнями велася міжсекційна робота. На першому засіданні вихователі ознайомилися з річним планом виховної роботи, цілями і завданнями, що стоять перед педколективом в новому навчальному році, обговорили план роботи МО на рік.

 

 

 

Проведено 5 засідань  МО,  використовувалися різні форми роботи:

 • Теоретичний семінар "Нормативна та методична грамотність як найважливіші складові компетентності педагогів"                             серпень 2017
 • Дискусія "Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості"                                                                                     листопад 2017
 • Теоретичний семінар "Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання"                                                                                                  січень 2018
 • Круглий стіл "Умови виховання дітей у родині"  березень 2018
 • Педагогічна світлиця вихователя "Сутність та особливості розвитку особистості"                                                                                                                 червень 2018

 

Протягом року проводилася міжсекційна робота. Аналізувалися і обговорювалися відкриті заходи, велася робота з батьками, працювали в тісному контакті з психологом, соціальним педагогом, медиками, оформлялися

папки з самоосвіти, щоденники самоврядування. Вихователями визначено рівень вихованості школярів, який дозволяє позитивно оцінити системність у виховній роботі, що дозволяє зберігати досягнуті результати на середньому і достатньому рівні.

Педагоги, здійснюючи виховну діяльність, протягом навчального року, ділилися досвідом зі своїми колегами, показуючи відкриті класні години та відкриті заходи.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Робота методичного об`єднання вихователів спрямована на формування умінь педагогів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

Ще Сухомлинський сказав, що "молодий фахівець стане хорошим учителем завдяки обстановці творчої праці педагогічного та учнівського колективів". Результативною формою роботи є Школа молодого вихователя. У початковій школі працює 6 молодих вихователів. За кожним закріплений педагог-наставник (пр. №112 від 04.09.2015р.)

Вовк А.Є. - Мержук О.В.

Якубенко Н.І. – Безкровная  Л.І.

Караджинова Т.І. – Криворогова В.П.

Ніжнік С.А. – Рибакова Н.В.

Курпа Н.Н. – Клименко Н.П.

Рибакова Х.С. – Рибакова Н.В.

Молодим педагогам надавалася допомога по складанню планів виховної роботи, давалися методичні рекомендації щодо проведення самоподготовок, прогулянок, по роботі з батьками. Відвідувалися самопідготовки з наданням необхідної допомоги. Молоді педагоги швидко адаптувалися в колективі, брали активну участь в роботі МО, шкільних культурно-масових заходах.

Хочеться відзначити, що в нашій школі працюють талановиті, творчі люди.

Творчий колектив вихователів має високу науково-теоретичну і методичну підготовку, досконало володіє сучасними формами і методами роботи.

Вихователі проходять перепідготовку у Донецькому інституті підвищення кваліфікації.

Також свою методичну майстерність вихователі підвищували через засідання МО, шляхом самоосвіти, відвідування психолого-педагогічних семінарів, відкритих самопідготовок, класних годин, відкритих заходів.

 

Кожен вихователь має послекурсовоє завдання - індивідуальну тему, над якою працює 5 років. Адміністрація школи сприяє формуванню у педагогів стійкої потреби в самоосвіті, спонукає його до вивчення нової інформації і досвіду, вчить самостійно здобувати знання, привчає до самоаналізу і самооцінкі.

Відкриті класні години і заходи протягом року  проведені на високому професійному рівні, де показана творча майстерність вихователів і учнів.

 • 2-Б клас Клименко Н.П. Виховний захід "Різдвяні свята"                                                                                                                                              січень

Класна година "Дім без книги, як хата без вікон" березень

 • 4-А клас Курпа Н.Н. Відкритий захід "Пізнаємо, вчимося, творимо"                                                                                                                 лютий

Класна година "Зірковий час"     квітень

 • 3-А клас Хараджинова Т.І. Відкритий захід "Хліб усьому голова"                                                                                                                                 листопад
 • 3-Б Вовк А.Є. Класна година "Мандрівка до космосу" квітень  Відкритий захід – вистава "Цветик семицветик"              лютий
 • 3-В Ніжнік С.А. Класна година "Козацька слава"   листопад  Відкритий захід "Дорожній калейдоскоп"                             травень
 • 2-А Криворогова В.П. Відкритий захід "Мова моя калинова"                                                                                                                    жовтень                            Класна година "Великодні дзвони"                                                        квітень
 • 2-В Рибакова Х.С.  Відкритий захід "Масляна"  березень

 

Підводячи підсумки вищесказаного, кафедра  вихователів початкових класів у 2018/2019 навчальному році буде працювати над вирішенням таких завдань:

 • Підвищення теоретичного науково-методичного рівня підготовки вихователів початкових класів з питань психології та педагогіки виховної роботи.
 • Інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу вихователів в рамках модернізації виховання.
 • Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів.
 • Формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності.
 • Озброєння вихователів сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.
 • Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів.
 • Вивчення, узагальнення та расповсюдження ППД роботи вихователів.
 • Підвищення педмайстерності вихователів через взаємовідвідування самопідготовок, класних часів та виховних заходів.
 • Забезпечення подальшого становлення особистості учнів, умови їх самореалізації, і розкриття їх індивідуальних здібностей;
 • Впровадження інноваційних технологій в практичну діяльність;
 • Сприяти активізації людського фактора – особистості, її творчої діяльності, охоплюючи всіх вихователів різними формами методичної роботи.
 • Надавати методичну допомогу молодим спеціалістам та підтримувати їх позитивні педагогічні починання.
 • Приймати участь у предметних тижнях.

 

 

Успіх кожного народжує один загальний успіх!

1