12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Доповідь на тему: "педагогічна інноватика"

Про матеріал
• Компетенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини • Компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду , цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізуватися на практиці
Перегляд файлу

1

 

Богородчанська РДА

Манявський ліцей

 

 

 

 

 

 

(За О.Я.Мариновською)

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

Вчитель природознавства

Гуцуляк Н.В.

 

 

 

Манява 2019-2020н.р.

Компетентнісно зорієнтована освіта

Мета : Підвищити рівень професійної освіти педагогів до реалізації компетентнісного підходу .

Завдання :

 1. Поглибити та систематизувати знання про :

- сутнісні ознаки компетентнісного зорієнтованого підходу;

- зміст , структура поняття «компетентність учня», та критерії, показники , рівні сформованості даної якості .

 1. Сформувати вміння ;
 • Здійснювати самоаналіз та рефлексію власних професійних дій ;
 • Самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці ;
 • Застосовувати діагностичний інструментарій виявлення рівня сформованості компетентності учня;
 1. Розвинути установку до ;
 • Саморозвитку професійної компетентності, як засобу самореалізації у професійній роботі.

Навчальні елементи

 1. Сутнісні ознаки компетентнісно зорієнтованого підходу.
 2. Зміст, структура поняття «компетентність особистості учня»

 

 1. Сутнісні ознаки компетентнісно зорієнтованого підходу.

«Криза компетентності»- це ситуація, яка вимагає від особистості глибшої життєвої компетентності. В іншому випадку можлива ситуація «навченої безпорадності». Проблема ускладнюється тим, що некомпетентність має тенденцію до генералізації .

Учені відмічають зміщення парадигмальних акцентів від процесуальної до результативної складової, від знеособлення до особистісної зорієнтації компетентнісної освіти.

Володимир Луговий: «Саме результати виражені в термінах компетентностей, стають основним системоутворювальним фактором, відповідно до якого організовуються, добираються, оптмізуються всі інші компоненти освіти, включаючи оцінювання»

Ідея фундаменталізації «пов’язується» з необхідністю відбору у змісті освіти таких знань, які застарівають з часом.

Ідея універсалізації освіти отримала своє інструментальне оформлення в концепції ключових (базових, універсальних) компетенції.

Олег Топузов: «Цей підхід розглядається як одна з найважливіших теоретико-методологічних засад модернізації процесу навчання у вітчизняних загальноосвітніх закладах розвитку системи загальної середньої освіти України».

Компетентнісний підхід не заперечує необхідність фундаментальних (теоретичних) знань. Знання перестають бути самоціллю та самоцінністю освіти і розглядається, як важливий інструмент вирішення життєвих завдань .

 

Компетентнісний і знаннєцентричний підходи.

На відміну від знаннєцентричного підходу, компетентнісний орієнтує на формування компетентності, як результату навчання, а не тільки системи заннь, вмінь, навичок. Домінувальним стає процес формування знань, щоб застосовувати їх на практиці.

Особистісні якості учня відіграють вирішальну роль щодо сформованості самопозитивного ставлення до знань. «є мета – є суб’єкт» -пише С.Подмазін, - який здатний ставити цілі та досягати їх.

«Одна з основних відмінностей компетентнісного підходу від знаннєвого підходу – у його спрямованості на рефлексивну оцінку учнями своїх можливостей і «неможливостей» ». Компетентнісний підхід пропонує поєднати в одне ціле освітній процес, та його осмислення у процесі якого відбувається становлення особистісної позиції учня, формується його ставлення до предмета власної діяльності .

Основна ідея підходу полягає в тому, що головний результат освіти – не окремі знання, вміння і навички, а здатність і готовність людини до ефективної і продуктивної діяльності у різних соціально значимих ситуаціях.

Концепція О.Савченко

Компетентність і вміння вчитися.

Інноваційним аспектом є визначення у державному стандарті необхідних для успішного навчання і соціалізації учнів ключових і предметних компетентностей.
 Компетентність – результативна – діяльнісна характеристика освіти, яка набувається у процесі навчання та особистого пізнавального і життєвого досвіду.

 Ключова компетентність «уміння вчитися» - здатність учнів виявляти індивідуально у процесі самостійного роз’яснення доступних дітям цього віку навчальних та життєвих задач та ситуацій.

Зміст і структура ключової компетентності «уміння вчитися» :

 • Мотиваційний компонент
 • Змістовий
 • Діяльнісний
 • Контрольно-оцінний
 • Рефлексивно-корекційний

Індивідуальні досягнення учнів: індивідуальні досягнення учнів можна подати, як опис досягнень учнів .

Знання         - я знаю, що (уявлення, факти, відомості, ознаки поняття)

Діяльність   - я знаю, як це зробити… я вмію це робити… я можу…                                                                                я роблю

Творчість      - я створюю… я придумую… я змінюю

Емоційно-ціннісна сфера (ставлення) – я прагну до… я хочу досягти… я ціную… я думаю інакше.

Державний стандарт загальної початкової освіти

(Постановка Кабінету Міністрів України

№462 від 20.04.2011р. )

Компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно- підпорядковані компетентності учнів, загальнопредметна і предметна;

 • Компетенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини
 • Компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду , цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізуватися на практиці.

До ключових компетентностей віднесено:

 • Уміння вчитися,
 •  Загальнокультурну,
 • Громадянську,
 • Здоров’язбережувальну,
 • Соціальну,
 • Інформаційну-комунікаційну.

Предметних:

 • Комунікативну,
 • Читацьку,
 • Математичну,
 • Природознавчу,
 • Громадянську,
 • Соціальну,
 • Здоров’язбережувальну,
 • Технологічну,
 • Інформаційно-комунікаційну,
 • Естетичну.

Концепція «Нова українська школа»(Розпорядження Кабінету Міністрів №988-р від 14.12.2016)

 У Стандарті Освіти НУШ зазначається, що інструментами впровадження компетентнісного підходу будуть :

 • Зміщення центру ваги від нагромадження фактів до розвитку вмінь; зменшення кількості предметів та інтегрованість змісту

Закон України «Про освіту» №2145 VIII від 05.09.2017р.

Витяг

 1. Метою повної загальної середньої є всебічний розвиток, виховання, і соціалізація особистості, яка здатна до життя у суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності .

 Ключові компетентності необхідні кожні сучасні людині для успішної діяльності :

 • Вільне володіння державною мовою;
 • Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами ;
 • Математична компетентність ;
 • Компетентності у галузі природничих наук , техніки та технологій;
 • Інноваційність ;
 • Навчання впродовж життя;
 • Громадянські та соціальні компетентності пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • Культурна ;
 • Підприємливість та фінансова грамотність.

Спільними до компетентності є такі вміння :

 • Читання з розумінням
 • Уміння висловлювати власну думку усно і письмово
 • Критичне та системне мислення
 • Здатність логічно обгрунтовувати позицію
 • Творчість
 • Ініціативність
 • Вміння конструктивно керувати емоціями
 • Оцінювати ризики
 • Приймати рішення
 • Розв’язувати проблеми
 • Здатність співпрацювати з іншими людьми

Наскрізні змістові лінії

Проблема реалізації наскрізних змістових ліній «екологічна безпека та сталий розвиток», «громадянська відповідальність», «здоров’я і безпека» «підприємливість та фінансова грамотність» . В освітньому процесі НУШ обумовлена потребою інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та навчальних циклів , які необхідно враховувати при формуванні інноваційного освітнього середовища закладу загальної середньої освіти .

«Компетентнісний підхід»- це місток, який поєднує школу з реальним світом і тими потребами, які ставить перед людиною життя.

Компетентність особистості учня

«основне призначення компетентнісного підходу- подолати традиційний розрив між наукою і практикою. Головною метою цього підходу має бути виховання людини, як суб’єкта практичної дії . Показником розвитку людини вважається її практична вмілість, від якої залежить якість цієї дії.»

Компетентність, як практична досвідченість з’являється лише тоді, коли учень використовує наукове знання, як узагальнений спосіб дії для розв’язання певного типу практичних завдань.

 Поняття «компетентність особистості учня» розуміється, як інтегроване особистісне новоутворення, виявляється через практичну вмілість застосовувати набуті знання задля вирішення навчальних і практичних задач

Зміст та структура поняття «компетентність особистості учня»:

 • Ціннісно змістовий компонент (змінюється акцент з викладання на учіння як самозаміну)
 • Когнітивний компонент – інтегрованою ознакою виступає технологізованість знань (треба вчитися та працювати з інформацією, самостійно здобувати нові знання)
 • Діяльнісний компонент – інтегрованою ознакою виступає суб’єктивний досвід особистості ( самонаукове знання виступає узагальненим способом здійсненням практичної дії: конструктивної, креативної, відповідальної)
 • Результативний компонент – інтегрованою ознакою є практична вмілість (дає можливість самостійно діяти з користю для себе та інших прогнозуючи власну траєкторію розвитку)
 • Інтеграційний компонент – інтегрованою ознакою виступає здатність до миследіяльності(здатність бути практично довідченим)

Отже компетентність – це здатність, що формується у процесі мисле-діяльності учня бути практично досвідченим, виявляється через його практичну вмілість застосовувати набуті знання задля вирішення навчальних та практичних завдань.

docx
Додано
5 березня
Переглядів
142
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку