ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Про матеріал
Метою статті є дослідження можливостей ІКТ під час вивчення шкільного курсу «Географія».
Перегляд файлу

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти розглядає інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освітньому процесі як «інструмент забезпечення успіху» нової української школи (НУШ). Автори концепції націлюють педагогів нової школи на системне запровадження ІКТ, яке охоплює усі види діяльності.

Випускник XXI століття живе в світі компютерів, в міжнародному інформаційному суспільстві, й уміння користуватися інформаційними технологіями багато в чому визначає його життєвий успіх. Школа повинна підготувати учнів до життя і професійної діяльності у високорозвинутому інформаційному середовищі, до можливості здобування подальшої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій, які підвищують позитивну мотивацію до навчання, активізують пізнавальну діяльність, розвивають мислення і творчі здібності дитини, формують активну життєву позицію в сучасному інформатизованому суспільстві.   Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології.

Сучасний  учитель географії повинен вміти знаходити нові підходи, педагогічні технології, нові інформаційні технології, компютерну підтримку викладання предмету, використання освітніх комп’ютерних програм.

Аналізуючи, для яких видів роботи на уроках географії найчастіше застосовують ІКТ вчителі, як українські (Шульгіна О. В. [7], Юхимович О. [8]), так і зарубіжні (Мартишкова М. А. [4], виділимо основні з них - це використання мережі Інтернет; підготовка до олімпіади, ЗНО; розробка презентацій, проектів, сайтів; робота з електронними книгами й атласами; виконання практичних робіт; створення електронної газети; демонстрація схем, слайдів, географічних обєктів, карт, фотографій, графіків, діаграм; для контролю знань у вигляді комп’ютерних тестів.

Метою статті є дослідження можливостей ІКТ під час вивчення шкільного курсу «Географія».

         Застосування   компютерних технологій в географічній освіті базується на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками.

         Основними принципами впровадження електронних засобів у процесі вивчення географії є наступні: демократизація змісту - забезпечення широких можливостей для розвитку і самореалізації особистості; гуманізація - передбачення варіативності змісту компютерних програм для повного врахування інтересів і нахилів учня; диференціація та індивідуалізація -забезпечення вибору рівня складності навчання; науковість - врахування рівня розвитку сучасної географічної науки; цілісність і системний виклад змісту - формування логічного мислення; доступність - узгодження викладу змісту з віковими можливостями сприйняття матеріалу школярами; інтеграція -взаємозвязок географічних курсів з іншими навчальними предметами з урахуванням наявних міжпредметних звязків.

Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій є:

-        індивідуалізація навчального процесу;

-        високий ступінь наочності під час викладання географії;

-        пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

-        можливість моделювання природних процесів і явищ;

-        організація групової роботи;

-        забезпечення зворотного зв’язку  в процесі навчання;

-        контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу.

     Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально-виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації,  надає можливості для  реалізації  власних ідей та проектів, підвищує ефективність  та мотивацію навчання. 

     Вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених учителем дидактичних завдань. Успішно використовуються,  насамперед, загальнодоступні засоби MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point. Під час створення динамічних картографічних об’єктів для  впровадження геоінформаційних систем  у навчання географії  використовується    програма MS MapPoint. Комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій:

- він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій,

- партнером, інструментом, джерелом інформації,

- контролює дії учнів і  надає їм нові пізнавальні можливості.

Форми роботи учнів під час використання комп’ютера в якості засобу навчання   різні: це і робота всім класом, і групами, а також індивідуальна робота. Перелічені способи обумовлені не тільки наявністю або недостатньою кількістю комп’ютерів,  але і дидактичними цілями.

Сучасні комп’ютерні програми з географії можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації. Значна частина мультимедійних програм з географії  містить документально достовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова існуючих мультимедійних програм з географії відповідають принципам  науковості, систематичності, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу, вони складені з урахуванням рівня підготовленості учнів і в цілому відповідають дидактичним вимогам навчання. Більшість програм географічного напряму за дидактичним призначенням є допоміжним ілюстративним джерелом знань з географії. До такого типу програм можна віднести: «Туристичний атлас світу» (понад 100 географічних карт, 900 фотографій, 25 відеокліпів та енциклопедична інформація); «Географія. Посібник для школярів та абітурієнтів» (географічні карти, відеофрагменти); «Атлас України» (176 карт, тексти, графіки, таблиці, діаграми, фотографії тощо) та ін.; «Енциклопедія Кирила і Мефодія» (відеофрагменти, цікавий інформаційний матеріал з географії); «Географія України» (атлас для 8-9 класів).

Використання комп’ютера на уроці також дає змогу учителю складати тести нового покоління, такі як: Assistent, MyTestX, easyQuizzy, Айрен, Майстер-Тест та онлайн-тести,  вони можуть бути успішно використані на уроках та підготовки учнів до ЗНО, олімпіади чи різноманітних конкурсів.

Також інформаційно-комунікаційні технології можуть використовуватися для розробки навчальних проектів та відповідних навчальних, методичних та дидактичних матеріалів,  для створення логічних ланцюжків, тренувальних вправ, головоломок, діаграм, графіків, супроводжувати уроки слайдами, виконувати практичні роботи та презентації тощо.

На сьогоднішній день актуальними стала інтерактивна дошка - це гнучкий інструмент, що об'єднує в собі простоту звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера. У комбінації з мультимедійним проектором стає великим інтерактивним екраном, одним дотиком руки до поверхні якого, можна відкрити будь-який комп’ютерний додаток або сторінку в Інтернеті й демонструвати потрібну інформацію або просто малювати. Усе, що ви намалювали або написали, програмне забезпечення інтерактивної дошки дозволяє зберегти у вигляді комп’ютерних файлів, роздрукувати, послати по електронній пошті, навіть зберегти у вигляді Web-сторінок і розмістити їх в Інтернеті. Така дошка допомагає учню  краще сприймати інформацію та полегшує завдання викладу матеріала.  При роботі з інтерактивною дошкою учень засвоює інформацію не тільки через аудіальний і візуальний канали сприйняття, але й через кінестетичний канал, який майже не використовується в сучасній педагогіці.

Висновки

Включення в хід уроку ІКТ робить процес навчання  цікавим, створює в учнів бадьорий, робочий настрій, полегшує подолання труднощів в засвоєнні навчального матеріалу. Різноманітні моменти застосування інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою яких вирішується те або інше розумове завдання, підтримують і посилюють інтерес дітей до навчального предмета. Компютер може і повинен розглядатися як могутній важіль розумового розвитку дитини. Вирішуючи, компютерні тести, завдання різного характеру учень отримує обєктивну оцінку своїх знань і умінь.

 Проте не факт що використання  на уроках ІКТ дає можливість опанувати науки «легко і щасливо». Звичайно, легких шляхів в науку немає. Але необхідно використовувати усі можливості для того, щоб діти вчилися з цікавістю.

 

 

Список використаних джерел

  1.          Баранов А. О возможности использования средств MS Office в обучении географии // География в школе. - 2003. - №7. - С.64-65.
  2.          Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія. -  2004. - №23. - С.15-16.
  3.          Костиря К. Використання комп’ютерів з метою особистісно орієнтованого навчання на уроках географії // Рідна школа. - 2004. - №10. - С.28-31.
  4.          Мартышкова М. А. Электронный контроль знаний на уроках географии [Електронний ресурс] / М. А. Мартышкова Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - М.: Издательский дом «Первое сентября», 2011. - Режим  доступу: http://festival.1september.ru/articles/587481.
  5.          «Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року». РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 грудня 2016 р. № 988-р. Київ
  6.          Український центр оцінювання якості освіти / УЦОЯО (неофіційний) [Електронний ресурс]. - 2013. - Режим доступу: http://ukrainetest.com.ua/test.php?model=geography.
  7.          Шульгина О. В. Возможности и проблемы использования компьютерных технологий в преподавании географии / О. В. Шульгина // География в школе.-2003. - № 8. - С. 45-49.
  8.          Юхимович О. Використання комп’ютерної техніки під час вивчення географії / О. Юхимович // Географія та основи економіки в школі. - 2003. - № 5. - С. 16-20.

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, Інші матеріали
Додано
31 січня 2019
Переглядів
307
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку