fffff hhhjjjjdf hjahfjawhfhau

Про матеріал
Davaiiii mne v4utela fawh jkawh ha awig iaw ag awyifgaui aui aw dawifawui fa auf awigaiwfiawg ouawhfia fagilfawlf auklf auykf awguk awuk fawk a fawg awuilf ailwf awg awfuif lwg faf gw fuiawgfuigawf awgui agf
Перегляд файлу

image

1.          Екосистема складається з :

imageа) рослини, світло, тепло, тварини, image б) гриби, бактерії, рослини, тварини, бактерії         чинники середовища

в) повітря, вода, світло і тепло

2.          У складі екосистеми називаються утворювачами:

imageimageа) людиб) рослини

в) твариниг) гриби

д) бактерії

3.          Завдяки яким особливостям тварини лісу залишаються непоміченими ворогами?

imageimageа) виділяють речовини із неприємнимб) приймають загрозливу позу запахом

в) видать голосні звукиг) мають маскувальне забарвлення

4.          Укажіть штучну екосистему:

imageimageа) лісб) сад

в) степг) болото

5.          Що спільного у дятла, косулі, сироїжки, ялини?

imageimageа) живляться рослинамиб) активно рухаються

в) утворюють органічні речовини зг) мешкають у лісі неорганічних

6.          Укажіть тільки мешканців озера.

imageimageа) рак, дельфін, сироїжкаб) щука, коник, ряска

в) рогіз, рак, лящг) конвалія, кит, водомірка

imageimageНа рисунку зображено:

а) Біогеоценозб) Структурно-функціональна організація

екосистем

в) Морфологічну організацію екосистемг) Структурно-морфологічну організацію

екосистем

image

Вкажіть, яка група рослини зображена по відношення до еклогічного фактору температрури

image                                                                                                                   image     б) Термофіли

б) Склад екосистеми

г) Склад біоценозу

10.      Що є теоретичним підгрунтям екосистемології?

imageimageа) Загальна еклогіяб) Аутекологія

в) Біоекологіяг) Демекологія

11.      Що називають біологічною продуктивністю екосистеми

image         а) це накопичення екосистемою                            image              б) це загальна маса валового органічного

органічної речовини в процесі її життєдіяльності. Продуктивність екосистеми вимірюється кількістю органічної речовини, створюваного за

речовини, створювана рослиною в одиницю часу при даній швидкості фотосинтезу, включаючи і витрати на дихання.

одиницю часу на одиницю площі.

image в) особливості навколишнього середовища і, в першу чергу, режим абіотичних факторів помітно впливають на процес синтезу органічної речовини автотрофними та гетеротрофними організмами.

12.      До екосистем із помірною продуктивності, в межах 250 - 1000 г/м2 на рік належать які?

Оберіть вірні відповіді.

imageimageа) степиб) листяні ліси

в) чагарникиг) пустелі

13.      Що відносять до екосистем суходолу?

б) Пустелі.

г) Озера

б) Ліси тропічної зони

г) Мішані ліси

imageimageimageПодана схема відображає певний екологічний закон. Який?

                                                                                                                   image        б) Закон толерантності Шелфорда

16.

image

18.      Сукупність взаємопов'язаних популяцій організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища життя - це...

imageimageа) Біосфераб) Місце існування

в) Екосистемаг) Ареал

19.      Продуценти - це:

imageimageа) Твариниб) Гриби

в) Бактеріїг) Рослини

20.      Ланцюг живлення - це:

image          а) ряд видів організмів, пов’язаних між            image        б) ряд видів організмів, пов’язаних між

собою трофічними зв’язками, що    собою трофічними зв’язками складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії

image           в) трофічні зв’язки, що складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії

21.      Укажіть групу екологічних чинників, до якої належить господарська діяльність людини :

image       а) абіотичні                                                                           image     б) біотичні


               в) оптимальні                                                                                     г) антропогенні

22.      Сукупність умов, у яких мешкають організми різних видів і з якими вони безпосередньо взаємодіють називають:

imageimageа) Біосфераб) Середовище життя

в) Популяціяг) Клімат

23.      Редуценти - це:

imageimageа) Грибиб) Рослини

в) Рослиноїдні твариниг) Хижаки

24.      Виберіть правильну послідовність ланцюга живлення

imageimageа) жаба - слимак - капустаб) слимак - жаба - капуста

в) капуста - слимак - жабаг) капуста - жаба - слимак

25.      Між особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв'язки:

imageimageа) Паразитизм;б)  Конкуренція;

в) Ніяких зв*язків не існує.г) Хижацтво;

26.      Укажіть, до якого трофічного рівня у ланцюгах живлення належать організмиавтотрофи

image               а) продуценти                                                                      image      б) консументи

в) редуценти

27.      Виберіть приклад впливу на тваринні організми біотичних екологічних чинників

imageimageа) тепла весна сприяла швидшомуб) водна течія сприяє розселенню

перетворенню пуголовків на жабличинок

в) у місцях гніздівлі перелітних птахівг) зростання популяції рисі призведе до людина створила заказники          зменшення популяції зайців

28.      Виберіть приклади, що ілюструють вплив на організми антропогенного чинника

imageimageа) вирубка лісівб) зграя шакалів загнала антилопу

в) браконьєри виловили осетраг) кислотні дощі згубно подіяли на

врожай

д) полювання лисиці на зайців

29.      Живий ( біотичний) компонент екосистеми

imageimageа) продуцентиб) консументи

в) кліматг) редуценти

д) світло

30.      Виберіть абіотичні чинники

imageimageа) хижакиб) освітлення

в) вологістьг) температура

д) популяції

31.      Оберіть організми, які належать до продуцентів:

image

32.      12. Користуючись правилом екологічної піраміди, визначте, яка маса водоростей потрібна, щоб у морі виріс і міг існувати один дельфін, маса якого 400 кг.

Ланцюг живлення:

водорості - планктонні тварини - риби - дельфін

imageimageа) 40 кгб) 400 кг

в) 40000 кгг) 400000 кг

33.      11. Встановіть відповідність між назвами організмів та їх приналежністю до певної екологічної групи

1.продуценти а. бактерії гниття

2.   консументи І порядку б. полівка

3.   консументи ІІ порядку в. пшениця

4.   редуценти г. яструб

imageimageа) 1-б, 2-г, 3-а, 4-вб) 1-в, 2- г, 3-б, 4-а

в) 1-в, 2-б, 3-г, 4-аг) 1-а, 2-б, 3-г, 4-в

34.      10. Органічні речовини з неорганічних утворюють

imageimageа) автотрофиб) гетеротрофи

в) консументиг) редуценти

35.      9. За походженням екосистеми поділяють на

наземні та водні         природні та штучні прямі та непрямі трофічні та топічні

36.      8. Середнє число особин на одиницю площі чи об'єму

imageimageа) щільність популяціїб) темп росту популяції

в) чисельність популяціїг) смертність популяції

37.      7. Об'єктом дослідження демекології є

imageimageа) популяціяб) екологічні чинники

в) біоценозиг) екологічні явища

38.      6. Організми, які можуть жити лише за дуже незначної зміни чинників середовища

imageimageа) еврибіонтиб) редуценти

в) консументиг) стенобіонти

39.      5. До біотичних факторів належить

imageimageа) температураб) паразитизм

в) господарська діяльність людиниг) вологість

40.      4. Фактори неживої природи називають

imageimageа) абіотичнимиб) біотичними

в) антропічнимиг) домінуючими

41.      3. Кожен з екологічних чинників має лише певні межі позитивного впливу на організми

imageimageа) закон оптимумуб) правило екологічної індивідуальності

в) закон єдності живої речовиниг) правило екологічної піраміди

42.      2. Як називається розділ екології, що вивчає видові особливості реакцій організмів на чинники середовища

imageimageа) синекологіяб) демекологія

в) аутекологіяг) екосистемологія

43.      Складіть схему ланцюга живлення екосистеми озера, включивши до неї такі компоненти: продуценти, консументи І порядку, консументи ІІ порядку, консументи ІІІ порядку.


карась-окунь-щука-видра

водорості-карась-щука-видра

водорості-фітопланктон-карась-щука

44. прикладом хижацтва є взаємодія між

водорості-карась-короп-щука

imageimageа) мишею і кліщемб) мурахами і попелицями

в) мишею і совоюг) мурахами в середині мурашника

45.      В екосистемі лісу продуцентом є

imageimageа) мухоморб) липа

в) мишаг) лисиця

46.      Сукупність живих організмів, що мешкають у певному середовищі існування і утворюють з ним єдине ціле

imageimageа) видб) популяція

в) екосистемаг) біоценоз

47.      Яка площа акваторії моря потрібна для прогодування чайки (m = 1 кг, 40% - суха речовина) в ланцюгу живлення: фітопланктон – риба – чайка? Продуктивність фітопланктону – 500 г сухої маси/м 2

imageimage              а)                                                             2б)                                                                2

80 м200 м

              в)                                                             2г)                                                                  2

50 м0,40 м

48.      Складіть схему ланцюга живлення екосистеми озера, включивши до неї такі компоненти:

продуценти, консументи І порядку, консументи ІІ порядку, консументи ІІІ порядку.

imageimageа) карась-окунь-щука-видраб) водорості-карась-щука-видра

в) водорості-фітопланктон-карась-щукаг) водорості-карась-короп-щука

49.      Екосистема – це єдине ціле, що складається зі взаємопов’язаної сукупності …

imageimageа) Живих організмів та компонентівб) Усіх царств живих організмів неживої природи

в) Створених людиною рослиннихг) Створених природою угруповань угруповань                рослин та тварин

50.      Як назвати взаємозв’язки між шакалами та грифами під час пошуку в савані їжі, яка залишилася під «сніданку» лева?

Хижацтво

Квартирування

Конкуренція

Паразитизм

51.      Виберіть три відповіді з семи.Що може бути прикладом антибіозу (протиборства) між живими організмами?

imageimageа) Співіснування на городі картоплі йб) Гриб-маслюк живе на коріннях сосни бур’янів

в) Лактобактерії, що живуть уг) Черви-глисти, що оселилися в кишечнику людиникишечнику людини

д) Лисиця полює на дикого кроликае) Гриб-трутовик живе на дереві

є) Лишайники, що оселилися на корі дерева

52.      Між ким із зазначених живих організмів в екосистемі можуть скластися стосунки «жертва – хижак»?

imageimageа) Слони – жирафиб) Шакали – гієни

в) Вуж – яструбг) Журавель – синиця

53.      Виберіть три відповіді з семи.Які живі організми є складниками екосистеми мішаного лісу в Україні?

imageimageа) Зубр, лось, глухарб) Сосна, береза, липа

в) Ковила, типчак, тонконігг) Байбак, тушканчик, жайворонок

д) Ліщина, калина, підберезнике) Очерет, ряска, латаття біле є) Бобер, нутрія, видра

54.      Упізнайте природну екосистему України за її описом. Це справжнє царство трав. Навесні, коли тане сніг, тут розквітають яскравими барвами дикі тюльпани, іриси, фіалки. Та прийде літо й сонце випалить ковилу. Восени, коли вітер ламає жмутки сухої трави, котиться перекотиполе, розкидаючи своє насіння. У спеку тварини ховаються в нори. Це польові миші, полівки, хом’яки. На них скрізь чатує небезпека. У повітрі – це хижі птахи: орел, беркут, боривітер; на землі – змії, отруйні павуки, скорпіони.

imageimageа) Мішані лісиб) Степи

в) Широколисті лісиг) Прісна водойма

55.      У тварин наших широт часто трапляється зимова сплячка. Під час неї зменшується частота скорочень серця, на 1о…4оС падає температура тіла, знижується кров'яний тиск. Усе це є пристосуванням до того, щоб якомога менша витрачати енергії в умовах…

imageimageа) Сезонного зменшення кількості теплаб) Скорочення тривалості світлового дня

в) Періоду, коли вода замерзаєг) Сезонного дефіциту їжі

56.      В екосистемі лісу існує ярусність – розподіл рослин за висотою, залежно від їхніх потреб у…

imageimageа) Повітріб) Волозі

в) Тепліг) Світлі

57.      Для задоволення своїх господарських потреб, людина на місці природних екосистем створює штучні – антропогенні (тобто створені людиною). Які з зазначених екосистем належать до створених людиною?

imageimageа) Луки й болотаб) Ліси й степи

в) Поля й водосховищаг) Озера й річки

58.      Вкажіть чинник, який належить до абіотичної складової екосистеми.

imageimageа) кліматб) споживачі

в) руйнівникиг) утворювачі

59.      Виберіть з переліку організмів того, хто належить да утворювачів?

imageimageа) гусіньб) коник

в) пирійг) ящірка

60.      хто належить до руйнівників?

imageimageа) мишаб) лисиця

в) сокілг) бактерії гниття

61.      Консументом з переліку організмів є:

imageimageа) дощовий черв′якб) цвільовий гриб мукор

в) білкаг) лишайник

62.      Вкажіть ланцюг живлення, який складений правильно.

imageimageа) гусінь → синиця → яструбб) трава → гусінь → синиця → яструб

в) яструб → синиця → трава → гусіньг) трава → синиця → гусінь→ яструб

63.      Яким чином здійснюється зв′язок між абіотичним та біотичним компонентами екосистеми?


а) за рахунок формування трофічної б) біологічним колообігом речовин сітки

image         в) біологічним потоком енергії                                image        г) завдяки діяльності людини

64.      Що є основним джерелом енергії для біотичного компоненту екосистеми?

imageimageа) органічні речовини, створеніб) енергія сонячного світла продуцентами

в) енергія вітруг) тепло, що випромінюється

консументами

65. Яку роль виконують редуценти в ланцюгах живлення

imageimageа) перетворюють органічні рештки вб) синтезують органічні речовини з мінеральні речовининеорганічних

в) виконують роль споживачів вг) перетворюють енергію сонця в

екосистемі

66. Яке місце займає людина в ланцюгах живлення?

енергію хімічних речовин

imageimageа) консумент І порядкуб) консумент ІІ, ІІІ порядку

в) продуцентг) редуцент

67.      До чого може призвести зникнення певного виду організмів, як складової біотичної частини екосистеми?

image        а) зникнення екосистеми                                            image             б) компенсується зникнення даного виду

іншими ланцюгами живлення трофічної сітки

image           в) ніяк не вплине на екосистему та її              image       г) зменшення біорізноманіття даного функціонування          угруповання

68.      У ланцюгу живлення яблуко - їжак - лисиця - печериця редуцентом буде

imageimageа) їжакб) печериця

в) яблуког) лисиця

69.      У якому із наведених прикладів ми можемо бачити правильно розташовані організми, які утворюють один харчовий ланцюг:

imageimageа) Трава, заєць, вовк, ворона.б) Вовк, павук, метелик, трава.

в) Метелик, павук, заєць, трава.г) Дерево, гусениця, дятел, орел.

70.      На полі росте трава. ЇЇ з"їдає польова миша. Мишу спіймала і з"їла змія. Змію з"їв орел. Хто з цих організмів є консументом ІІ порядку

imageimageа) зміяб) миша

в) орелг) трава

71.      Лисиця важить 25 кг. Скільки потрібно рослинності аби вона могла вижити і харчуватися, якщо відомо що лисиця консумент ІІІ порядку

imageimageа) 250 кгб) 2500 кг

в) 25 кгг) 25 000 кг

72.      Виберіть правильні твердження:

image         а) біотичні фактори-це форма взаємодії           image        б) консументи - це гетеротрофні

                     між особинами.                                                                                  організми, які отримують органічні

речовини шляхом поїдання інших організмів.

image           в) завданням селекції є підвищення                image       г) схрещування організмів, що мають продуктивності існуючих видів та    спільних предків - аутбридинг. отримання нових.

image           д) явище гетерозису направлене на те, щоб отримані види були стійкими до хвороб та шкідників.

73.      Вкажіть абіотичні компоненти екосистеми:

imageimageа) Вода, повітряб) тепло, температура

в) Тварини, рослиниг) гриби, бактерії

74.      Штучна екосистема, що не здатна до саморегуляції

imageб) агроценоз

г) геоценоз

б) вторинної сукцесії

г) впливу природної діяльності

76. Які пристосування для життя у грунтовому середовищі є у тварин?(3 відповіді)

imageimageа) Гострий нюхб) Широкий, лопатоподібний хвіст

в) Слизг) Широкі передні зуби 

д) Гострий зіре)

 Довге хутро

77.      У кактусів, які ростуть у посушливих місцевостях, листки перетворилися на колючки. Це пристосування до:

imageimageа) Поглинання вуглекислого газуб) Збільшення випаровування води

в) Поглинання води і киснюг) Зменшення випаровування води

78.      Природною екосистемою є (Декілька відповідей)

imageimageа) Садб) Річка

в) Полег) Ліс

д) Клумбае) Город

є) Степ

79.      Виберіть природні екосистеми.

imageimageа) Акваріумб) Фруктовий сад

в) Лісг) Степ

д) Море

80.      Пристосування рослин до існування в посушливих місцевостях-це...

imageimageа) Довгий коріньб) Велике та м'ясисте листя

в) Листки видозмінені у голкиг) Товстий стовбур

81.      Виберіть риси пристосування тварин до життя у грунтовому середовищі

imageimageа) Риючі кінцівки або зубиб) Гострий зір

в) Чютливі органи нюху і дотикуг) Зір поганий ,або зовсім відсутній

82.      Виберіть риси пристосування тварин до життя у водному середовищі

image         а) Рухаються за допомогою плавців                     image      б) Обтічна форма тіла

image         в) Перетинки між пальцями кінцівок                  image      г) Гострий нюх

83.      Виберіть риси пристосування тварин до життя у наземно-повітряному середовищі.

imageimageа) Відліт птахів в теплі країб) Тіло вкрите слизом

в) Органи пересування-крила,лапиг) Гострий зір

84.      У якому із наведених прикладів ми можемо бачити правильно розташовані організми, які утворюють один харчовий ланцюг:

imageimageа) Трава, заєць, вовк, ворона.б) Вовк, павук, метелик, трава.

в) Метелик, павук, заєць, трава.г) Дерево, гусениця, дятел, орел.

85.      Прикладом екосистеми є

imageimageа) стадо оленівб) хвойний ліс

в) зграя вовківг) пара лелек

86.      Серед зазначених прикладів взаємозв′язків виберіть приклад коменсалізму

imageimageа) печінковий сисун та короваб) евкаліпт та коала

в) гепард та гриф-падальникг) бджола та квіткова рослина

87.      Завершіть ланцюг живлення:

водорості - дафнія -мальок риби-окунь -

imageimageа) чапляб) олень

в) білкаг) латаття

88.      Сапротрофи-це тварини які

imageimageа) Живляться готовою їжею живихб) Живляться готовою їжею відмерлих організміворганізмів

в) Живляться рослинною їжеюг) Здатні до фотосинтезу

89.      Усі компоненти навколишнього середовища належать до чинників:

imageimageа) абіотичнихб) біотичних

в) антропогеннихг) екологічних

90.      Потік енергії та кругообіг речовин усередині екосистеми забезпечують:

image       а) взаємодія живих організмів                image       б) взаємодія продуцентів, консументів та екосистеми між собою та абіотичними       редуцентів чинниками середовища існування

image           в) дія внутрішньовидових та міжвидових image          г) усе перелічене зв'язків

91.      Пристосуваннями тварин до сезонних змін умов середовища є

imageimageа) Зміна забарвленняб) Зимова сплячка

 

в) Відкладання яєцьг) Накопичення жиру

92.      Оберіть штучні екосистеми

image

image

94.      Укажіть пристосовані до життя в місцях із суворими умовами існування види

imageimageа) шакалиб) леопарди

в) ромашкиг) верблюди

95.      Укажіть назву екосистеми

imageimageа) клітинаб) молекула води

в) організмг) березовий гай

96.      Які групи організмів є редуцентами в ланцюгах живлення7

imageimageа) рослиниб) тварини-хижаки

в) хемотрофні бактеріїг) бактерії гниття

97.      Укажіть приклади штучних екоситем

imageimageа) віковий дубб) тундра

в) паркг) пустеля

imageб) група самок, самців і малят

г) група особин одного виду, що існує на території тривалий час та мешкає певною мірою відокремлено від подібних угруповань

image

Сукупність взаємопов'язаних популяцій організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища життя - це...

б) Місце існування

г) Ареал

imageimageimageМіж особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв'язки:

б)  Конкуренція;

г) Хижацтво;

imageimageа) Щільністьб) Народжуваність

в) Вікова структураг)  Смертність

102. Консументи першого порядку - це:

imageimageа) Хижакиб) Ціанобактерії

в) Рослиноїдні твариниг) Рослини

103.Ланцюг живлення - це:

image          а) ряд видів організмів, пов’язаних між            image                  б) ряд видів організмів, пов’язаних між

собою трофічними зв’язками, що    собою трофічними зв’язками складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії

image           в) трофічні зв’язки, що складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії

104.Наведіть приклади компонентів живої і неживої природи, які входять до складу будь-якої екосистеми:

imageimageа) тварини, рослини, бактерії, гриби,б) ставок з рослинами, рибами, безхребе ґрунт, повітрятними тваринами, мікроорганізмами

в) органічні сполуки, які пов'язуютьг) кліматичний режим, який визначає

біотичну і абіотичну частини в кругообігу речовини і енергії

температуру, вологість, режим освітлення та інші фізичні

характеристики середовища

imageimageВиберіть правильну послідовність ланцюга живлення

б) слимак - жаба - капуста

г) капуста - жаба - слимак

106.Який ланцюг живлення складено правильно?

imageimageа) Подорожник  → гусінь → олень б) Вовк → заєць → конюшина

в) Пшениця →  миша  → лисиця г) Муха →  жаба → лелека

107.Основні типи взаємодії між живими організмами:

imageimageа) Хижацтвоб) паразитизм

в) Редуцентиг) конкуренція

д) Нейтралізме) Мутуалізм

image       є) Коменсалізм                                                                   image     ж) Продуценти

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. б (1 балів)

3. г (1 балів)

4. б (1 балів)

5. г (1 балів)

6. в (1 балів)

7. б (2 балів)

8. б (2 балів)

9. б (2 балів)

10. в (2 балів)

11. а (2 балів)

12. в (1 балів)

13. а б (1 балів)

14. а (2 балів)

15. б (2 балів)

16. б (2 балів)

17. а (2 балів)

18. в (1 балів)

19. г (1 балів)

20. а (1 балів)

21. г (1 балів)

22. б (1 балів)

23. а (1 балів)

24. в (1 балів)

25. б (1 балів)

26. а (1 балів)

27. г (1 балів)

28. а в г (3 балів)

29. а б г (3 балів)

30. б в г (3 балів)

31. в г (2 балів)

32. г (1 балів)

33. в (1 балів)

34. а (1 балів)

35. б (1 балів)

36. а (1 балів)

37. а (1 балів)

38. г (1 балів)

39. б (1 балів)

40. а (1 балів)

41. а (1 балів)

42. в (1 балів)

43. б (1 балів)

44. в (1 балів)

45. б (1 балів)

46. в (1 балів)

47. а (1 балів)

48. б (1 балів)

49. а (1 балів)

50. в (1 балів)

51. а г е (3 балів)

52. в (1 балів)

53. а б д (3 балів)

54. б (1 балів)

55. г (1 балів)

56. г (1 балів)

57. в (1 балів)

58. а (1 балів)

59. в (1 балів)

60. г (1 балів)

61. в (1 балів)

62. б (2 балів)

63. б в (2 балів)

64. б (2 балів)

65. а (2 балів)

66. а б (2 балів)

67. б г (2 балів)

68. б (1 балів)

69. г (1 балів)

70. а (1 балів)

71. г (1 балів)

72. а б в д (4 балів)

73. а б (1 балів)

74. б (1 балів)

75. б (1 балів)

76. а в г (3 балів)

77. г (1 балів)

78. б в г є (4 балів)

79. в г д (3 балів)

80. а в г (3 балів)

81. а в г (3 балів)

82. а б в (3 балів)

83. а в г (3 балів)

84. г (1 балів)

85. б (1 балів)

86. в (1 балів)

87. а (1 балів)

88. б (1 балів)

89. г (1 балів)

90. г (1 балів)

91. б г (1 балів)

92. б в (1 балів)

93. а г (1 балів)

94. г (1 балів)

95. г (1 балів)

96. г (1 балів)

97. в (1 балів)

98. г (1 балів)

99. в (1 балів)

100. б (1 балів)

101. а б в г (4 балів)

102. в (1 балів)

103. а (1 балів)

104. а б в г (2 балів)

105. в (1 балів)

106. в (1 балів)

107. а б г д е є (5 балів)

 

 

pdf
Додав(-ла)
Мег Транжеорра
Додано
20 жовтня 2020
Переглядів
491
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку