Інтеграція принципів сталого розвитку під час викладання біології шляхом застосування емпауермент-педагогіки

Про матеріал

Наданий матеріал включає опис досвіду педагога щодо інтеграції принципів сталого розвитку протягом вивчення курсу біології в середній та старшій школі. Наведені приклади вправ для учнів кожного класу.

Перегляд файлу

ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 М.ПОКРОВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ

Інтеграція  принципів сталого розвитку  на уроках біології шляхом застосування  емпауермент – педагогіки

 

 

 

                                                                                                     Підготувала

                                                                                                    учитель біології

                                                                                                    Вищої  кваліфікаційної категорії

                                                                                                    Корнієнко Ліана Олександрівна

 

 

 

 

 

 

м. Покровськ, 2016

Описание: C:\Users\Лина\Downloads\YaGV-O8N6ns.jpg

 

Корнієнко Ліана Олександрівна

Учитель біології та екології ЗОШ №3 м. Покровська

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища, Донецький національний університет, 

             Біологічний факультет,  2001р.

Стаж роботи: 16 років

Вік : 37 років

Участь в проектах:

 1.  Спільний проект ЮНІСЕФ/МОНУ/НаУКМА  «Вчимося жити разом» - регіональний тренер
 2.  Всеукраїнська екологічна  ліга - « Впровадження освітнього модуля «Основи стратегії сталого розвитку в Україні» - учасник
 3. ЮНІСЕФ/МОНУ/НаУКМА  - «Психосоціальна допомога дітям, підліткам та сім’ям,  які постраждали від військових дій на Сході України»  - учасник

                        Громадська діяльність:

Координатор  Всеукраїнської дитячої екологічної спілки «Екологічна варта»

Анотація

 

             Основна ідея підходів автора до освіти для сталого розвитку  полягає у виробленні в учнів екологічно доцільного стилю життя, який передбачає свідоме раціональне використання природних ресурсів Планети, виховання екологічно активної позиції і позитивного сприйняття майбутнього.

Психолого-педагогічні і методичні основи освіти для сталого розвитку ґрунтуються на інноваційних ідеях педагогіки «емпауермент», концептуальними засадами якої виступають наступні твердження:

 Випускник закладу повинен уміти добувати, переробляти і застосовувати різну інформацію для індивідуального розвитку, а також, дбайливо ставитися до свого здоров’я і здоров’я інших. А головне, усвідомлювати важливість збереження планети для майбутніх поколінь. Формування гідного випускника проводиться через інтеграцію принципів сталого розвитку в навчально-виховний процес. Це передбачає розглядання екологічних, соціальних та економічних питань на кожному уроці. Адже саме цей процес може бути засобом зменшення навантаження школярів в умовах 5-денного навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми з тих людей, що намагаються                                                                       тримати Землю у своїх руках…

 

Обґрунтування актуальності досвіду

 

    Сьогодні пріоритетом загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж  життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації [17]. Орієнтація національної системи освіти на сталий розвиток суспільства та інтеграційні принципи були  визначені як в Національній доктрині розвитку освіти України так і в Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року[12,13] . Стратегія ЄЕК ООН (Європейської Економічної Комісії) з освіти, яка була прийнята у 2005 році в Вільнюсі, наголошує на необхідності інтеграції принципів збалансованого розвитку на всіх ланках освіти [20].     

Однією з ключових компетентностей для нової української школи визначено  екологічну грамотність і здорове життя, а саме: уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя та здоров’я людини [25].

Освіта в інтересах сталого розвитку (ОСР) – комплексне поняття, воно не обмежується лише рамками навколишнього середовища (вода, зміни клімату, біорізноманіття, зменшення небезпеки стихійних лих, стійке виробництво й споживання), а  також стосується економічних та соціокультурних аспектів розвитку. [3, 27] Зміст концепції сталого розвитку - в необхідності збереження потенціалу Планети для нащадків із застосуванням відповідних  принципів[9,26 ] . (Додаток1)

 

 

 

 

Наукова основа досвіду


             Проблематика сталого розвитку є предметом досліджень  Т. Акімова, В. Андрущенка, І. Василенко, А. Вебера, С. Володенкова, А. Галкіна, В. Гельмана, Дж. Касті, С. Катаєва, В. Коптюги, Д. Л. Медоуза, О. Пометун, Й. Райдерса, М. Сапронова, П. Содерхолма, С. Селіванова, Урсула, М. Чешкова[15,22,23].
Чинники, що впливають на стійкий розвиток суспільства, досліджують такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як Є. Авраамова, А. Галкін, П. , Данилишин Б., Г. О’Доннел, К. Завершинський, І. Ігошин, А. Круассан, С. Кірдіна, В. Лапкін, Ю. Левада, І. Ліханова, А. Макаричев, Л. Пал [5].

Як інноваційну педагогічну технологію імплементації ОСР у шкільну освіту пропонують діяльнісний підхід у вигляді емпауермент – педагогіки [3, 16].

Автором педагогіки «емпауермент» (з англ. еmpowerment – надання людині мотивації й натхнення до дії) є шведський спеціаліст у сфері навчання Клас Мелландер. Він сформулював основні принципи емпауермент – педагогіки:

Описание: http://3.bp.blogspot.com/--Y872m1yB00/VOncgWF6XDI/AAAAAAAAAFs/F8NwG1SnLk4/s1600/vbn.jpg

Методологічною основою уроків, побудованих з використанням засобів педагогіки «емпауермент», є положення про те, що учень – це активна і       творча особистість, здатна до пізнання і саморозвитку. Ці положення вимагають побудови принципово нової, відмінної від традиційної моделі навчання в педагогіці «емпауермент», педагогічної моделі людської діяльності. (Схема 1)

          Схема 1. Модель навчання в педагогіці «емпауермент»

Навчання  в емпауермент - педагогіці    зосереджується на рішеннях і діях учнів, а не на проблемах. Прагнення та енергія учнів виникають з внутрішнього бачення того, в якому середовищі і суспільстві вони прагнуть жити, а не зі страху перед екологічними або соціальними катастрофами. Мотивація учня для кожної наступної дії в інтересах людства виникає на основі результатів попередніх дій. Наочність цих результатів посилює турботу про майбутнє. Власна оцінка учнями збалансованості (сталості) свого стилю життя та  звичок формується поступово, крок за кроком. У такій педагогічній системі вчитель має вміти слухати учня, чути його, а не оцінювати його особисті зміни. Робота вчителя полягає у запрошенні учнів до досліджень, дій ,  рефлексії.

Існують програми викладання курсів за вибором «Уроки для стійкого розвитку»  О.І. Пометун ,  освітній  модуль для 10 класу «Основи стратегії сталого розвитку в Україні» І.М. Ісаєнко, Т.В. Тимочко, але для їх реалізації необхідно виділяти додаткові години варіативної складової, спеціально навчати вчителів, що може бути причиною збільшення навантаження на учасників навчально- виховного процесу.

  Основна ідея досвіду

 Інтеграція  принципів сталого розвитку на уроках біології шляхом застосування емпауермент – педагогіки. Це  може бути засобом реалізації однієї із задач нової школи  та   зменшення навантаження школярів в умовах 5-денного навчання. Використання моделі педагогіки емпауермент дозволить  підвищити предметну компетентність учнів на уроках біології  за  рахунок реалізації діяльнісного підходу, який  був покладений в основу одного з  напрямків гуманістичної педагогіки.

    Таким чином,  метою досвіду автора роботи  є:

   -  формування творчої,  соціально активної особистості,  здатної приймати індивідуальні й колективні рішення локального та глобального характеру для покращення якості життя без загрози для майбутнього Планети;

          -   збереження і зміцнення фізичного і психічного здоровя учнів;

 -   підвищення інтересу і зацікавленості учнів процесом навчання;

  - покращення предметної компетентності учнів;

  -  підвищення рівня навчальних досягнень  з біології;

  - залучення учнів та їх батьків до активної екологічної діяльності через формування екологічної компетентності.

Технологія досвіду

    Інтеграція принципів сталого розвитку шляхом застосуванням емпауермент – педагогіки можлива на будь-якому з етапів уроку за допомогою наступних провідних методів:

- дискусії та обговорення;

- групових  та індивідуальних проектів

- розв’язання проблем;

- мозкового штурму;

- роботи в групах;

- роботи з аналогіями;

- навчальних ігор;

- ситуативного моделювання;

-  такої форми навчального дослідження, як  кількісний та якісний аудит.

         На уроці за  емпауермент-педагогікою учні починають одразу експериментувати, тобто «діяти». Така діяльність розпочинається з невеликого дослідження свого стилю життя (звичок) – так званого аудиту (самостійного дослідження дитиною власного стилю життя, аналізу старого досвіду за допомогою спеціального завдання-опитувальника). Аудит − це також спосіб ініціювати дискусію, учнівське обговорення, увійти в тему.

 Так на організаційно-мотиваційному етапі в 6 класі під час вивчення теми: «Різноманітність рослин» доречно запропонувати учням провести вдома аудит  за темою «Рослини», користуючись таблицею.

АУДИТ «РОСЛИНИ»

Питання для дослідження

Результати досліджень перед

початком теми

 

Скільки рослин живе у вашій квартирі чи будинку?

 

 

Скільки серед них лікарських?

 

 

Скільки рослин ти насадив і піклуєшся про них?

 

 

Чи є поруч із Твоїм будинком посаджені Тобою дерева, скільки їх?

 

 

Чи вирощує Твоя родина город на балконі чи підвіконні? Скільки в ньому видів

рослин?

 

 

Чи виготовляєш Ти цілющі чаї та напої з корисних для здоров’я рослин?

 

 Скільки

разів на місяць Ти це робиш?

 

 

            У більшості випадків учні виконують ці дослідження самостійно, тому важливо стимулювати їх та роз’яснювати необхідність подібної роботи. Навичка, що формується в учнів як результат цієї роботи, - уміння і бажання аналізувати та фіксувати наслідки своєї діяльності, спостерігати за власною поведінкою та поступово змінювати непродуктивні моделі поводження й звички на більш корисні для себе та оточення. Цей процес певною мірою зумовлений здатністю навчатись на власних помилках і самовдосконалюватись протягом життя, що є важливою складовою загальної життєвої компетентності сучасної людини.

Результати аудиту розглядаються в екокомандах під час узагальнення знань  на уроці : « Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини».  Учні роблять пропозиції як покращити співіснування людини і рослин. Які ресурси можна зберегти, посадивши рослину.

Робота екокоманд спирається на наступні правила:

       1. Визначтесь, хто буде головою, тайм-кіпером, секретарем, доповідачем. Намагайтеся виконувати різні ролі.

       2. Лідер теми: оголошує тему обговорення; „ пропонує учасникам групи висловитися почергово; „ заохочує групу до роботи, „ підбиває підсумки роботи.

       3. Секретар: „ веде короткі й розбірливі записи результатів роботи своєї групи; як член групи бере участь в обговоренні; „ допомагає доповідачеві .

       4. Тайм-кіпер : „ слідкує за часом; „ заохочує групу до роботи, говорячи «у нас залишилось дві хвилини» або «говорімо коротше, бо часу замало» тощо.

       5. Доповідач: „ чітко представляє класу думку групи; „ якщо були особливі думки окремих учнів, повідомляє про них.

       6.  Використовуйте правила активного слухання.

       7.  Намагайтеся дійти до спільної думки в групі, хоча в деяких випадках у         когось може бути особлива думка, що має право на існування.

             Така робота в команді допоможе учню в майбутньому  і навчить їх домовлятися, відстоювати свою думку та  поважати думку інших.

   Аналогічні аудити можна запропонувати учням зробити за темою: «Вода» в 10 класі під час вивчення теми «Роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів»,  аудит «Покупки» в 8 класі під час вивчення теми: «Їжа та її компоненти» , аудит «Здоров’я» в темі «Травлення», аудит «Енергія» в 11 класі в темі «Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах»   (Додаток 2).   Питання для кожного аудиту надані моєму сайті lianakornienko.at.ua в розділі «Сталий розвиток»

    Результати аудиту «Батарейки» можна розглянути в 6 класі під час  вивчення теми «Тип Кільчасті черви. Їх роль в житті людини », через  розв’язання  екологічної задачі: « Підрахуй скільки дощових хробаків зберегла твоя родина за місяць, збираючи пальчикові батарейки ? Якщо відомо, що одна відпрацьована пальчикова батарейка, потрапляючи в відходи, забруднює 400 л води або 20 м² ґрунту. А в лісовій зоні це територія зростання 3 дерев, безлічі трав'янистих рослин, місце проживання 2 кротів, 1 їжака і тисячі хробаків». 

             Під час рефлексії учасники екокоманд відповідають на питання:

-  Якою навичкою, набутою під час роботи над темою, ви можете пишатись? 

-  Кого ви залучите до спільних дій щодо зміни власної поведінки, направленої на підтримання здорового способу життя?

-  Що ви можете зробити для покращення ситуації на Планеті?

           Реалізовувати діяльнісний підхід в біології через освіту сталого розвитку можливо і на етапі узагальнення вивченого матеріалу. Так, в 6 класі під час узагальнення теми: «Життєві форми рослин» учням пропонується намалювати  Рослину майбутнього. Пропонується врахувати, що у зв’язку  із погіршенням екологічної ситуації середня річна температура на Планеті збільшиться, що призведе до зміни клімату та збільшення сонячного випромінювання.  Аналогічні проекти виконують учні 7 класу, створюючи проект «Тварини – майбутнього» та описують пристосування тварин до умов існування. Цікавими виявилися проекти учнів 9 класу, які запропонували 2 шляхи розвитку людства у майбутньому: із дотриманням принципів сталого розвитку та із дійсним споживним відношенням до навколишнього середовища. Аналогічний проект можна запропонувати учням 11 класу під час закріплення знань з теми: «Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування». Такий метод потребує глибоких знань будови та процесів життєдіяльності відповідних організмів, а також  вміння визначати риси пристосування організму до певного середовища існування.

    Моделювання певних процесів активізує діяльність учнів, дає змогу заглибитись і краще зрозуміти, матеріал який вивчається. Моделювання виконує функцію «руханок» та формує у учнів креативність та розвиває комунікативні  навички, реалізує здоров’язберігаючу  функцію уроку.

         Вправа «Степовий вогонь» 

Вчитель  готує картки:  А) 1 картка із позначкою «+»;   Б) 3 картки - «У»;

В) 3 картки – «П»;  Г) 3 картки з текстом: « Не беріть участь в грі. Ні з ким не розмовляйте і ні у кого не беріть автографи». Решта карток – порожні. Всього стільки карток, скільки учнів бере участь у вправі. 
Хід вправи:учасники попереджаються, що зараз вони отримають картки із секретною позначкою. Не можна показувати їх сусідові чи будь-кому ще. Пропонується всім взяти ручки, піти по класу і на трьох картках поставити свій підпис із зворотної сторони. Вчитель весь час заохочує учнів рухатися, не сидіти на місці. Намагається непомітно залучити до гри учасників із карткою «Г». Всі повертаються на свої місця.

     Тепер вчитель запрошує вийти учасника, у якого на картці була позначка «+». Це – умовний ВІЛ-інфікований. Тепер вийдіть ті, у кого на карточці автограф «інфікованого» і ті, хто поставив автограф йому. Тепер запросити вийти тих, хто отримав автограф, чи поставив його тим, хто вже стоїть. Врешті решт, виходять всі учасники гри. Тобто, ВІЛ розповсюдився, як степовий вогонь. Можливо, лишаться учасники з картками «г». Подякувати їм за дотримання інструкцій. Частіше серед трьох таких учасників хтось все таки порушить інструкцію. Це є прикладом того, як в житті люди часто чують застереження, але нехтують ними. Вчитель пропонує учасникам, у яких на картках була позначка «П», повернутися на місце. «П» - презерватив. Ви ним скористалися, отже – здорові! Після цього вчитель пропонує повернутися на місця учасникам, у яких на картці була буква «У». Ви утрималися від сексу, отже ви теж здорові. Так само мають повернутися на місця ті, хто «спілкувався» з власниками карток «У» і «П».

    Ця вправа показує, наскільки швидко розповсюджується ВІЛ-інфекція. І як можна уникнути її. Під час рефлексії можна розглянути питання толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та людей с вадами.

 

 

    Вправа  «Харчовий ланцюг»:

1.Попросіть добровольців обрати собі ролі капусти, моркви, пшениці, яблука, миші, зайця та яструба.

2.Попросіть «рослини» розбитися попарно та взятися за руки, утворивши «замок» та стати обличчям одна до одної. Це перший рівень харчового ланцюжка.

3.Заєць і миша – другий рівень харчового ланцюжка, які живляться рослинами, беруться за руки і утворюють замок.

4.Попросіть «яструба» зайняти своє місце у харчовому ланцюзі, сівши на «сидіння», що його утворили руками заєць і миша. Вчитель пояснює, що  птах відноситься до консументів другого порядку, оскільки він живиться тваринами. Можна включити і до ланцюга людину.

Питання для обговорення:

          1.Що трапилося б, якби не знайшлося достатньої кількості добровольців на роль рослин? ( В природніх умовах це означало б, що було б знищено велику частину рослин – трав, кущів, лісів)

         2.Що трапилося б, якби один із добровольців вийшов із гри? ( В природніх умовах це означало б зникнення певного біологічного виду).

         3. Чому людина залежить від тварин і рослин нижчих рівнів?

         4. Що може людина зробити для збереження біорізноманіття?

Спонукати до творчості та активних дій зі збереження Планети можна через розвязання проблемних питань та роботу з аналогіями, під час закріплення чи на етапі перевірки, вивченого матеріалу.

Понад триста років тому вчений Ван Гельмонт поставив досвід: помістив в горщик 80 кг землі і посадив у неї гілку верби, попередньо зваживши її. Іва росла 5 років, не отримуючи ніякого харчування, а тільки поливалася водою, яка не містить солей. Зваживши вербу через 5 років, вчений виявив, що вага верби збільшився на 65 кг, а вага землі в горщику зменшився лише на 50г. Чому сталося таке явище?

Питання для обговорення.

1.Яке значення для людини має фотосинтез?

2.Чи зміниться склад атмосфери, якщо зникнуть рослини?

3.Що може спровокувати загибель рослин у великих масштабах?

4.Що можете зробити конкретно ви для вирішення цієї проблеми?

 На волі дельфіни живуть від 25 до 50 років. Самці косаток живуть 50-60 років, самки - 80 - 90 років. Тим часом, в дельфінаріях косатки рідко доживають до 10 років. Більше половини дельфінів помирає протягом перших двох років перебування в неволі, а ті, які долають цей термін, живуть в середньому 6 років.

Питання для обговорення.

1.Як ви думаєте, чому в дельфінаріях дельфіни живуть так мало? Адже у них, на відміну від родичів, що живуть на волі, немає небезпеки стати жертвою хижаків або загинути від брудної води?

2.Як ви думаєте, чи мають право дельфіни жити на свободі?

3.Як вирішити проблему дельфінаріїв в Україні?

Питання для обговорення.

1.Який зв'язок ви бачите між пеліканом і нафтовою вишкою? (Рис.1)

2.Якої шкоди морям і океанам наносять розливи нафти і нафтопродуктів, сейсморозвідки родовищ нафти і газу?

3.Як нафтова плівка може впливати на морські рослини?

4.Чи страждають від цього інші організми?

         Дуже цікавим і інформативним  виявився  для учнів постійно діючий проект: «Природа знає краще». Участь в проекті приймають учні всіх класів під час вивчення будь-якої теми з біології. Головна мета проекту підтвердити один із законів екології, сформульованих американським екологом Б.Коммонером:  «Природа знає краще!» та продовжити формування екологічної компетентності школярів через діяльнісний підхід.  Завдання учнів під час вивчення будь-якої теми знайти , як людина використовує знання про вивчене біологічне явище чи будову певного живого організму в своєму житті, науці, техніці чи архітектурі. 

 Такий прийом використовую  на різних етапах уроку. Наприклад, з метою мотивації учнів під час вивчення теми «Опора і рух» в 9 класі, демонструю Ейфелеву вежу і кажу, що в цій темі ми ознайомимось із її будовою.  Під час вивчення будови кісток демонструю малюнок (Рис.2) і розповідаю історію побудови Ейфелевої вежі.

  

Рис. 2 Подібність конструкції

           В ході вивчення біології учні звикли працювати з аналогіями. При закріпленні вивченого в темі «Сполучення кісток»  в 9 класі учні знаходять аналогії типів сполучення кісток з виробами людства. Завдання знайти винаходи людей на основі будови кінцівок птахів отримують учні  7 класу та оформлюють відповідні проекти. (Рис. 3)

 Описание: Картинки по запросу Біоніка на уроках біологіїКартинки по запросу нога ловчей птиці

Рис. 3 Будова ковша екскаватору і лапа хижого птаха

 

 

 

Аналіз результатів інтеграції принципів сталого розвитку на уроках біології шляхом застосування емпауермент - педагогіки

 

1. Методи запропонованої технології суттєво урізноманітнюють урок. Підвищують  у учнів інтерес до біології, роблять процес навчання більш цікавим, динамічним та результативним для дітей  з різним рівнем навчальних досягнень.  (Додаток 3. Результативність навчання).

2. Нескладна початкова дослідницька діяльність та творчість прояснює для учнів певні аспекти навколишньої реальності, які викликають їхню стурбованість, хвилювання, бажання робити щось краще. Спонукає до більш глибокого вивчення проблеми та її подолання, починаючи з себе.

3.Змінилась атмосфера на уроці. Методика враховує два аспекти єдиного процесу навчання і розвитку – «я відчуваю» і активну – «я дію». Активна форма необхідна для повноцінного формування навчальних навиків, творчої активності, попередження апатії та безініціативності дітей

4. На 15% підвищився рівень екологічної компетентності учнів 8-10 класів протягом 2015-2016 н.р. (За результатами анкетування ВЕЛ. Додаток 4)

        5. Збільшилась кількість учнів, які приймають участь в екологічних акціях та залучують до цієї роботи батьків.

       6. Розповсюдження даного досвіду:

- Виступ за темою «Інтеграція принципів сталого розвитку у навчально-виховний процес»  (Науково – практична конференція «Роздуми про сучасну педагогіку» м. Покровськ, 2016).

- Виступ на ІІ Всеукраїнському екологічному форумі за темою «Інтеграція принципів сталого розвитку у навчально-виховний процес ЗОШ №3» (м. Київ , 2016).

          - Участь в Он-лайн конференції  Донецького  ІППО  «Соціально-психологічний супровід життєдіяльності особистості в освітньому просторі»  тема: «Реалізація освіти сталого розвитку на уроках біології» (2016р.).

         - Друк статті в виданні матеріалів ІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку».

        -  Оформлення статей в регіональній газеті «Маяк».

         - Розміщення  уроку із інтеграцією принципів сталого розвитку для 9 класу «Запліднення. Внутрішньоутробний розвиток. Вагітність» на сайті Освіта.ua  на форумі педагогічних ідей «Урок»

        http://osvita.ua/school/lessons_summary/biology/52771/  (сертифікат).

      -  Участь у конкурсі Microsoft «Вчитель – новатор» (диплом лауреата) – тренінг з формування екологічної компетентності.

     -   Співпраця із інститутом ім. Драгоманова – розробка тренінгу для уроків сталого розвитку ( Подяка).

    -  Висвітлення проведеної екологічної роботи на шкільному сайті та сайті ВЕЛ

( Всеукраїнської Екологічної Ліги)  сприяє моєму професійному зростанню як вчителя так і особистості (Додаток 4).

   -  Організація роботи осередку Всеукраїнської дитячої екологічної спілки «Екологічна варта». Участь у Всеукраїнських екологічних акціях. (Грамоти, подяки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

 1.            Інтеграція принципів сталого розвитку на уроках біології  шляхом застосування емпауермент – педагогіки сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів та формує  свідомість учнів  щодо дбалого ставлення до своєї землі.
 2.            Використання емпауермент-педагогіки на уроці створює навчальне середовище, яке  дає можливість учням отримати нові знання, підвищує предметну компетентність.
 3.            Дана технологія формує в учнів нові моделі поведінки та дій, які відповідають потребам сталого розвитку нашої країни і Планети в цілому.
 4.            Інтеграція принципів сталого розвитку на уроках формує екологічну компетентність учнів, підвищує їх громадську активність.
 5.            На уроках реалізується принцип економії робочого часу, тому що  оволодіння практичними навичками і їх відпрацювання відбувається на всіх етапах уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Концепція екологічної освіти України // Екологія і ресурси: Зб. наук. праць. – Укр. ін-т дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. – К.: Вид-во "Сталь", № 4. – 2002. – 5–25 c.

2. Барановская М. Искусство жить в мире с самим собой, с другими, с природой.  Цикл классных часов для старшеклассников / Барановская М., Луговцева Е., Савчик О. – Мн. : 2006. – 128 с..

3. Боголюбов В.М., «Шляхи впровадження стратегії ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку в Україні» . Матеріали  ІІ Всеукраїнського  форуміу «Освіта для збалансованого розвитку» - К. – Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – с.15-17

4. Гільбух Ю. Інноваційний експеримент у школі. На допомогу початкуючому дослідникові / Гільбух Ю., Дробноход М. – К. : 1994. – 108 с.

5.  Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С ,  Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – Київ, РВПС України. 1999. – 716 с.

6. Главник О. Психологічна підтримка творчості / Зоц В. // Бібліотека «Шкільного світу» – К. : 2003. – 128 с.

7. Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К. : «Знання», 2002. – 203 с.

8. Зязюн І. Основи педагогічної майстерності. - М. : 1989. – 214 с.

9. Калинин В. На пути к образованию для устойчивого развития / В. Калинин // Вестник АсЭкО. – 2001. – №3.

10. Мацкевич В. Дослідження діяльністю / В. Мацкевич // Питання методології. – Лієпая, 1993. – 198 с.

11. Мінджов К., Мітєва Т. «Зелений пакет». – К.: К.І.С., 2011р.

12.Національна доктрина розвитку освіти України, затверджена Указом президента  України 17 вересня 2002 р. №347

13. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена указом Президента №344/2013 від 25 червня 2013р.

14.  Пометун О.І., Пироженко Л.В., Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004. – 192с.

15. Пометун О. І., Пилипчатіна Л. М., Сущенко І. М. П «Уроки для сталого розвитку : посібник для вчителя з навчального курсу за вибором для учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл». Вид. 2-ге. Випр. і доп. – Д. : «ЛІРА», 2013. – 100 с.

16. Пометун. О. І., Пилипчатіна Л.М.  , Сущенко І.М. «Методичний посібник для вчителів з навчального курсу за вибором для учнів 9 (10) класу загальноосвітніх навчальних закладів. Уроки для сталого розвитку»/ – К.: Видавничий дім „Освіта”, 2011. – 101с.

17.  Проект Закону України «Про освіту» №3491-д від 04.04.2016

18. Рябова Н. Екологика образования  // Адукатор. - 2004. - №3.-с. 19.

19. Рябова Н. Обучение демократии. В поисках гармонии образования для устойчивого развития / Рябова Н., Новикова Т. – М. : АГА, 2007. – с. 102

20. Стратегія ЄЕК ООН освіти для збалансованого розвитку // Національна      система освіти для збалансованого розвитку: матеріали наук.-практ. Конференції  (Київ, 24 квітня 2012р.) – К.: Центр екол. Освіти та інформації, 2012. –Т.3.

 1. http://esd.org.ua/sites/esd.org.ua/files/programs/3_students_guide_8.pdf
 2. http://esd.org.ua/sites/esd.org.ua/files/programs/sd_manual_9.pdf
 3. http://kvitka49.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
 4. http://mon.gov.ua
 5. http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/21/2016-08-17-3-.pdf
 6. http://sd4ua.org/

 

 

 

Додаток 1

Принципи сталого розвитку, які прийняті на Конференції ООН з навколишнього середовища й розвитку:

 • кожна людина має право на здорове життя в гармонії з природою, на життя в екологічно чистому  навколишньому середовищі;
 • соціально-економічний розвиток повинен бути направлений на покращення життя людей (зміцнення здоров’я,  підвищення тривалості життя,  отримання необхідної освіти, гарантію свобод);
 • розвиток повинен реалізуватися  так, щоб однаково забезпечити життєві потреби теперішнього й майбутніх поколінь при збереженні навколишнього природного середовища;
 • збереження навколишнього середовища повинно складати невід’ємну частину процесу розвитку   й   бути поєднано з економічним, соціальним розвитком  та екологічною безпекою;
 • реалізація демографічної політики, що забезпечує загальну стабілізацію чисельності населення і раціональне його розміщення;
 • знищення  бідності, зменшення нерівності рівнів життя людей в середині країни та між країнами;
 • розвиток процесів демократії і становлення відкритого суспільства;
 • повага особистих форм власності, в тому числі приватної та розвиток економіки  шляхом використання механізмів ринкових відносин;
 • усунення усіх форм насильства над людиною та природою, попередження війн, оскільки мир,  розвиток  та природа взаємопов’язані та нероздільні;
 • збереження всіх форм  «соціорізноманітності»,  малих народів, етносів, в формах адекватних їх традиційним способам життєдіяльності культур;
 • Розвиток міжнародного співробітництва й глобального партнерства з метою збереження, захисту й відновлення цілісності екосистеми Земля;
 • екологізація свідомості людей, радикальна переорієнтація системи виховання, освіти, моралі з урахуванням інтелектуально-духовних цінностей.

Додаток 2

АУДИТ «ЗДОРОВ’Я»

Питання

 

День

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Скільки у Твоєму раціоні було видів

місцевих сезонних продуктів?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки Ти вжив видів фруктів та овочів

(з них місцевих)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки разів Ти вжив м’ясні страви?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки вегетаріанських страв було у

Твоєму раціоні?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки круп’яних страв Ти вжив?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки часу Ти пересувався

транспортом?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки часу Ти пересувався пішки?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи робив Ти ранкову гімнастику?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки часу Ти провів біля телевізора й

комп’ютера ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки часу Ти був на свіжому повітрі?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки часу Ти слухав гучну музику?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки рецептів здорової їжі Ти знаєш?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки з них Ти вмієш готувати?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТ «ВОДА»

 

Обсяг води за хвилину або за одне користування (л

Загальна кількість користувань (час користування) протягом тижня до початку вивчення теми

Кількість використаної води (л)

Душ (сім’я з 3-х осіб)

3

210(10 хв в день на 3 осіб за 7 днів)

630

Крани у ванній кімнаті

3

189 (9 хв в день на 3 осіб за 7 днів)

567

Туалет

 

 

 

 

Ванна

 

 

 

 

Кран у кухні

 

 

 

 

Пральна машина

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ

Участь учнів у конкурсах та олімпіадах:

2012-2013 н.р. – Гущин О. переможець міського етапу олімпіади з біології

ЗОШ №142, 10 клас,  м. Донецьк.

2012-2013 н.р. – Бобохія Н. – переможець районного етапу конкурсу захисту         наукових робіт МАН ЗОШ №142, 11 клас, м. Донецьк.

 1.   – 2014 н.р. – Мінін О. – ІІ місце науково-практичній конференції «Юний рослинник – садівник» ЗОШ №142, 10 клас, м. Донецьк.

2015– 2016 н.р:

Біологія -  ІІІ місце Мартинюк П. – 10 кл., ЗОШ №3 м. Покровськ (ІІ етап )

Екологія -  ІІІ місце Білицька А. – 11 кл. (ІІ етап)

                    ІІІ місце Деркач М. – 10 кл. (ІІ етап)

  2016 – 2017 н.р.:

Екологія   – ІІ місце Деркач М. – 11 кл. (ІІ етап)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Потапова Галина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
21 квітня 2018
Переглядів
2350
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку