Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Індивідуальна навчальна програма для учнів із ЗПР, 3 клас

Про матеріал

Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною їх адаптацією.

Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.

При складанні індивідуальної навчальної програми педагоги в першу чергу аналізують відповідність вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.

До складання індивідуальної навчальної програми залучаються батьки, які повинні мати чітке уявлення про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної навчальної програми. Така співпраця забезпечить інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює комплекс суперечливих питань, які виникають між батьками та вчителями в процесі навчання дитини.

Невід'ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо).

Визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з особливими освітніми потребами здійснюється з метою забезпечення позитивної мотивації навчання, інформування учнів про їх індивідуальні досягнення, визначення ефективності педагогічної діяльності вчителів.

Перегляд файлу

Індивідуальна навчальна програма

учня 3  класу

_____________________________________________

Навчальний предмет: українська мова

Довгострокова мета:

 • відповідати повним реченням на запитання за змістом  прослуханого та прочитаного (хто? що? де? коли? та ін.)
 • висловлювати емоційне ставлення до описаних подій (за допомогою вчителя)
 • з допомогою вчителя розпізнавати та відтворювати розповідну, питальну, окличну та спонукальну інтонації.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання.

Дата і прогрес

Січень

Добирати слова, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?;  усвідомлювати  їх значення та роль в реченні; виконувати тестові завдання; писати під диктовку речення.

Спостереження.

Зразки робіт

Лютий

Ставити запитання до іменників, усвідомлювати їх роль в реченні; визначати іменники – назви істот, неістот; усвідомлювати значення власних та загальних іменників, правильно їх записувати; відповідати повними реченнями на запитання.

Спостереження

Тестові завдання

Березень

Визначати рід іменників; змінювати  за числами та родами; добирати синоніми та антоніми; читати те, що написано; ставити питання та визначати прикметник у реченні; визначати пряме та переносне значення прикметників.

Спостереження

Стандартні тести

Квітень

Доречно використовувати у мовленні прикметники, синоніми та антоніми; змінювати прикметники за родами та числами; визначати слова дії у тексті; усвідомлювати їхню роль у реченні, ставити питання; добирати дієслова синоніми, дієсловаантоніми.

Спостереження. 

Зразки робіт

Травень

Утворювати  словосполучення дієслова з іменником; розпізнавати часові форми діє слів за допомогою запитань; писати окремо не з дієсловами; дотримуватися гігієнічних правил письма;

Контрольні аркуші

Спостереження


Умовні позначення :

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети

СП – спостерігається суттєвий прогрес

НП – спостерігається незначний прогрес

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

Методи оцінювання:

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести


 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

учня 3  класу

_____________________________________________

Навчальний предмет: математика

Довгострокова мета:

 • формувати вміння використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач,
 • формувати вміння знаходити значення виразів;
 • формувати навички обчислень, використовуючи набуті знання;
 •  розвивати мислення.

 

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання.

Дата і прогрес

Січень

Розпізнавати натуральні числа у межах 1000; наводити приклади натуральних чисел у межах 1000, зокрема, трицифрових чисел; називати числівники у межах 1000, в тому числі й на заданому відрізку (у прямому або зворотному порядку); пояснювати значення нуля у записі трицифрових чисел; розв’язувати завдання, що передбачають: – порівняння трицифрових чисел; – додавання і віднімання чисел у межах 1000 на основі знання нумерації (200+60, 450–50, 350–300, 500+1); використовувати співвідношення між одиницями довжини: 1 км=1000 м, 1 м=100 см, 1 см=10 мм. використовувати позначення одиниць вимірювання довжини (мм, см, м, дм, км).

Спостереження

Зразки робіт

Лютий

Дотримуватися правил усного й письмового додавання і віднімання трицифрових чисел; називає одиниці вимірювання маси (кілограм, грам, центнер); грошові величини. Аналізувати залежності між грошовими величинами (ціною, кількістю, вартістю). Використовувати позначення одиниць вимірювання маси (г, кг, ц); грошових величин. Розв’язувати завдання, що передбачають: – усне додавання і віднімання чисел без переходу через розрядну одиницю (30 + 500, 660 + 300, 550 + 30, 405 + 2, 230 + 140, 700 – 200, 350 – 20, 608 – 4, 740 – 130); – письмове додавання і віднімання трицифрових чисел; – знаходження значень буквених виразів, які містять одну– дві змінні (а + 25, а – 55, а + b, а – b); – порівняння величин; – використання співвідношення між одиницями маси: 1 кг=1000 г, 1 ц=100 кг.

Спостереження

Тестові завдання

Березень

Розв’язувати рівняння на основі взаємозв’язків між компонентами і результатами дій; нерівності з одним невідомим; складені задачі на визначення ціни, кількості і вартості товару Дотримуватися правил множення суми на число; множення на 10 і на 100; множення двоцифрового числа на одноцифрове; ділення числа на добуток; ділення двоцифрового числа на добуток; ділення і множення трицифрового числа на одноцифрове.

Зразки робіт. Спостереження

Квітень

Дотримуватися правил множення суми на число і числа на суму; ділення суми на число; перевірки множення і ділення; ділення з остачею. Називати одиниці вимірювання часу (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, рік, століття). Використовувати позначення одиниць вимірювання часу: с, хв, год. Знає напам’ять співвідношення між одиницями вимірювання часу. Описувати поняття «кут», «прямокутник», «квадрат», «коло», «радіус», «периметр» (трикутника, прямокутника, квадрата, многокутника). Визначати види кутів.

Спостереження. Контрольні аркуші

Травень

Розв’язувати завдання, що передбачають: знаходження значень виразів зі змінною вигляду а : 6, b : 3, а : b при даних значеннях змінних; використовувати співвідношення між одиницями часу (годиною, хвилиною, секундою);  визначати час за годинником; визначати периметр трикутника, прямокутника, квадрата, многокутника;  визначати довжини сторін квадрата за його периметром; тренуватися будувати прямокутники і квадрати на папері в клітинку за даними довжинами сторін. Розв’язувати текстові задачі на 2– 3 дії (додавання, віднімання, множення і ділення), які вміщують знаходження невідомого компонента.

Зразки робіт. Спостереження


Умовні позначення :

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети

СП – спостерігається суттєвий прогрес

НП – спостерігається незначний прогрес

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

Методи оцінювання:

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

учня 3  класу

_____________________________________________

Навчальний предмет: літературне читання

Довгострокова мета:

 •  вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів;
 • вчити аналізувати прочитане;
 • розвивати образне мислення, творчу уяву ;
 • виховувати любов до прекрасного

 

Короткострокові завдання

Метод оцінювання. Дата і прогрес

Січень

Тренуватися чітко, плавно й виразно читати вголос, читати мовчки; виділяти основну думку казки з допомогою вчителя; з допомогою вчителя характеризувати вчинки персонажів казки; з допомогою вчителя знаходити у тексті слова, що мають переносне значення; визначати настрій, загальну тональність твору (за запитаннями вчителя); у співпраці з учителем сприймати художній твір через аналіз зображення словом кольорів, звуків природи;  брати участь у колективному складанні варіантів кінцівок до літературних казок.

Спостереження

Лютий

Дотримуватися правил читання римованих рядків п’єси-казки; виділяти з допомогою вчителя дійових осіб п’єси-казки, запам’ятовувати їхні незвичні імена; – визначати початок, основну частину та кінцівку; брати участь в аналізі тексту з метою знаходження ознак опису запропонованих предметів, явищ, подій; відповідати на запитання вчителя за змістом казки.

Спостереження

Березень

Самостійно виправляти допущені під час читання помилки;  читати байку мовчки; виділяти дійових осіб байки;  брати  участь у читанні байки за особами;  відповідати на запитання вчителя за змістом байки; ділить текст байки на частини: початок, основна частина, кінцівка;  з допомогою вчителя знаходити ту частину байки, в якій закладені повчання, мораль, висновок.

Спостереження

Квітень

Засвоювати короткі відомості про життя і творчість поетів;  з допомогою вчителя аналізувати побудову структури віршів а) за довжиною строфи; б) чи є повторення рядків; виділяти речення, в яких передаються найважливіші думки;  з допомогою вчителя впізнавати характерні особливості віршів, у яких змальовано пейзаж, тощо; вивчати вірші напам’ять за малюнками, опорними словами тощо.

Спостереження

Травень

Чітко, усвідомлено, цілими словами та групами слів читати текст уголос; читати мовчки для відпрацьовування необхідного темпу;  з допомогою вчителя визначати початок та основну частину змісту твору; формулювати (з допомогою вчителя) запитання про незрозуміле в змісті твору; здійснювати вибіркове читання за завданням учителя; складати заголовки до частин твору;  встановлювати часові зв’язки між описаними фактами, подіями (запитання: коли, що було спочатку? та ін.).

Спостереження

 

 


Умовні позначення :

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети

СП – спостерігається суттєвий прогрес

НП – спостерігається незначний прогрес

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

Методи оцінювання:

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

учня 3  класу

_____________________________________________

 

Навчальний предмет: природознавство

Довгострокова мета:

 •  розширити уявлення про природу;
 • навчити характеризувати різноманітність живої і неживої природи;
 •  формувати уявлення про повітря, його склад, про властивості води;
 •  формувати поняття гірські породи, їх значення.

 

Короткострокові завдання

Метод оцінювання. 

Дата і прогрес.

Січень

Знати будову рослини; характерні ознаки дерев, кущів, трав’янистих рослин; умови життя рослин; особливості розмноження рослин; які рос лини називаються дикорослими, культурними; називати рослини лісів, лук даної місцевості; зернові та технічні культури даної місцевості; дерева саду;

Спостереження

Тесові завдання

Лютий

Наводити приклади використання людиною дикорослих і культурних рослин; рослин даної місцевості, які занесені до Червоної книги України; вміти доглядати за рослинами саду та городу; визначати за характерними ознаками декілька рослин лісу, луки.

Спостереження

Березень

Знати які тварини називаються дикими, свійськими; які птахи називаються осілі, перелітні; яку роль відіграють тварини в житті та господарській діяльності людини; Наводити приклади тварин мешканців суші, водойми.

Спостереження

Стандартні тести

Квітень

Наводити приклади комах – шкідників с/г; тварин – занесених до Червоної книги України; вміти спостерігати за тваринами у різні пори року; доглядати за домашніми тваринами; боротися з комахами – шкідниками саду і городу; дотримуватися правил поведінки у природі.

Спостереження

Контрольні аркуші

Травень

Знати як уберегтися від СНІДу; про шкідливий вплив на організм людини алкоголю і нікотину; як запобігати ушкодженням органів чуття; називати органи руху, травлення, кровообігу, дихання, чуттів; розповідати, як правильно харчуватися; про дотримання санітарного стану у класній кімнаті;

Спостереження

Тесові завдання

 


Умовні позначення :

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети

СП – спостерігається суттєвий прогрес

НП – спостерігається незначний прогрес

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

Методи оцінювання:

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести


 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

учня 3  класу

_____________________________________________

Навчальний предмет: основи здоров’я

Довгострокова мета:

 • формувати уявлення учнів про значення здоров'я для лю­дини;
 • розширювати уявлення про безпечну поведінку;
 •  прищеплювати навички культурної поведінки;
 • виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.

 

 

Короткострокові завдання

Метод оцінювання. 

Дата і прогрес.

Січень

Має загальне уявлення про дорогу з обмеженою оглядовістю, дорогу за несприятливих умов; визначати правила переходу дороги з обмеженою оглядовістю, дороги за несприятливих умов (за запитаннями вчителя); розповідати про свій маршрут до школи; наводити приклади небезпечних місць по дорозі до школи, пояснювати небезпеку цих місць (з допомогою вчителя).

Спостереження

Тестові завдання

Лютий

Пояснювати, хто такі пасажири; знати види громадського транс порту, наводити приклади; розповідати про види транспорту, якими користується, щоб дістатися до школи (за запитаннями вчителя); розуміти призначення місць зупинок наземного транспорту; розповідати про облаштування зупинок наземного транспорту(за малюнковою опорою); називати правила посадки та висадки пасажирів на зупинці (з допомогою вчителя).

Спостереження

Березень

Мати початкові знання про небезпеку від води, газу; називати правила безпечного користування водою та газом; знати: – правила поведінки при пошкодженні водомережі та коли відчувається запах газу; – правила користування газовою плитою. Мати уявлення про небезпечні знайомства та небезпечні зустрічі з незнайомцями на вулиці, у під’їзді, у ліфті; знати правила поведінки при зустрічі з незнайомими людьми на вулиці, у під’їзді.

Спостереження

Стандартні тести

Квітень

Володіти початковими уявленнями про природні стихійні лиха; називати ознаки грози, снігопаду, ожеледиці, повені (за запитаннями вчителя); визначати місця, де найчастіше буває повінь, та розповідати про її наслідки (за малюнковою опорою); називати правила безпечної поведінки під час грози, снігопаду, ожеледиці.

Спостереження

Тестові завдання

Травень

Мати початкове уявлення про аварійні ситуації; називати види аварійних ситуацій (за запитаннями вчителя); визначати причини та правила запобігання автомобільним аваріям (з допомогою вчителя); знає про допомогу рятувальних служб.

Спостереження. Тестові завдання


Умовні позначення :

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети

СП – спостерігається суттєвий прогрес

НП – спостерігається незначний прогрес

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

Методи оцінювання:

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тест

 


 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

учня 3  класу

_____________________________________________

Навчальний предмет: Образотворче мистецтво

Довгострокова мета:

 • закріпити знання з основ кольорознавства;
 •  ознайомити з основними жанрами образотворчого мистецтва;
 • ознайомити з видами пейзажу;
 •  формувати вміння правильно підбирати сполучення кольорів для роботи, поглибити знання про колір;
 •  удосконалювати вміння раціонально заповнювати робочу поверхню аркуша.

 

Короткострокові завдання

Метод оцінювання. 

Дата і прогрес.

Січень

Аналізувати основні особливості наочно сприйнятого матеріалу, дотримуючись певної послідовності; – вміти від руки зображувати предмети квадратної, прямокутної, круглої та трикутної форми, передаючи їх характерні особливості.

Спостереження. Зразки робіт

Лютий

Аналізувати сюжет зображення, дотримуючись певної послідовності, встановлювати логічні зв’язки;  описувати попередній задум сюжету малюнка; слідувати своєму задуму у процесі роботи.

Спостереження. Зразки робіт

Березень

Створювати художній образ і доводить його до завершення; за запитаннями вчителя характеризує основні особливості будови та зовнішнього вигляду предметів та об’єктів;  на початковому рівні визначати деякі способи передачі найпростішої плановості простору на площині; розташовувати головне та другорядне в певному порядку (ближче, далі);

Спостереження. Зразки робіт

Квітень

Мати уявлення про особливості васильківської, косівської, слов’янської кераміки; з допомогою вчителя аналізувати будову об’ємного виробу, форму, розмір, пропорційні від ношення, забарвлення; визначати будову кінцівок людини (кисть, передпліччя, плече, стопа, гомілка, стегно, лікоть, коліно) .

Спостереження. Зразки робіт

Травень

З  допомогою вчителя визначає головні засоби виразності кожного виду візуального мистецтва; порівнювати зміст та виражальні засоби творів, які аналізуються (2–3 твори візуального мистецтва одного виду або одного жанру);  мати уявлення про зв’язок колірної гами і настрою, стану зображуваного в творах живопису.

Спостереження. Зразки робіт


Умовні позначення :

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети

СП – спостерігається суттєвий прогрес

НП – спостерігається незначний прогрес

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

Методи оцінювання:

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести


 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

учня 3  класу

_____________________________________________

 

Навчальний предмет: трудове навчання

Довгострокова мета:

 • ознайомити з правилами організації робочого місця;
 • ознайомити з правилами безпеки життя;
 • закріпити навички роботи з папером, тканиною;
 •  розвивати творчі здібності, уяву та фантазію;
 • виховувати охайність під час роботи, почуття прекрасного.

 

 

Короткострокові завдання

Метод оцінювання. 

Дата і прогрес.

Січень

Мати уявлення про аплікацію з тканини, способи її виготовлення; вміти підбирати деталі для аплікації; знати і виконувати правила техніки безпеки та особистої гігієни під час роботи з ножицями, клеєм, голкою.

Спостереження. Зразки робіт

Лютий

Знати і виконувати правила техніки безпеки під час роботи з колючими і ріжучими інструментами, які використовуються для виробів з природних матеріалів; знати назви і призначення природних матеріалів, що використовуються на уроках; вміти підбирати і готувати природні матеріали до роботи.

Спостереження. Зразки робіт

Березень

Знати назви, призначення і властивості природних матеріалів, що використовуються на уроках; вміти підбирати і готувати природні матеріали до роботи, в правильній послідовності виготовляти композицію з рослинних форм за зразком і власним задумом.

Спостереження. Зразки робіт

Квітень

Знати призначення і властивості гнучкого м’якого і цупкого дроту; вміти вирівнювати, згинати, скручувати дріт, виконувати найпростіші вузли макраме з м’якого дроту; знати і виконує правила техніки безпеки під час роботи з дротом, інструментами для його обробки.

Спостереження. Зразки робіт.

Травень

Вміти вирівнювати фольгу для підготовки до карбування, наносити орнамент, карбувати на фользі за допомогою ножиць, шила. Має уявлення про професії, пов’язані з обробкою деревини, інструменти та результати їх праці; знати про призначення і властивості деревини.

Спостереження. Зразки робіт.


Умовні позначення :

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети

СП – спостерігається суттєвий прогрес

НП – спостерігається незначний прогрес

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

 

Методи оцінювання:

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести


 

 

 

Індивідуальна навчальна програма

учня 3  класу

_____________________________________________

Навчальний предмет: фізична культура

Довгострокова мета:

 •  удосконалювати техніку виконання загально розвивальних, стройових, легкоатлетичних та ігрових вправ;
 • злучати дітей до ведення здорового способу життя;
 • формувати правильну поставу дитини, сприяти її загартуванню, вміти знімати втому;
 • розвивати швидкість, спритність, гнучкість.

 

 

Короткострокові завдання

Метод оцінювання. 

Дата і прогрес.

Січень

Виконувати найпростіші види ходьби, бігу, стрибків, метань; правильно виконувати дихальні вправи, регулювати дихання. Виконувати найпростіші акробатичні вправи; вибирати відповідно своїх індивідуальних можливостей і правильно виконувати вправи.

Спостереження.

Лютий

Розпізнавати і відтворювати ритмічні завдання; виконувати 2–3 види танцювальних вправ. Вміти виконувати дихання вивченими способами; адекватно сприймати зауваження педагога і виправляти свої помилки при виконанні рухів;

Спостереження.

Березень

Виділяти розходження в подібних видах рухів; узагальнювати окремі ознаки рухів і пояснювати своє рішення; орієнтуватися в послідовності елементів при виконанні цілісної дії; володіти 2–3 видами ходьби, бігу, стрибків, метань;  виконувати «човниковий» біг 4х9м

Спостереження.

Квітень

Уміти орієнтуватися на футбольному полі; має елементарні знання з історії футболу; виконувати бігові вправи, вправи на розвиток спритності, гнучкості; знати правила і грати в спортивні ігри. Знає елементарні вправи для формування правильної постави.

Спостереження.

Травень

Виконувати удари внутрішньою стороною ступні по нерухомому м’ячу, виконувати ведення м’яча носком; виконувати зупинки м’яча, ведення м’яча;  виконувати удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м’ячу в стінку з відстані 5–6 м; виконувати ведення м’яча носком.

 


Умовні позначення :

О – учень оволодів умінням, досяг визначеної мети

СП – спостерігається суттєвий прогрес

НП – спостерігається незначний прогрес

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

Методи оцінювання:

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Свириденко Валентина
  Добрий день.А для 4класу на Ісеместр є така програма?Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. деркач софія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Божко Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. гук валя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Natalia
  На жаль вчителі спеціалізованої школи не спромоглись надати плани індивідуальних занять з моїм сином і запропонували.... скласти такий план власне мені. Тому мені були дуже корисний, Лілія Михайлівна - ваш матеріал. Мати учня з особливими потребами.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
Пов’язані теми
Психологія, 3 клас, Інші матеріали
Інкл
Додано
14 червня 2018
Переглядів
24762
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку