ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ З ФІЗИКИ ДЛЯ 7 КЛАСУ

Про матеріал
В даній роботі підготовлено тестові завдання з фізики для 7 класу з чотирьох розділів у двох варіантах, які відповідають чинній програмі. Тестові завдання дають можливість оперативної перевірки знань здобувачів освіти. Вони побудовані таким чином, що школярі мають можливість показати свої знання, вибравши правильні відповіді. Оцінювання знань може проводитись безпосередньо за самі тестові завдання, а може бути доповненням до їх відповідей.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

 

ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ З ФІЗИКИ ДЛЯ 7 КЛАСУ

http://sayischool.ucoz.ua/_si/2/15099147.jpg

 

 

 

Упорядник

Велика Наталія Сергіївна

 


Велика Н. С.

Використання тестового контролю на уроках фізики. Експрес-контроль з фізики для 7 класу.– 52с.

 

 

 

 

В даній роботі підготовлено тестові завдання з фізики для 7 класу з чотирьох розділів у двох варіантах, які відповідають чинній програмі.

Тестові завдання дають можливість оперативної перевірки знань здобувачів освіти. Вони побудовані таким чином, що школярі мають можливість показати свої знання, вибравши правильні відповіді. 

Оцінювання знань може проводитись безпосередньо за самі тестові завдання, а може бути доповненням до їх відповідей.

За допомогою ІКТ тестові завдання можна демонструвати на екран, що прискорює процес проведення тестування і їх перевірку.

 

 


ВСТУП

Творчий розвиток особистості при навчанні з фізики не може бути реалізований без формування фізичних понять, законів, теорій, навичок та вмінь розв’язування задач з фізики. У процесі її вивчення можна успішно використовувати різні види інформації побудовані у формі тестів.

В зв’язку з цим актуальним є питання вдосконалення контролю та оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів освіти у сучасних умовах. Як свідчить досвід, найчастіше оцінювання і контроль навчальних досягнень школярів здійснюються за кінцевим результатом, майже не піддаються аналізу особливості навчальної діяльності. Контроль має бути об’єктивним і давати вчителю інформацію про реальні досягнення навчальної діяльності учня. У практиці сучасної загальноосвітньої школи дедалі частіше використовується тестування, що є одним із засобів отримання педагогічної інформації. Актуальність впровадження саме тестового контролю знань стає зрозумілою з появою ЗНО на Україні. Отже, правильне, розумне використання тестів на уроках тільки збагачує навчальний процес, готує здобувачів освіти до майбутніх життєвих іспитів. Об’єктом дослідження проблеми є тестовий контроль знань, що активно впроваджується в освітній простір. В якості предмета розглядається методика створення тестових завдань та рекомендовані середовища для їх реалізації.


РОЗДІЛ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

1.1. Фізичні тіла й фізичні явища. Речовина і поле

Варіант 1

1) Вкажіть, як називається все, що існує реально:

а) фізичним тілом;

б) матерією;

в) віртуальною реальністю;

г) мегасвітом.

2) Виберіть рядок, у якому наведено тільки механічні явища:

а) птах летить, футболіст б'є по м'ячу, утворюється роса;

б) гімнастка робить сальто, літак здійснює посадку, маяк світить;

в) камінь падає зі скелі, грім гримить, вода випаровується;

г) автобус обганяє велосипедиста, учень йде до школи, Земля обертається.

3) Виберіть рядок, у якому наведено тільки електричні явища:

а) горить електрична лампа, спрацьовує електричне реле, сяє Сонце;

б) працює електродвигун, захищається розрядом електричний скат, заряджається акумулятор;

в) по дротах протікає електричний струм, біжить ковзаняр, відбувається землетрус;

г) охолоджуються продукти в холодильнику, кипить вода, крутиться колесо.

4) Фізика вивчає капілярні явища та рух рідин по трубах. Поживні речовини надходять до рослин з ґрунту й по капілярах розносяться до листя, квітів. Вкажіть науку, зв'язок фізики з якою підтверджується даним прикладом:

а) математика;       б) медицина;           в) історія;              г) ботаніка.

5) Виберіть правильне твердження:

а) крапля води - речовина; повітря – тіло;

б) гума - речовина; м'яч – тіло;

в) алюміній - речовина; вода – тіло;

г) дерево в парку - речовина; книга – тіло.

6) Що з перерахованого є речовиною:

а) повітряна кулька;

в) «повітряна» кукурудза;

б) бульбашка повітря в воді;

г) повітря?

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Вкажіть, що вивчає фізика:

а) різні природні явища;

б) найпростіші та найбільш загальні властивості матерії і форми її руху;

в) експерименти;

г) фізичні величини.

2) Виберіть рядок, у якому наведено лише теплові явища:

а) гальмування автобуса, горіння вогнища, плавлення воску;

б) полярне сяйво, утворення роси, політ метелика;

в) танення снігу, нагрівання води, охолодження повітря;

г) кипіння води, випаровування калюж, відбивання світла.

3) Виберіть рядок, у якому наведено лише магнітні явища:

а) політ ракети, опік гарячою парою;

б) притягання залізного брухту електромагнітом, розташування магнітної стрілки певним чином у магнітному полі Землі;

в) збирання лінзою сонячних променів у точку, прасування одягу;

г) згоряння палива, притягання цвяха до магніту.

4) Фізика вивчає умови й закони протікання електричного струму. Людство щоденно використовує електротранспорт, вели ку кількість різноманітних побутових електроприладів, верстатів тощо. Вкажіть науку, зв'язок фізики з якою підтверджується даним прикладом:

а) геологія;         б) біологія;        в) хімія;           г) електротехніка.

5) Що із чого складається:

а) речовина із тіл;

б) тіла із речовини;

в) речовини складаються з різних речовин і тіл;

г) тіла складаються тільки з різних тіл?

6) Що з перерахованого є речовиною:

а) залізний цвях;

б) залізо;

в) залізний дах;

г) залізниця?

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома

Варіант 1

1) Виберіть рядок, у якому наведено тільки речовини:

а) склянка, квітка, ручка;

б) золото, вода, рушник;

в) бурштин, будинок, олово;

г) залізо, пластмаса, скло.

2) Закінчіть речення: «У центрі атома знаходиться...»

а) електрон;          б) молекула;      в) інший атом;          г) ядро.

3) Зазначте склад молекули кисню:

а) два атоми Оксигену;

б) один атом Оксигену та один атом Гідрогену;

в) один атом Оксигену і два атоми Гідрогену;

г) один атом Оксигену.

4) Вкажіть назву явища самодовільного змішування речовин, зумовленого неперервним рухом їх молекул:

а) Броунівський рух;           б) дифузія;       в) розчинення;         г) обмін.

5) Хаотичний рух дрібних частинок, що знаходяться в рідині, називається:

а) кипіння;

б) Броунівський рух;

в) конвекція;

г) дифузія.

6) Учень сформулював основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини так: 1) всі тіла складаються з найдрібніших частинок речовини; 2) частинки речовини знаходяться в хаотичному русі; 3) частинки притягуються між собою. Вкажіть твердження, де учень допустив помилку:

а) тільки в твердженні 3; 

б) тільки в твердженні 2; 

в) тільки в твердженні 1;

г) у твердженнях 1 і 2;

д) у твердженнях 2 і 3.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Вкажіть найдрібнішу частинку речовини, яка має всі хімічні властивості цієї речовини:

а) атом;              б) молекула;               в) ядро;                г) зерно.

2) Закінчіть речення: «Молекула не може складатися з...»

а) сотень атомів;      

б) кількох атомів; 

в) одного атома; 

г) половини атома. 

3) Вкажіть склад молекули води:

а) один атом Оксигену;

б) один атом Оксигену та один атом Гідрогену;

в) один атом Оксигену і два атоми Гідрогену;

г) два атоми Оксигену.

4) Дифузія відбувається завдяки тому, що:

а) молекули нерухомі;

б) молекули безперервно хаотично рухаються;

в) всі молекули рухаються в одному напрямку;

г) молекули не зіштовхуються між собою.

5) Броунівський рух (тепловий рух) підтверджує існування:

а) постійного хаотичного руху молекул;

б) агрегатних станів речовини;

в) проміжків між молекулами;

г) сил притягання між молекулами.

6) Між молекулами твердих тіл є проміжки. Виберіть твердження, що пояснює, чому тверді тіла не розпадаються на окремі молекули:

а) між молекулами діють сили відштовхування;

б) між молекулами діють значні сили притягання;

в) молекули безперервно рухаються;

г) розміри проміжків значно менші за розміри молекул;

д) сили притягання зрівноважені силами відштовхування.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Варіант 1

1) Кількісна характеристика фізичних явищ і тіл – це:

а) прилад для вимірювання;

б) одиниця фізичної величини;

в) фізична величина;

г) позначення фізичної величини.

2) Вкажіть основну одиницю часу:

а) секунда;    б) година;             в) доба;               г) рік.

3) У якому рядку наведено тільки одиниці фізичних величин:

а) час, годинник, секунда;

б) метр, об'єм, кілограм;

в) довжина, квадратний метр, об'єм;

г) квадратний метр, секунда, кубічний метр.

4) Виберіть правильний спосіб для визначення ціни поділки шкали приладу:

а) поділити кількість поділок на шкалі на найбільшу позначену цифру;

б) вибрати дві сусідні оцифровані позначки, від меншої відняти більшу, результат поділити на кількість поділок;

в) вибрати дві сусідні оцифровані позначки, від більшого значення відняти менше, результат поділити на кількість поділок на всій шкалі;

г) вибрати дві сусідні оцифровані позначки, від більшого значення відняти менше, результат поділити на кількість поділок між ними.

5) Яка нижня межа вимірювання термометра зображеного на рисунку:

а) 40

б) 50

в) 10

г) 0

6) Вкажіть рядок, у якому наведене правильне переведення одиниць вимірювання в основні одиниці:

а) 20 см = 2 м; 2,5 хв = 150 с;

б) 2000 см = 2м; 2,5 хв = 140 с;

в) 2000 см = 20 м; 2,5 хв = 150 с;

г) 200 см = 200 м; 2,5 хв = 250 с.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) У якому рядку наведено тільки фізичні величини:

а) час, метр, секунда;

б) швидкість, об'єм, кілограм;

в) довжина, час, об'єм;

г) квадратний метр, секунда, довжина.

2) Вкажіть основну одиницю довжини:

а) миля;           б) фут;             в) кілометр;              г) метр.

3) Вкажіть рядок, у якому наведено тільки фізичні прилади, призначені для вимірювання довжини:

а) лінійка, вимірювальна стрічка, штангенциркуль;

б) секундомір, годинник, вимірювальна стрічка;

в) годинник, хронометр, мензурка;

г) терези, термометр, мікрометр.

4) Виберіть значення, якому дорівнює інструментальна похибка мензурки:

а) ціні поділки шкали;

б) половині ціни поділки шкали;

в) третині ціни поділки шкали;

г) чверті ціни поділки шкали.

5) Який найбільший об’єм рідини можна виміряти за допомогою зображеної на рисунку мензурки:

а) 10 мл;

б) 20 мл;

в) 30 мл;

г) 40 мл?

6) Вкажіть рядок, у якому наведене правильне переведення одиниць в основні одиниці:

а) 5,25 км = 525 м; 0,1 год = 600 с;

б) 5,25 км = 52,5 м; 0,1 год = 60 с;

в) 5,25 км = 5250 м; 0,1 год = 600 с;

г) 5,25 км = 5250 м; 0,1 год = 360 с.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

2.1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Варіант 1

1) Зміну положення тіла відносно інших тіл з плином часу називають:

а) переміщенням;   б) механічним рухом;   в) траєкторією;    г)шляхом.

2) Довжина траєкторії – це:

а) пройдений шлях;        б) переміщення;          в) рух;           г)лінія.

3) Вкажіть головну задачу механіки:

а) вивчення різних видів руху;

б) визначення положення тіла в будь-який момент часу;

в) вивчення причин руху;

г) визначення шляху, пройденого тілом.

4) Векторні величини характеризуються:

а) тільки числовим значенням; 

б) тільки напрямом; 

в) числовим значенням і напрямом; 

г) нічим.

5) Чи може переміщення дорівнювати нулю:

а) може; 

б) не може; 

в) завжди дорівнює нулю; 

г) залежно від вибору системи координат.

6) В якому випадку корабель можна розглядати як матеріальну точку:

а) група туристів відпочиває на кораблі;

б) корабель здійснює навколосвітню подорож;

в) корабель пливе через вузький канал;

г) корабель входить у порт.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Лінія , яку описує в просторі тіло в результаті свого руху називається:

а) переміщення;         б) траєкторія;         в) шлях;          г) довжина.

2) Напрямлений відрізок, який сполучає початкове положення тіла з його наступним положенням називається:

а) пройдений шлях; 

б) швидкість;  

в) переміщення; 

г) довжиною траєкторії.

3) Механічним рухом НЕ є:

а) рух автомобіля відносно Землі;

б) рух мікроскопічних істот;

в) рух води відносно берегу;

г) рух окремої молекули або окремого атома.

4) Автомобіль рухається по шосе зі швидкістю υ. Відносно якого тіла відліку його швидкість дорівнює 0:

а)відносно дерева на узбіччі; 

б) відносно самого автомобіля;

в) відносно пішохода , що йде по дорозі;

г) відносно зустрічного автомобіля?

5) Виберіть, що саме входить до системи відліку:

а) тіло відліку і спосіб вимірювання часу;

б) тільки система координат;

в) тіло відліку і зв'язана з ним система координат;

г) тіло відліку, зв'язана з ним система координат і засіб вимірювання часу.

6) Пасажир стоїть на палубі теплохода, який рухається по річці. Відносно яких тіл він знаходиться в стані спокою:

а) берега;

б) човна, що рухається назустріч;

в) палуби свого корабля;

г) людини, що йде по палубі.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

Варіант 1

1) Виберіть найбільш точне визначення рівномірного прямолінійного руху:

а) рух, під час якого за будь-які рівні інтервали часу здійснюються однакові переміщення;

б) рух, при якому за рівні інтервали часу здійснюються однакові переміщення;

в) рух, що відбувається по прямолінійній траєкторії;

г) рух, під час якого тіло проходить однаковий шлях за рівні інтервали часу.

2) Швидкість тіла при рівномірному русі визначають за формулою:

а) ;      б) ;      в)        г)

3) Швидкість 54 км/год дорівнює швидкості:

а) 10 м/с;           б) 20 м/с;            в) 15 м/с;            г) 25 м/с.

4) Визначте, у скільки разів швидкість штучного супутника Землі 8 км/с більша, ніж швидкість кулі 500 м/с:

а) 16;              б)15;               в) 12;             г) 8.

5) Визначте швидкість рівномірного прямолінійного руху електропоїзда, який за 2,5 хв пройшов шлях 3600 м:

а) 25 м/с;         б) 24 м/с; в) 14,4 м/с;         г) 21 м/с.

6) Літак пролетів 2600 км зі швидкістю 800 км/год. Визначте тривалість польоту:

а) 3 год 25 хв;         б)3 год 15 хв;        в) 3 год 30 хв;    г) 3 год 20 хв.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Якщо тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однакові шляхи , то такий рух називають:

а) прямолінійним рівноприскореним;

б) прямолінійним рівномірним; 

в) нерівномірним;

г) криволінійним .

2) Швидкістю рівномірного прямолінійного руху називається:

а) величина, що дорівнює переміщенню тіла за деякий час;

б) величина, що дорівнює відношенню часу до шляху;

в) величина, що дорівнює шляху, пройденому за деякий час;

г) величина, яка визначається переміщенням тіла за одиницю часу.

3) Швидкість 25 м/с дорівнює швидкості:

а) 36 км/год;        б) 54 км/год;         в) 108 км/год;         г) 72 км/год. 

4) Яка швидкість більша і на скільки — 36 км/год чи 11 м/с:

а) 36 км/год; на 25 км/год;

б) 36 км/год; на 1 м/с;

в) 11 м/с; на 1 м/с;

г) 11 м/с; на 5 км/год?

5) Визначте шлях тіла, яке 1,5 год рухалося зі сталою швидкістю 80 км/год:

а) 120 км;         б) 160 км;     в) 140 км;         г) 320 км.

6) Автомобіль за 15 хв проїхав відстань 24 км, а поїзд за 0,4 год — 36 км. Порівняйте швидкості руху та визначте, на скільки відрізняються швидкості:

а) швидкість поїзда більша на 3 км/год;

б) швидкість автомобіля більша на 3 км/год;

в) швидкість поїзда більша на 10 км/год;

г) швидкість автомобіля більша на 6 км/год.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Графіки рівномірного прямолінійного руху

Варіант 1

1) Виберіть графік швидкості, що описує рівномірний прямолінійний рух:

 

 

 

 

2) За графіком залежності шляху від часу для рівномірного руху визначте швидкість руху тіла:

;      б) ;      в);     г).

 

 

3) Визначте за графіком швидкості шлях, пройдений тілом за весь час:

а) 120 м;       б) 1000 м;      в) 240 м;       г) 480 м.

 

 

4) Вкажіть тіло, яке рухається рівномірно прямолінійно в

напрямку осі Ох:

а) І;          б) II;          в) III;          г) IV.

 

5) Визначте швидкість руху автобуса та шлях за 12 хв руху з такою швидкістю:                                                                                                                

а) 54 км/год; 26,7 км;

б) 125 км/год; 20 км;

в) 133,3 км/год; 26,7 км;

г) 150 км/год; ЗО км.

6) Виберіть рядок, у якому наведено швидкості

руху тіл у порядку зростання модуля швидкості:

а) υ2; υ4; υ1 υ3;

б) υ3; υ4; υ2; υ1;

в) υ2; υ1; υ4; υ3;

г) υ4; υ1; υ2; υ3.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Виберіть графік рівномірного руху тіла, швидкість якого є найбільшою:

2) За графіком залежності шляху від часу для рівномірного руху визначте швидкість руху тіла:

а) ;          б) ;            в) ;          г) .   

 

 

 

3) Визначте швидкість руху тіла за графіком руху:

а) 4 м/с;        б) 5 м/с;        в) 4,5 м/с;       г) 6 м/с.

 

 

 

4) Вкажіть тіло, яке має більшу за модулем швидкість:

а) І;         б) II;          в) III;         г) IV.

 

 

 

5) Визначте швидкість тіла за графіком руху:

а) 5 м/с;     б) 4,2 м/с;      в) 2,5 м/с;         г) 1,5 м/с.

 

 

 

6) За графіком визначте швидкість руху велосипедиста та час, за який велосипедист проїде 10 км з цією швидкістю:

а) 5 м/с; 250 с;

б) 4 м/с; 25 с;

в) 2,5м/с; 66,7 хв;

г) 4 м/с; 41,7 хв.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Варіант 1

1) Рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях:

а) рівномірний рух;

б) нерівномірний рух;

в) середня швидкість руху тіла;

г) рівноприскорений рух.

2) Формула для знаходження швидкості при нерівномірному русі має вигляд:

а)              б) ;              в) ;           г) .

3) Виберіть дві правильні відповіді. За формою траєкторії механічний рух буває:

а) прямолінійний;       

б) рівномірний;        

в) нерівномірний;         

г) криволінійний.

4) Рівномірний рух відрізняється від нерівномірного:

а) швидкістю руху;

б) пройденим шляхом;

в) траєкторією;

г) переміщенням.

5) Пішохід пройшов спочатку 7 км вулицями міста за 1,5 год, а потім ще 3 км стежками парку за 1 год. Визначте середню швидкість руху пішохода:

а)            б)             в)             г)

6) На рисунку наведено графік залежності пройденого тілом шляху від часу. Визначте середню швидкість руху протягом перших 5 год:

а;      б;       в);     г.

 

 

 

 

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Якщо швидкість тіла в кожний момент часу є різною , то такий рух називають :

а) рівномірним; 

б) нерівномірним;

в) криволінійним;

г) механічним .

2) Формула для знаходження шляху при нерівномірному русі має вигляд:

а) ;             б) ;             в) ;         г) .

3) Виберіть дві правильні відповіді. За характером руху тіла механічний рух буває:

а) рівномірний;      

б) прямолінійний;        

в) нерівномірний;        

г) криволінійний.

4) Миттєвою швидкістю називають:

а) середню швидкість; 

б) початкову швидкість; 

в) кінцеву швидкість; 

г) швидкість в даний момент часу.

5) Піднімаючись у гору, лижник проходить шлях, який дорівнює 5 км, із середньою швидкістю 5,4 км/год. Спускаючись із гори зі швидкістю 10 м/с, він проходить 2 км шляху. Визначте середню швидкість руху лижника на всьому шляху:

а) 9,8 м/с;          б) 27 м/с;          в) 98 м/с;          г) 200 м/с.

6) На рисунку наведено графік залежності пройденого тілом шляху від часу. Визначте середню швидкість руху протягом 10 с:

а)         б)         в)        г)       

 

 

 

 

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Варіант 1

1) Який рух по колу називається рівномірним:

а) зі сталим за модулем прискоренням;

б) зі сталою за модулем швидкістю;

в) зі сталим за напрямом прискоренням;

г) зі сталою за напрямом швидкістю?

2) Час одного повного оберту  - це :

а) частота обертання; 

б) період обертання;

в) швидкість обертання;

г) довжина лінії.

3) При русі тіла по колу , його швидкість обчислюється за формулою :

      а)

4) Рух якого з тіл є обертальним:

а) літак;

б) лопаті вентилятора;

в) ручка, що падає;

г) рибка в акваріумі?

5) Знайдіть швидкість руху кінчика секундної стрілки годинника, якщо її довжина дорівнює 30 см:

а) ;           б) ;              в) ;             г) .

6) Кулер комп’ютера за 50 секунд здійснює 2000 обертів. Чому дорівнює період обертання кулера:

;              б) ;             в) ;             г) ?

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Періодом рівномірного руху по колу називають:

а) увесь час руху;

б) час одного оберту;

в) кількість обертів за одиницю часу;

г) кількість обертів за 2π секунд.

2) Вкажіть напрям прискорення під час рівномірного руху тіла по колу:

а) від центра кола;

б) до центра кола;

в) по дотичній до кола у напрямі руху;

г) по хорді.

3) Вкажіть формулу, за якою можна обчислити частоту обертання:

а) ;                б) ν = 2πω;                B) =;         г) =.

4) До якого виду руху можна віднести рух Місяця навколо Землі:

а) прямолінійний;

б) коливальний рух;

в) обертальний рух;

г) хаотичний рух?

5) Довжина хвилинної стрілки Біг-Бена 4,2 м. Знайдіть швидкість руху кінчика хвилинної стрілки годинника:

а)                 б)                   в)                г)

6) Вентилятор за 40 секунд здійснює 800 обертів. Чому дорівнює частота обертання вентилятора:

а) ;              б) ;               в) 760;               г) .

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

Варіант 1

1) Виберіть визначення механічних коливань:

а) рівномірний прямолінійний рух тіла;

б) рівнозмінний прямолінійний рух тіла;

в) рух, що періодично повторюється;

г) рівнозмінний криволінійний рух тіла.

2) Як називають коливання, що відбуваються під впливом зовнішніх сил:

а) гармонічні;        б) вільні;  в) автоколивання;          г) вимушені?

3) До якого виду руху можна віднести рух гойдалки:

а) прямолінійний;

б) коливальний рух;

в) обертальний рух;

г) хаотичний рух?

4) Який з наведених виразів використовують для визначення періоду обертання:

а) ;             б) ;             в)                 г) .

5) Як зміниться період коливання математичного маятника, якщо масу кульки зменшити у 2 рази:

а) зменшиться у два рази; 

б) збільшиться у два рази; 

в) не зміниться; 

г) зменшиться у 4 рази?

6) Знайдіть частоту коливань струни, якщо період її коливань дорівнює 2 с:

а) ;           б)            в) ;            г) .

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Амплітудою коливань називають :

а) найменше відхилення від положення рівноваги;

б) найбільшу довжину нитки; 

в) найбільше відхилення від положення рівноваги;

г) найменшу довжину нитки.

2) Вільними називаються коливання, які відбуваються під дією:

а) внутрішніх сил;

б) сил пружності;

в) сил тертя;

г) сил всесвітнього тяжіння.

3) Рух якого з тіл є коливальним:

а) колесо огляду;

б) маятник годинника;

в) обід автомобільного колеса;

г) секундна стрілка годинника?

4) Який з наведених виразів використовують для визначення частоти коливань:

а)              б) ;             в)                 г) ?

5) Як зміниться період коливань математичного маятника , якщо його довжину збільшити у 4 рази:

а) не зміниться;

б) збільшиться у 4 рази;

в) зменшиться у 4 рази;

г) збільшиться у 2 рази?  

6) Протягом 40 секунд маятник здійснює 240 коливань. Чому дорівнює період коливань:

а) ;             б) ;                 в) ;            г) 480 с?

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

3.1. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

Варіант 1

1) Інерція – це:

а) властивість тіл зберігати свою швидкість;

б) явище збереження швидкості тіла, коли на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпесована;

в) зміна швидкості тіла при дії других тіл;

г) явище зміни з плином часу положення тіла в просторі відносно інших тіл.

2) Якщо на тіло не діють інші тіла, то тіло рухається:

а) зі швидкістю, яка зменшується;

б) зі швидкістю, яка збільшується;

в) рівномірно по криволінійної траєкторії;

г) рівномірно прямолінійно.

3) Що відбудеться з бруском, якщо візок різко смикнути за нитку:

Результат пошуку зображень за запитом "візок з бруском"

а) впаде вперед;

б) залишиться на місці;

в) впаде назад;

г) неможливо визначити?

4) Яка фізична величина фізична величина є мірою інертності тіла?

а) час руху;

б) швидкість руху;

в) маса;

г) пройдений після взаємодії шлях.

5) Прилад для вимірювання маси — це:

а) лінійка;

б) динамометр;

в) терези;

г) спідометр.

6) Маса склянки з соком 360 г, а порожньої склянки 130 г. Яка маса соку, налитого в склянку:

а) 490 г;

б) 230 г;

в) 330 г;

г) 390 г?

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Інертність — це:

а) властивість тіл зберігати свою швидкість;

б) явище збереження швидкості тіла, коли на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпесована;

в) зміна швидкості тіла при дії других тіл;

г) властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час.

2) Одиниця вимірювання маси в СІ:

а) кілограм;

б) кілометр;

в) грам;

г) метр за секунду.

3) Що відбудеться з бруском, якщо візок різко смикнути за нитку:

Результат пошуку зображень за запитом "візок з бруском"

а) впаде вперед;

б) залишиться на місці;

в) впаде назад;

г) неможливо визначити?

4) Як пов’язані відношення мас двох тіл, що взаємодіють з відношенням змін швидкостей їх рухів:

а) відношення мас тіл дорівнює прямому відношенню змін швидкостей їхніх рухів;

б) відношення мас тіл дорівнює оберненому відношенню змін швидкостей їхніх рухів;

в) ніяк не пов’язані;

г) визначити неможливо?

5) Маса тіла позначається літерою:

а) V;   б) m;  в) ;  г) .

6) Визначте масу тіла. Запишіть її у грамах.

а) 27 г;  б) 25,02 г;  в) 25,2 г;  г) 225 г.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Густина речовини

Варіант 1

1) Щоб знайти густину речовини, потрібно:

а) об’єм тіла поділити на його масу;

б) масу тіла помножити на його об’єм;

в) масу тіла поділити на його об’єм.

2) Якою буквою позначають густину речовини:

а) m;            б) V ;                 в) t;               г) ρ?

3) Формула для обчислення маси має вигляд:

а) ;              б) ;           в) ;            г) ?

4) Що має меншу масу при однаковому об’ємі, що дорівнює 2 м3, мармур густиною 2700 кг/м3 або цегла густиною 1800 кг/м3?

а) маси однакові;

б) мармур;

в) цегла.

5) Маса тіла об'ємом 5 м3 дорівнює 1000 кг. Яка густина речовини, з якої виготовлено тіло?

а) 5000 ; б) ;  в) 995   г) 1500.

6) Брусок із сухої сосни має масу 880 г. Визначте його об’єм та запишіть відповідь у м3.

а)  б)  в)   

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Густина речовини – це фізична величина, яка дорівнює:

а) відношенню маси тіла до його об'єму;

б) добутку маси тіла на його об'єм;

в) відношенню об’єму тіла до його маси.

2) Одиницею вимірювання густини речовини в Міжнародній системі одиниць (СІ) є:

а) г/см3 ;                б) т/см3 ;            в) г/м3 ;             г) кг/м3.

3) Формула для обчислення об’єму має вигляд:

а) ;              б) ;          в) ;       г) .      

4) Що має більшу масу при однаковому об’ємі, що дорівнює 2 м3: свинець (ρс = 11,3 г/см3) або мідь (ρм = 8,9 г/см3):

а) свинець;

б) мідь;

в) маси однакові.

5) Деталь об'ємом 20 см3 має масу 200 г. Яка густина матеріалу, з якого вона виготовлена:

а)  б)   в) 4000        г) 0,4 ?

6) Який об’єм прісної води взяли з собою моряки, якщо після навантаження всіх бочок маса судна збільшилася на 6 т? Масу бочок не враховувати.

а)   б)   в) ;  г) .

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

3.3. Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Варіант 1

1) Що є мірою взаємодії тіл:

а) маса;  б) сила; в) час; г) швидкість?

2) Укажіть фізичну величину, яка вимірюється у ньютонах:

а) швидкість;   б) частота;         в) маса;    г) сила.

3) Укажіть назву вимірювального приладу, який використовується для вимірювання сили:

а) термометр;     б) динамометр;     в) барометр;     г) електрометр.

4) Від чого залежить результат дії сили:

а) від точки прикладання сили;

б) від напрямку сили;

в) від числового значення (модуля) сили;

г) від усіх цих характеристик сили.

5) У якому напрямку рухатиметься тіло, зображене на рисунку:

а) догори;                 б) донизу;               в) праворуч;               г) ліворуч.

6) Дві сили мають значення 200 Н. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють в протилежних напрямках:

а) 400 Н;              б) 300 Н;            в) 200 Н;             г) 0 Н?

Варіант 2

1) У яких одиницях вимірюється сила:

а) кг; б) Н;  в) м/c; г) H/кг?

2) Причиною зміни швидкості руху тіла є:

а) пройдений тілом шлях;

б) сила, яка діє на тіло;

в) рух молекул тіла;

г) маса тіла.

3) Сила, яка здійснює на тіло таку саму дію, як і кілька сил, прикладених одночасно називається:

а) рівномірна;      б) рівнодійна;     в) однакова;     г) рівнозначна.

4) Позначте правильне зображення сили, що штовхає тіло:

             а)           б)     в)

5) У якому напрямку рухатиметься тіло, зображене на рисунку:

а) догори;                б) донизу;               в) праворуч;               г) ліворуч.

6) Знайдіть рівнодіючу сил, які показані на рисунку:

а) 4 Н;                б) 8 Н;                в) 12 Н;                 г) 24Н.

 

 

 

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

Варіант 1

1) Сила, яка виникає під час деформації тіла:

а) сила тяжіння;     б) невагомість;     в) вага тіла;     г) сила пружності.

2) Виберіть правильне твердження:

а) сила пружності не залежить від деформації;

б) сила пружності при пружних деформаціях прямо пропорційна подовженню;

в) усі деформації можна звести до двох видів: розтягу і стиску;

г) закон Гука справедливий для будь-яких деформацій.

3) Формула закону Гука має вигляд:

а) ;               б) ;                  в) .

4) Сила пружності завжди напрямлена відносно деформуючої сили:

а) в той самий бік; 

б) перпендикулярно; 

в) у протилежний бік; 

г) під кутом.

5) За графіком залежності сили пружності від видовження пружини визначити її жорсткість:

111.jpg

а) 200 Н/м;       б) 0,2 Н/м;        в) 2000 Н/м;        г) 2 Н/м.

6) Якщо до пружини прикласти силу 5 Н, вона стиснеться на 0,5 см. Яка сила виникає внаслідок розтягування цієї пружини на 7 мм:

а)            б)             в) ;            г) .

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Зміна форми та (або) розмірів тіла:

а) деформація;     б) інертність;     в) невагомість;     г) інерція.

2) Пружні деформації описуються:

а) законом Ньютона; 

б) законом Паскаля; 

в) законом Архімеда;

г) законом Гука.

3) Величину k в законі Гука називають:

а) видовженням;  б) жорсткістю;  в) скороченням.

4) Одиниця вимірювання сили пружності:

а) 1 Н;     б) 1 кг;     в) 1 м;     г) 1 Па.

5) Жорсткість якої пружини більше:   

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) визначити неможливо.

6) Під дією сили 2 Н пружина розтягнулася на 1 см. На скільки розтягнеться пружина під дією сили 5 Н:

а)      ;     в) ;     г)

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Варіант 1

1) За якою формулою можна дізнатися, з якою силою Земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї:

а) F= µN;     б) F=mg;     в) F=kx;     г) інша відповідь?  

2) Вага тіла позначається буквою:

а) Р;     б) B;     в) F;     г) N.

3) Величина g це:

а) швидкість падіння тіла; 

б) прискорення вільного падіння; 

в) прискорення тіла;  

г) миттєва швидкість.

4) Сила тяжіння завжди напрямлена:

а) будь куди; 

б) в гору;   

в) в низ, до центра Землі; 

г) перпендикулярно до руху тіла.

5) Невагомість – це стан при якому:

а) маса тіла дорівнює 0 ;  

б) швидкість тіла дорівнює 0;   

в) вага тіла дорівнює 0; 

г) сила тертя дорівнює 0.

6) Футбольний м’яч притягується до Землі із силою 4 Н. Яка маса футбольного м’яча :

а) 0,1 кг;     б) 0,5 кг;     в) 0,4 кг;     г) 0,6 кг?

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Силу, з якою Земля притягує до себе тіло називають:

а) силою пружності; 

б) силою тертя; 

в) силою тяжіння; 

г) ядерною силою.

2) Одиницею вимірювання в СІ ваги тіла є:

а) кг;     б) кг/м3 ;     в) Н;     г) м.

3) У стані невагомості тіло рухається під дією:

а) лише сили тертя;

б) лише гравітаційних сил;

в) лише сили пружності;

г) ніякі сили не діють.

4) Одиниці вимірювання прискорення вільного падіння:

а) Н·кг;     б) Н/кг;     в) м/с;     г) м·с.

5) Прискорення вільного падіння на Землі і на Місяці:

а) однакові;  

б) більше на Землі; 

в) більше на Місяці; 

г) їх не можна порівняти.

6) Сила тяжіння, що діє на хлопчика масою 50 кг наближено дорівнює:

а) 1000 Н;     б) 500 Н;     в) 100 Н;     г) 50 Н.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Варіант 1

1) Брусок, який рухається по столу, зупиниться під дією :

а) сили пружності;

б) сили  тяжіння; 

в) сили тертя ковзання; 

г) не зупиниться ніколи.

2) Сила тертя ковзання пропорційна:

а) силі тяжіння;

б) силі пружності;

в) силі нормального тиску;

г) силі опору повітря.

3) Однією з причин виникнення сили тертя є:

а) шорсткість поверхні;

б) вага тіла;

в) рух по поверхні;

г) рівновага.

4) У яких випадках діє сила тертя спокою:

а) ящик лежить на похилій площині;

б) автомобіль зупиняється;

в) ящик тягнуть по поверхні похилої площини;

г) автомобіль рухається рівномірно.

5) Силу нормального тиску при переміщенні вантажу по горизонтальній поверхні зменшили у 5 разів. Визначте, як змінився коефіцієнт тертя ковзання:

а) не змінився;

б) зменшився у 5 разів;

в) збільшився у 5 разів;

г) зменшився у 25 разів.                

6) Виконуючи лабораторну роботу, учень рівномірно тягне вздовж поверхні стола брусок із тягарцями загальною масою 200 г, прикладаючи за допомогою динамометра  горизонтальну  силу. Знайдіть коефіцієнт тертя між бруском і столом, якщо динамометр показує 0,6 Н:

а) 1,2;     б) 0,3;     в) 0,03;     г) 0,12.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Санки, що скотилися з гори, зупиняються в результаті дії:

а) сили пружності;            

б) сили тяжіння;            

в) сили тертя;

г) не зупиняться ніколи.

2) μ – це :

а) коефіцієнт пружності;

б) коефіцієнт тертя;

в) видовження пружини;

г) коефіцієнт нормального тиску.

3) Колесо котиться по асфальту без проковзування. На нього діє:

а) вага колеса;

б) сила тертя кочення;

в) сила пружності колеса;

г) сила опору повітря.

4) Як напрямлена сила тертя ковзання:

а) проти руху;

б) вздовж руху; 

в) перпендикулярно до руху;

г) будь –як.

5) Визначте, як зміниться сила тертя ковзання при переміщенні вантажу по горизонтальній поверхні, якщо силу реакції опори збільшити у 4 рази:

а)  зросте у 4 рази;

б)  зменшиться у 2 рази;

в)  зросте у 2 рази;

г)  зменшиться у 4 рази.

6) Вага портфеля дорівнює 30Н, коефіцієнт тертя між портфелем і підлогою 0,4. Визначте максимальну силу тертя спокою між портфелем і підлогою:

а) 2,8 Н;        б) 7,5 Н;        в) 28 Н;          г) 75 Н.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Варіант 1

1) Відношення сили тиску до площі поверхні , на яку діє ця сила називають:

а) швидкістю;     б) силою тяжіння;     в) тиском;     г) силою пружності.

2) Тиск вимірюють у:

а) Па;        б) Н;        в) кг;        г) м².

3) Як тиск залежить від площі поверхні, до якої прикладена сила:

а) не залежить;

б) при зменшенні цієї площі зменшується і тиск;

в) зменшення площі викликає збільшення тиску;

г) збільшення площі не змінює тиску?

4) Три цегли укладають на поверхню столу різними способами, як показано на рисунку. Що можна сказати про створений в різних випадках тисках на стіл:

а) більший у випадку 1;

б) більший у випадках 2, 3;

в) однаковий у всіх випадках?

5) Заміна коліс на гусениці дозволяє значно підвищити прохідність трактора. Це відбувається в наслідок:

а) збільшення потужності двигуна трактора;

б) збільшення маси трактора;

в) зменшення тиску трактора на ґрунт;

г) збільшення максимальної швидкості трактора.

6) Який тиск на сніг створює лижник масою 60 кг, якщо площа однієї лижі 0,15 м2:

а)       б)       в) ;      г) 450кПа?

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) За якою формулою розраховують тиск твердого тіла:

а)                     б) ;                  в)                  г)   

2) Одиницею тиску в СІ є:

а) Метр (м);          б) Кілограм (кг);          в) Ньютон (Н);         г) Паскаль (Па).

3) Від чого залежить результат дії сили?

а) від величини сили;

б) від площі тієї поверхні, перпендикулярно до якої ця сила діє;

в) від величини сили та від площі тієї поверхні, перпендикулярно до якої ця сила діє.

4) Площі нижніх поверхонь брусків однакові. Який з них тисне на стіл найменше:

а) № 1;

б) № 2;

в) № 3;

г) Однаково.

 

5) По тонкому льоду безпечніше повзти, ніж іти, тому що:

а) людина, що повзе, тисне на лід з меншою силою, ніж та, що іде;

б) у людини, що йде, площа опори більше, ніж у тої, що повзе;

в) людина, що повзе, чинить на лід менший тиск, ніж та, що йде;

г) людина, що повзе, чинить на лід більший тиск, ніж та, що йде.

6) Який тиск на землю створює кінь масою 500 кг, якщо площа опори його одного копита дорівнює 0,01 м2:

а)      б) ;     в)      г) .

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Варіант 1

1) Тиск рідини  залежить від:

а) швидкості руху рідини;

б) площі поверхні рідини; 

в) маси рідини;

г) густини рідини.

2) Для вимірювання тиску рідин використовують:

а) барометри;      б) гігрометри;       в) термометри;        г) манометри.

3) При зменшенні об’єму тиск газу:

а) не змінюється;

б) збільшується;

в) зменшується;

г) тиск газу не залежить від об’єму.

4) Тиск зовнішніх сил на рідину або газ передається в кожну точку рідини або газу . Це –

а) закон Ньютона;

б) закон Гука; 

в) закон Паскаля;

г) закон сполучених посудин.

5) У чому причина дії закону Паскаля:

а) нестисливість молекул рідини і газу;

б) висока рухливість молекул рідини і газу;

в) нерухомість молекул рідини і газу;

г) висока щільність рідин і газів?

6) Тиск в озері:

а) з глибиною збільшується;

б) з глибиною зменшується;

в) не залежить від глибини;

г) дорівнює атмосферному.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) У солоній чи прісній  воді на однаковій глибині тиск більший:

а) однаковий; 

б) у солоній більший;

в) у прісній більший; 

г) тиски не можна порівнювати?

2) Тиск рідини визначають за формулою :

а)  ;       б) ;     в) р=;      г)

3) При зниженні температури тиск газу:

а) зменшується; 

б) не змінюється; 

в) збільшується;

г) тиск газу не залежить від температури.

4) Сформулюйте закон Паскаля:

а) тиск, чинений на рідину або газ, не залежить від їх об’єму;

б) тиск, чинений на рідину або газ, не залежить від величини зовнішньої сили;

в) тиск, чинений на рідину або газ, передається на всі боки однаково;

г) тиск, чинений на рідину або газ, передається в різні сторони по-різному.

5) В яких пристроях використовують дію закону Паскаля:

а) водопровід;       б) тролейбус;       в) насос;       г) годинник?

6) Гідравлічний прес дає виграш:

а) у роботі;       б) у силі;       в) у площі;       г)  у переміщені.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

Варіант 1

1) Повітряна оболонка Землі називається:

а) гідросфера;     б) стратосфера;      в) літосфера;      г) атмосфера.

2) Прилад для вимірювання атмосферного тиску називається:

а) манометр;       б) термометр;      в) барометр;      г)гігрометр.

3) Стовпчик ртуті заввишки 760 мм чинить тиск:

а) ≈ 101 кПа;       б) ≈ 1013 кПа;       в) ≈ 10,1 кПа;         г) ≈10130 кПа.

4) Що доводилось дослідом з магдебургзькими півкулями:

а) виштовхувальна сила;

б) існування атмосферного тиску;

в) гідростатичний тиск;

г) дія сили тяжіння?

5) Із збільшенням висоти, а також перед непогодою, атмосферний тиск:

а) збільшується;    

б) зменшується;    

в) незмінний;     

г) неможливо визначити.

6) Космонавт вийшов у відкритий космос з орбітальної станції:

а) внаслідок охолодження тиск повітря в скафандрі космонавта збільшився;

б) у відкритому космосі костюм космонавта трохи роздувся;

в) в стані невагомості тиск повітря в скафандрі дорівнює нулю;

г) не відбудеться ніяких змін.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Атмосферний тиск вперше виміряв:

а) Паскаль;     б) Ньютон;      в) Торрічеллі;       г)Гук.

2) Нормальний атмосферний тиск  - це приблизно:

а) 106Па;       б) 104Па;       в) 105Па;       г) 103Па.

3) З підняттям на 10 м тиск поблизу поверхні Землі спадає на:

а) 1мм  рт ст.;     б) 2 мм рт ст.;     в) 3 мм рт ст.;     г) 4 мм рт ст.

4) Хто провів дослід з магдебургзькими кулями:

а) Блез Паскаль;

б) Архімед;

в) Отто фон Геріке;

г) Брати Монгольфьє.

5) Виберіть зайве:

а) 1 атм.;        б) 760 мм рт ст.;        в) ≈105Па;         г) 1 кПа.

6) Біля підніжжя гори барометр показує нормальний атмосферний тиск, а на вершині – 721 мм рт ст.  Яка приблизно висота гори:

а) 200 м;         б) 390 м;        в) 490 м;         г) 590 м.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Сполучені посудини. Манометри

Варіант 1

1) Які посудини є сполученими:

 

 

 

 

а);                      б);                       в);                   г).

2) Тиск усередині нерухомої однорідної рідини:

а) є однаковим на всіх рівнях; 

б) є різним на одному рівні; 

в) дорівнює нулю; 

г) є однаковим на одному рівні.

3) Для того щоб розрахувати тиск рідини на дно і стінки посудини, необхідно знати:

а) площу дна та висоту стовпа рідини;

б) густину рідини та висоту її стовпа;

в) об’єм рідини та площу дна;

г) густину рідини та площу дна.

4) В якому коліні перебуває прісна, а в якому солона вода:

а) зліва солона, праворуч прісна;

б) зліва прісна, праворуч солона;

в) в двох колінах прісна або солона вода;

г) визначити неможливо?

5) Що можна сказати про густину рідин в трьох сполучених посудинах, зображених на рисунку:

а) ;

б) ;

в) ;

г).

6) Якщо на менший поршень гідравлічного преса діє сила 80 Н, то на більший поршень площею 2400 см2 передається сила тиску 3,2 кН. Яка площа меншого поршня:

а)         б)        в)         г) ?

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Посудини, з'єднані між собою в нижній частині так, що між ними може перетікати рідина:

а) атмосферний тиск;                 

б) закон Паскаля;

в) гідростатичний тиск;              

г) сполучені посудини.               

2)Від чого залежить тиск рідини на дно посудини:

а) від площі дна посудини;

б) від форми посудини і площі його дна;

в) від сили тяжіння;

г) від густини та висоти стовпа рідини?

3) Що можна сказати про густину рідин в трьох сполучених посудинах, зображених на рисунку:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

4) Чи буде перетікати рідина з однієї посудини до другої, якщо відкрити кран?

а)  ні;

б) так;

в) не завжди.

 

5)У якій  із сполучених посудин рівень рідини зображений невірно?

а);                      б);                      в);                    г).

6) Площа малого поршня гідравлічної машини 10 см2, на нього діє сила 1 кН. Яку силу необхідно прикласти до великого поршня, щоб поршні були в рівновазі? Площа великого поршня 500 см2.

а) ;          б)            в)           г) .

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Варіант 1

1) На тіло, занурене в рідину, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини в об’ємі , зайнятому тілом. Це:

а) закон Ньютона;  б) закон Паскаля;  в) закон Гука;  г) закон Архімеда.

2) Формула яка описує закон Архімеда має вигляд:

а) ;            б) F=;              в) ;              г).

3) У якій воді легше плавати – у річковій чи морській:

а) однаково; 

б) легше в річковій;

в) легше в морській;  

г) не має значення?

4) На рисунку показано тіло, яке підвішене до пружини. При опусканні тіла в посудину з рідиною розтяг пружини:

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) не зміниться;

г) може як збільшитися, так і зменшитися.

5) Три кульки однакового об’єму, виготовлені з різних матеріалів, повністю занурюють в рідину. Одна з кульок починає спливати на поверхню, друга починає тонути, третя залишається нерухомою всередині рідини. Визначте кульку, густина якої є найменшою:

а) кулька 1;

б) кулька 2;

в) кулька 3.

6) Повітряна куля об’ємом 800 м3 і масою 960 кг зупинилась на деякій висоті. Якою є густина повітря на цій висоті:

а) ;           б) 2,4 ;           в) 1,6 ;           г) 2,8.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Виштовхувальну силу називають:

а) силою Ньютона; 

б) силою Паскаля; 

в) силою Архімеда;

г) силою Торрічеллі.

2) Сила Архімеда залежить від:

а) густини рідини; 

б) об’єму рідини; 

в) густини тіла;  

г) не залежить від жодної з вказаних величин.

3) Чи діє Архімедова сила на тіла, що знаходяться в повітрі:

а) ні, вона діє тільки в воді;

б) так, так як повітря – газ;

в) ні, адже тіла весь час перебувають в повітрі;

г) серед відповідей немає правильної.

4) На рисунку показано тіло, яке підвішене до пружини та знаходиться в посудині з рідиною. При піднятті тіла з посудини розтягнення пружини.

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) не зміниться;

г) може як збільшитися, так і зменшитися.

5) Три кульки однакового об’єму, виготовлені з різних матеріалів, повністю занурюють в рідину. Одна з кульок починає спливати на поверхню, друга починає тонути, третя залишається нерухомою всередині рідини. Визначте кульку, густина якої є найбільшою.

а) кулька 1;

б) кулька 2;

в) кулька 3.

6) Повітряна куля масою 120 кг зупинилася на висоті, де густина повітря становить 1,2 кг/м3. Визначте об’єм кулі:

а) ;              б)            в)            г) .

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

4.1. Механічна робота. Потужність

Варіант 1

1) У якому з випадків не виконується механічна робота:

а) хлопчик з’їжджає з гори на санчатах; 

б) штангіст піднімає штангу;

в) трактор оре землю;

г) учень розв’язує задачу?

2) Формула за якою обчислюють механічну роботу має вигляд:

а) А=Fl;         б) F=Nl;        в) N=Fl;           г) l=FN.

3) Швидкість виконання роботи називають:

а) роботою;      б) потужністю;      в) силою;      г) ККД.

4) Одиниці вимірювання потужності:

а) 1Вт;      б) 1 Н;       в) 1 Дж;       г) 1 кінська сила.

5) Яку роботу виконує сила 30 Н, під дією якої тіло переміщується на 3 м:

а) ;        б) ;        в) ;        г) ?

6) Визначте, яку роботу виконав двигун потужністю 15 кВт за 0,5 хв:

а)          б)           в)           г)

Варіант 2

1) Механічна робота виконується, якщо:

а) сила перпендикулярна до напрямку руху тіла;

б) тіло є нерухомим;

в) тіло рухається під дією сили;

г) на тіло не діють сили.

2) Одиниці вимірювання роботи:

а) 1 Дж;         б) 1 Вт;       в) 1 м;       г) 1 Н.

3) Потужність обчислюється за формулою:

а) N = Ft;         б) ;       в) ;       г) A = Nt.

4) Найбільшу потужність розвиває :

а) кінь;      б) автомобіль;      в) трактор;      г) космічний корабель.

5) Яку роботу виконує сила 20 Н, під дією якої тіло переміщується на 2 м:

а) ;          б) ;        в) ;        г) ?

6) Визначте час, за який двигун потужністю 10 кВт здійснив роботу 15 кДж;

а)              б) ;             в) ;              г) .

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Механічна енергія та її види. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах

Варіант 1

1) Потенціальна енергія – це енергія:

а) рухомого тіла;

б) піднятого над землею або деформованого тіла;

в) тіла, що знаходиться на поверхні Землі.

2) Кінетична енергія тіла визначається за формулою:

а) A = Fl;          б) W = mgh;          в) F = mg;          г) .

3) Кінетичну енергію має :

а) літак, що летить;

б) яблуко, що висить на гілці;

в) стиснута пружина;

г) ліфт, що зупинився на 5 поверсі.

4) Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м’яча, що падає з третього поверху:

а) потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає; 

б) кінетична енергія зменшується, потенціальна зростає; 

в) внутрішня енергія зменшується, потенціальна зростає; 

г) кінетична енергія зменшується, внутрішня зростає?

5) Орел масою 2,5 кг летить зі швидкістю 3 м/c. Знайдіть кінетичну енергію орла:

а) ;            б)            в)              г) .

6) Потенціальна енергія кульки на висоті 150 см дорівнює 6 Дж. Визначте масу кульки?

а) 0,2             б) 40             в) 0,4             г) 9

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Потенціальна енергія піднятого над землею тіла визначається за формулою:

а) A = Fl;          б) W = mgh;          в) F = mg;          г) .

2) Кінетична енергія – це енергія:

а) піднятого тіла;

б) деформованого тіла;

в) рухомого тіла.

3) Потенціальну енергію має :

а) літак , що летить;

б) вода , що падає з греблі;

в) яблуко , що падає з яблуні;

г) ліфт , що зупинився на 5 поверсі.

4) Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м’яча, підкинутого догори:

а) потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає; 

б) кінетична енергія зменшується, потенціальна зростає; 

в) внутрішня енергія зменшується, потенціальна зростає; 

г) кінетична енергія зменшується, внутрішня зростає?

5) Хлопчик масою 50 кг біжить мостом зі швидкістю 3 м/c. Знайдіть кінетичну енергію хлопчика:

а) ;          б) ;         в)          г) .

6) На якій висоті олівець масою 25 г має потенціальну енергію 0,5 Дж:

а) ;              б)                в)                 г)

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Момент сили. Важіль і блок

Варіант 1

1) Тверде тіло, яке може обертатися навколо осі обертання – це:

а) важіль;              б) блок;               в) похила площина;              г) клин.

2) Момент сили можна обчислити за формулою:

а) M = Fl;             б) F = MS;             в) M = ;          г) M = .

3) Виберіть правильне твердження. На рисунку зображений важіль, що перебуває в рівновазі.

а) момент сили, що діє на тягарець 1, у 9 разів більше моменту сили, що діє на тягарець 2;

б) цей важіль дає виграш у силі у 2 рази;

в) цей важіль дає виграш у силі в 9 рази;

г) момент сили, що діє на тягарець 1, у 9 разів менше моменту сили, що діє на тягарець 2.

4) Який виграш в силі дає блок, зображений на рису нку:

а) у 2 рази;         б) у 4 рази;        в) Не дає виграшу у силі;          г)у 3 рази?

 

5) До довшого кінця горизонтального важеля, який знаходиться в рівновазі, прикладена сила 36 Н, а до коротшого — 12 Н. Визначте плече меншої сили, якщо плече більшої дорівнює 3 м:

а) 1 м;              б) 6 м;                    в) 3 м;                г) 9 м.

6) Визначте силу, прикладену до правого плеча важеля (вважайте g = 10 м/с2):

а) 250 Н;

б) 90 Н;

в) 150 Н;

г) 200 Н.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1) Моментом сили називається:

а) час, протягом якого на тіло діє сила;

б) відношення сили до її плеча;

в) відстань від осі обертання до лінії дії сили;

г) добуток сили на її плече.

2) Виберіть умову рівноваги важеля:

а) ;         б) ;         в);          г).

3) Який виграш в силі дає блок, зображений на рисунку

а) у 2 рази;       б)  у 4 рази;        в) не дає виграшу у силі;          г)у 3 рази.

4) З'ясуйте і поясніть, чи буде в рівновазі важіль, якщо до його кінців підвісити вантажі такої маси, як вказано на рисунку:

 

 

а) так; тому що відношення прикладених до кінців важеля сил обернено пропорційне відношенню плечей цих сил;

б) ні; тому що відношення прикладених до кінців важеля сил обернено пропорційне відношенню плечей цих сил;

в) так; тому що до більшого плеча прикладена більша сила;

г) ні; тому що до більшого плеча прикладена більша сила.

5) До короткого плеча горизонтального важеля, що перебуває в рівновазі, прикладена сила 28 кН, а до довгого ─ 7 кН. Визначте довжину важеля, якщо його коротке плече дорівнює 2,5 м:

а) 15 м;             б) 12,5 м;      в) 10 м;             г) 7,5 м.

6) Визначте силу, прикладену до лівого плеча важеля, та довжину важеля, якщо більше плече дорівнює 18 см:

а) 15 Н; 32 см;

б) 10 Н; 32 см;

в) 15 Н; 24 см;

г) 20 Н; 24 см.

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бар'яхтяр В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я. / Підручник Фізика 7 клас, 2015.
  2. Власенко В. М. / Перевірка практичних умінь і навичок з використанням тестових та комп'ютерних технологій / Фізика та астрономія в школі, 2005.
  3. Гельфгат І. М., Колебошин В. Я., Любченко М.Г. та ін. / Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики / За ред. Гельфгата І.М. - X.: Гімназія, 2004.
  4. Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю., / Фізика. 7 клас. Збірник задач, 2015.

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Велика Наталія
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
Розділ 1. Фізика як природнича наука
Додано
31 січня
Переглядів
884
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку