22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Англо-український словник комп’ютерних термінів

Про матеріал
Англо-українсько-російський словник термінів. Словник розроблено для професій «Оператор комп’ютерної верстки», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Оператор комп’ютерного набору». Усі англійські терміни у словнику розташовані в алфавітному порядку й виділені напівжирним шрифтом. Словник буде корисний викладачам спецтехнологій не тільки для професій «Оператор комп’ютерної верстки», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Оператор комп’ютерного набору», а й для інших професій та форм навчання, з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у ПТНЗ.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВП «Професійний ліцей Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка»

 

 

 

 

     Третяк М. О.

 

 

Англо-український словник

комп’ютерних термінів

 

 

 

 

 

 

 

2011 р.

 

Третяк Михайло Олексійович

Англо-український словник комп’ютерних термінів.

Старобільськ, 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

Англо-український словник комп’ютерних термінів.

Словник розроблено для професій «Оператор комп’ютерної верстки», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Оператор комп’ютерного набору».

Усі англійські терміни у словнику розташовані в алфавітному порядку й виділені напівжирним шрифтом. Словник також має колонку з перекладом термінів на російську мову.

Словник буде корисний всім користувачам персональних комп’ютерів, викладачам та  учням професій «Оператор комп’ютерної верстки», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Оператор комп’ютерного набору», а також для інших професій та форм навчання, з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у ПТНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії з професії «Оператор комп’ютерного набору»

Протокол № 2 від  09.09.2011

 

 

Зміст

 

 

 

 1. Англійський алфавіт……………………………………………….4
 2. A……………………………………………………………………..5
 3. B……………………………………………………………………10
 4. C……………………………………………………………………13
 5. D……………………………………………………………………23
 6. E……………………………………………………………………27
 7. F……………………………………………………………………28
 8. G……………………………………………………………………32
 9. H……………………………………………………………………32
 10.  I……………………………………………………………………33
 11.  J……………………………………………………………………34
 12.  K…………………………………………………………………...35
 13.  L…………………………………………………………………...36
 14.  M…………………………………………………………………..37
 15.  O…………………………………………………………………...40
 16.  P…………………………………………………………………...41
 17.  Q…………………………………………………………………...43
 18.  R…………………………………………………………………...44
 19.  S…………………………………………………………………...45
 20.  T…………………………………………………………………...50
 21.  V…………………………………………………………………...51
 22.  W ………………………………………………………………….52
 23.  Список використаної літератури………………………………..56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово

Українська мова

Російська мова

A

ABC
 

1. Analog Boundary Cell - аналоговий периферійний елемент [ланцюги периферійного устаткування ІС];
2. Automatic Brightness Control - автоматичний контроль яскравості (у моніторах).

1. Analog Boundary Cell - аналоговый периферийный элемент [цепи периферийного оборудования ИС];
2. Automatic Brightness Control - автоматический контроль яркости (в мониторах).

 Аbstract computer

 

Абстрактний [гіпотети­чний] комп'ютер

Абстрактный [гипотетический] компьютер

Adobe Photoshop

Професійний графічний редактор

Это профессиональный графический редактор

 Аccess light

 

Індикатор звернення до дисків # світлодіод на системному блоці комп'ю­тера, що загоряється під час читання або записування на диск.

Индикатор обращения к дискам # светодиод на системном блоке компьютера, что загоряється во время чтения или записывания на диск.

Аcoustic coupler 

1. акустичний адаптер # призначений для запису з телефону на магнітофон;

2. акустичний модем # пристрій, на який кладуть трубку телефонного апарата для зв'язку з комп'ютером.

1. акустический адаптер # предназначен для записи из телефона на магнитофон;

2. акустический модем # устройство, на который кладут трубку телефонного аппарата для связи с компьютером.

Аctivation record 

 

Запис активації [процедури] # створюється під час компіляції. Визначає обсяг динамічно виділюваного при виклику процедури ОЗП, необхідного їй для збереження даних. На основі запису активації при викликанні процедури створюється стековий фрейм (stack frame), який зберігає адресу повернення, локальні змінні, керувальну інформацію та дані.

Запись активации [процедуры] # создается во время компиляции. Определяет объем динамически выделяемого при вызове процедуры ОЗП, необходимого ей для сохранения данных. На основе записи активации при вызове процедуры создается стековый фрейм (stack frame) какой хранит адрес возвращения, локальные переменные, руководительную информацию и данные.

Аctive matrix screen

 

 РК-екран з активною матрицею # технологія формування зображення за допомогою активної матриці. Грунтується на використанні матриці тонкоплівкових (товщиною від 0,1 до 0,01 мікрона) запам'ятовуючих транзисторів (TFT), сформованих на скляній під- кладинці для збудження пикселів дисплея, причому кожному пикселю відпові¬дають три транзистори для кожного первинного кольору (R, G, В). Це дає високу контрастність зображення, насичені кольори, широкий кут зору і відсутність змазування зображення через високу швидкість відновлення екрана. Зображення зберігається доти, поки не надійде інший керуючий сигнал.

 ЖК-экран с активной матрицей # технология формирования изображения с помощью активной матрицы. Основывается на использовании матрицы тонкопленочных (толщиной от 0,1 до 0,01 микрона) запоминающих транзисторов (TFT) сформированных на стеклянной под кладке для возбуждения пикселей дисплея, причем каждому пикселю отвечают три транзистора для каждого первичного цвета (R, G, В). Это дает высокую контрастность изображения, насыщенные цвета, широкий угол зрения и отсутствие смазывания изображения через высокую скорость возобновления екрана. Изображение хранится до тех пор, пока не поступит другой управляющий сигнал.

Аctive partition

 

Активний розділ # частина жорсткого диска, що містить ОС, яка завантажується під час вмикання або перезавантаження (рестарта) комп'ютера.

Активный раздел # часть жесткого диска, который содержит ОС, которая загружается во время включения или перезагрузки (рестарта) компьютера.

Аctive speakers

Активні аудіоколонки # тип колонок із підсилювачем, де користувач може управляти якістю звучання, зокрема, поділом високих і низьких частот.

 Активные аудиоколонки # тип колонок с усилителем, где пользователь может управлять качеством звучания, в частности, разделением высоких и низких частот.

Аctive threat 

Активна загроза, активне зловмисне втручання # загроза несанкціонованого використання пристрою, під'єднаного до комунікаційної системи, для внесення перекручувань у дані, що пересилаються, або сигнали керування, або для генерації неправдивих даних або сигналів керування.

Активная угроза, активное злоумышленное вмешательство # угроза несанкционированного использования устройства, подсоединенного к коммуникационной системе, для внесения перекручиваний в данные, которые пересылаются, или сигналы управления или для генерации неправдивых данных или сигналов управления.

Аctive window 

Поточне [активне] вікно # в операційних системах або застосуваннях із ГІК - вікно на екрані, в якому в даний час знаходиться курсор (точка вставки); заголовок активного вікна і рамка виділено кольором або яскравістю. Активне вікно можна переміщувати, змінювати його розміри, редагувати зміст, закривати або виконувати інші операції.

Текущее [активное] окно # в операционных системах или применениях из ГІК - окно на экране, в котором в настоящее время находится курсор (точка вставки); заглавие активного окна и рамка выделено цветом или яркостью. Активное окно можно перемещать, изменять его размеры редактировать содержание, закрывать или выполнять другие операции.

 Аctual color

Діючий колір [на екрані actuator-

1. виконавчий механізм;

2. соленоїд;

3. привід (голівок жорсткого диска), проф. актуатор # у жорстких дисках - механізм, що переміщає голівки читання/записування в задане місце магнітної поверхні. 

Действующий цвет [на экране actuator

1. исполнительный механизм;

2. соленоид;

3. привод (головок жесткого диска), проф. актуатор # в жестких дисках - механизм, который перемещает головки чтения/записывания в заданное место магнитной поверхности.

 Аdapter

Адаптер, перехідний пристрій, перехідник # від лат. adaptare - прила­джувати.

Адаптер, переходное устройство, переходник # от лат. adaptare - прилаживать.

Аdaptive 

Адаптивний.

Адаптивный.

Added-In Slots

Гнізда (слоти) для плат розширення ПК.

Гнезда (слоты) для плат расширения ПК.

Add-In

Вбудований, додатковий # напри­клад, add-in board - додаткова плата.

Встроенный, дополнительный # например, add - in board - дополнительная плата.

Air Brush

(Також Airbrush)

"аерограф" - графічний ефект (інструмент) у редакторах зображень alarm (ALM) - тривога, звукове чи візуальне попередження [про небезпеку, необхідність уваги до комп'ютерної системи].

"аэрограф" - графический эффект (инструмент) в редакторах изображений alarm (ALM) - тревога, звуковое или визуальное предупреждение [об опасности, необходимость внимания к компьютерной системе].

All-In-One

1. "усе в одному" # принцип і технологія виконання системної плати, виробу чи програми, наприклад all-in-one cartridge - єдиний функціонально закінчений картридж лазерного принтера, що містить тонер, проявник і барабан; 2. моноблоковий ПК # конструктивне виконання ПК як єдиного цілого.

1. "все в одном" # принцип и технология выполнения системной платы, изделия или программы, например all - in - one cartridge - единственный функционально законченный картридж лазерного принтера, который содержит тонер, проявитель и барабан;

2. моноблоковый ПК # конструктивное выполнение ПК как единого целого.

Allophone

Алофон # набір звуків, що ма­ють однакові властивості чи однакову ін­формативність

Алофон # набор звуков, которые имеют одинаковые свойства или одинаковую информативность

Alloy Recording

[однократне] записування [на оптичний диск] шляхом перетворення [складу] сплаву записувального шару поверхні.

[однократное] записывание [на оптический диск] путем превращения [состава] сплаву записувального слоя поверхности.

Аnalog computer (AC)

Аналоговий комп'ютер, аналогова обчислювальна машина, АОМ # комп'ютер, що вирішує певний клас завдань методом фізичного моделювання. Рішенню відповідають результати вимірювання параметрів процесу.

Аналоговый компьютер, аналоговая вычислительная машина, АОМ # компьютер, который решает определенный класс заданий методом физического моделирования. Решению отвечают результаты измерения параметров процесса.

Analytical processing

Аналітична обробка # обробка даних для підтримки прийняття рішень.

Аналитическая обработка # обработка данных для поддержки принятия решений.

Аnimated buttons

"Живі" кнопки

"Живые" кнопки

Аnimation

Анімація, мультиплікація # виведення на екран послідовності зображень, що трохи відрізняються, для створення ілюзії руху. Для цього моделюють розвиток у часі певних процесів, відображуваний послідовністю кадрів. Анімацію широко використовують насамперед у комп'ютерних іграх.

Анимация, мультипликация # выведения на экран последовательности изображений, которые немного отличаются, для создания иллюзии движения. Для этого моделируют развитие во времени определенных процессов, відображуваний последовательностью кадров. Анимацию широко используют в первую очередь в компьютерных играх.

Аnimation mode

Режим анімації чи мультиплікації (покадрове виконання програми).

Режим анимации или мультипликации (покадровое выполнение программы).

Аntivirus

(також anti-virus)

антивірус # застосування, призначене для виявлення і видалення вірусів. Написання терміна через дефіс зустрічається частіше в Європі.

антивирус # применение, предназначенное для выявления и удаления вирусов. Написание срока через дефис встречается чаще в Европе

APCUG

The Association of Personal Computer User Groups - Асоціація груп користувачів ПК.

Ассоциация групп пользователей ПК.

AppleScript

Мова AppleScript # об'єктно- орієнтована мова для комп'ютерів Macintosh.

Язык AppleScript # объектный- ориентированный язык для компьютеров Macintosh.

Appliance PC

Побутовий ПК, комп'ютер типу "побутовий прилад" # комп'ютер базової (фіксованої) конфігурації, з обмеженими можливостями розширення й модернізації - тонкий клієнт корпоративної мережі чи "другий" ПК для будинку.

Бытовой ПК, компьютер типа "бытовой прибор" # компьютер базовой (фиксированной) конфигурации, с ограниченными возможностями расширения и модернизации - тонкий клиент корпоративной сети или "второй" ПК для дома.

ARLL

Advanced RLL - удосконалений метод RLL # метод записування на жорсткі магнітні диски.

Advanced RLL - усовершенствованный метод RLL # метод записывания на жесткие магнитные диски.

Аrray processor

1. процесор (контролер) матричної дискової пам'яті;

 2. матричний процесор # комп'ютер або розширення його арифметичного пристрою для виконання паралельного оброблення векторів даних, елементів матриці або таблиці даних. Строго кажучи, залежно від архітектури матричний процесор може опрацьовувати і масиви деякої заданої розмірності.

1. процессор (контролер) матричной дисковой памяти;

 2. матричный процессор # компьютер или расширение его арифметического устройства для выполнения параллельного обрабатывания векторов данных, элементов матрицы или таблицы данных. Строго говоря в зависимости от архитектуры матричный процессор может прорабатывать и массивы некоторой заданной размерности.

Аrrow

Стрілка # символ на клавіші клавіатури, що показує напрямок руху курсора.

Стрелка # символ на клавише клавиатуры, которая показывает направление движению курсора.

Auditing

Ревізія [контроль] системи, ве­дення контролю # відстеження дій корис­тувачів і записування ОС у контрольному журналі (security log) таких видів подій, як реєстрація в системі, доступ до файла тощо

Ревизия [контроль] системы, ведение контроля # отслеживания действий пользователей и записывания ОС в контрольном журнале (security log) таких видов событий, как регистрация в системе, доступ к файлу и тому подобное

Autoloader

Автозавантажник # містить один накопичувач і кілька картриджів, які може завантажувати накопичувач в довільному порядку.

Автозагружатель  # содержит один накопитель и несколько картриджей, которые может загружать накопитель в произвольном порядке.

Аutomatic docking system

автоматична встановлювана система # система, що ви­конує автоматичні операції в разі встано­влення або виймання портативного ПК в/з док-станції.

автоматична встановлювана система # система, що ви­конує автоматичні операції в разі встано­влення або виймання портативного ПК в/з док-станції.

automatic line switching (ALS)

автоматичне перемикання напруги живлення # можливість перемикання напруги живлення зі 120 В на 220 або 240 В без втручання оператора.

автоматическое переключение напряжения питания # возможность переключения напряжения питания с 120 В на 220 или 240 В без вмешательства оператора.

autosave

автозберігання # автоматичне періодичне зберігання даних на диску без втручання користувача, наприклад, під час роботи з текстовим процесором.

автохранение # автоматическое периодическое хранение данных на диске без вмешательства пользователя, например, во время работы с текстовым процессором.

B

background image

фонове зображення #

фоновое изображение #

bad track

дефектна доріжка # доріжка на жорсткому або гнучкому магнітних дисках, на яку не можна щось записати.

дефектная дорожка # дорожка на жестком или гибком магнитных дисках, на которую нельзя что-то записать.

ball printer

принтер із кульовою [змін­ною] друкуючою голівкою # випускала корпорація IBM.

принтер с пулевой [переменной] печатающей головкой # выпускала корпорация IBM.

bare machine

"порожній" (без ПЗ) ком­п'ютер.

"пустой" (без ПЗ) компьютер.

battery powered

такий, що працює від батарей.

такой, который работает от батарей.

battery switching

перемикання на батарейне живлення.

переключение на батарейное питание.

battery-operated

такий, що працює від батарей.

такой, который работает от батарей.

beep codes

система звукового кодування помилок, звукові коди # система повідом­лень звуковими сигналами про помилки, використовувана BIOS у початковій стадії роботи під час виявлення помилок ОЗП, кеш-пам'яті або процесора. Тип помилки визначають за кількістю коротких і дов­гих гудків та їхньою послідовністю. У різ­них виробників системи звукового коду­вання помилок можуть різнитися.

система звуковой кодировки ошибок, звуковые коды # система сообщений звуковыми сигналами об ошибках, используемая BIOS в начальной стадии работы во время выявления ошибок ОЗП, кэш-памяти или процессора. Тип ошибки определяют за количеством коротких и длинных гудков и их последовательностью. У разных производителей системы звуковой кодировки ошибок могут отличаться.

BIOS

Basic Input/Output System - Базова система вводу-виводу, БСВВ # незалежна від операційної системи, записана в ППЗП (або у флеш-пам'яті) програма підтримки апаратно-залежних операцій з екраном, клавіатурою та іншими периферійними пристроями. Після вмикання комп'ютера BIOS виконує початкові тести та ініціалізує HBIC. функції BIOS доступні ОС через набір програмних переривань. У ряді комп'ютерів BIOS містить також налагоджувальний монітор, який допомагає виявляти причину зависання системи. У разі використання флеш-пам'яті для підвищення надійності можливе встановлення мікросхем із двома BIOS, щоб передати керування другому з них у разі ушкодження першого (у разі перезаписування або вірусу).

Basic Input/Output System - Базовая система ввода-вывода, БСВВ # независимая от операционной системы, записанная в ППЗП (или в памяти флеши) программа поддержки аппаратно-зависимых операций с экраном, клавиатурой и другими периферийными устройствами. После включения компьютера BIOS выполняет начальные тесты и будет инициализировать HBIC. функции BIOS доступны ОС через набор программных прерываний. В ряде компьютеров BIOS содержит также наладочный монитор, который помогает выявлять причину зависания системы. В случае использования памяти флеши для повышения надежности возможное установление микросхем с двумя BIOS, чтобы передать управление второму из них в случае повреждения первого (в случае перезаписывания или вируса).

bit (byte) synchronous mapping

бітове (байтове) перетворення-відображення, передавання по бітах (байтах).

битовое (байтовое) превращение-отображение, передаваемость по битам (байтах).

bit-mapped image

растрове зображення # наприклад, зображення, що отримують за допомогою сканера.

растровое изображение # например, изображения, которые получают с помощью сканера.

boot

(від bootstrap) 1. [початкове] завантаження # процес підготування комп'ютера до роботи після вмикання живлення (раніше, коли початковий завантажник зчитувався із зовнішнього носія, називали bootstrap). Складається з виконання початкових тестів, записаних у ППЗП або флеш-пам'яті (див. BIOS, POST), ініціалізації ВІС, перевірки конфігурації, підготування таблиць, установлення режимів роботи за промовчанням, зчитування в ОЗП з диска (дискети) програми початкового завантаження і передачі їй керування.

(от bootstrap) 1. [начальное] загрузка # процесс подготовки компьютера к работе после включения питания (раньше, когда начальный загрузчик считывался из внешнего носителя, называли bootstrap). Состоит из выполнения начальных тестов, записанных в ППЗП или памяти (флеши см. BIOS, POST), инициализации БИС, проверки конфигурации, подготовки таблиц, установления режимов работы за умолчанием, считывание в ОЗП из диска (дискеты) программы начальной загрузки и передачи ей управления.

boot disk

завантажувальний диск # жорсткий диск (дискета), з якого завантажують або перезавантажують ядро ОС. Завантаження бездискових робочих станцій можна провадити з віддаленого комп'ютера.

загрузочный диск # жесткий диск (дискета), из которого загружают или перезагружают ядро ОС. Загрузку бездисковых рабочих станций можно осуществлять из отдаленного компьютера.

break key

клавіша призупинення [програми].

клавиша приостановки [программы].

briefcase computer

портативний комп'ютер.

портативный компьютер.

buffer (buf)

буфер #  область ОЗП комп'ютера або спеціальний ОЗП в контролері пристрою для проміжного (тимчасового) збереження даних, наприклад, перед виконанням над ними наступної операції. Часто служить для прискорення операцій пересилання даних або вводу-виводу, наприклад, під час друкування, читання/записування з диска тощо.

буфер #  область ОЗП компьютера или специальный ОЗП в контролере устройства для промежуточного (временного) сохранения данных, например, перед выполнением над ними следующей операции. Часто служит для ускорения операций пересылки данных или ввода-вывода, например во время печатания, чтения/записывания из диска и тому подобное.

bulk storage

пристрій масової пам'яті # наприклад, жорсткий диск великого обсягу.

устройство массовой памяти # например, жесткий диск большого объема.

buzz

"зависати" (про систему); зациклювання # несправність комп'ютера або його ПЗ, коли він щось робить, але не реагує на команди.

"зависать" (о системе); зацикливание # неисправность компьютера или его ПЗ, когда он что-то делает, но не реагирует на команды.

buzzer

"пищалка", зумер, звуковий сигналізатор # зазвичай - електромагнітне реле, що під час вмикання притягує пластинку, яка розмикає електричний ланцюг.

"пищалка", зуммер, звуковой сигнализатор # обычно - электромагнитное реле, что во время включения притягивает пластинку, которая размыкает электрическая цепь.

byte

binary term - байт #

1. найменша адресована одиниця пам'яті (послідовність бітів, оброблюваних спільно). Зазвичай містить вісім двійкових розрядів;

 2. одиниця виміру обсягу пам'яті.

binary term - байт #

1. наименьшая адресованная единица памяти (последовательность битов, обрабатываемых совместно). Обычно содержит восемь двоичных разрядов;

 2. единица измерения объема памяти.

C

cable

кабель, шнур # 1. фізичне з'єднання між двома елементами устаткування; 2. передавальне середовище на мідному проводі або оптоволокні, покрите захисним обплетенням.

кабель, шнур # 1. физическое соединение между двумя элементами оборудования; 2. передаточная среда на медном проводе или оптоволокне, покрытое защитной оплеткой.

cable connector

кабельний з'єднувач # гніз­довий або штировий штепсель на кінці ка­белю.

кабельный соединитель # гнездовой или штировой штепсель на конце кабеля.

caps Lock

Клавіша клавіатури, яка призначена для автоматичной (постійной) зміни регістра літер з строкових на прописні

Клавиша клавиатуры, которая предназначена для автоматичной (постоянной) изменения регистра букв из срочных на прописные

cartridge paper

щільний папір (для малювання і друкування), обгортковий папір.

плотная бумага (для рисования и печатания), оберточная бумага.

cascading

1. каскадування # з'єднання таким чином, щоб вихід одного компонента служив входом іншого; 2. багатокроковий, багаторівневий, каскадний.

1. каскадирование  # соединение таким образом, чтобы выход одного компонента служил входом другого;

2. многошаговый, многоуровневый, каскадный.

cascading menu

каскадне (вторинне) меню.

каскадное (вторичное) меню.

CD

компакт-диск, тип змінного пластикового диска з оптичним зчитуванням інформації

компакт-диск, тип переменного пластикового диска с оптическим считыванием информации

CD changer

пристрій зміни компакт-дисків (у дисководах CD-ROM).

устройство изменения компакт-дисков (в дисководах CD - ROM).

CD-E

Compact Disc-Erasable - перезаписуваний компакт-диск.

Compact Disc - Erasable - перезаписываемый компакт-диск.

CD+G

Compact Disc plus Graphics - компакт- диск плюс графіка, формат CD+G # формат записування компакт-диска, в якому поряд із звуковою інформацією записано графіку.

Compact Disc plus Graphics - компакт- диск плюс графика формат CD+G # формат записывания компакт-диска, в котором рядом со звуковой информацией записана графика.

CD-ROM (також CD ROM)

Compact Disk Read-Only Memory - компакт-диск, CD- ROM # стандартний диск діаметром 120 mm (4,75"), товщиною 1,2 mm. У приводів першого покоління швидкість читання даних складала 150 Кбайт/с (позначають їх), зараз вона до 50 разів вища і досягла 6-7,5 Мбайт/с (50х). Приводи з більшими швидкостями читання даних (понад 12х) працюють у режимі постійної кутової швидкості (CAV). Типи компакт-дисків: CD-Audio, CD-Graphic, CD-MIDI, PhotoCD фірми Kodak. Дані на компакт-дисках записують на єдиній доріжці, закрученій спіраллю на поверхні диска, подібно доріжці на старій грамплатівці. Записування провадять по напрямку від центра диска до краю. Сектор у форматі CD-ROM має фіксований розмір 2 Кбайт. Синонім - optical disk. CD-ROM drive - дисковод CD-ROM, дис- ковод компакт-дисків # пристрій для зчитування інформації з компакт-дисків.

Compact Disk Read - Only Memory - компакт-диск, CD - ROM # стандартный диск діаметром 120 mm (4,75"), толщиной 1,2 mm. У поводов первого поколения скорость чтения данных составляла 150 Кбайт/с (помечают их), сейчас она до 50 раз более высокая и достигла 6-7,5 Мбайт/с (50х). Поводы с большими скоростями чтения данных (сверх 12х) работают в режиме постоянной угловой скорости (CAV). Типы компакт-дисков : CD - Audio, CD - Graphic, CD - MIDI, PhotoCD фирмы Kodak. Даны на компакт-дисках записывают на единственной дорожке, закрученной спиралью на поверхности диска подобно дорожке на старой грампластинке. Записывания осуществляют по направлению от центра диска к краю. Сектор в формате CD - ROM имеет фиксированный размер 2 Кбайт. Синоним - optical disk. CD - ROM drive - дисковод CD - ROM, дис- ковод компакт-дисков # устройство для считывания информации из компакт-дисков.

CD-RW

Compact Disc Read-Write - компа­кт-диск, який [багаторазово] перезаписують.

Compact Disc Read - Write - компакт-диск, который [многократно] перезаписывают.

CDV

(також CD-V) - Compact Disc Video - компакт-диск із відеоінформацією # стандарт на аналого-цифрові лазерні диски; 2. Cell-Delay Variation - варіація затримки ділянок # у мережах ATM - один із параметрів якості послуг, які мають погоджувати мережні пристрої у разі встановлення з'єднання. Характеризується різницею між мінімальною і максимальною затримками під час пересилання ділянок від відправника до одержувача.

(также CD - V) - Compact Disc Video - компакт-диск с видеоинформацией # стандарт на аналого-цифровые лазерные диски; 2. Cell - Delay Variation - вариация задержки участков # в сетях ATM - один из параметров качества услуг, которые должны согласовывать сетевые устройства в случае установления соединения. Характеризуется разницей между минимальной и максимальной задержками во время пересылки участков от отправителя к получателю.

chain

ланцюжок, послідовність.

цепочка, последовательность.

Character map

Використання в текстах додаткових символів та значків

Использование в текстах дополнительных символов и значков

check mark

"галочка", мітка вибору усе¬редині кнопки-прапорця.

"галочка", метка выбора всередині кнопки-флажка.

Cinepak

кодек Cinepak # технологія суто програмного ущільнення та відтворення рухомих зображень (15 кадрів за секунду, роздільна здатність 320x240), розроблена фірмою SuperMac Technologies. Cinepak використовують на ПК Macintosh, вона є у Windows 95/98. Рекомендована для ПК із процесором не нижче i486.

кодек Cinepak # технология сугубо программного уплотнения и воссоздания подвижных изображений (15 кадров за секунду, разрешающая способность 320x240), разработанная фирмой SuperMac Technologies. Cinepak используют на ПК Macintosh она есть у Windows 95/98. Рекомендованная для ПК с процессором не ниже i486.

circularity

зациклювання # ситуація, в якій нескінченне число разів виконується певна ділянка програми. Зациклювання може виникнути через помилку в програмі та суперечні одне одному умови розв'язуваного завдання.

зацикливание # ситуация, в которой бесконечное число раз выполняется определенный участок программы. Зацикливание может возникнуть из-за ошибки в программе и противоречивые друг другу условия решаемого задания.

circular list

циклічний список # список елементів даних, кожний із яких має по­кажчик на наступний, а "останній" еле­мент посилається на "перший". Тому пе­регляд такого списку можна починати з будь-якого елемента.

циклический список # список элементов данных каждый из которых имеет показатель на следующий, а "последний" елемент ссылается на "первый". Поэтому просмотр такого списка можно начинать с любого элемента.

click

клацання [кнопкою миші]; клацнути # установити курсор миші на об'єкт (або піктограму) і, щоб вибрати його, швидко натиснути і відпустити кнопку миші.

щелкание [кнопкой мыши]; щелкнуть # установить курсор мыши на объект (или пиктограмму) и, чтобы выбрать его быстро нажать и отпустить кнопку мыши.

click and drag

буксирування, метод буксирування, досл. "натиснув і потягнув" # іноді перекладають як "клацнув і потягнув", але слово "клацнув" неявно припускає відпускання кнопки миші. Використовуваний у графічних середовищах (Macintosh, Windows) метод роботи з програмами за допомогою миші. Винайдений у фірмі Apple Computer наприкінці 70-х років.

буксировка, метод буксировки, досл. "нажал и потянул" # иногда переводят как "щелкнул и потянул", но слово "щелкнул" неявно допускает отпуск кнопки мыши. Используемый в графических средах (Macintosh, Windows) метод работы из программами с помощью мыши. Изобретен в фирме Apple Computer в конце 70-х годов.

click on

клацнути (наприклад, піктограму).

щелкнуть (например, пиктограмму).

Clipboard

буфер обміну (у Windows) # меха­нізм Windows, який дозволяє застосуванням обмінюватися графічними і текстовими дани­ми. Поміщений у буфер обміну об'єкт зберіга­ється там лише доти, поки туди не буде помі­щено наступний виділений текст або графіка

буфер обмена (в Windows) # механизм Windows, который позволяет приложением обмениваться графическими и текстовыми даными. Помещен в буфер обмена объект сохраняется там лишь до тех пор пока туда не будет помещен следующий выделенный текст или графика

clipboard

1. буфер обміну, буферна па­м'ять для обміну даними між прикладни­ми програмами;

2. [екранна] лицьова па­нель (наприклад, КВП);

3. планшет-блок- нот (для збору інформації), clip-on trackball - ["пристяжний "] кулько­вий маніпулятор, який кріпиться ("такий, що пристібається") збоку [портативного] комп'ютера

1. буфер обмена, буферная память для обмена данными между прикладными программами;

 2. [экранная] лицевая панель (например, КВП);

3. планшет-блок- нот (для сбора информации), clip - on trackball - ["пристяжний "] шариковый манипулятор, который крепится ("такой, который пристегивается") сбоку [портативного] компьютера

Clipper

1. назва реляційної СКБД (DOS і Windows);

2. криптопроцесор Clipper # мікросхема для шифрування цифрових повідомлень. Реалізує алгоритм шифрування Skipjac. Оголошено про неї в квітні 1993 р.

1. название реляционной СКБД (DOS и Windows);

2. криптопроцесор Clipper # микросхема для шифровки цифровых сообщений. Реализует алгоритм шифровки Skipjac. Объявлено о ней в апреле в 1993 г.

cluster

тактова частота.

тактовая частота

clock frequency

 кластер # (від англ. cluster - гроно, пучок) багатокомп'ютерна обчислювальна система, яка задає сукупність автономних систем із спільною дисковою пам'яттю (спільною файловою системою), засобами міжмашинної взаємодії та підтримки цілісності баз даних. Зазвичай сервери, що складають кластер, мають однакову конфігурацію або таку, що мало різниться.

кластер # (от англ. cluster - гроздь, пучок) многокомпьютерная вычислительная система, которая задает совокупность автономных систем с общей дисковой памятью (общей файловой системой), средствами межмашинного взаимодействия и поддержки целостности баз данных. Обычно серверы что складывают кластер, имеют одинаковую конфигурацию или такую, что мало отличается.

coaxial cable

 коаксіальний кабель # одна з трьох головних груп кабелів, використовуваних у комп'ютерних мережах. Найпростіший кабель складено з мідної жили (core), ізоляції (insulation layer), що оточує жилу, екрана (shield) у вигляді металевого обплетення і зовнішньої оболонки (тобто провідники розташовані концентрично, коаксіально. Звідси й походить назва кабелю). Існує два типи коаксіальних кабелів - з модульованим та не модульованим передаванням, відповідно товстий (thick) і тонкий (thin) кабель. Тонкий має діаметр близько 0,5 см, хвильовий опір - 50 Ом. Діаметр товстого кабелю - близько 1 см, опір - 70 Ом.

коаксиальный кабель # одна из трех главных групп кабелей, используемых в компьютерных сетях. Самый простой кабель составлен из медной жилы (core), изоляции (insulation layer), которая окружает жилу, екрана (shield) в виде металлической оплетки и внешней оболочки (то есть проводники расположены концентрически, коаксиально. Отсюда и происходит название кабеля). Существует два типа коаксиальных кабелей - с модулируемой и не модулируемой передаваемостью, соответственно толстый (thick) и тонкий (thin) кабель. Тонкий имеет диаметр около 0,5 см, волновое сопротивление - 50 Ом. Диаметр толстого кабеля - около 1 см, сопротивление - 70 Ом.

color calibration

калібрування кольорів # підстроювання кольорів, виведених пристроєм (наприклад, монітором) під еталонні кольори, як у системі Pantone, або під кольори, виведені іншим пристроєм. Таке калібрування забезпечує однакове передавання кольору під час підготовки матеріалу та його друкування (див. також color correction). color correction - кольорокорекція, коригування кольору # зміна кольорів вихідного зображення, щоб надрукувати його щонайкраще або зі спеціальними ефектами.

калибрование цветов # подстраивания цветов, выведенных устройством (например, монитором) под эталонные цвета, как в системе Pantone, или под цвета, выведенные другим устройством. Такое калибрование обеспечивает одинаковую передаваемость цвету во время подготовки материала и его печатания (см. также color correction). color correction - цветокоррекция, корректировка цвета # изменение цветов исходного изображения чтобы напечатать его наилучшим образом или со специальными эффектами.

color management

керування кольором, добір кольорів.

управление цветом, отбор цветов.

command file

командний файл.

командный файл.

commercial at

символ @, розм. "собачка".

символ @, розг. "собачка".

component software

компонентне (модульне) ПЗ.

компонентное (модульное) ПЗ.

component video

розділений відеосигнал записування і передавання відео за допомогою окремих сигналів для червоного, зеленого і блакитного кольорів, а також сигнали синхронізації.

разделенный видеосигнал записывания и передаваемости видео с помощью отдельных сигналов для красного, зеленого и голубого цветов, а также сигналы синхронизации.

compression

ущільнення # зменшення обсягу пам'яті, що займають дані, або смуги пропускання і кількості бітів, потрібної для їхнього передавання лініями зв'язку.

уплотнение # уменьшения объему памяти, что занимают данные, или полосы пропускания и количества битов нужной для их передаваемости линиями связи.

compression engine

механізм ущільнення # програма або пристрій, що виконує процедуру ущільнення. Існує два підходи: програмний, який використовує, наприклад, NSP, і апаратний - за допомогою DSP.

механизм уплотнения # программа или устройство, которое выполняет процедуру уплотнения. Существует два подхода: программный, который использует, например, NSP, и аппаратный - с помощью DSP.

computer basics

ази роботи з комп'ютером, комп'ютерні ази.

азы работы с компьютером, компьютерные азы.

computer dependency

комп'ютерна залежність # психічний розлад, який полягає в надмірній потребі в роботі на комп'ютері.

компьютерная зависимость # психическое расстройство, которое заключается в чрезмерной потребности в работе на компьютере.

computer ethics

комп'ютерна етика # на­прямок етики, що вивчає етичні аспекти використання комп'ютерних технологій, зокрема галуззю інтересів цієї науки є комп'ютерне піратство, розсилання спаму, неавторизований доступ, комп'ютерні віруси, чат-форуми тощо.

компьютерная этика # направление этики, которая изучает этичные аспекты использования компьютерных технологий в частности отраслью интересов этой науки является компьютерное пиратство, рассылка спама, неавторизованный доступ, компьютерные вирусы, форумы чата и тому подобное.

computer science (CS)

досл. комп'ютерні науки, теорія обчислювальних машин і систем; обчислювальна техніка (як галузь) # загальна назва для сукупності дисциплін, пов'язаних із конструюванням комп'ютерів та їхнім використанням в обробленні інформації. Об'єднують теоретичні та практичні аспекти багатьох наук, таких як електроніка, програмування, математика, штучний інтелект, людино-машинна взаємодія, конструювання комп'ютерів та ін.

досл. компьютерные науки, теория вычислительных машин и систем; вычислительная техника (как отрасль) # общее название для совокупности дисциплин, связанных с конструированием компьютеров и их использованием в обрабатывании информации. Объединяют теоретические и практические аспекты многих наук, таких как электроника, программирование, математика, искусственный интеллект, человеко-машинное взаимодействие, конструирование компьютеров и др.

conditional text

умовний текст # текст, який включають або не включають в той або інший варіант документа, condom - 1. захисний пластмасовий футляр для дискет; 2. захисна оболонка (покриття) світловоду; 3. keyboard condom - накладка на клавіатуру # еластична прозора пластикова накладка на клавіатуру, що захищає клавіатуру від пилу і розлитої рідини (кави, чаю тощо), але не заважає друкувати.

условный текст # текст, который включают или не включают в тот или другой вариант документа, condom - 1. защитный пластмассовый футляр для дискет; 2. защитная оболочка (покрытие) световоду; 3. keyboard condom - накладка на клавиатуру # эластичная прозрачная пластиковая накладка на клавиатуру что защищает клавиатуру от пыли и разлитой жидкости (кофе, чаю и тому подобное), но не мешает печатать.

 conflict

1. конфлікт, протиріччя, конфлікт­на ситуація; 2. зіткнення, боротьба

1. конфликт, противоречие, конфликт¬на ситуация; 2. столкновение, борьба

conflict resolution

вирішення конфліктів # у разі боротьби за ресурс, середовище передачі тощо.

решение конфликтов # в случае борьбы за ресурс, среда передачи и тому подобное.

connect speed

швидкість [установленого] з'єднання # швидкість передавання даних, яку установив модем під час виконання з'єднання з іншим модемом. Залежить від зашумленості лінії зв'язку і тому може бути значно нижчою за максимальну для даного пристрою.

скорость [установленного] соединение # скорость передаваемости данных какую установил модем во время выполнения соединения с другим модемом. Зависит от зашумлености линии связи и потому может быть значительно ниже максимальной для данного устройства.

connector

з'єднувач, рознім, конектор # елемент, який забезпечує нерознімне з'єднання провідників мідного кабелю з електричними контактами.

соединитель, рознем, конектор # элемент, который обеспечивает нераздельное соединение проводников медного кабеля с электрическими контактами.

console

консоль, пульт (керування) # 1. термінал, складений із монітора та клавіатури, або ПК, який виступає в ролі пристрою вводу команд для комп'ютерів, віддаленого комп'ютера, ЛОМ тощо.

консоль, пульт (управление) # 1. терминал, составленный из монитора и клавиатуры, или ПК, который выступает в роли устройства вводу команд для компьютеров отдаленного компьютера, ЛОМ и тому подобное.

contextual learning

контекстне навчання.

контекстная учеба.

contextual menu

контекстне меню # у Windows меню, яке викликають клацанням правою кнопкою миші на об'єкті (див. також context-sensitive, menu). contextual search - контекстний пошук # пошук запису або документа за фрагментом тексту з якоїсь частини файла, на відміну від пошуку за заздалегідь визначеними ключовими полями.

контекстное меню # в Windows меню, которое вызывают щелканием правой кнопкой мыши на объекте (см. также context - sensitive, menu). contextual search - контекстный поиск # поиск записи или документа за фрагментом текста из какой-то части файла в отличие от поиска за загодя определенными ключевыми полями.

contrafactness

контрафактність # несанкціоноване, неліцензоване виготовлення і/або поширення продукції чужих (відомих) торгових марок.

контрафактность # несанкционированное, нелицензированное изготовление і/або распространение продукции чужих (известных) торговых марок.

contrast

контрастність # (від фр. contraste - різка різниця) ступінь різниці між найтемнішими і найсвітлішими кольорами зображення. Чим більше різниця, тим вище контрастність.

контрастность # (от фр. contraste - резкая разница) степень разницы между самыми темными и светлыми цветами изображения. Чем больше разница, тем выше контрастность.

convert

перетворювати, конвертувати # наприклад, змінити подання даних з однєї форми на іншу.

превращать, конвертировать # например, изменить представление данных из однєї формы на другую.

cookie

об'єкт [технологія] cookie, кукі-файл.

объект [технология] cookie, кукі-файл.

cool

стильний, сучасний, модний, розм. "крутий" # зазвичай про зовнішній вигляд апаратного виробу.

стильный, современный, модный, розм. "крутой" # обычно о внешнем виду аппаратного изделия.

copy

 копіювати # 1) переписувати файли без видалення з одного носія на інший, результат операції копіювання (порівн. move);

2) одна з базових операцій у редакторах текстів та інших застосуваннях, що полягає в розміщенні копії об'єкта (блоку тексту, малюнка тощо) в іншій частині документа або в іншому документі.

 копировать # 1) переписывать файлы без удаления из одного носителя на другой, результат операции копирования (порівн. move);

2) одна из базовых операций в редакторах текстов и других приложениях, что заключается в размещении копии объекта (блоку текста, рисунка и тому подобное) в другой части документа или в другом документе.

copyprotected

захищений від копіювання.

защищенный от копирования

CorelDraw

CorelDraw — векторний графічний редактор, розроблений канадською корпорацією Corel.

CorelDraw —векторный графический редактор, разработанный канадской корпорацией Corel.

course

1. курс навчання # див. також courseware, е-learning;

2. напрямок прямування, курс;

3. хід, плин, courseware - програмне забезпечення навчання, навчальні програми, навчальні системи, навчальні засоби та матеріали.

1. курс навчання # див. також courseware, е-learning;

2. напрямок прямування, курс;

3. хід, плин, courseware - програмне забезпечення навчання, навчальні програми, навчальні системи, навчальні засоби та матеріали.

crack

дієсл. завдавати удару, зламати, розкривати.

дієсл. завдавати удару, зламати, розкривати.

crackable

такий, що розкривають # наприклад, crackable cipher - шифр, який розкривають.

такий, що розкривають # наприклад, crackable cipher - шифр, який розкривають.

cracker

зломщик [комп'ютерних систем], [комп'ютерний] зловмисник, розм. "крекер" # людина, що зловмисно зламує засоби контролю доступу до комп'ютерних систем.

взломщик [компьютерных систем], [компьютерный] злоумышленник, розм. "крекер" # человек, который злоумышленно взламывает средства контроля доступа к компьютерным системам.

creative

творчий, проф. креативний # наприклад, creative activity - творча діяльність, creative person - творча особистість.

творческий, проф. креативный # например, creative activity - творческая деятельность, creative person - творческая личность.

cross point

точка перетину.

точка пересечения.

cross-application

між застосуваннями, від одного застосування іншому # зазвичай про зв'язки або обмін даними.

между приложениями, от одного приложения другому # обычно о связках или обмене данными.

cue card

картка підказки, ілюстративна картка.

карточка подсказки, иллюстративная карточка.

 

cursor keys

клавіші керування курсором, клавіші зі стрілками # група клавіш на клавіатурі, призначена дня керування переміщенням курсору на екрані. Його переміщення проходить в напрямку, вказаному стрілкою на клавіші.

клавиши управления курсором, клавиши со стрелками # группа клавиш на клавиатуре, назначенная дня управления перемещением курсору на экране. Его перемещение проходит в направлении, указанном стрелкой на клавише.

customizable

настроюваний # наприклад, customized toolbar - настроювана панель інструментів.

настраиваемый # например customized toolbar - настраиваемая панель инструментов.

cylinder (CYL)

циліндр # сукупність дискових доріжок, які мають однаковий номер, тобто розташованих одна над одною в накопичувачі з кількома магнітними поверхнями (або з двох сторін дискети). Розбиття диска на циліндри зроблено тому, що перехід від однієї доріжки циліндра до іншої не потребує переміщення голівок читання/записування і, отже, скорочує час виконання дискових операцій.

цилиндр # совокупность дисковых дорожек, которые имеют одинаковый номер, то есть расположенных одна над одною в накопителе с несколькими магнитными поверхностями (или из двух сторон дискеты). Разбитие диска на цилиндры сделано тому что переход от одной дорожки цилиндра к другой не требует перемещения головок чтения/записывания и, следовательно, сокращает время выполнения дисковых операций.

 

 

D

daemon

демон # прихований від користувача процес (часто виконуваний у фоновому режимі), який викликають під час виконання якось функції (або в конкретний момент часу), наприклад, стандартного форматування документа чи друкування.

демон # скрытый от пользователя процесс (часто выполняемый в фоновом режиме), который вызывают во время выполнения как-то функции (или в конкретный момент времени), например, стандартного форматирования документа или печатание.

daisy chaining

шлейфове [гірляндне] підключення # підключення моніторів у такий спосіб, що всі вони показують одне й те саме. Застосовують для презентацій на виставках та інших шоу.

шлейфовое [герляндное] подключение # подключения мониторов таким способом, что все они показывают одно и то же. Применяют для презентаций на выставках и других шоу.

damage

1. ушкодження, поломка, руйнація; 2. ушкоджувати, ушкодити, зіпсувати.

1. повреждение, поломка, разрушение; 2. повреждать, повредить, испортить.

dash

довге тире (—) # буває кілька видів тире: em dash (—) і en dash (-); останнє складає приблизно дві третини від em dash.

длинное тире (-) # бывает несколько видов тире : em dash (-) и en dash (-); последнее составляет приблизительно две трети от em dash.

data bank

банк даних # будь-який значний за обсягом набір даних. Може бути орга­нізований тим чи іншим способом, місти­ти більше одної БД і бути географічно розподіленим.

банк данных # любой значительный по объему набор данных. Может быть организован тем или иным способом, содержать больше одной БД и быть географически распределенным.

data buffer

буфер даних # ділянка пам'яті, що служить для тимчасового збереження й/чи накопичення даних під час їхнього вводу-виводу чи пересилання з одного місця в інше.

буфер данных # участок памяти что служит для временного сохранения и/накопление ли данных во время их вводу-виводу или пересылки с одного места в другое.

data center

центр оброблення [та збереження] даних, data channel - канал даних #  у мейнфреймах - пристрій вводу-виводу, що має власний процесор зі своєю системою команд. ЦП ініціює сеанс передавання даних, посилаючи відповідну команду каналу, а той виконує всі подальші операції самостійно, викликаючи свою програму з ОЗП, звільняючи процесор від специфічних завдань

центр обрабатывания [но сохранение] данных, data channel - канал данных # 1. в мейнфреймах - устройство вводу-виводу что имеет собственный процессор со своей системой команд. ЦП инициирует сеанс передаваемости данных, посылая соответствующую команду канала, а тот выполняет все дальнейшие операции самостоятельно, вызывая свою программу из ОЗП, освобождая процессор от специфических заданий.

contamination

псування даних.

порча данных.

data conversion

перетворення даних # процес зміни форми подання даних.

превращение данных # процесс изменения формы представления данных.

data dictionary (DD)

словник даних # Список усіх файлів, полів і змінних, використовуваних у конкретній СКБД. Дає змогу розробнику (у деяких СКБД і користувачу) визначити, як задано ті чи інші елементи.

словарь данных # Список всех файлов, полей и переменных, используемых в конкретной СКБД. Дает возможность разработчику (в некоторых СКБД и пользователю) определить, как заданы те или другие элементы.

data mapping

відображення даних,  data medium носій даних, на якому зберігають дані (наприклад, компакт-диск, дискета тощо), data memory - пам'ять даних  область головної пам'яті, виділена дня збереження даних.

отображение данных,  data medium носитель данных, на котором хранят данные (например, компакт-диск, дискета и тому подобное), data memory - память данных  область главной памяти, выделенная дня сохранения данных.

data protection

захист даних  процес забезпечення за допомогою апаратних і/чи програмних засобів збережуваності, цілісності й вірогідності даних.

защита данных  процесс обеспечения с помощью аппаратных и/программных средств ли сохраняемости, целостности и достоверности данных.

data record

записування даних, записування  також DBMS, record. data recovery - відновлення даних  існує ряд програм, що дають змогу врятувати дані з носіїв з ушкодженою магнітною поверхнею або з порушеної вірусами структурою файлової системи. Однак не завжди дані можна відновити, тому необхідно регулярно робити їхнє резервне копіювання.

записывание данных, записывания  также DBMS, record. data recovery - возобновление данных  существует ряд программ что дают возможность спасти данные из носителей с поврежденной магнитной поверхностью или из нарушенной вирусами структурой файловой системы. Однако не всегда данные можно возобновить, потому необходимо регулярно делать их резервное копирование.

data scrambling

шифрування даних.

шифровка данных.

data scrubbing

очищення даних чи  виправлення даних з джерела виявленням їхнього дублювання, неузгодженості й помилок уводу. Операцію очищення роблять під час заповнення сховища даних..

очистка данных или  исправление данных из источника выявлениям их дублирования, несогласованности и ошибок ввода. Операцию очистки делают во время заполнения хранилища данных.

database file

файл бази даних.

файл базы данных.

 

d

decibel - децибел, дБ  одиниця виміру голосності чи сили сигналу. Голосність нормальної розмови дорівнює приблизно 60 дБ.

decibel - децибел, дБ  единица измерения гласности или силы сигнала. Гласность нормального разговора равняется приблизительно 60 дБ.

dead halt

глибоке зависання  зависання, єдиний вихід з якого - перезапустити комп'ютер. ­

глубокое зависание  зависания, единственный выход из которого - перезапустить компьютер.

dedicated

виділений, спеціальний, призначений наприклад, програма чи пристрій, призначений для виконання одного завдання чи функції.

выделенный, специальный, назначенный например, программа или устройство, предназначенное для выполнения одного задания или функции.

default configuration

типова, стандартна, постачальна конфігурація.

типичная, стандартная, поставочная конфигурация.

default drive

дисковод [обираний] за промовчанням, поточний диск синонім - current drive. Логічний диск, до якого звертається ОС, якщо в команді чи імені файла не зазначене ім'я пристрою.

дисковод [избираемый] за промалчиванием, текущий диск синоним - current drive. Логический диск к которому обращается ОС, если в команде или имени файла не отмеченное имя устройства.

defragger

дефрагментатор диска, оптимізатор диска утиліта, що робить дефрагментацію диска, переглядаючи файли й переписуючи їх таким чином, щоб виділені під них сектори були суміжними на диску. Це дає змогу швидше зчитувати файл в ОЗП.

дефрагментатор диска, оптимизатор диска утилита, которая делает дефрагментацию диска, пересматривая файлы и переписывая их таким образом, чтобы выделенные под них секторы были смежными на диске. Это дает возможность быстрее считывать файл в ОЗП.

defragmentation

дефрагментація, усунення фрагментації наприклад, дискової пам'яті, коли розміщені на диску файли переписують заново таким чином, щоб вони займали неперервну область секторів.

дефрагментация устранение фрагментации например, дисковой памяти, когда размещенные на диске файлы переписывают заново таким образом, чтобы они занимали непрерывную область секторов.

deinstall

деінсталювати  цілком вилучити застосування із системи.

деинсталлировать  полностью изъять приложение из системы.

deinstallation

"демонтаж", деінсталяція програми.

"демонтаж", деинсталляция программы.

delete

видаляти, знищувати, стирати, викреслювати, анулювати, ліквідувати  наприклад, стирати символ, файл чи каталог. 

удалять, уничтожать, стирать, вычеркивать, аннулировать, ликвидировать  например, стирать символ, файл или каталог. 

demounting

1. видалення, зняття; 2. демонтаж (устаткування).

1. удаление, снятие; 2. демонтаж (оборудование).

destroy

руйнувати, знищувати  див. також corrupt, erase.

разрушать, уничтожать  см. также corrupt, erase.

destructive operation

руйнівна операція  наприклад, процес читання даних, який стирає зчитані дані в тому місці, в якому відбувалося зчитування.

разрушительная операция  например, процесс чтения данных какой стирает считанные данные в том месте, в котором происходило считывание.

device executive

диспетчер, device-dependent - апаратно-залежний  не здатний коректно працювати на різних апаратних платформах чи потребує наявності тільки певного типу периферії, наприклад, звукової плати чи відеоконтролера конкретного виробника.

диспетчер, device - dependent - аппаратно-зависимый  не способен корректно работать на разных аппаратных платформах или требует наличия только определенного типа периферии, например, звуковой платы или видеоконтролера конкретного производителя.

dictionary

словник  список термінів (понять) і пов'язаної з ними інформації.

словарь  список сроков (понятий) и связанной с ними информации.

dictionary attack

відновлення пароля за словником, підбор за словником  спосіб підбору пароля, за якого слова.

возобновление пароля за словарем, каблук за словарем  способ подбора пароля, при каком слове.

DirectX

технологія DirectX tt розроблений Microsoft набір API, що дає змогу програмістам під Windows 9х і Windows NT швидше працювати зі звуком (DirectPlay), відео (DirectShow) і графікою (Direct3D).

технология DirectX tt разработан Microsoft набор API, который дает возможность программистам под Windows 9х и Windows NT быстрее работать со звуком (DirectPlay), видео (DirectShow) и графикой (Direct3D).

disc

англійське написання слова "disk"; використовують у термінах, що позначають немагнітний диск, наприклад, compact disc, laser disc.

английское написание слова "disk"; используют в сроках, которые помечают немагнитный диск, например, compact disc, laser disc.

disconnect

роз'єднувати, розмикати; відключати.

разъединять, размыкать; отключать.

disk striping

розшарування дисків чи дис­кової пам'яті.

расслоение дисков или дис¬кової памяти.

diskette drive

дисковод гнучких дисків, НГМД  електромеханічний периферійний пристрій для читання/записування гнучких магнітних дисків (див. також FDD, floppy disk).

дисковод гибких дисков НГМД  электромеханическое периферийное устройство для чтения/записывания гибких магнитных дисков (см. также FDD, floppy disk).

dispatcher

диспетчер, планувальник  набір функцій ядра ОС, що планують виконання завдань чи розподіл ресурсів.

диспетчер, планировщик набор функций ядра ОС, планирующих выполнение заданий или распределение ресурсов.

draft report

попереднє повідомлення.

предыдущее сообщение.

drawing

малювання чи креслення.

рисование или чертеж.

drive

дисковод, накопичувач механічний пристрій, що переміщає із заданою швидкістю магнітний чи іншого типу носій, а також підводить у потрібне місце зчитувальні/записувальні голівки.

 дисковод, накопитель механическое устройство, которое перемещает с заданной скоростью магнитный или другого типу носитель, а также подводит в нужное место зчитывающие\записывающие головки.

duplication

дублювання  використання резервних компонентів для підвищення надійності системи.

дублирование  использования резервных компонентов для повышения надежности системы.

DVD-ROM

DVD як постійна пам'ять для комп'ютерів.

DVD как постоянная память для компьютеров.

dynamic memory

динамічна пам'ять.

динамическая память.

E

edit

редагувати # створювати, додавати, змінювати текстовий документ, графічний чи мультимедійний об'єкт.

редактировать # создавать, добавлять, изменять текстовый документ, графический или мультимедийный объект.

edition

видання, версія.

издание, версия

embedded memory

вбудована пам'ять # пам'ять,

убудована в мікросхему

мікропроцесора, наприклад, у

графічний прискорювач.

встроенная память # память, убудована в микросхему микропроцессора, например, в графический ускоритель.

emergency

1. критична (надзвичайна, аварійна) ситуація;

2. непередбачений випадок.

1. критическая (чрезвычайная, аварийная) ситуация;

2. непредвиденный случай.

EMS memory

відображувана пам'ять.

отображаемая память.

end

 кінець, закінчення; завершення.

 конец, окончание; завершение.

enhancement

поліпшення, посилення, розширення.

улучшение, усиление, расширение.

enter

1. вводити, вносити, записувати, заносити;

2. входити, проникати;

3. вставляти.

1. вводить, вносить, записывать, заносить;

2. входить, проникать;

3. вставлять.

entry-level

простий, початкового рівня, для початківців.

простой, начального уровня, для начинающих.

exchangeable disk

дисковод [накопичувач] зі змінними дисками # дисковод зі змінними картриджами чи пакетами дисків. executables - виконавчі файли # будь-які файли, і після завантаження в ОЗП можуть бути безпосередньо виконані  execution - виконання # процес виконання процесором команд програми.

дисковод [накопитель] с переменными дисками # дисковод с переменными картриджами или пакетами дисков. executables - исполнительные файлы # любые файлы, и после загрузки в ОЗП могут быть непосредственно выполнены  execution - выполнение # процесс выполнения процессором команд программы.

external memory

зовнішня пам'ять, зовнішній ЗП # термін для позначення повільної пам'яті комп'ютера (зазвичай жорсткого диска) у порівнянні з ОЗП, що інакше іноді іменують головною пам'яттю (main memory).

внешняя память, внешний ЗП # срок для обозначения медленной памяти компьютера (обычно жесткого диска) в сравнении из ОЗП, что иначе иногда именуют главной памятью (main memory).

external sort

зовнішнє сортування # сортування, виконуване з використанням пам'яті зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв.

внешняя сортировка # сортировки, выполняемая с использованием памяти внешних запоминающих устройств.

F

fallback

система відновлення, повернення у вихідний (контрольований) режим # будь-яка система для відновлення даних і регістрів процесора після збоїв, наприклад, перезапуск із контрольної точки.

система возобновления, возвращения в исходный (контролируемый) режим # любая система для возобновления данных и регистров процессора после сбоил, например, перезапуск из контрольной точки.

fatal error

фатальна помилка # помилка апаратури, операційної системи або застосування, що унеможливлює подальше виконання застосування або всієї системи, часто з неприємними наслідками типу втрати даних, транзакцій, файлів тощо.

фатальная ошибка # ошибка аппаратуры, операционной системы или использования что делает невозможным дальнейшее выполнение приложения или всей системы, часто с неприятными последствиями типа потери данных, транзакций, файлов и тому подобное.

file format

формат файла # структура зберігання даних у файлі. Існує багато стандартних форматів, особливо графічних файлів. На формат файла зазвичай вказує розширення імені файла.

формат файла # структура хранения данных в файле. Существует много стандартных форматов, особенно графических файлов. На формат файла обычно указывает расширение имени файла.

file fragmentation

фрагментація файла # розміщення кластерів, виділених для записування даного файла, не послідовно один за одним, а в різних місцях жорсткого або гнучкогого диска (фрагментами). Ця ситуація виникає в роботі системи, коли до пулу вільної дискової пам'яті повертаються кластери з-під видалених із диска файлів. Оскільки файли мають різну довжину, то послідовного ланцюжка вільних кластерів може не вистачити для записування нового файла і тоді його записують у різних місцях. Фрагментація зменшує швидкість зчитування файла з диска через більшу кількість операцій позиціонування голівок диска й пошука секторів. Для боротьби з фрагментацією використовують, наприклад, утиліту з пакета Norton Utilities.

фрагментация файла # размещения кластеров, выделенных для записывания данного файла, не последовательно друг за другом, а в разных местах жесткого или гнучкогого диска (фрагментами). Эта ситуация возникает в работе системы когда к пулу свободной дисковой памяти возвращаются кластеры из-под удаленных из диска файлов. Поскольку файлы имеют разную длину, то последовательной цепочки свободных кластеров может не хватить для записывания нового файла и тогда его записывают в разных местах. Фрагментация уменьшает скорость считывания файла из диска из-за большего количества операций позиционирования головок диска и пошука секторов. Для борьбы с фрагментацией используют, например, утилиту из пакета Norton Utilities.

file grooming

видалення непотрібних файлів, "чистка" диска # включає видалення тимчасових файлів (temporary file), файлів зберігання (backup file) і, можливо, дефрагментацію диска (defragmentation).

удаление ненужных файлов, "чистка" диска # включает удаление временных файлов (temporary file), файлов хранения (backup file) и, возможно, дефрагментацию диска (defragmentation).

file layout

структура файла.

структура файла.

File Manager

диспетчер файлів.

диспетчер файлов.

file management

керування файлами

управление файлами

file migration

міграція файлів # процес перенесення рідко використовуваних файлів на дешевші носії інформації з можливістю їхнього автоматичного відновлення за запитом користувача.

миграция файлов # процесс перенесения редко используемых файлов на более дешевые носители информации с возможностью их автоматического возобновления по запросу пользователя.

file variable

файлова змінна, змінна типу.

файловая переменная, переменная типа.

filename extension

розширення імені файла # необов'язкова частина імені файла, що йде за крапкою. Зазвичай містить від одного до трьох символів, які доповнюють саме ім'я (наприклад read.me) або вказують на тип файла, тобто на тип даних, збережених в ньому.

расширение имени файла # необязательная часть имени файла, который следует за точкой. Обычно содержит от одного до трех символов, которые дополняют само имя (например read.me) или указывают на тип файла, то есть на тип данных, сохраненных в нем.

finish

завершувати, закінчувати.

завершать, заканчивать.

fixed

1. постійний, закріплений, стаціонарний, фіксований; 2. виправлений (про помилки).

1. постоянный закрепленный, стационарный, фиксированный; 2. исправленный (об ошибках).

flash memory

флеш-пам'ять # енергонезалежна електрично перепрограмована постійна пам'ять, яку можна записати й прочитати так само, як і динамічний ОЗП, але зберігає свій вміст без живлення та регенерації.

флешь-память # энергонезависимая электрически перепрограммируемая постоянная память, которую можно записать и прочитать так же, как и, динамический ОЗП, но хранит свое содержимое без питания и регенерации.

flat file

неструктурований файл, плоский файл.

неструктурированный файл, плоский файл.

flat screen

плоский екран # екран елект­ронно-променевої трубки, який зробле­ний більш плоским за звичайний екран. Використовують у дорогих моделях моні­торів для графічних і робочих станцій.

плоский экран # экран електронно-лучевой трубки, какой зделанной более плоским за обычный экран. Используют в дорогих моделях мониторов для графических и рабочих станций.

flatbed plotter

планшетний графобудувач.

планшетный графобудувач.

flatbed scanner

планшетний сканер # один із найпоширеніших і дешевих видів сторінкових сканерів, які використовують для сканування фотографій, паперових документів, тобто відбивальних оригіналів. Носій зображення для сканування поміщають на скло пристрою й накривають кришкою. Під час сканування під склом з постійною швидкістю переміщається механізм, який освітлює зображення яскравим світлом, відбиток якого уловлює набір світлочутливих датчиків. Деякі планшетні сканери укомплектовано також пристосуваннями для сканування прозорих матеріалів, наприклад, слайдів.

планшетный сканер # один из самых распространенных и дешевых видов страничных сканеров, которые используют для сканирования фотографий, бумажных документов, то есть отбивочных оригиналов. Носитель изображения для сканирования помещают на стекло устройства и накрывают крышкой. Во время сканирования под стеклом с постоянной скоростью перемещается механизм, который освещает изображение ярким светом, отпечаток которого улавливает набор светочувствительных датчиков. Некоторые планшетные сканеры укомплектованно также приспособлениями для сканирования прозрачных материалов, например, слайдов.

flip

1. дзеркальне відображення (функція, наприклад, сканера), проф. фліп, транспонування [зображення в анімації] # побудова дзеркального або інверсного зображення щодо початкової картинки;

2. відображати дзеркально;

3. перекидати з одного стану в інший # наприклад, flip-flop - тригер.

1. зеркальное отображение (функция, например, сканера), проф. флип, транспонирование [изображение в анимации] # построение зеркального или инверсного изображения относительно начальной картинки;

 2. отображать зеркально;

 3. перебрасывать из одного состояния в другой # например, flip - flop - триггер.

floating window

рухоме вікно.

подвижное окно.

fontware

шрифтове забезпечення.

шрифтовое обеспечение.

footprint

1. відбиток;

2. площа, що займає комп'ютер або дисплей (часто взагалі будь-який об'єкт, зокрема, комп'ютерне або офісне устаткування), на столі або під­лозі;

3. обсяг диска або ОЗП, який за­ймає програма або файл.

1. отпечаток;

2. площадь, которая занимает компьютер или дисплей (часто вообще любой объект, в частности, компьютерное или офисное оборудование), на столе или полу;

3. объем диска или ОЗП, который занимает программа или файл.

format disk

форматування диска # проце­дура початкової фізичної або логічної розмітки дискети чи жорсткого диска.

форматирование диска # процедура начальной физической или логической разметки дискеты или жесткого диска.

fragmentation

фрагментація #

 1. процес, у результаті якого щось споконвічно ціле виявляється розділеним на множину дрібних частин, фрагментів (наприклад, фрагментація дисковою простору, фрагментація ІР-діаграми);

2. у телекомунікації - процес розбиття пакета на менші частини, якщо його початковий розмір не підгримують засоби передавання через мережне середовище;

3. у системах динамічного розподілу пам'яті - поява в пулі пам'яті великої кількості коротких нссуміжних вільних блоків; при цьому система не може задовольнити запит на виділення довгого блоку, незважаючи на достатність загального обсягу вільної пам'яті.

фрагментация #

1. процесс, в результате которого что-то исконно целое оказывается разделенным на множество мелких частей, фрагментов (например, фрагментация дисковой пространству, фрагментация ІР-диаграмы);

2. в телекоммуникации - процесс разбития пакета на меньшие части если его начальный размер не подгримируют средства передаваемости через сетевую среду;

3. в системах динамического распределения памяти - появление в пуле памяти большого количества коротких нссуміжних свободных блоков; при этом система не может удовлетворить запрос на выделение длинного блока, невзирая на достаточность общего объема свободной памяти.

function keys

функціональні клавіші # група програмованих клавіш на клавіатурі, що позначено від F1 до F10 (іноді до F12) та мають спеціальне призначення в кожній програмі.

функциональные клавиши # группа программируемых клавиш на клавиатуре, что обозначено от F1 к F10 (иногда к F12) и имеют специальное назначение в каждой программе.

functional partitioning

функціональне роз­биття # розбиття системи або програми на модулі, кожний із яких виконує тільки од­ну функцію.

функциональное розбитие # разбития системы или программы на модуле, каждый из которых выполняет только одну функцию.

G

game

[комп'ютерна] гра, ігрова програма # розважальна програма, часто із супутніми апаратними засобами для організації інтерактивної взаємодії з гравцем.

[компьютерная] игра, игровая программа # развлекательная программа, часто с сопутствующими аппаратными средствами для организации интерактивного взаимодействия с игроком.

H

hang

зависання # спільна помилка ПЗ, яка потребує перевантаження системи. На момент зависання система не реагує на жодні команди з клавіатури, рух миші тощо.

зависание # общая ошибка ПО, которая требует перегрузки системы. На момент зависания система не реагирует ни на какие команды с клавиатуры, движение мыши и т.п.

hit rate

частота вдалих звертань (до кеш- пам'яті), коефіцієнт збігів (влучень) # чим більше успішних звертань, тим вище продуктивність процесора, оскільки у разі відсутності даних у кеш-пам'яті їх треба підвантажувати з більш повільної пам'яті, з ОЗП чи з диска.

частота удачных обращений (к кэш-памяти), коэффициент совпадений (попаданий) # чем больше успешных обращений, тем выше производительностью процессора, поскольку в случае отсутствия данных в кэш-памяти их надо подгружать с более медленной памяти , с ОЗУ или с диска.

HTML

Hypertext Markup Language - мова гіпертекстової розмітки, мова розмітки гіпертексту, мова HTML # спосіб опису документів у WWW.

 

Hypertext Markup Language - язык гипертекстовой разметки, язык разметки гипертекста, язык HTML # способ описания документов в WWW.

I

identification

ідентифікація, ототожнення, встановлення, виявлення # процес ототожнення об'єкта, наприклад, у разі входження користувача до системи.

идентификация, отождествление, установление, выявление # процесс отождествления объекта, например, в случае вхождения пользователя к системе.

time

час очікування [простою, бездіяльності]; простій # період часу, протягом якого система, процесор або інший пристрій, знаходячись у робочому стані, не виконує корисної роботи.

время ожидания [простою, бездеятельности]; простой # период времени, в течение которого система, процессор или другое устройство находясь в рабочем состоянии, не производит полезной работы.

image memory

пам'ять зображення, відео- пам'ять # область ОЗП, призначена для збереження зображень. У графічних адаптерах її називають video buffer. industrial computer - промисловий комп'ютер, промисловий ПК # комп'ютер у спеціальному конструктивному виконанні, що забезпечує його працездатність у складних середовищах.

память изображения, видео- память # область ОЗП, предназначенная для сохранения изображений. В графических адаптерах ее называют video buffer. industrial computer - промышленный компьютер, промышленный ПК # компьютер в специальном конструктивном выполнении что обеспечивает его работоспособность в сложных средах.

information security

інформаційна безпека # загальний термін, об'єднуючий всі види захисту даних у системах, які ґрунтуються на комп'ютерних технологіях.

информационная безопасность # общий срок, объединительный все виды защиты данных в системах, которые основываются на компьютерных технологиях.

input/output (I/O)

ввід-вивід # термін позначає як підсистему вводу-виводу комп'ютера, так і різноманітні операції пересилання даних між процесором або оперативною пам'яттю та зовнішніми пристроями.

ввод-вывод # срок помечает как подсистему вводу-виводу компьютера так и разнообразные операции пересылки данных между процессором или оперативной памятью и внешними устройствами.

installer

інсталятор # утиліта, що полегшує інсталяцію застосування або додаткових пристроїв, які вимагають спеціальних драйверів. Вона запитує в користувача опції конфігурації й створює або модифікує конфігураційні файли. У разі великої кількості таких файлів у низці погано спроектованих ОС виникає потреба у програмі, що виконує зворотну процедуру - деінсталяцію ПЗ. Її називають uninstaller.

инсталлятор # утилита, которая облегчает инсталляцию применения или дополнительных устройств, которые требуют специальных драйверов. Она спрашивает у пользователя опции конфигурации и создает или модифицирует конфигурационные файлы. В случае большого количества таких файлов в ряду плохо спроектированных ОС возникает потребность в программе, которая выполняет обратную процедуру - деинсталляцию ПЗ. Ее называют uninstaller.

J

jagged image

гніздо, рознім # наприклад, з'єднува­льний елемент кабельної системи.

гнездо, рознім # например, соединительный элемент кабельной системы.

jack

зображення з рваними, зазубленими (східчастими) краями # у растрових зображеннях - перекручування ліній через великий розмір елементів растра.

изображение с рваными, зазубренными (ступенчатыми) краями # в растровых изображениях - перекручивание линий через большой размер элементов растра.

Java

мова [технологія] Java # інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування фірми Sun Microsystems.

язык [технология] Java # интерпретирована объектно-ориентированный язык программирования фирмы Sun Microsystems.

job

завдання, робота # 1. в системах керування проектами - складова проекту, яку можна з нього відокремити та виконати від початку до кінця;

2. термін, популярний за часів пакетного оброблення.

задание, работа # 1. в системах управления проектами - составляющая проекта, которую можно из него отделить и выполнить от начала до конца;

2. срок, популярный во времена пакетного обрабатывания.

join

1. з'єднання;

2. операція злиття, об'єднання # наприклад, у реляційних СКБД - об'єднання даних із різних таблиць.

1. соединение;

 2. операция слияния, объединения # например в реляционных СКБД - объединение данных из разных таблиц.

K

Karaoke

караоке # музичний супровід пі­сень на комп'ютері. Зустрічається також термін Karaoke CD.

караоке # музыкальное сопровождение пи¬сень на компьютере. Встречается также термин Karaoke CD.

Kb

kilobit - кілобіт # зустрічається як kilobyte

kilobit - килобит # встречается как kilobyte

Kbps (також kbps, kbit/s)

kilobits per second - L Кбіт/с # 1024 біт/с; 2. кілобіт за секунду, Кбіт/с # 1000 біт/с, одиниця швидкості пересилання даних послідовним каналом у низькошвидкісних мережах.

kilobits per second - L Кбіт/с # 1024 бит/с; 2. килобит за секунду, Кбіт/с # 1000 бит/с единица скорости пересылки данных последовательным каналом в низкоскоростных сетях.

key combination

комбінація клавіш.

комбинация клавиш.

keyboard controller

контролер клавіатури # однокристальний мікропроцесор (типу Intel 8048), який обробляє сигнали натискання клавіш і передає комп'ютеру коди, що відповідають цим клавішам.

контролер клавиатуры # однокристальный микропроцессор (типа Intel 8048), который обрабатывает сигналы нажатия клавиш и передает компьютеру коды, которые отвечают этим клавишам.

keypresses

натискання клавіш, сполучення клавіш.

нажатие клавиш, соединения клавиш.

keyspace

ключовий простір # параметр шифру, виражений у бітах; чим більше довжина ключового простору, тим менш ймовірний злам шифру "лобовим" шля­хом послідовного перебору.

ключевое пространство # параметр шифра, выраженный в битах; чем больше длина ключевого пространства, тем менее вероятный излом шифра "лобовым" путем последовательного перебора.

kilobit (Kb, Kbit)

кілобіт, Кбіт # одиниця виміру місткості мікросхеми пам'яті, до­рівнює 1024 або 2Ї0 біт. kilobit/s (kb/s, kbit/s) - кілобіт/с, Кбіт/с # одиниця виміру швидкості пересилання даних по послідовній лінії зв'язку, дорі­внює 1000 біт за секунду, kilobyte (Kbyte, KB) - кілобайт, Кбайт, Кб # одиниця виміру місткості пам'яті, дорів­нює 1024 або 2і0 байт.

килобит, Кбіт # единица измерения вместимости микросхемы памяти, ровняется 1024 или 2Ї0 бит. kilobit/s (kb/s, kbit/s) - килобит/с, Кбіт/с # единица измерения скорости пересылки данных по последовательной линии связи, ровняется  1000 бит за секунду, kilobyte (Kbyte, KB) - килобайт, Кбайт Кб # единица измерения вместимости памяти, ровняется  1024 или 2і0 байт.

kthreads

kernel-level threads - потоки рівня ядра # об'єкти ОС Solaris. Ku - Ku-діапазон # діапазон 12/14 ГГц, використовуваний для супутникового зв'язку.

Чисельник — Космос-Земля, знаменник - Космос-Земля-Космос. Інші діапазони: С - 4/6 ГГц, Ка -18/24 ГГц, V- 40 ГГц.

kernel - level threads - потоки уровня ядра # объекты ОС Solaris. Ku - Ku -діапазон # диапазон 12/14 ГГц, используемый для спутниковой связи.

Числитель - Космос-земля, знаменатель - Космос-земля-космос. Другие диапазоны: С - 4/6 ГГц Ка - 18/24 ГГц, V - 40 ГГц.

L

land

площинка # площинка на поверхні ком- пакт-диска, що зображує зазвичай двійкову цифру 1 (порівн. pit; див. також CD-ROM). land-grid array - матриця [контактних то­чок для програмування] міжз'єднань.

плоскость # плоскость на поверхности запятых- диска пакта, который изображает обычно двоичную цифру 1 (сравн. pit; см. также CD - ROM). land - grid array - матрица [контактных точек для программирования] межсоединений.

laptop

лептоп # переносний ПК із плоским газорозрядним або PK екраном, масою менше 3,5 кг (8 фунтів). Проміжний клас між портативними (див. portable) та блок­нотними ПК (див. notebook [computer]).

лептоп # переносный ПК с плоским газоразрядным или PK экраном, массой менее 3,5 кг (8 фунтов). Промежуточный класс между портативными (см. portable) и блокнотными ПК (см. notebook [computer]).

LCD panel

РК-панель, просвітний РК-екран.

РК-панель, просветный РК-экран.

LCD projector

РК-проектор # проектор із вбудованою РК-панеллю, керований ком­п'ютером або відеоапаратурою (ДГ).

РК-проектор # проектор со встроенной РК-панелью, управляемый компьютером или видеоаппаратурой (ДГ).

life time

1. час життя # час, протягом якого змінна існує в пам'яті;

2. термін служби # час наробітку на повну або часткову від­мову.

1. время жизни # время, в течение которого переменная существует в памяти;

2. срок службы # время нароботку на полную или частичный отказ.

light version

полегшена [урізана] версія # застосування, із навмисно зменшеною функціональністю.

облегченная [урезанная] версия # применения с преднамеренно уменьшенной функциональностью.

Linux

Linus Unix - OC Linux # вільно роз­повсюджувана (некомерційна) реалізація ОС UNIX на PC-сумісних ПК та ряді ін­ших платформ. Назва походить від імені фінського програміста Лінуса Торвальдса (Linus Benedict Torvalds), який координу­вав роботу над ядром системи. (Він анон­сував проект в Інтернеті 17 вересня 1991 p., перша версія з'явилася в 1994 р.) Графічний символ цієї ОС - пінгвін (художник Larry Ewing).

Linus Unix - OC Linux # свободно роз¬повсюджувана (некоммерческая) реализация ОС UNIX на PC -сумісних ПК и ряду других платформ. Название происходит от имени финского программиста Линуса Торвальдса (Linus Benedict Torvalds), какой координу¬вав работу над ядром системы. (Он анон¬сував проект в Интернете 17 сентября 1991 p., первая версия появилась у 1994 г.) Графический символ этой ОС - пингвин (художник Larry Ewing).

list box

вікно списку.

окно списка.

load on

навантаження увімкнено.

нагрузка включена.

loadable font

завантажуваний шрифт # шрифт, відсутній у наборі вбудованих шрифтів принтера та який завантажується до його оперативної пам'яті у разі друку­вання документа, в якому використано шрифт.

загружаемый шрифт # шрифт, отсутствующий в наборе встроенных шрифтов принтера и который загружается к его оперативной памяти в случае печативання документа, в котором использован шрифт.

logout

вихід із системи (мережі) # процеду­ра виходу користувача з комп'ютерної сис­теми (ЛОМ), у деяких ОС її називають logoff .

выход из системы (сети) # процедура выхода пользователя из компьютерной системы (ЛОМ), у некоторых ОС ее называют logoff .

M

machine word

машинне слово # група роз­рядів оперативної пам'яті, які вибирає процесор за одне звертання (оброблювана як єдина група), зазвичай містить 16, 32 або 64 розряди. Розрядність машинного слова називають його довжиною. Сино­нім - computer word.

машинное слово # группа разрядов оперативной памяти, которые выбирает процессор за одно обращение (обрабатываемая как единственная группа), обычно содержит 16, 32 или 64 разряды. Разрядность машинного слова называют его длиной. Синоним - computer word.

main memory

основна пам'ять, оперативна пам'ять, ОЗП # пам'ять, з якої процесор ви­бирає команди для виконання.

основная память, оперативная память ОЗП # память, из которой процессор выбирает команды для выполнения.

main storage

оперативна пам'ять, ОЗП, ос­новна пам'ять # зазвичай термін застосо­вують до ОЗП мейнфреймів та суперком­п'ютерів, стосовно мінікомп'ютерів і мен­ших машин використовують термін memory або main memory.

оперативная память, ОЗП, основная память # обычно термин применяют к ОЗП мэйнфреймов и суперкомпьютеров, относительно миникомпьютеров и меньших машин употребляют термин memory или main memory.

media changer

пристрій зміни носіїв.

устройство изменения носителей.

memory

пам'ять, рідше запам'ятовуючий пристрій # загальний термін, який позна­чає електронний пристрій для оператив­ного (тимчасового) або постійного збері­гання даних. Цей вид пам'яті часто нази­вають головною або первинною пам'яттю, на відміну від вторинної (зовнішньої) па­м'яті, наприклад, жорстких дисків.

память, реже запам'ятовуючий устройство # общий срок, который помечает электронное устройство для оперативного (временного) или постоянного хранения данных. Этот вид памяти часто называют главной или первичной памятью, в отличие от вторичной (внешней) памяти например, жестких дисков.

memory chip

мікросхема пам'яті, мікросхема ОЗП.

микросхема памяти, микросхема ОЗП.

memory manager

диспетчер пам'яті.

диспетчер памяти.

memory management

керування пам'яттю # загальний термін для різноманітних стратегій розподілу пам'яті та боротьби з її дефрагментацією.

управление памятью # общий срок для разнообразных стратегий распределения памяти и борьбы с ее дефрагментацией.

menu

меню # список команд або варіантів відповіді, виведений програмою на екран. Вибір із меню провадять курсором миші, натисканням виділеної в пункті меню бу­кви або переміщенням курсору меню. Ме­ню можуть бути вкладеними. Різні за спо­собом організації й подання на екрані.

меню # список команд или вариантов ответа выведен программой на экран. Выбор из меню осуществляют курсором мыши, нажатием выделенной в пункте меню буквы или перемещением курсору меню. Меню могут быть вложенными. Разные по способу организации и представления на экране.

Microsoft Office

офісний пакет додатків, створених корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows і Apple Mac OS X. До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів.

офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft Windows и Apple Mac OS X. В состав этого пакета входит программное обеспечение для работы с различными типами документов.

microchip

мікросхема.

микросхема.

motherboard

системна плата, розм. материнська плата # основна плата (стандартні розміри: XT - 215x305 мм, 8,5x12 дюймів; AT - 305x339 мм, 12x13,5 дюймів) ПК, на якій зазвичай розміщують процесор, ОЗП, контролер шини, головні порти вводу-ви- воду і розніми шини розширення. Іноді називають mainboard. system board.

системная плата, розм. материнская плата # основная плата (стандартные размеры: XT - 215x305 мм, 8,5x12 дюймов; AT - 305x339 мм, 12x13,5 дюймов) ПК, на которой обычно размещают процессор, ОЗП, контролер шины, главные порты вводу-ви- воду и разними шины расширения. Иногда называют mainboard. system board.

mother disc

материнський диск # диск, виготовлений на другій стадії промислового виробництва відеодисків. Створюють копіюванням із покритого нікелем головного диска. Потім покривають нікелем і він стає основою для виготовлення декількох дочірніх дисків, використовуваних під час пресування.

материнский диск # диск, изготовленный на второй стадии промышленного производства видеодисков. Создают копированием из покрытого никелем главного диска. Потом покрывают никелем и он становится основой для изготовления нескольких дочерних дисков используемых во время прессования.

MS Word

текстовий процесор, призначений для створення, перегляду і редагування текстових документів, з локальним застосуванням найпростіших форм таблично-матричних алгоритмів.

текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов.

multiprocessor

багатопроцесорна система зі спільно використовуваною пам'яттю, мультипроцесор # комп'ютер, у якому два або більше зазвичай однотипних процесорів працюють під загальним керуванням та мають доступ до спільного ОЗП, через який між ними може відбуватися обмін даними. Приклад мультипроцесора - Sun Enterprise 10000.

многопроцессорная система с совместно используемой памятью, мультипроцессор # компьютер, в котором два или больше обычно однотипных процессоров работают под общим управлением и имеют доступ к общему ОЗП, через который между ними может происходить обмен данными. Пример мультипроцессора

multiprocessor support

підтримка багато- процесорності.

поддержка много-процессорности.

 

O

on-board

вбудований [в устаткування], розташований на платі (внутрішньоплат- ний) або на кристалі ІС # скорочена фор­ма терміна on a circuit board. Наприклад, on-board memoiy - пам'ять на системній платі.

встроенный [в оборудование], расположен на плате (внутриплатный) или на кристалле ИС # сокращенная форма срока on a circuit board. Например, on board memoiy - память на системной плате.

on-chip cache

внутрішня кеш-пам'ять, вну­трішній кеш.

внутренняя кэш-память, внутренний кэш.

operating system (OS)

операційна система, ОС # системне ПЗ, що забезпечує середовище для виконання застосувань, надаючи їм за допомогою набору системних викликів (АРІ) доступ до пристроїв комп'ютера. Серед численних функцій ОС - керування диспетчеризацією завдань, розподілом ресурсів, обробленням переривань, вводом-виводом, інтерфейсом користувача, файловою та іншими системами. Таким чином, комп'ютер працює під керуванням ОС, проте під час початкового запуску, налагодження й тестування він може працювати під керуванням вбудованого ПЗ, названого монітором або базовою системою вводу-виводу (див. BIOS). ОС поділяють на однокористувацькі та багатокористувацькі, однозадачні та багатозадачні, реального часу та з поділом часу, мережні та розподілені, загального призначення та спеціалізовані.

операционная система, ОС # системное ПЗ, которая обеспечивает среду для выполнения применений, предоставляя им с помощью набора системных вызовов (АРЕ) доступ к устройствам компьютера. Среди многочисленных функций ОС - управления диспетчеризацией заданий, распределением ресурсов обрабатыванием прерываний, вводом-виводом, интерфейсом пользователя, файловой и другими системами. Таким образом, компьютер работает под управлением ОС, однако во время начального запуска, налаживания и тестирования он может работать под управлением встроенного ПЗ названного монитором или базовой системой вводу-виводу (см. BIOS). ОС разделяют на одних пользователей и многопользователей, однозадачных и многозадачных, реального времени и с разделением времени, сетевые и распределенные, общего назначения и специализированы.

output

1. вивід [даних] # різноманітні дані, що пересилаються з комп'ютерної систе­ми. Загальнозначуще слово, використову­ване як іменник, дієслово або прикметник (порівн. input);

2. результати, початкові дані # узагальнена назва виведених на ек­ран чи зовнішній пристрій даних, які пе­редають іншій програмі або пересилають по мережі;

3. результат обчислень;

4. вихі­дний [сигнал, контакт тощо].

1. вывод [данных] # разнообразные данные, которые пересылаются из компьютерной системы. Общезначимое слово, используемое как существительное, глагол или прилагательное (порівн. input);

2. результаты, начальные данные # обобщенное название выведенных на экран или внешнее устройство данных какие передают другой программе или пересылают по сети;

3. результат вычислений;

4. выходной [сигнал, контакт и тому подобное].

P

pack

1. пакет, пачка; 2. запакувати, ущіль­нити # наприклад, ущільнити файли з гра­фікою для економії місця на диску. Для пакування файлів використовують спеціа­льні програми, наприклад, PKZIP, ARJ.

1. пакет, пачка; 2. запаковать, уплотнить # например, уплотнить файлы с графикой для экономии места на диске. Для упаковки файлов используют специальные программы, например, PKZIP, ARJ.

page

1. сторінка #1) сторінка пам'яті комп'ютера - блок пам'яті фіксованого розміру, кратного степені двійки (зазви­чай від 512 байт до 16 Кбайт). Розмір блока залежить від архітектури конкретно­го мікропроцесора.

1. страница #1) страница памяти компьютера - блок памяти фиксированного размера кратного степени двойки (обычно от 512 байт до 16 Кбайт). Размер блока зависит от архитектуры конкретного микропроцессора.

parallel computer

паралельний комп'ютер # обчислювальна система з розпаралелю- ванням виконання операцій на великій кі­лькості арифметичних і логічних блоків (процесорів). Розрізняють системи із загаль­ною і розподіленою оперативною пам'яттю, багатопроцесорні та багагокомпютерні сис­теми.

параллельный компьютер # вычислительная система с распараллеливанием выполнения операций на большом количестве арифметических и логических блоков (процессоров). Различают системы с общей и распределенной оперативной памятью, многопроцессорные и многокомпьютерные системи.

parent directory

батьківський каталог # вузол у дереві каталогів диска (directory tree), до якого приєднано гілки, розташовані нижче. їх називають дочірніми каталогами (child directory) або підкаталогами (subdirectory). Батьківський каталог знаходиться на один рівень вище поточного каталогу (current directory), у DOS і Windows його позначають двома точками (..). Кореневий каталог (root directory), із якого починається дерево каталогів, не має батьківського каталогу.

родительский каталог # узел в дереве каталогов диска (directory tree), к которому присоединены ветки, расположенные ниже. их называют дочерними каталогами (child directory) или подкаталогами (subdirectory). Родительский каталог находится на один уровень выше текущего каталога (current directory) в DOS и Windows его помечают двумя точками (.). Корневой каталог (root directory), из которого начинается дерево каталогов, не имеет родительского каталога.

parking

режим очікування # наприклад, у розподіленому арбітражі в багатопроцесорному обчислювальному комплексі з модулями кеш-пам'яті в кожному процесорі.

режим ожидания # например в распределенном арбитраже в многопроцессорном вычислительном комплексе с модулями кэш-памяти в каждом процессоре.

Pentium

процесор Pentium # родина мікропро­цесорів корпорації Intel, робоча назва - Р5. pentop [computer] - комп'ютер із рукопис­ним вводом, пір'яний комп'ютер (див. та­кож pen-based computer, tablet computer). peon - звичайний користувач # користувач без спеціальних привілеїв.

процессор Pentium # семейство мікропро¬цесорів корпорации Intel, рабочее название - Р5. pentop [computer] - компьютер с рукописным вводом, перьевой компьютер (см. также pen - based computer, tablet computer). peon - обычный пользователь # пользователь без специальных привилегий.

permanent memory

постійна пам'ять.

постоянная память.

Power Point

Программа для створення та проведення презентацій.

Программа для создания и проведения презентаций.

prefetcher

пристрій передвибірки # у сучасних мікропроцесорах - пристрій випереджальної вибірки команд, здійснюваної у вільні такти шини. Це підвищує продуктивність процесора, бо вибірка команд потребує досить багато часу, тому крім випереджальної вибірки використовують кешування команд і даних.

устройство предвыборки # в современных микропроцессорах - устройство опережающей выборки команд, осуществляемой в свободные такты шины. Это повышает производительность процессора, потому что выборка команд требует достаточно много времени поэтому кроме опережающей выборки используют кэширование команд и данных.

preprocessor

препроцесор # програма, що виконує попереднє оброблення даних до основного оброблення, наприклад, перед компіляцією. У компілятора може бути кілька різних препроцесорів, наприклад, макропроцесор, препроцесор додавання файлів, препроцесор оброблення команд умовної компіляції та розширень мови.

препроцессор # программа, которая выполняет предыдущее обрабатывание данных к основному обрабатыванию, например, перед компиляцией. У компилятора может быть несколько разных препроцессоров, например, макропроцессор, препроцессор добавления файлов препроцессор обрабатывания команд условной компиляции и расширений языка.

primitive

примітив # функція або опера­тор, вбудований у мову програмування для підвищення швидкості виконання програм.

приметил # функция или опера¬тор, встроенный в язык программирования для повышения скорости выполнения программ.

program memory

пам'ять програм # у про­цесорах з гарвардською архітектурою - область головної пам'яті, призначена для збереження програм.

память программ # в процесорах с гарвардской архитектурой - область главной памяти, предназначенная для сохранения программ.

protected area

захищена область # область дії системи безпеки.

защищенная область # область действия системы безопасности.

protected memory

захищена пам'ять # об­ласть ОЗП, закрита багатозадачною ОС для доступу іншим програмам. Для цього використовують наявні у процесора апа­ратні механізми захисту пам'яті. Даний механізм дозволяє у разі збою однієї про­грами продовжити виконання інших.

защищенная память # область ОЗП, закрытая многозадачной ОС для доступа другим программам. Для этого используют имеющиеся у процессора аппаратные механизмы защиты памяти. Данный механизм позволяет в случае сбоя одной программы продолжить выполнение других.

public interface

відкритий інтерфейс # в ООП - інтерфейс об'єкта, складений з ви­димих інший програмі атрибутів та мето­дів.

открытый интерфейс # в ООП - интерфейс объекта, составленный из видимых другой программе атрибутов и методов.

Q

quick-reference guide

коротка інструкція-довідник з експлуатації.

короткая инструкция-справочник из эксплуатации.

quiet

1. тихий, безшумний; 2. таємний, конфіденційний # наприклад, quiet project.

1. тихий, бесшумный; 2. тайный, конфиденциальный # например, quiet project.

quit

вийти із системи або застосування.

выйти из системы или применения.

R

raster

растр # дискретне зображення, по­дане матрицею [з] пікселів на екрані або паперовому носії. Залежно від розташу­вання пікселів у просторі розрізняють квадратний, прямокутний, гексагональ­ний або інші види растра. Для опису роз­ташування пікселів використовують сис­тему координат, зазвичай з (0, 0) у верх­ньому лівому куті екрана. Растр характе­ризують роздільна здатність - кількість пікселів на одиницю довжини, розмір, глибина кольору тощо.

растр # дискретное изображение, поданное матрицей [из] пикселов на экране или бумажном носителе. В зависимости от расположения пикселов в пространстве различают квадратный, прямоугольный, гексагональный или другие виды растра. Для описания расположения пикселов используют систему координат, обычно из (0, 0) в верхнем левом кутье екрана. Растр характе¬ризують разрешающая способность - количество пикселов на единицу длины, размер, глубина цвета и тому подобное.

read-only memory

постійний запам'ятову­ючий пристрій.

постоянное запам'ятовуючий устройство.

real-time task

завдання реального часу # завдання, виконуване у зв'язці з зовніш­нім процесом, функцією чи набором зов­нішніх для комп'ютерної системи подій, для яких є точки, критичні за часом обро­блення.

задание реального времени # задание, выполняемое в связке с внешним процессом, функцией или набором внешних для компьютерной системы событий, для которых есть точки, критические по времени обрабатывания.

reboot

перевантаження; перевантажити # перезапуск комп'ютера з клавіатури (для ПК це часто натискання комбінації кла­віш Ctrl + Alt + Del) або за допомогою спеціальної кнопки (Reset). Зазвичай пе­ревантаження потрібно після зависання програми.

перегрузка; перегрузить # перезапуск компьютера из клавиатуры (для ПК это часто нажатие комбинации клавиш Ctrl + Alt + Del) или с помощью специальной кнопки (Reset). Обычно перегрузка нужно после зависания программы.

reconfiguration

зміна конфігурації, реконфігурація, перенастроювання # зміна кон­фігурації апаратних і/або програмних за­собів, наприклад, у разі збою в обладнан­ні або розширенні системи.

изменение конфигурации, реконфигурация перенастраивание # изменение конфигурации аппаратных і/або программных средств, например, в случае сбоя в обладнан¬ни или расширении системы.

record

запис #  у БД - набір полів для збереження елементів даних, у реляцій- них БД їх називають також рядками да­них.

запись #  в БД - набор полей для сохранения элементов данных, у реляций- них БД их называет также строками данных.

recovery procedure

процедура відновлення # послідовність дій із повернення системи до нормального функціонування після збою, помилки тощо.

процедура возобновления # последовательность действий из возвращения системы к нормальному функционированию после сбоя, ошибки и тому подобное.

reload

1. перевантаження, повторне заван­таження; 2. перевантажити, повторно за­вантажувати # заново завантажити ОС або застосування з диска до ОЗП. Перева­нтаження найчастіше здійснюють з при­чини зависання програми або її неправи­льного функціонування, викликаного по­бічними ефектами від інших застосувань.

1. перегрузка, повторная загрузка; 2. перегрузить, повторно загружать # заново загрузить ОС или применение с диска до ОЗП. Перегрузку самую частую осуществляют в виду зависания программы или ее неправильного функционирования вызванного побочными эффектами от других приложений.

relocatable

настроюваний, переміщува­ний, переставний # про здійснений код, який можна в процесі завантаження нала­штувати на розміщення в якомусь місці ОЗП.

настроюваний, перемещаемый, переставной # об осуществленном коде, который можно в процессе загрузки настроить на размещение в каком-то месте ОЗП.

resilience

здатність системи протистояти помилкам.

способность системы противостоять ошибкам.

S

scalable font

масштабований шрифт # шрифт із програмно змінюваним кеглем. Звичайне зображення символів сформовано за їхнім математичним описом. Використання таких шрифтів заощаджує місце на диску.

масштабируемый шрифт # шрифт с программно изменяемым кеглем. Обычное изображение символов сформировано за их математическим описанием. Использование таких шрифтов экономит место на диске.

schedule

планувати.

планировать.

scratchpad

тимчасова робоча область па­м'яті, тимчасовий буфер.

временная рабочая область памяти, временный буфер.

screen

екран, зображення на екрані.

экран, изображение на экране.

scumware

шкідливе ПЗ, шкідливий софт # загальний термін для будь-якого ПЗ, яке виконує на комп'ютері небажані дії.

вредное ПЗ, вредный софт # общий срок для любого ПЗ, которое производит на компьютере нежелательные действия.

security descriptor

дескриптор безпеки # у Windows NT - структура даних з інформа­цією про контроль доступу.

дескриптор безопасности # в Windows NT - структура данных с информацией о контроле доступа.

segmented memory

сегментована пам'ять # пам'ять, адресний простір якої розбито на окремі ділянки, сегменти.

сегментированная память # память адресное пространство которой разбито на отдельные участки, сегменты.

select

вибирати, відмічати # наприклад, пункти меню, частини графічного об'єкта або тексту для подальших дій над ними.

выбирать, отмечать # например, пункты меню, части графического объекта или текста для дальнейших действий над ними.

selective compression

селективне ущіль­нення; функція, режим селективного ущі­льнення # оптимізуюча функція професій­них графічних програм, яка дає змогу змі­нювати ступінь (коефіцієнт) ущільнення для різних ділянок зображення - збільшу­вати ущільнення для фрагментів без дріб­них деталей, що скорочує розміри файлів і час передавання (завантаження) відпові­дно, або навпаки, зменшувати ущільнен­ня, щоб уникнути втрати якості.

селективное уплотнение; функция, режим селективного уплотнения # оптимизирующая функция профессиональных графических программ, которая дает возможность изменять степень (коэффициент) уплотнение для разных участков изображения - увеличивать уплотнение для фрагментов без мелких деталей, что сокращает размеры файлов и время передаваемости (загрузка) соответственно, или наоборот, уменьшать уплотнение, во избежание потери качества.

shadow memory

затінювана пам'ять, "ті­ньовий" ОЗП # 1. спосіб прискорення ро­боти комп'ютера, коли BIOS під час зава­нтаження листується з ППЗП до більш швидкого й захищеного від запису ОЗП, який називають також shadow RAM; 2. спосіб організації пам'яті, поширений в схемотехніці. Апаратно, переключенням адресної лінії, за певних умов один блок пам'яті замінюють іншим із записаною в нього програмою завантаження, ОС, під­тримкою графіки, тестами тощо.

затеняемая память, "теневой" ОЗП # 1. способ ускорения работы компьютера, когда BIOS во время загрузки переписывается с ППЗП до более быстрого и защищенного от записи ОЗП, которую называют также shadow RAM; 2. способ организации памяти, распространенный в схемотехнике. Аппаратно переключением адресной линии, при определенных условиях один блок памяти заменяют другим с записанной у него программой загрузки, ОС, поддержкой графики, тестами и тому подобное.

Shift

Зсув, послідовне переміщення розрядів регістра або клітинки пам'яті на задане число позицій у ліво або вправо.

Клавиша верхнего регистра (нефиксированное переключение). Используется одновременно с другими клавишами для набора заглавных букв, а также символов верхнего регистра.

 shutdown

1. вимикання; 2. завершення (програми).

1. выключение; 2. завершение (программы).

slave

підлеглий, ведений # пристрій (ком­п'ютер, контролер), керований іншим пристроєм, що в цьому випадку назива­ють ведучим.

подчиненный, ведомое # устройство (компьютер, контролер) управляемый другим устройством, что в этом случае называют ведущим.

sleep

нічого не робити, здаватися неру­хомим; засипати, спати.

ничего не делать, казаться неподвижным; засыпать, спать.

mode

режим чекання # у багатоза- дачних ОС - припинення виконання за­вдання до виникнення певної події або на заданий інтервал часу.

режим ожидания # в багатоза- дачных ОС - прекращения выполнения задания к возникновению определенного события или на заданный интервал времени.

slot

1. рознім, гніздо, позиція # у ПК - місце для встановлення плати роз­ширення з торцовим рознімом. Синонім - expansion slot; 2. слот.

1. рознім, гнездо, позиция # в ПК - место для установления платы расширения из торцовим рознімом. Синоним - expansion slot; 2. слот.

snapshot

копія екрана # моментальна копія відеопам'яті комп'ютера (рідко ОЗП), яку отримують за допомогою спе­ціальної програми. Таку копію потім мо­жна зберегти на диску, роздрукувати, від­редагувати тощо.

копия екрана # моментальная копия видеопамяти компьютера (редко ОЗП), которую получают с помощью специальной программы. Такую копию потом мо¬жна сохранить на диске, распечатать, отредактировать и тому подобное.

softener

схема "плавного" відключення та відновлення працездатності машини під час вмикання живлення.

схема "плавного" отключения и возобновления работоспособности машины во время включения питания.

software-programmable

програмно-керована # з можливістю задавання й зміни конфігурації програмними засобами.

программно-управляемая # с возможностью задания и изменения конфигурации программными средствами.

sort key

ключ сортування # поле або поля, що визначають послідовність сортування записів. Розрізняють головний ключ (major sort key) і вторинні ключі (minor key). Спочатку сортування здійснюють за значеннями в полі головного ключа, а по­тім записи, що мають однакові дані в цьо­му полі, сортують за значеннями вторин­них ключів.

ключ сортировки # полет или поля, которые определяют последовательность сортировки записей. Различают главный ключ (major sort key) и вторичные ключи (minor key). Сначала сортировки осуществляют за значениями в поле главного ключа, а потом записи, которые имеют одинаковые данные в этом поле сортируют за значениями вторичных ключей.

sound (SND)

звук.

звук.

sound board (також sound card)

звукова плата, аудіоплата # плата розширення для ПК, що виступає, з одного боку, як синте­затор і забезпечує вивід високоякісного оцифрованого стереозвуку, а з іншого бо­ку - як записуючий пристрій оцифровано­го звуку.

звуковая плата, аудиоплата # плата расширения для ПК, что выступает, с одной стороны, как синте¬затор и обеспечивает вывод высококачественного оцифрованного стереозвука, а с другой стороны - как записывающее устройство оцифрованного звука.

source

1. джерело # диск, файл, документ або область пам'яті, звідки дані переміща­ють або копіюють (порівн. destination); 2. див. source code; 3. у бізнесі - джерело постачань; постачальник, source computer - інструментальна машина # комп'ютер, на якому розроблено програ­му та її странсльовано, на відміну від об'­єктної машини (object computer), на якій ця програма має виковнуватися.

1. источник # диск, файл, документ или область памяти, откуда данные перемещают или копируют (порівн. destination)

space

1. пробіл, символ пробілу # символ порожньої позиції в тексті, має значення 32 у коді ASCII; 2. простір, місце; 3. інтер­вал, проміжок.

1. пробіл, символ пробілу # символ пустой позиции в тексте, имеет значение 32 в коде ASCII; 2. пространство, место; 3. интервал, промежуток.

sparse file

розріджений (неповний) файл.

разреженный (неполный) файл.

spatial

просторовий.

пространственный.

speaker

2.динамік ПК, акустичний стовп­чик; 2. промовець, диктор, оператор (у си­стемі розпізнавання мови).

1.динамик ПК, акустический столбик; 2. выступающий, диктор, оператор (в системе распознавания языка).

speaker volume control

регулятор голо­сності [внутрішнього динаміка ПК].

регулятор голосності [внутреннего динамика ПК].

spelling error

орфографічна помилка.

орфографическая ошибка.

split bar

лінія розбиття # вертикальна або горизонтальна лінія, що поділяє екранне вікно на підвікна (панелі).

линия разбития # вертикальная или горизонтальная линия что разделяет экранное окно на подокна (панели).

spot color

колірне заливання; спеціальний, замовлений колір.

цветовое заливание; специальный, заказанный цвет.

stacking order

накладення вікон # порядок розміщення вікон на екрані, розташова­них стопкою, частково закриваючи один одного. При цьому повністю видно тільки поточне вікно.

наложение окон # порядок размещения окон на экране, расположенных стопкой, частично закрывая друг друга. При этом полностью видно только текущее окно.

standard

стандарт # стандарти відіграють найважливішу роль у комп'ютерній індус­трії. За способом виникнення їх поділя­ють на стандарти де-юре й стандарти де- факто. Стандарти де-юре розробляють і публікують офіційні організації зі стан­дартизації.

стандарт # стандарты играют важнейшую роль в компьютерной индустрии. По способу возникновения их разделяют на стандарты де-юре и стандарты где- факто. Стандарты де-юре разрабатывают и публикуют официальные организации из стандартизации.

standby mode

режим чекання # викорис­товують у блокнотних ПК, моніторах, на­стільних комп'ютерах і навіть у жорстких дисках. Уведений для економії витрати енергії батарей. Інформацію про поточ­ний стан зберігають в ОЗП, оскільки вим­кнення здійснюють на короткий час.

режим ожидания # используют в блокнотных ПК, мониторах, настольных компьютерах и даже в жестких дисках. Уведений для экономии затраты энергии батарей. Информацию о текущем состоянии хранят в ОЗП, поскольку выключки осуществляют на короткое время.

sticky-notes

записки-наклейки.

записки-наклейки.

stiction

"прилипання" # наприклад, магні­тної голівки до поверхні диска. Знижує надійність зчитування даних і призводить до відмов накопичувача.

"прилипание" # например, магнитной головки к поверхности диска. Снижает надежность считывания данных и приводит к отказам накопителя.

still-frame images

великі оцифровані ста­тичні зображення.

большие оцифрованы ста¬тичні изображение.

storage area

область пам'яті.

область памяти.

story

текст, текстові блоки.

текст, текстовые блоки.

subordinate

підлеглий, молодшого [нижчого] рівня.

подлежит, младшего [более низкого] уровня.

supercomputer

суперкомп'ютер, суперЕОМ # термін, який означає клас потужніших з наявних комп'ютерів. Суперкомп'ютери використовують зазвичай для вирішення наукових завдань, моделювання, в ком­п'ютерній графіці тощо.

суперкомпьютер, СУПЕРЭВМ # срок, который означает класс более мощных из имеющихся компьютеров. Суперкомпьютеры используют обычно для решения научных заданий, моделирования, в компьютерной графике и тому подобное.

superuser

привілейований користувач # у термінах ОС - користувач, який має до­ступ до всіх ресурсів системи. Таким ко­ристувачем є зокрема системний адмініс­тратор.

привилегированный пользователь # в терминах ОС - пользователь, который имеет доступ ко всем ресурсам системы. Таким пользователем является в частности системный администратор.

surveillance

спостереження, нагляд # на­приклад, radio surveillance team - група радіоспостереження.

наблюдение, присмотр # например, radio surveillance team - группа радионаблюдения.

sweet spot

зона найкращого сприйняття [між акустичними колонками] # у системі навколишнього звуку.

зона наилучшего восприятия [между акустическими колонками] # в системе окружающего звука.

switch on

вмикати, вмикати [електрожив­лення].

включать, включать [електрожив¬лення].

system memory

1. системна пам'ять # ОЗП на системній платі; 2. зовнішня пам'ять # зазвичай йдеться про ди¬скову підсистему.

1. системная память # ОЗП на системной плате; 2. внешняя память # обычно идет речь о ди¬скову подсистему.

system shutdown

зупинка системи (зокре­ма аварійна); простій (непрацездатність) системи.

остановка системы (в частности аварийная); простой (неработоспособность) системы.

system time

системний час # час і дата, що показує внутрішній годинник комп'ютера.

системное время # время и дата, которая показывает внутренние часы компьютера.

T

task

завдання # частина програми, викону­вана окремо в багатозадачній системі.

задание # часть программы, выполняемая отдельно в многозадачной системе.

task scheduler

планувальник завдань # у багатозадачних ОС - частина ядра, що розподіляє процесорний час між завдан­нями.

планировщик заданий # у многозадачных ОС - часть ядра, которое распределяет процессорное время между заданиями.

temporary file

тимчасовий файл, робочий файл # файл, що видаляють чи можна ви- далети після завершення роботи застосу­вання, яке його створило.

временный файл, рабочий файл # файл что удаляют или можно вы- далети по завершению работы применения, которое его создало.

texture memory

пам'ять текстур # пам'ять у графічному контролері, в якій зберіга¬ють текстури.

память текстуры # память в графическом контролере, в которой хранят текстуру.

TFT display

Thin-Film-Transistor display - [РК-] дисплей з активною матрицею [кері­вних елементів на тонкоплівкових транзи­сторах] # призначений переважно для по­ртативних комп'ютерів.

Thin - Film - Transistor display - [РК-] дисплей с активной матрицей [руководящих элементов на тонкопленочных транзисторах] # предназначен преимущественно для портативных компьютеров.

thrashing

пробуксовування # у системах з віртуальною пам'яттю - зниження ефек­тивності процесора через надмірно вели­ку кількість запитів на підкачування сто­рінок.

пробуксовування # в системах с виртуальной памятью - снижение эффективности процессора из-за излишне большого количества запросов на подкачку страниц.

Times New Roman

тип шрифта

тип шрифту

transaction processor

процесор транзакцій # одна з підсистем СКБД, що планує оброблення транзакцій і забезпечує їхню ізольованість одна від одної, а також протоколює оброблення транзакції та її відкочування у разі потреби.

процессор транзакций # одна из подсистем СКБД что планирует обрабатывание транзакций и обеспечивает их изолированность одна от другой, а также протоколирует обрабатывание транзакции и ее откатывание в случае необходимости.

V

victim cache

кеш-пам'ять "жертовних" да­них, кеш-пам'ять третього рівня.

кэш-память "жертвенных" данных, кэш-память третьего уровня.

violation

порушення.

нарушение.

virtual memory (VM)

віртуальна пам'ять # спосіб розширення обсягу адресованої фі­зичної пам'яті за допомогою розбиття її на сторінки {page) фіксованого розміру (у деяких системах - на сегменти змінної довжини), а також організації виванта­ження невикористовуваних сторінок у бу­ферну ділянку на диску (див. swap file, swapping) і завантаження їх з диска під час запиту. Перевага використання вірту­альної пам'яті в тім, що програму не по­трібно розбивати на оверлеї (overlay), мо­жна завантажити для виконання більшу кількість застосувань і обробляти в про­грамі великі масиви даних.

виртуальная память # способ расширения объема адресованной фі¬зичної памяти с помощью разбития ее на страницы {page) фиксированного размера (в некоторых системах - на сегменты переменной длины) а также организации выгрузки неиспользуемых страниц в буферный участок на диске (см. swap file, swapping) и загрузку их из диска во время запроса. Преимущество использования виртуальной памяти в том, что программу не нужно разбивать на оверлее (overlay) можно загрузить для выполнения большее количество применений и обрабатывать в программе большие массивы данных.

virtual processor

віртуальний процесор.

виртуальный процессор.

virus

[комп'ютерний] вірус # тип програм, здатний до прихованого від користувача саморозмноження для поразки інших програм, комп'ютерів чи мереж. Є багато видів таких програм. Термін запропонував Фред Коен (Кохен) у 1983 p., ще коли був студентом Університету Південної Каліфорнії.

[компьютерный] вирус # тип программ, способный к скрытому от пользователя самому размножению для поражения других программ, компьютеров или сетей. Есть много видов таких программ. Срок предложил Фред Коен (Кохен) в 1983 p., еще когда был студентом Университета Южной Калифорнии.

virus-like

вірусоподібний.

вирусоподобный.

virus scanner

програма пошуку вірусів # наприклад, AVP "Лабораторії Касперского".

программа поиска вирусов # например, AVP "Лаборатории Касперского".

visibility

видимість # у мовах програму­вання - поняття, пов'язане зі ділянкою дії ідентифікатора.

видимость # в языках программирования - понятие, связанное с участком действия идентификатора.

volatile memory

енергозалежна пам'ять # пам'ять, уміст якої руйнується після ви­микання електроживлення.

энергозависимая память # память содержание которой разрушается после выключения электропитания.

W

wait

1. чекання # наприклад, wait mode - режим чекання; 2. дієсл. чекати, очікувати.

1. ожидание # например, wait mode режим ожидания; 2. ожидать.

wait queue

черга очікування # в ОС - черга завдань, які очікують повідомлення або настання певної події.

очередь ожидания # у ОС - очередь заданий, которые ожидают сообщения или наступления определенного события.

wait state

стан чекання # стан ЦП, що очікує (нічого не робить) один чи кілька машинних тактів, якщо у разі звертання до пам'яті отримано сигнал про неможливість доступу, наприклад, якщо в системі встановлено недостатньо швидку пам'ять. Стан очікування процесора можливий також для операцій вводу-виводу та в інших випадках.

wait time - час очікування.

состояние ожидания # состояние ЦП, которое ожидает (ничего не делает) один или несколько машинных тактов если в случае обращения к памяти получен сигнал о невозможности доступа, например, если в системе установлена недостаточно быстрая память. Состояние ожидания процессора возможно также для операций вводу-виводу и в иных случаях.

wait time - время ожидания.

wait time

час очікування.

время ожидания.

warm boot

"теплий" старт, програмний рестарт # перевантаження комп'ютера без його вимкнення (зазвичай у разі натискання комбінації клавіш [CTRL]-l-[Alt]+[Del]). У разі "теплого" старту ряд операцій, наприклад, POST та ініціалізації деяких інтерфейсних НВІС, не виконують, оскільки їх виконано під час "холодного" старту, тому "теплий" старт проходить набагато швидше, ніж звичайне завантаження.

"теплый" старт, программный рестарт # перегрузки компьютера без его выключки (обычно в случае нажатия комбинации клавиш [CTRL]- l -[Alt]+[Del]). В случае "теплого" старта ряд операций, например, POST и инициализации некоторых ін- терфейсних НВІС, не выполняют поскольку они выполнены во время "холодного" старта, потому "теплый" старт проходит намного быстрее, чем обычная загрузка.

warning

попередження, застереження, по­переджуюче повідомлення # може бути текстовим, графічним і/чи звуковим (warning beep).

предупреждение, предостережение, по¬преджующее сообщение # может быть текстовым, графическим и/или звуковым (warning beep).

wave file

аудіофайл, звуковий файл # 1. файл із розширенням .WAV, який містить оцифровані звукові хвилі; 2. формат аудіофайла, розроблений Microsoft.

аудиофайл, звуковой файл # 1. файл с расширением .WAV, который содержит оцифрованные звуковые волны; 2. формат аудиофайла, разработанный Microsoft.

web

Глобально гіпертекстова система, яка використовує Інтернет як транспортний засіб

Глобальная гипертекстовая система которая используется в Интернете как транспортное средство.

window

вікно # визначена прямокутна ділянка на екрані дисплея, через яку здійснюють взаємодію із застосуванням чи його частиною. Широко використовують в графічних інтерфейсах користувача і всіляких оболонках, де воно містить такі стандартні елементи, як рядок статусу, заголовок і меню.

окно # определен прямоугольный участок на экране дисплея, через которую осуществляют взаимодействие с применением или его частью. Широко используют в графических интерфейсах пользователя и всевозможных оболочках, где оно содержит такие стандартные элементы, как строка статуса заглавие и меню.

windows accelerator

прискорювач екран­них операцій # графічна плата, що може переміщати чи цілком перемальовувати вікна на екрані без участі ЦП.

ускоритель экран¬них операций # графическая плата, которая может перемещать или полностью перерисовывать окна на экране без участия ЦП.

wireless network

безпроводова мережа # комп'ютерна мережа, що не використовує провід як середовище передачі.

безпроводова сеть # компьютерная сеть, которая не использует провод как среду передачи.

woofer

динамік дня низьких звукових частот.

динамик дня низких звуковых частот.

word

слово # 1. тип даних у деяких мовах програмування, зазвичай беззнакове ціле довжиною 2 байти; 2. стандартна одиниця розміру пам'яті (зазвичай дорівнює кількості роз­рядів у регістрах загального призначен­ня), якою ЦП може маніпулювати за один такт. Визначає розрядність процесора. Бу­вають 8-, 16-, 32-, 64- і 128-розрядні про­цесори ..

слово # 1. тип данных в некоторых языках программирования, обычно беззнаковое целое длиной 2 байта; 2. стандартная единица размера памяти (обычно равняется количеству разрядов в регистрах общего назначения), какой ЦП может манипулировать за один такт. Определяет разрядность процессора. Бывают 8-, 16-, 32-, 64 - и 128-разрядные о¬цесори .

Word Art

Объект WordArt — це декоративний  текст, який можно додати до документу.

Объект WordArt — это декоративный текст, который можно добавить в документ.

word length

довжина слова # кількість си­мволів чи розрядів у слові.

длина слова # количество символов или разрядов в слове.

word processor

текстовий процесор # тек­стовий редактор із розширеними можли­востями форматування редагованих доку­ментів, призначених для друку (напри­клад, Microsoft Word for Windows 98). Чі­ткої межі між текстовим процесором і на­стільною видавничою системою провести вже не можна.

текстовый процессор # текстовый редактор с расширенными возможностями форматирования редактируемых документов, предназначенных для печати (например, Microsoft Word for Windows 98). Четкого предела между текстовым процессором и настольной издательской системой провести уже нельзя.

workgroup

робоча група # група корис­тувачів JIOM, які працюють над загаль­ним проектом і розділяють у цій мережі файли, БД тощо. Роботу групи може ко­ординувати так зване групове ПЗ.

рабочая группа # группа пользователей JIOM, которые работают над общим проектом и разделяют в этой сети файлы, БД и тому подобное. Работу группы может координировать так называемое групповое ПЗ.

workspace

робоча ділянка.

рабочий участок.

worldwide power supply

універсальне джерело живлення # ДБЖ, яке автоматично адаптується до мі­сцевої електричної мережі.

универсальный источник питания # ДБЖ какое автоматически адаптируется к местной электрической сети.

write-protected

із захистом від записуван­ня, захищений від записування # захист від записування може бути фізичним (кі­льце на магнітній стрічці, защіпка на дис­кеті тощо) і програмним.

с защитой от записывания, защищенная от записывания # защита от записывания может быть физической (кольцо на магнитной ленте, защіпка на дискете и тому подобное) и программной.

 

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 1.                 A glossary of computing terms. Longman Group Ltd., UK, 1995. — 380 pp.
 2.                 Druker P.t Avrutin Yu. The Comprehensive Russian Computer Dictionaiy. IEEE Computer Society, 1999. - 380 pp.
 3.                 Haviland K., Barnes N. The digital lexicon. Networked business and technology from A—Z. Addison-Wesley, 2002. - 348 pp.
 4.                 Pfaffenberger B. Computer Dictionaiy. 10th Edition. Wiley, 2003. - 422 pp.
 5.                 Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике. — М.: Русский язык, 1987. - 334 с.
 6.                 Кун Т. Структура научных революций. — М.: Издательство АСТ, 2001. — 608 с.
 7.                 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. -1440 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
23 січня
Переглядів
255
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку