Фізичні диктанти з розділу "Теплові явища" (8 клас)

Про матеріал

Завдання складені так, щоб кожна дитина мала можливість випробувати свої сили з нестандартних завдань, шукати відповіді, помилятися, бачити свої помилки так і просуватися в креативному розвитку.

Перегляд файлу

Автор. Дроботун Олександр Іванович. 

Вчитель фізики Розвазької загальноосвітньої школи І-ІІІ     ступенів Острозької районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичні диктанти з розділу «Теплові явища». (8 клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №1: Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури.

 

Закінчіть речення:

 1. Для визначення теплового стану тіл людина спочатку використовувала відчуття, такі як……
 2. Будь-яке тіло може перебувати ………
 3. Більш нагріте тіло завжди віддає …….
 4. Температура тіл, які перебувають у певному обмеженому просторі, з часом вирівнюються і стають …….
 5. Температура тіла визначає його тепловий стан: чим вона вища …….
 6. У тіл з однаковими температурами теплообмін …….
 7. У 1742 році шведський учений А. Цельсій запропонував визначати температуру за допомогою ……
 8. Одиниця температури за шкалою Цельсія позначається ….
 9. Перша реперна точка дорівнює …..
 10. Друга реперна точка дорівнює ……
 11. Цельсій поділив інтервал між реперними точками на …..
 12. Температуру за абсолютною шкалою позначають ……
 13. Тепловий рух атомів і молекул припиняється за температури ……
 14. Міжнародною системою одиниць температуру визначають у …….

Відповіді:1. Холодне, тепле, гаряче. 2. У різних теплових станах. 3. Тепло менш нагрітому. 4. Однаковими. 5. Тим більший ступінь «нагрітості» тіла. 6. Не відбувається. 7. Термометра. 8. 0С. 9. 0 0С. 10. 100 0С. 11. 100. 12. Літерою Т. 13. -273,15  0С. 14. Кельвінах (К).

Тема №2: Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін.

Дайте відповідь:

 1. Що таке тепловий рух?
 2. Чи має енергію молекула?
 3. Чи велика кінетична енергія однієї молекули?
 4. Які дві складові має внутрішня енергія тіла?
 5. Чи мають молекули, крім кінетичної, потенціальну енергію? Чому?
 6. Що таке теплопередача?
 7. Якою літерою позначається кількість теплоти?
 8. У яких одиницях вимірюється кількість теплоти?
 9. Яку раніше для вимірювання кількості теплоти використовували одиницю?
 10. Що називають внутрішньою енергією тіла?
 11. Які існують два способи зміни внутрішньої енергії тіла?
 12. Що означає ця формула: ∆U=A+Q?

 

Відповіді: 1. Це хаотичний (безладний) рух атомів, молекул

та інших мікрочастинок, з яких складається тіло, швидкість яких залежить від його температури. 2. Так, кінетичну, бо вона рухається. 3. Ні.4. Кінетичну і потенціальну енергію. 5. Так, бо молекули взаємодіють. 6. Це передавання енергії від одних тіл іншим або від більш нагрітих до менш. 7. Q. 8. Дж. 9. Калорія, 1 кал=4,19 Дж. 10. Внутрішня енергія будь-якого тіла – це сума кінетичної енергії хаотичного руху його молекул й потенціальної енергії взаємодії їх між собою. 11. Теплопередача і виконана робота. 12. Зміна внутрішньої енергії тіла дорівнює сумі виконаної над тілом роботи і кількості переданої теплоти.

 

 

Тема№3: Види теплопередачі.

Фізичний диктант так (+) чи ні (-).

 1. Нагріті деталі у воді охолоджуються швидше, ніж на повітрі.
 2. Підвищення температури свідчить про зменшення середньої кінетичної енергії мікрочастинок тіла.
 3. Теплопровідність – це такий вид теплопередачі від більш нагрітих частин тіла до менш нагрітих.
 4. В новому чайнику, вода нагрівається швидше, ніж в старому, на стінках якого є накип.
 5. Найкраще проводять теплоту: азбест, полістирол, вата, а найгірше: мідь, срібло і т.д.
 6. Цегляний будинок тепліший ніж дерев’яний.
 7. Конвекція притаманна рідинам і газам.
 8. Узимку горобець розпушує пера, щоб повітря між перами довше зберігало тепло.
 9. Завдяки конвекції здійснюється обігрівання кімнати від системи опалення.
 10. Земля підтримує життєздатну температуру завдяки сонячному випромінюванню, яке вона поглинає.
 11. Теплове випромінювання – це частина внутрішньої енергії тіла (енергія руху і взаємодії атомів) перетворюється в енергію випромінювання, яка може поширюватися і в безповітряному просторі, а при зустрічі із речовиною вона поглинається нею.
 12. Теплове випромінювання не залежить від кольору та поверхні тіла.
 13. Білий колір добре поглинає сонячні промені.
 14. Завдяки тепловому випромінюванню ми відчуваємо теплоту вогнища.

 

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

 

 

Тема №4: Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

Тестовий диктант.

 1. Коефіцієнт пропорційності теплоємності тіла позначають літерою:

А) m; Б) t; В) C; Г) Q.

2. Теплоємність вимірюють у :

А) Дж; Б) К; В) 0С; Г) Дж/К.

3. 1 МДж це:

А) 103 Дж; Б) 106 Дж; В) 104 Дж; Г) 10-2 Дж.

4. Формула для знаходження кількості теплоти:

А) с=Q/mt; Б) Q=ct; В) C=cm; Г) Q=cmt.

5. Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання води масою 1 кг від 10 до 11 0С?

А) 1 Дж; Б) 4200 Дж; В) 200 Дж; Г) 420 Дж.

6. Питома теплоємність вимірюється в :

А) Дж/К; Б) Дж; В) Дж/кг·К; Г) К.

7. Для зміни температури на 1 0С нікелю, масою 1 кг під час нагрівання потрібно 460 Дж. Чому дорівнює питома теплоємність речовини?

А) 460 Дж/кг·0С; Б) 750 Дж/кг·0С; В) 130 Дж/кг·0С; Г) 480 Дж/кг·0С.

8. Питома теплоємність льоду дорівнює:

А) 4200 Дж/кг·К; Б) 450 Дж/кг·К; В) 920 Дж/кг·К; Г) 2100 Дж/кг·К.

9. Яка з поданих речовин має найменшу питому теплоємність:

А) Платина; Б) Свинець; В) Срібло; Г) Ртуть.

10. Яка з поданих речовин має найбільшу питому теплоємність:

А) Ефір; Б) Газ; В) Лід; Г) Вода.

 

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В

Г

Б

Г

Б

В

А

Г

Г

А

 

Тема №5: Тепловий баланс.

Вставте пропущені слова.

 1. Для розрахунку теплових процесів потрібно скласти рівняння відносно кількості теплоти, яку ……та…….усі тіла, що перебувають в теплообмінному процесі.
 2. Між усіма тілами, що знаходяться в замкнутій системі, через певний проміжок часу настає …….
 3. У замкнутій системі під час теплопередачі одні тіла……таку кількість теплоти, яку …….. інші тіла.
 4. Q+1+ Q+2+ Q+3….=…………..
 5. Якщо тіло отримує теплоту, її вважають ……., якщо віддає ……..
 6. Температуру за умовою задачі позначаємо літерою….
 7. За формулою кількості теплоти для кожного з тіл, завжди від…….. значення температури……….. менше.
 8. ∆t=…………
 9. У всіх випадках треба складати рівняння, що містять …….., і шукати їхній розв’язок відносно значень ……..
 10. Теплота не може ……… або ……… з нічого.
 11. Змішування рідин різної температури відбувається в ……..

 

Відповіді:  1. ….. втрачають та набувають….. 2. …… теплова рівновага. 3. …. віддають ….. отримують …… 4.

Q-1+ Q-2+ Q-3… 5. …. додатною …… від’ємною. 6. t. 7. …. більшого …… віднімати …… 8. ( t2-t1). 9. …… невідомі величини …….. невідомих величин. 10. …… безслідно зникнути …….. виникнути …….. 11. ……… калориметрі.

 

 

 

Тема №6: Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.

Дайте відповідь.

 1. Як називаються речовини, які мають, найвищу теплотворну здатність?
 2. Як позначається питома теплота згорання палива?
 3. Які існують види палива?
 4. Що таке горіння?
 5. Напишіть формулу, щоб обчислити кількість теплоти, що виділяється внаслідок згорання палива?
 6. Одиниця питомої теплоти згорання палива?
 7. Які дрова – березові, соснові чи осикові – в результаті повного згорання виділяють більшу кількість теплоти, якщо вони всі однаково висушені і маса їх однакова? ( q (осики) =1,3·107 Дж/кг).
 8. За теплотворною здатністю чим вигідніше опалювати приміщення – вугіллям чи дровами?
 9. Що таке ККД нагрівника?
 10. За якою формулою ми зможемо обчислити ККД нагрівника?
 11. Що означає Qк  і Qз ?
 12. Сформулюйте фундаментальний закон англійського фізика В. Томсона (лорд Кельвін) ?

 

Відповіді: 1. Паливо. 2. q. 3. Тверде, рідке, газоподібне. 4. Це хімічна реакція, під час якої відбувається окиснення з виділенням теплоти. 5. Q= qm. 6. Дж/кг. 7. Теплота згорання цих дров однакова, тому виділиться однакова кількість теплоти. 8. Вугіллям. 9. Це ефективність використання теплоти, отриманої внаслідок згорання палива. 10. ККД= Qк/ Qз·100%. 11. Qк – корисна енергія, Qз – затрачена енергія. 12. Не можна створити теплову машину, яка перетворювала б на механічну роботу всю надану їй теплоту.

Тема №7: Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура  плавлення. Питома теплота плавлення.

Закінчіть речення.

 1. Залежно від умов та сама речовина може перебувати в ……
 2. Молекули тієї самої речовини в різних агрегатних станах ……
 3. Під час переходу з твердого стану в рідкий, а потім – у газоподібний внутрішня енергія тіла ……..
 4. Плавлення – це  …………
 5. Температура плавлення речовини – це …….
 6. Питома теплота плавлення – це …….
 7. Питому теплоту плавлення вимірюють у ……….
 8. Qпл= ……….
 9. Твердненням або кристалізацією називається ……..
 10. За весь час процесу плавлення температура тіла ………
 11. Аморфними називають речовини, …………
 12. λ = ……….

 

      Відповіді: 1. …. твердому, рідкому, газоподібному станах. 2. …… однакові. 3. ……. збільшується. 4. …….. перехід речовини з твердого стану в рідкий. 5. …….. температура, при якій речовина плавиться. 6. …… кількість теплоти, потрібна для перетворення при температурі плавлення 1 кг твердої кристалічної речовини в рідину. 7. ….. Дж/кг. 8 ……. λ·m. 9. ……. перехід речовини з рідкого стану в твердий. 10. ……. не змінюється. 11. …… що не мають певної температури плавлення. 12. ……. Q/ m.

 

Тема №8: Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.

Тестовий диктант.

 1. Випаровування властиве:

А) рідинам; Б) твердим тілам; В) рідинам і твердим тілам.

2. Щоб визначити кількість теплоти, необхідну для випаровування рідини довільної маси використовують формулу:

А) Q=cmt; Б) Q= q·m; В) Q= λ·m; Г) Q=r·m.

3. В яких одиницях вимірюється питома теплота пароутворення:

А) Дж/кг; Б) Дж/кг·К; В) кДж; Г) Дж.

4. Випаровування залежить від:

А) густини; Б) температури; В) площі; Г) від усіх трьох чинників.

5. Перехід молекул з пари в рідину називається:

А) випаровуванням; Б) сублімацією; В) конденсацією; Г) плавленням.

6. Під час кипіння температура рідини:

А) не змінюється; Б) зростає; В) спадає.

7. Уточніть на графіку ділянку охолодження води:

 Графік: зміна температури води

 

         А) АВ; Б) ВС; В) DE; Г) ЕF.

8. Питома теплота пароутворення води при 0 0С за нормального атмосферного тиску (760 мм. рт. ст.) дорівнює:

А) 2257 кДж; Б) 2500 кДж/кг; В) 2454 кДж/кг; Г) 1454 кДж/кг.

9. Утворення в атмосфері хмар пояснюється процесом:

А) сублімацією; Б) конвекцією; В) кристалізацією; Г) конденсацією.

10. Яка кількість теплоти виділяється під час конденсації 2,5 кг водяної пари, якщо її температура 100 0С?

А) 2500 кДж; Б) 5750 кДж; В) 6825 кДж; Г) 4200 кДж.

 

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В

Г

А

Г

В

А

В

Б

Г

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №9: Перетворення теплової енергії в механічну. Принцип дії теплових машин.

Фізичний диктант так (+) чи ні (-).

 1. Використати внутрішню енергію – означає виконати за рахунок неї корисну роботу.
 2. Перший паровий двигун створив у 1784 році англійський винахідник Дж. Уатт.
 3. Чи можна вважати рушницю тепловим двигуном ?
 4. Теплова машина – це механізм, який не виконує механічну роботу за рахунок теплової енергії.
 5. На високогірних дорогах повітря розріджене, тому воно швидше охолоджує двигун мотоцикла.
 6. Парова машина, двигун внутрішнього згорання, парова й газова турбіни,реактивний двигун відносяться до теплових двигунів.
 7. На малюнку зображено принцип дії теплової машини при цьому A=Q1-Q2.

 

D:\3-11-200.gif

 1. В природі можливий процес, єдиним результатом якого є виконання механічної роботи лише за рахунок охолодження джерела теплової енергії без нагрівання оточуючих тіл.
 2. Згідно із законом збереження енергії виконана механічна робота дорівнює: A=Q1+Q2.
 3. ККД теплової машини визначається так: ККД=A/Q1=Q1-Q2/Q1=1-Q2/Q1.
 4. Оскільки Q1> Q2, можна зробити висновок, що ККД теплових машин завжди більший за 1.
 5. В усіх теплових двигунах енергія палива переходить в енергію газу.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №10:  Двигун внутрішнього згоряння. Парова і газова турбіни. Екологічні проблеми використання теплових машин.

Закінчіть речення.

 1. Одним із найпоширеніших видів теплової машини є двигун …………
 2. І такт - …………..
 3. ІІ такт - …………..
 4. ІІІ такт - ………….
 5. ІV такт - ………….
 6. Крайні положення поршня в циліндрі називають ………
 7. Відстань, яку проходить поршень від однієї мертвої точки до іншої називають ………….
 8. Турбіни – це …………
 9. Генератор – це ……….
 10. Двигуни внутрішнього згоряння застосовують в ………..
 11. Найголовніша екологічна проблема при використанні теплових машин є …………….
 12. Двигун який перетворював би усю надану йому теплову енергію в роботу називається - ……………

 

Відповіді: 1. ……. Внутрішнього згоряння. 2. ……… впуск пальної суміші. 3. ………. стискання суміші. 4. …….. робочий хід. 5. …….. випуск відпрацьованих газів. 6. …….. мертвими точками. 7. ……… ходом поршня. 8 . ……… такі двигуни у яких пара або нагрітий до високої температури газ обертає вал двигуна без допомоги поршня, шатуна й колінчатого вала. 9. ……… пристрій в якому механічна енергія перетворюється в електричну. 10. ……… автомобілях, тракторах, теплоходах, літаках і т. д. 11. ……… викид в повітря діоксину карбону СО2. 12. ……. вічним двигуном.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Інші матеріали
Додано
1 березня 2018
Переглядів
6051
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку