1 квітня о 15:00Вебінар: Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Добірка матеріалів на уроки англійської мови у молодших класах.

Про матеріал
Матеріал вміщує у себе різноманітні завдання для уроків англійської мови в молодших класах відповідно до вимог НУШ та пояснення актуальності, ефективності, необхідності подібних вправ.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

Костянко Тетяна Володимирівна,

учитель англійської мови

Новогродівської загальноосвітньої щколи

І-ІІІ ступенів №7      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогродівка, 2015

У  душі кожної дитини є тонкі струни.

                            Якщо торкнутись   їх умілою рукою,

                             то вони красиво залунають.

                                                                 В.О.Сухомлинський

Обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість

Оновленому суспільству потрібні люди, які можуть самостійно мислити, здатні до самореалізації на основі об'єктивної  самооцінки. Головна задача сучасної школи – розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів та підготовка маленької людини до самостійного життя. Таким чином, головною метою вчителя стає формування ключових компетенцій учнів за допомогою рефлексій їхніх дій, так як саме набуття життєво важливих компетентностей може дати людині можливість орієнтуватися у сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу.

Тема ефективних прийомів навчання англійської мови в молодших класах є актуальною, оскільки дуже важливо виявити певні орієнтири для успішної організації процесу навчання іноземної мови молодших школярів, оскільки знання вікових особливостей учнів є визначальним пріоритетом у педагогічній діяльності вчителя, запорукою її ефективності; саме в період молодших класів дитина починає вчитися і тому, дуже важливо розкрити її здібності як до навчання в цілому, так і до кожного окремого предмету. Це основна причина, чому дослідження по цій темі можна назвати цікавими.

Кожний творчо працюючий учитель прагне, щоб радість відкриття не покидала учня ні на жодному уроці. Тільки за такої умови, як стверджують психологи та педагоги, дитина буде виховуватися та творчо розвиватися (Додаток 1).

Основна ідея досвіду, його інноваційна значимість

Основна ідея досвіду – розвиток обдарованості школярів; загальнокультурного та загально філологічного світогляду учнів; формування головних для процесу життєтворчості навичок мовно-розумової діяльності.

Провідна педагогічна ідея. Сформувати креативну потребу учня можливо, якщо він

 •      відчує, що опанувавши тим або іншим мовним вмінням, розширить свої можливості спілкуватися і впливати на інших людей;
 •      зрозуміє, що оволодіння мовою, навичками продуктивної діяльності необхідно для самовираження, для утвердження свого буття у світі;
 •      відчує радість творчого зростання, самовдосконалення.

Новизна досвіду полягає у комбінуванні, а також розробці різних прийомів і методів творчої діяльності, інтерактивних методів, які створюють умови для формування компетентного  школяра.

Перелік наукових та практичних досліджень,на яких ґрунтується робота

Безсумнівну цінність для організації роботи з формування творчої продуктивної компетентності учнів представляють роботи філософа
М.І. Алексєєва,  відомого ученого Г.С. Костюка. Продуктивною в сучасній педагогіці є концепція формування життєвої компетенції, основу якої  складають провідні ідеї  філософії, психології (Л.С. Виготський, А. Маслоу, С. Рубінштейн, Б. Теплов), її коріння сягає в глибини національної культурно-освітньої та педагогічної думки (Григорій Сковорода, Софія Русова, Василь Сухомлинський та інші).  Педагогіка життєтворчості – одна із провідних концептуальних ідей сучасної психолого-педагогічної та філософської думки (Л.В. Сохань, В.І. Шинкарук, І.Д. Бех, К.А. Альбуханова-Славська,
Л.Г. Анциперова, І.Г. Єрмаков, М.Н. Ануфрієв). Особливу значимість розвитку творчих здібностей визначив творець дидактичної системи розвивального навчання Л. В. Занков.

Розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових.

Система роботи ґрунтується на необхідності  створення ситуації успіху для розвитку особистості дитини і надання можливості кожному вихованцеві відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили (Додаток 1).  Щоб в учня виникло бажання творчо самореалізуватись під час вивчення певного предмета, необхідно, вважають дидакти і психологи, виховати в нього пізнавальну потребу, розвинути інтерес до навчання, "жадобу пізнання" (за висловом В. О. Сухомлинського). І тоді успіх супроводжується відчуттям радості та задоволення від діяльності.

РОБОТА З ТЕКСТОМ

1) за допомогою художніх творів збільшити лексичний запас та сприяти розвитку навичок англійської розмовної мови;

2) розвинути у учнів навички читання і розуміння текстів англійською мовою та перекладу їх з англійської мови на українську;

3) збагатити лексику учнів, а це обов’язково сприятиме поліпшенню опанування розмовною сучасною англійською мовою .

Завдання на переклад з рідної мови на англійську і навпаки.

У  молодшому шкільному віці дитина ще тільки починає вивчати іноземну мову,  для кращого її засвоєння треба використовувати паралелі з рідною.

Під час читання текстів вчитель повинен пояснювати незнайомі слова і вирази: по-перше, це важливо для розуміння тексту, по-друге, це збагачує словниковий запас молодшого школяра.

Учня потрібно навчити сприймати за прочитаним текстом життя з його сумом та радістю, відчувати роздуми та переживання, висловлені автором. Творче читанняце особистісний процес. Учні на уроках готують інсценізації, створюють декорації та костюми. Саме тут і виявляється творчість школярів, їхнє вміння й навички виразного читання, дотримання інтонаційних характеристик. Після виступу "глядачі" висловлюють свої судження з приводу побаченого.

Одним з методів, що активізують творчу активність учнів, є метод "вживання" учнів у текст. У зв'язку з цим я звертаюся до прийомів, що забезпечують художньо-інтерпретаційну діяльність школярів. Одним з таких є створення учнями власних текстів: дописування уривків тексту, складання листів, складання монологів,  діалогів героїв.

Творчість учнів на уроці може реалізовуватися за допомогою різних видів художньої діяльності: музичної, театральної, образотворчої. У зв'язку з цим, мною використовується ціла система завдань з різних видів мистецтва на уроках англійської мови та у позакласній роботі.

РОБОТА З ЛЕКСИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ

Лексичні одиниці ніколи не перевіряють механічно. Для закріплення слів і словосполучень використовують такі форми роботи:

1. Добирають і записують на дошці ключові слова з тексту, дають завдання за словами реконструювати текст якомога ближче до оригіналу або скоротити його до мінімуму.

2. Перед уроком записують на дошці у вигляді плану ключові слова для складання нової розповіді. Учні повинні за 2-3 хвилини підготувати невелику розповідь, використавши якомога більше записаних на дошці слів. Після висловлювання одного учня інші ставлять йому запитання або, навпаки, той, хто відповідає, ставить запитання класу. Така робота активізує учнів, змушує бути максимально уважними.

3. Учням пропонують підготувати короткі діалоги на певну тему з використанням ключових слів і словосполучень, записаних на дошці. Коли учні звикнуть до такої роботи, вони самі виписують ланцюжки ключових слів для створення певної тематичної ситуації і цікавих для них дій.

Наприклад:

 •         розфарбуй на малюнку предмет і напиши його назву;
 •         добери із запропонованого переліку слово (речення), що відповідає змісту малюнку;
 •         підпиши ярлички до товарів;
 •         відгадай загадку;
 •         склади чайнворд (кросворд);
 •         вступи з персонажем у діалог, користуючись опорними словами та словосполученнями;

Завдання,  спрямовані на розвиток асоціативного мислення:

 •         Передати настрій, враження, почуття від зображень на картках.
  Завдання  «Імітація» – учні один за одним отримують картки із зображенням    ( наприклад,тварини)  й повинні мімікою,  жестами, звуками донести іншим,  що саме зображено на картці.
 •         Скласти асоціативний ланцюжок, який би відтворював  настрій та ставлення до певних образів. Завдання «Асоціації» – з чим асоціюється у вас слово Ukraine?  (Motherland, home, Shevchenko, “Shahtar”, songs, beautiful rivers)

Ці вправи допомагають розпізнати одиниці нового навчального матеріалу, засвоювати їх значення, набути навичок оперування цими одиницями на рівні репродукції, підготуватися до самостійного використання їх у ситуаціях, які моделюють спілкування.

Відомо, що мимовільне запам’ятовування відіграє велику роль у навчальній діяльності молодшого школяра. Проте у цьому віці діти вже вміють запам’ятовувати і довільно. Довільність запам’ятовування розвивається й надалі у процесі навчання. З іншого боку, дітей приваблюють та інтригують незрозумілі слова, пісні, тексти а інший матеріал, який стає їм чомусь цікавим, незвичним та значущим. У методиці навчання іноземної мови у початковій школі цьому факту надається багато уваги. Можливо, не завжди учням потрібно давати повний переклад окремих текстів (віршів, пісень тощо), що їх вони мають завчити. Для цього достатньо розповісти про їх основний зміст. Пам’ять молодших школярів характеризується фрагментарним сприйманням, а у відтворенні матеріалу домінує впізнавання. Вони запам’ятовують невимушено той матеріал, який є чимось привабливим і викликає позитивні емоції. У зв’язку з цим необхідно включати до матеріалу, що подається, важливу та цікаву інформацію, яка привертатиме увагу школярів, змушуватиме їх більше зосереджуватися, щоб її усвідомити

РОЗВИТОК       МОВЛЕННЄВИХ   ЗДІБНОСТЕЙ

Розвиток мовленнєвих здібностей за допомогою творчої уяви:

 •    Розвиток Завдання «Піраміда»  – дається картка із  зображенням  предмета  чи явища. За визначений час ( 5 хвилин для кожної групи)  діти повинні утворити піраміду: спочатку  учасники першої групи добирають  окремі лексичні одиниці до зображення на картці,  далі  учасники другої групи складають речення із слів,  які отримали від попередньої групи й, нарешті,  учасники третьої групи висловлюють своє ставлення до цього предмета чи явища,  користуючись лексикою та реченнями попередників.  ( A dog – kind, black, 4 legs, a tail,  2 eyes, clever, walk – It is a dog. The dog is black. It has 2 eyes and 2 ears, 4 legs and  a tail. – As for me, I like this picture, because Ii like dogs. I think, it is very  kind and clever.  It`s a pity, I haven`t   any pet!) При цьому  учні проходять три ступені розвитку уяви: початковий, середній та високий.
 •    Завдання «Загублені букви»  вставити  загублені букви в слова:  moun(t)ain,  su(n),  (f)orest,  ri(v)er.

ІГРИ

Використовую всі різновиди педагогічних ігор, джерелом яких слугує навчальний матеріал. Основних цілей шість:

1) формування певних навичок;

2) розвиток певних мовленнєвих умінь;

3) навчання вміння спілкуватися;

4) розвиток необхідних здібностей і психічних функцій;

5) пізнання (у сфері становлення мови);

6) запам'ятовування мовного матеріалу..

Ігри для знайомства з алфавітом.
П’ять карток

Мета: контроль засвоєння алфавіту.

Хід гри: вчитель показує кожному з учасників гри п’ять карток із літерами алфавіту. Виграє той, хто правильно та без пауз називає всі п’ять літер.

Хто швидше?

Мета: контроль засвоєння алфавіту.

Хід гри: учням роздаються по 3 – 5 карток із літерами та пропонується уважно їх розглянути. Потім учитель називає букву, а ті, в кого є картка з названою літерою, швидко її піднімають та показують іншим. Той, хто запізнився, не має права підняти картку. Учитель проходить між рядами та збирає картки. Виграє той, хто швидше за інших залишається без карток.

Перша літера.

Мета: тренування, орієнтоване на засвоєння алфавіту.

Хід гри: учні поділяються на команди. Учитель по черзі називає по три слова  кожній команді. Учасники гри повинні швидко назвати перші літери цих слів. Виграє той, хто правильно виконав завдання.

На одну літеру

Мета: формування навичок добору лексики за словником (орфографічним) принципом на основі тренування пам’яті та спостережливості.

Хід гри: вчитель пропонує знайти та запам’ятати усі предмети в кімнаті, назви яких починаються з літери…поки він рахує до 30. Виграє той, хто назве більше слів, які починаються з цієї літери, або той, хто назве останнє слово з цією буквою.

Слова з певною буквою

Мета: формування навичок орфографічної пам’яті.

Хід гри: учням пропонується швидко проглянути список слів, а потім назвати слова, у яких є задана літера. Виграє той, хто зможе назвати більше слів.

Де літера?

Мета: формування навичок диференціації звуко-літерних відповідностей.

Хід гри: учитель пише на дошці декілька слів і пропонує учням знайти серед них три, у яких буква…читається як… Виграє той, хто найшвидше це зробить.

Власний досвід доводить, що систематичне і продумане використання  ігор у навчанні сприяє не творчому  розвитку, а й забезпечує загальний розвиток особистості дитини (Додаток 2).

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ

На етапі мотивації навчальної діяльності та підготовки до сприймання нового матеріалу використовую такі нескладні інтерактивні технології, як «Мозковий штурм», «Криголам», «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Асоціативний кущ», «Т-схема». Під час засвоєння навчального матеріалу застосовую уже складніші технології: «Акваріум», «Ажурна пилка», «Ситуативне моделювання», «Прес». На підбитті підсумків доречними є технології «Займи позицію», «Дерево рішень». Є багато цікавих і ефективних прийомів роботи над розвитком творчого потенціалу особистості, але головне, щоб вони логічно впліталися в урок, утримували увагу дітей, захоплювали роботою, заохочували до творчості кожну дитину

 •         Інтерактивні вправи я застосовую на різних етапах уроків
  Завдання  "Вилучи зайве"  – D F Z Л J;  Ц RQ W S;  L G Я N V
 •         Завдання "Роз'єднай слова" – deskpensilrulerbook (desk-pensil-ruler-book)
 •         Завдання "Задом наперед" – yadiloh — holiday, stnerap- parents;
  Завдання «Хмарки» – розфарбуй однаковим кольором хмарки з однаковими літерами.

Із задоволенням діти виконують творчі вправи,  спрямовані  на розвиток фонематичного слуху, уваги,  мислення.

 •         Завдання «Нове слово» із кожного словам візьми по одній літері,  щоб вийшло нове слово (fish, cucumber, apple, carrot, straberry, lemon, banana, meat – ice-cream
 • Завдання ”Словотавр” – відтворити слово,  де початок зображено малюнком,  а кінець – літерами чи навпаки. Можно запропанувати учням зворотній процес – роз’єднати слово на малюнок і літери.
  Відпрацьовуючи лексику та граматичний матеріал, я використовую нестандартні форми роботи,  наприклад  тестові завдання в міні-зошитах.
  Завдання – поєднати слова з малюнками.
 •         Завдання – вставити  неозначений артикль перед словами
 •         Такі форми роботи дають можливість підготувати учнів для більш серйозних  тестових завдань у майбутньому,  перевірити свій рівень знань через само- або взаємооцінювання (Додаток  3).

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

 Свої творчі здібності школярі залюбки  реалізують через малюнки. плани,  портфоліо, проектні роботи (Додаток 4),  де  вчаться самостійно здобувати знання, набувати досвіду пізнавальної та навчальної діяльності. Головна мета методу проектів: показати вміння окремого учня або групи учнів використовувати придбаний у процесі навчання дослідницький досвід; реалізувати свій інтерес до предмету дослідження, примножити знання про нього; продемонструвати рівень володіння іноземною мовою.  Таким чином розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення.

 «Золотим» правилом для вчителя має стати використання наочності на уроках. Треба постійно намагатися забезпечувати емоційність навчального процесу і створювати радісну атмосферу на уроках, що підвищує активність учнів і є передумовою до активізації резервних можливостей. Для цього краще добирати цікаві тексти для читання та аудіювання, вірші, римування, ігрові вправи.

 Отже, сучасна методика навчання іноземної мови учнів початкової школи повинна враховувати: психофізіологічні особливості учнів, особливості дидактики початкової школи; особливості використання ігрових технологій у початковій ланці освіти та зокрема на уроках іноземної мови; оптимальні шляхи реалізації виховних та інтеграційних можливостей уроків іноземної мови в початковій школі; рівень загальної готовності учнів до навчання у школі тощо.

Аналіз результатів професійної діяльності

Результатом моєї роботи є перемоги учнів у творчих конкурсах та змаганнях обласних та Всеукраїнських рівнів .

 Систематично беру участь у створенні та реалізації шкільних та міських педагогічних проектів .

Проблеми і труднощі, розкриття шляхів їх подолання:

 •         Навчити молодших школярів самостійно працювати з додатковою літературою.
 •         Формувати аналітичний підхід до вирішення творчих завдань.
 •         Відпрацьовувати у молодших школярів навички нестандартного  підходу до рішення проблеми, до розкриття теми творчої роботи.

Для подолання цих труднощів потрібно створити передумови: налаштувати учнів, умотивувати важливість творчої діяльності, інакше кажучи, сприяти виникненню мотиву, забезпечити усвідомлений вибір активної пізнавальної позиції кожним учнем у процесі навчання.

Отже, підсумовуючи сказане, можемо виділити головні положення, на основі яких будується ефективна система завдань з розвитку творчого потенціалу особистості учнів:

- використання різноманітних форм співпраці між учителем і учнем та між учнями в процесі навчання творчості;

- необхідність навчання найпростішим прийомам творчості;

- необхідність стимулювання мотивації розвитку творчого потенціалу шляхом створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань, в результаті яких у дитини виникне бажання висловити свої почуття і спостереження в слові;

- створення доброзичливої атмосфери підтримки творчих зусиль дітей.

Завершуючи, згадаю слова видатного педагога В. Сухомлинського про те, що «... вчити творчості необхідно не для того, щоб зростити юних поетів, а для того, щоб збагатити кожне юне серце».

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. 2-ге видання. К.: Каравела, 2007.– 400 с.

2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

3. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. – М.: Высшая школа, 1981. – 159 с.

4. Л. Вороніна. Ефективні прийоми навчання. – English. – 06. 2007. – № 23–24, С. 3-4.

5. Английский язык для девочек и мальчиков. Под редакцией В.М.Спиваковского. – К. – 1994. 176 с.

6. Elton’s Dictionary for Little Ones. К.: «Эльтон», 1993. – 64 с.

7. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови: Довідк. вид. – 4-те вид. – К.: Освіта, 1995. – 320 с.

8. Мансі Є.О. Тексти з англійської і американської художньої літератури. – Київ: «Логос», 1999 – 168 с. Серія «Бібліотека школяра».

9. Дубровін М.І. Ілюстрована граматика: Англійська для всіх: Експрес-навчання. – К.: Україна, 1992. – 440 с., іл.

10. Гужва Т., Кодалашвили О., Романовская Ю. Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике. Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов. Ч. 1. 2-е изд., испр. – Киев: Тандем, 2000.            – 368 с.

11. Плахотник В.М., Полонська Т.К. English: Підруч. Для 2-го кл. загалоосвіт. навч. закл. – 2-ге вид., стереотип. – К.; Ірпінь:ВТФ «Перун», 2003. – 312с.: іл.

12. Верещагина И.Н. Английский язык. Учеб. для 2 кл. шк. С углуб. Изучением англ. яз., лицеев и гимназий. 2-й год обучения. В 2 ч. Ч.1 / И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкина. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2005.-128с. ил.

13. Выбор методов обучения в средней школе./ Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Педагогика, 1981. – 312с.

14. Формування методики навчання іноземної мови в початковій школі / С.Івашньова // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С.53-55.

15. Потапова А.П., Пестереева Е.В. Некоторые приемы обучения младших школьников иностранному языку // Начальная школа. – 1996.- № 7. – С.42-45.

 1.             Молодші школярі… Які вони? (Залежність ефективності навчання іноземних мов учнів початкової школи від їхніх вікових особливостей) / В.Редько // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – № 1. – С.22-30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ на уроках англійської мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

A description...

 

 

 

A description...

 

A description...

 

 

A description...

 

 

 

 

Додаток 3

A description...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

 

docx
Додано
3 лютого 2019
Переглядів
1953
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку