19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Досвід роботи "Формування позитивної мотивації учнів до здорового способу життя"

Про матеріал
Людина може бути успішною, компетентною в усіх сферах, але якщо в неї відсутнє здоров’я, то все вище згадане їй не в радість. Проблема здоров’я учнів була й залишається актуальною. Не секрет, що сьогодні все менше й менше залишається дітей, які закінчують школу здоровими. Тому найважливішою складовою шкільної освіти є формування мотивації до збереження і зміцнення здоров’я.
Перегляд файлу

Формування позитивної мотивації  учнів до здорового способу життя

                                     на уроках біології

      Іванівська загальноосвiтня школа на даний час є осередком педагогічних інновацій у районні. Вона з гордiстю озирається у минуле, твердо засiває ниву знань сьогоднi, смiливо будує плани на майбутне. Вона живе, творить та дерзає запалом сердець педагогiв, чистими душами дiтей та тyрботливими руками батъкiв. Саме в цій школі працюю я і горжуся цим.

      Суспільно важливе завдання для освітян -   забезпечити розбудову такого освітнього простору,  у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом.

      Особистість людини формується та розвивається в результаті впливу багаточисленних факторів, об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспільних, внутрішніх та зовнішніх, незалежних та залежних від волі та свідомості людей, які діють стихійно або згідно визначеної мети. При цьому сама людина не уявляє собою пасивну істоту, яка фотографічно відображає зовнішній вплив. Вона виступає як суб’єкт формування власної особистості, тобто становлення себе, як соціальної істоти, яке проходить у результаті взаємовпливу на неї оточуючого середовища  та системи виховання. У середовищі людина соціалізується. З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству і соціальним групам, до яких він належить, а з другого – активно входить у систему соціальних зв’язків, завдяки яким і набуває соціального досвіду . Важливим виховним фактором є найближче соціальне оточення,  в якому проходить життя і діяльність учня, тобто середовище у вузькому розумінні цього слова – сім’я, дитячий колектив, товариші, дорослі люди, з якими безпосередньо спілкуються школярі

        Людина може бути успішною, компетентною в усіх сферах, але якщо в неї відсутнє здоровя, то все вище згадане  їй не в радість. Проблема здоров’я учнів була й залишається актуальною. Не секрет, що сьогодні все менше й менше залишається дітей, які закінчують школу здоровими. Тому найважливішою складовою шкільної освіти є формування мотивації до збереження і зміцнення здоров’я.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

          Моє педагогічне кредо уже тривалий час залишається таким: «Даючи знання – не відбирай здоров’я». Кожен урок біології за виховну мету має виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища, до живих організмів біосфери, до свого організму та оточуючих людей, а головне – це дотримання здорового способу життя. А від чого залежить здоров’я? В деякій мірі учням важко роз’яснити, чому їм таким молодим і на їхній погляд повністю здоровим, необхідно думати про здоров’я. Учні вважають, що про нього повинні думати дорослі і старі люди. У коректній формі я намагаюся довести до їхнього розуміння, що здоров’я – це не лише відсутність хвороб чи дефектів, а цілий комплекс фізичних, духовних і соціальних факторів життя.

Загальновідомо, що живі організми складають природну ієрархію. Усе їхнє різноманіття можна розташувати на сходах видів від найпростіших до самих складних. Чим складніший організм, тим довше доводиться йому пристосовуватися до навколишнього середовища. Цей період у науці називається дитинством. Так, наприклад, комахи народжуються вже дорослими, у птахів дитинство триває один сезон, у тигрів, слонів і мавп – кілька років. Чим вище стоїть тварина на сходах видів, тим триваліший період адаптації. Самим затягнутим є період підготовки до дорослого життя в людини. Третина свого життя людина навчається жити в самому складному з існуючих світів – у світі суспільних відносин. Такої екологічної ніші немає у жодного з існуючих на землі біологічних видів.

Освіта – це спеціально спрямована та керована частина соціалізації індивіда; цілеспрямований процес і результат виховання та навчання в інтересах особистості, створення умов для її максимально повної самореалізації.

      Мотивація до навчання – одна із головних  умов реалізації навчально – виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування мотивації у учнів до навчально – пізнавальної діяльності є однією з головних проблем сучасної школи. ЇЇ актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановою завдань формування у школярів прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої позиції.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

           Мотивація навчальної діяльності учнів – це окремий етап уроку, проте її потрібно здійснювати на кожному з етапів різними способами – залежно від дидактичної мети й типу уроку.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

           Вивчаючи кожну тему розділів біології рослин, тварин, людини знаходжу час, щоб звернути увагу учнів на бережливе ставлення до свого організму і оточуючих людей. Виходячи з цього:

- створюю у кабінеті біології комфортну атмосферу, адже проводити уроки у класі, де все на своєму місці і немає нічого зайвого – це важлива складова досягнення успіху у навчанні.

--------------------------------------------------------------------------------------------З метою формування позитивної мотивації учнів до власного здоровя на перших уроках навчального року проводжу анкетування «Здоровий спосіб життя – це…» де учні формують основи здорового способу життя. Здоровий спосіб життя пов’язують із заняттям фізичною культурою і спортом 100%; з відмовою від шкідливих звичок 62% учнів; з дотриманням особистої гігієни 52%; з володінням навичками безпечної поведінки – тільки 24%,

--------------------------------------------------------------------------------------------

або анкету «Що, на Ваш погляд, найбільше сприяє свідомому вибору здорового способу життя?». Здоровий спосіб життя друзів назвали 58%; приклад дорослих – 52%; виховні заходи в школі – 33%; і лише 14% опитаних учнів вважають дієвою пропагандою здорового способу життя через рекламу в ЗМІ. Виконання таких завдань дуже важливе для учнів щодо формування потреби в здоровї і почуття власної гідності. Це допомагає учням глянути на себе збоку, пізнати себе, оцінити рівень свого здоров’я;

      Для визначення напрямів, змісту, видів діяльності та сфер спілкування особистості в освітньому соціалізуючому просторі має значення вибір підходів до процесу соціалізації здорової дитини.

          - позитивна мотивація створює емоційний комфорт та ситуацію успіху, що є профілактичним способом запобігання психічного травматизму, стресу, неврозу:

«Радість класу» - емоційний відгук оточуючих на успіх учня класу, констатація будь-якого, навіть незначного, позитивного результату діяльності, навіювання дитині віри у себе. «Лінії горизонту» - перший успіх дитини одразу підхоплюю, пропоную повторити завдання на складнішому рівні, наче «відсуваючи» лінію горизонту. «Авансування» - під час індивідуальної роботи виконую з учнем завдання, пояснюючи йому складні місця, а потім у класі даю аналогічне завдання, що самостійно виконується учнем, і він відчуває успіх;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- не дозволяю принижувати учнів, тому що на сьогоднішній день за статистикою психіка дітей порушена, і у дитини, яка відчуватиме приниження, буде викликатися агресія до вчителя та його предмету, а потім до когось або чогось іншого і в цілому складеться стереотип, що все виправити можна лише використовуючи приниження чи образи;

 

Особистісно-ціннісний підхід, забезпечує культивування гуманістичних орієнтирів і ставлень, які втілюють загальнолюдські, національні та особистісні цінності духовного життя людини, визнає особистість найвищою цінністю, навколо якої грунтується решта суспільних пріоритетів

- враховую індивідуальні стилі навчання, майже, кожного учня класу, тобто тип темпераменту, ліво- чи правопівкульність, кінестетику, що допомагає мені встановити на що здатен у навчанні той або інший учень. «Континуум» використовую для оцінки ставлень (наприклад, до заборони тютюнопаління у громадських місцях), учні мотивують чому обрав саме цю позицію,

«Тріади»- учні об’єднуються в трійки. Двоє обговорюють проблему або розігрують сценку, а третій – виконує роль спостерігача (забезпечує зворотній зв'язок).

 Метод «спроб і помилок»  дозволяє учням дійти правильного висновку, коли я лише направляю їх думки та припущення у  вірному напрямку. Приймаються різні припущення та докази, але відбираються лише близькі до вірної відповіді і обговорення продовжується далі, поки хтось з учнів не висловить правильну думку, або не надасть  вичерпних доказів з проблеми, яка розглядалася. Це дає змогу учневі відчути себе розумним і піднімає його авторитет у класному колективі, дає можливість спробувати смак хоч і маленької, але все ж таки перемоги, можливо і над самим собою;    

гра «Політ фантазій», учні читають проблемні питання, сформульовані на етапі мотивації і кожен висловлює свою думку, починаючи словами

Я думаю, що…

На мою думку…

Нестандартні уроки: уроки –проекти, уроки – подорожі, уроки –екскурсії.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- забезпечую на уроках рухову активність, що сприяє профілактиці стомлення мозку (кисневому голодуванню), тобто мої учні ніколи не сидять за партами так, що їм не можна і поворухнутись, а це підвищує ефективність їхньої розумової і пізнавальної діяльності.

Руханки: заряд енергії на початку дня; зняття втоми після інтенсивної праці; перехід до іншого виду діяльності; мотивація групової взаємодії; психологічна розрядка;

-------------------------------------------------------------------------------------------- гра «Знайдемо господарів вітамінів» Мета гри: ознайомити учнів з продуктами харчування і рослинами, які містять у собі найбільше вітамінів (у грі беруть участь 11 осіб учень – ведучий, 4 учні – це вітаміни А, В, С, D, інші 6 учнів одержують по 6 карток з назвами рослин і продуктів, що містять ці вітаміни.

Ведучий оголошує: «Своїх господарів шукає вітамін С. Учні підносять картки з назвою рослин, де міститься вітамін, і здають їх ведучому. Так само шукають своїх господарів інші вітаміни. Виграє той, хто найшвидше роздасть свої картки. Він отримує приз. Це дає змогу запамятати, в яких рослинах містяться ті чи інші вітаміни;

 

експерименти з метою дотримання здорового способу життя:

Кажуть, що вік у людини не той, що записано у свідоцтві про народження (календарний), а той, про який свідчить стан її органів, зокрема суглобів. Станьте прямо. Повільно нахиліться вперед, намагаючись дістати пальцями підлоги, при цьому не можна докладати жодних зусиль. Якщо пальці не торкаються підлоги, то вам стільки років, скільки саме складе сума від календарного віку і сантиметрів, що залишилися до підлоги. Якщо пальці торкнулися підлоги, то ваш вік дорівнює календарному . Якщо ви торкнулися підлоги долонею, то ви в чудовому стані.

_____________________________________________________________________________

 

- при вивченні ботаніки та зоології часто пропоную учням перевтілитися у якусь рослину чи тварину,тобто зайняти іншу нішу життя на планеті, що сприяє розвитку уяви, емоцій, відповідального ставлення до всього живого, чим активізується пізнавальна активність і формується психічне і духовне здоров’я. Перевтілення носить назву імаготерапія;

   Не менш важливим є середовищний підхід — створення системи потрібних освітніх умов з метою збагачення освітнього простору, який сприятиме засвоєнню здоровою особистістю її соціально значущих способів діяльності.

- на уроках біології людини, вивчаючи системи органів, пропагую: важливість здорового способу життя, необхідність профілактики захворювань, значення правильного харчування, дотримання режиму сну та бадьорості, важливість загартування, боротьба з шкідливими для здоров’я факторами і, звичайно, дотримання сексуальної поведінки, що впливає на функціонування репродуктивної системи, яка є запорукою майбутнього здорового сімейного життя.

В своїй роботі використовую інноваційні методи навчання, а саме: метод «Гронування» учні висловлюють свої думки стосовно поняття, яке знаходиться по центру.

 «Мозковий штурм» використовую при вивченні нового матеріалу, або для його закріплення. Перед учнями ставлю  проблемне запитання і пропоную знайти відповідь, узагальнити вивчене;

 вправа «Евристична бесіда» застосовую при вивченні нового матеріалу, особливо, коли він вже знайомий учням  з попередніх тем, або з життєвого досвіду;

«Хвилинка – цікавинка», «Мозаїка»- опрацьовуючи тему, учні готують ЛОСи і захищають їх,

Вправа «Колесо життя». Мета: визначити поняття здоров’я і здоровий спосіб життя, фактори, що впливають на нього.

Інструкція: намалюйте в зошиті велике коло, розділіть його на вісім частин і позначте кожну з них (за годинниковою стрілкою):

духовна складова (неактивний-активний);

інтелект (самовдоволений-допитливий);

емоційна (нестійкий-стійкий);

фізична (нездоровий-здоровий);

соціальна (усамітнений – член певної соціальної групи);

професійна (незадоволений - задоволений);

екологічна (неощадливий – ощадливий);

психологічна(неадаптивний – адаптивний).

Знайдіть і позначте на кожній спиці місце, що найбільше відповідає вашому стану на сучасному етапі, і потім з’єднайте крапки лінією.

(Кожна зі спиць підтримує ваше колесо життя в рівновазі. Кожна вимагає вашої уваги. Необхідно розвивати якості, зазначені на спицях, рівномірно, щоб жити гармонійно. Гармонія в усіх сферах забезпечує стан здоровя людини).

методична система «Поміч» читання тексту з використанням позначок «V» - я це знаю; «+» - нова інформація для мене; «- « - суперечить тому, що я знав; «?» - дивує мене;

прийом «Пошта» кожному учню пропонується визначити свою «адресу» в класній кімнаті. Ряди парт гратимуть роль вулиць, столи – будинків. Учні на аркушах записують питання за текстом домашнього параграфа, пишуть адресу однокласника, свою зворотню адресу і з допомогою листоноші передають листочок адресату. Адресати повинні письмово відповісти на питання. Найвищу оцінку одержують ті, хто поставив цікаве питання й отримав на нього правильну відповідь.

 

 

       У контексті соціалізації одним з способів є культура мислення особистості як вищий ступінь пізнання наукової картини світу. Це сфера її духовного життя, що відтворює її ціннісну орієнтацію, закріплену в мотивах, знаннях, уміннях, навичках, у зразках і нормах поведінки, та забезпечує прийнятність їх новим ідеям, готовність і здатність до підтримки та реалізації нововведень у всіх сферах життя

- використовую технології толерантного спілкування, які сприяють зниженню неприязні, розвитку емпатії та комунікативних здібностей, що необхідно для зміцнення психічного здоров’я.

Проект Кілька журналістських запитань «Що? Чому? Коли? Як?»

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Профілактика порушень зору

                                              Що?

Як?                  Зір!!!             Зір                          Чому?

                    Рекомендуємо                               Перевантаження

                                                                               Коли?                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Вправа «Точка опори» вона маже мати досить різноманітні завдання для актуалізації опорних знань учнів з певної теми  чи проблеми, яка розглядається. Це можуть бути і запитання,  і тестові завдання, і загадки, і кросворди. Під час її проведення необхідно пам’ятати головне: всі запитання повинні бути продумані так, щоб допомогти учням засвоїти новий матеріал і пов’язати його з життям чи з попередніми темами;   

Вправа «Дискусія «за» і «проти» під час виконання якої практично кожен учень за досить короткий час повинен висловити власну думку з тієї чи іншої проблеми.

 

Діяльнісно-комунікативний підхід, сприяє встановленню партнерських відносин між усіма учасниками виховного процесу.  Це значною мірою також вплине на формування у учнів, таких компетентностей: соціальних, комунікативних, полікультурних, самоосвітніх, ціннісно-утворювальних

- використовую арт-терапію – терапія мистецтвом, що важливо для профілактики емоційного напруження, а учні цим можуть розкритися і показати свій внутрішній світ, що сприяє зміцненню духовного здоров’я.

Вправа «Асоціативне малювання»

Учитель. А зараз послухайте казку і свої враження від по­чутого замалюйте на папері у вигляді малюнку або схеми.

... Жив собі на світі хлопчик Микита. Дуже йому подобалося ховатися від дорослих і курити цигарочку. Вона здавалася такою смачненькою, бо заборонений плід завжди солодкий.

Якось, добряче покуривши, він швиденько заснув і побачив страшний сон. На галявині стоїть і смокче цигарку людина, бліда, з несвіжою шкірою обличчя, пожовтілими пальцями, жахливо каш­ляє. Має набряклі ясна, які кровоточать, язик покриває сірувато-білий наліт. Червоний кінчик носа, червоні раковини вух, щоки, багряно-синя шкіра кінцівок.

Через деякий час тютюновий дим підлетів до Микити, який спостерігав за людиною-курцем, і, перетворивши його на повітря, захопив, потягнув у дихальну систему людини.

Легені виглядали як пелюстки троянди, а бронхи — як ме­реживо. Амоніак почав розчиняти слиз дихальних шляхів і пе­ретворюватися на нашатирний спирт. Подразнюючи слизові обо­лонки, він спричинив підвищену секрецію слизу, запальні процеси дихальних шляхів.

Тютюновий дьоготь осів на стінках повітроносних шляхів, накопичившись в альвеолах. Легені з яскраво-червоного набули брудно-коричневого кольору, це справляло страхітливо-жахливі відчуття. Канцерогенні речовини — бензапірен, бензатрацен, ра­діоактивні речовини: полоній, свинець, стронцій — почали онкоперетворення клітин організму.

Чадний газ потрапив до альвеол, де, з'єднавшись з гемогло­біном, утворив карбоксигемоглобін, а він не здатний переносити кисень та віддавати його клітинам. Микиті забракло повітря, він широко почав розкривати рота, але його зусилля були марними, бо настало кисневе голодування. Захисні бар'єри дихальних шляхів: війковий епітелій, бокалоподібні клітини — порушені. Дихальні шляхи припинили самоочищення. Почали розмножуватися хво­роботворні бактерії та віруси. Нікотин спричинив сильний спазм і звуження судин, стимулював розвиток атеросклерозу. Також під­вищив артеріальний тиск, активізував процес згортання крові та призвів до виникнення тромбозу в судинах.

Отруйні речовини тютюнового диму знизили шлункову секре­цію, спричинили виразку шлунка і дванадцятипалої кишки. Нікотин у нервових клітинах частково заблокував дихальну функцію мітохондрій, спричинив голодування нервової системи загалом. Нікотин призвів до звуження судин мозку, погіршив його крово­постачання. Звуження судин та порушення сітківки ока спричинило відсутність стійкості до світлових подразників. Гострота слуху зни­зилася. Прискорився обмін речовин, пришвидшилось серцебиття, завдяки щитовидній залозі Микиті вдалося вишмигнути з організму хворої людини. Йому хотілось швидше летіти, бігти, нестися геть від димової завіси.

Микита щосили закричав: «Рятуйте!» і прокинувся він з від­чуттям жаху. У голові його було тільки одне бажання — якомога швидше кинути курити.

 «Жива газета» учні читають вірші, загадують загадки, співають пісні по вивченій темі.

 «Малюй і пиши» учням пропонується намалювати і написати щось на задану тему. Наприклад, намалювати ВІЛ-позитивну дитину і написати її історію.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Виготовлення буклетів: при проведені уроку – проекту «Хвороби органів дихання та їх профілактика» одна з учениць виконуючи роль журналіста пропагувала буклети «За здоровий спосіб життя»;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- використання рефлексії на уроках фіксує власне ставлення кожного до уроку і виховує стійку соціальну позицію. Тому я намагаюсь, щоб учні у більшості випадків ішли з уроків біології задоволеними від почутого, побаченого та реалізували себе: «успіх породжує успіх, а невдача – невдачу».

«Вежа знань», «Кошик знань»

---------------------------------------------------------------------------------------------------- «Мікрофон»

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- мені ніколи не бракує добрих і щедрих слів моїм учням:

«Усна відповідь Михайла була правильною, повною, послідовно і стисло викладеною, а до того ж – вдало проілюстрованою прикладами. Вітаю з 11 балами».

«Маринка – 9 балів. Гарна, як завжди відповідь, але припустилася помилки. Розумію, це випадково, але все ж таки помилка. Сподіваюся, що це востаннє, хоча не помиляється лише той, хто нічого не робить».

«Антоніна, з радістю поставила тобі за роботу7 балів. Якщо і надалі зберігатимеш таку активність на уроці і небайдужість до всього, що відбувається, дуже швидко прогресуватимеш. Саме цього від тебе і очікую».

«За влучність, дотепність, лаконізм і обізнаність із предметом дискусії ти, Максиме, заслуговуєш на найвищий бал – 12».

 За тривалий час спілкування з ними, я зрозуміла, що контакт з учнями і результативність роботи можливі у більшій мірі лише тоді, коли називати всіх по імені, а не по прізвищу.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- забезпечую таку атмосферу, щоб учні не боялися вчителя, інакше вони не можуть сконцентрувати увагу, не можуть запам’ятати необхідного, тому що стрес ніколи не буває продуктивним і здоровим явищем;

------------------------------------------------------------------------

Час, в який ми живемо і працює­мо, висуває все нові й нові вимоги до знань і наших здібностей. Знати й уміти все неможливо, та й не по­трібно. Зате вміти освоювати нове, коли в цьому виникає необхідність, — зараз найголовніше. І до нас, учите­лів, висуваються вимоги в дусі тепе­рішнього часу.

---------------------------------------------------------------------------

Яким повинен бути сучасний учи­тель? Вільним! Вільним від стереоти­пів і комплексів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Цього вимагає час.

----------------------------------------------------------------------------

А яким має бути сучасний урок? Не схожим на урок 25-річної давності. Цього теж вимагає час.

-----------------------------------------------------------------------------

Сучасний урок — це урок, на якому створюються реальні умови для зрос­тання особистості учня. Це урок, коли інформаційне навчання перетворю­ється на мотиваційне.

-----------------------------------------------------------------------------------

Це урок, коли на першому місці свідома самостійна діяльність учнів, а вчитель, спостеріга­ючи, тільки допомагає дітям у кожній навчальній ситуації використовува­ти свої можливості й розвивати свої здібності. Якщо учень чітко уявляє, чого від нього хоче вчитель, то він свідомо вчитиметься й активно за­своюватиме зміст матеріалу.

 

З метою мотивації здорової особистості до соціально значущої діяльності, підвищення соціальної активності учнів програму позакласної виховної роботи вибудовую на основі проектно-рольового підходу.  

Саме вона сприяє формуванню у школярів компетентного ставлення до свого здоров’я  це конкурси, заходи, лінійки.  На сьогоднішній день здоров’язберігаючі компетентності пов’язані з готовністю вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Саме тому тема роботи малої академії наук мала назву «Вплив мобільного телефону на організм людини»

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Участь на кращу методичну розробку уроку з використанням «Зеленого пакету» на тему «Харчування і здоровя»

 

Ну і звичайно не можу не промовчати  про, на жаль уже не свого учня, Скорика Максима, який другий рік поспіль є срібним призером ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології.

Характерними рисами інноваційних освітніх технологій ХХІ століття є формування в учнів здатності до розуміння нових, незвичайних ситуацій, прогнозування майбутніх подій, оцінки наслідків прийнятих рішень і, більше того, навіть до створення можливого і бажаного майбутнього.

_______________________________________________________________

   Компетентнісне ставлення до здоров’я перекликається із таким завданням курсу біологічної науки як: формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.

 Я постійно звертаюсь до рекомендацій, які були вироблені роками:

- Якщо дитину постійно критикувати - вона вчиться ненавидіти.

- Якщо дитину часто висміювати - вона стає замкнутою.

 - Якщо дитині постійно докоряти - вона починає жити з почуттям провини.

 - Якщо дитину підбадьорювати - вона починає вірити в себе.

 - Якщо дитину хвалити - вона вчиться бути вдячною.

 - Якщо дитину підтримувати - вона вчиться цінувати себе.

  - Якщо дитина живе у розумінні і доброзичливості - вона вчиться знаходити любов у цьому світі.

Мотивації до здорового способу життя шляхом бесід, ігор, методів активного та інтерактивного навчання, творчих завдань, нестандартних уроків сприяють формуванню у школярів  компетентнісного ставлення до особистого здоров’я як найважливішої ланки повноцінного життя людини.

Здоров’я – розкіш для людини,

Найбільша цінність у житті.

Як є здоровя день при днині,

Можливість є йти до мети.

Тоді є радість, щастя, диво,

Краса у крапельці роси.

Тоді людина йде щасливо

Серед безмежної краси

Й чарівність світу відчуває

Для неї хмурість - дні ясні.

Вона всі труднощі долає

Й співає радісні пісні.

Вона – здорова! Це чудово,

Бо їй нічого не болить.

Вона добро творить готова.

І це прекрасно! Можна жить!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Колесо життя»

Мета: визначити поняття здоровя і здоровий спосіб життя, фактори, що впливають на нього.

Інструкція: намалюйте в зошиті велике коло, розділіть його на вісім частин і позначте кожну з них (за годинниковою стрілкою):

духовна складова (неактивний-активний);

інтелект (самовдоволений-допитливий);

емоційна (нестійкий-стійкий);

фізична (нездоровий-здоровий);

соціальна (усамітнений – член певної соціальної групи);

професійна (незадоволений - задоволений);

екологічна (неощадливий – ощадливий);

психологічна(неадаптивний – адаптивний).

Знайдіть і позначте на кожній спиці місце, що найбільше відповідає вашому стану на сучасному етапі, і потім з’єднайте крапки лінією.

(Кожна зі спиць підтримує ваше колесо життя в рівновазі. Кожна вимагає вашої уваги. Необхідно розвивати якості, зазначені на спицях, рівномірно, щоб жити гармонійно. Гармонія в усіх сферах забезпечує стан здоровя людини).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Дискусія»

Що таке відповідальне поводження?

Яке поводження можна назвати відповідальним?

Ідеї(після дискусії в групах): почуття власної гідності; самоповага; готовність висловити й захистити власні права і водночас прийняти те, що інші також мають на це право; узяти відповідальність на себе.

Під час обговорення проблеми необхідно зупинитися на основних прийомах відповідального поводження й особливо на відповідальній відмові.

Відповідальна відмова – відкрита відмова, без пояснення, припускається лише пояснення причин такого рішення.

                                                                             Третій крок

                                                             Пояснити причину такого рішення,  виходячи з власних  

                                                                                            планів, бажань,   потреб і прав (не 

                                                                                             використовувати слів   «повинен», «не можу»)

                                Другий крок

                                 Чого ви не зробите?

Перший крок

Сказати «ні»

Відповідальне поводження виражається в тому, що людина відкрито висловлює свої думки, почуття і переконання, не принижуючи почуттів і поглядів своїх співрозмовників. Таке поводження ґрунтується на тому положенні, що кожна людина має фундаментальні права. У конфліктній ситуації відповідальне поводження дає можливість досягти компромісу без обмеження власної гідності та здібностей. Люди,що ставляться відповідально, здатні сказати «ні» без частки сумніву, злості та страху. Це основне вміння в ситуаціях протистояння тиску, пресингу, маніпуляціям.

 

 

 

 

 

Вправа «Шкала 1-10»

Мета: переконати учнів, що формування власної життєвої позиції і власного «Я» є основним у проблемі початку застосування наркотичних речовин.

 

   0                  Власне «Я»                10

 

   0   вплив середовища, оточення   10

Учні у групах обговорюють проблему і відзначають результат на шкалі

У ході обговорення висловлюються всі учні й підбивається висновок про те, що яким би важливим не був вплив оточення, але вирішальним у проблемі початку використання наркотичних речовин є власне «Я» людини, її позиція і рішення.

 

 

 

 

docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
443
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку