Інтегрований урок "Літосфера"

Про матеріал

розширити уявлення з теми «Літосфера»; формувати навички роботи з колекцією гірських по­рід; розвивати соціальну, полікуль­турну, інформаційну, комунікатив­ну та саморозвивальну компетенції учнів; познайомити учнів з особли­востями наук геологія та палеонто­логія; формувати інтерес до профе­сії ювеліра, геолога, палеонтолога.

Перегляд файлу

Літосфера

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК

Мета: розширити уявлення з теми «Літосфера»; формувати навички роботи з колекцією гірських по­рід; розвивати соціальну, полікуль­турну, інформаційну, комунікатив­ну та саморозвивальну компетенції учнів; познайомити учнів з особли­востями наук геологія та палеонто­логія; формувати інтерес до профе­сії ювеліра, геолога, палеонтолога.

Обладнання: фізична карта сві­ту, роздавальний матеріал «Колек­ція гірських порід», схема «Гірські породи», таблиці «Гірські породи та корисні копалини», сигнальні картки, зображення ювелірних ви­робів.

Хід навчального заняття

II. Евристична бесіда з елементами проблемності

Учитель географії. Діти! Сьо­годні ми проведемо інтегроване за­няття географії та історії, тобто уза­гальнимо знання з тем «Літосфера», «Кам'яний вік», «Єгипет», «Межи­річчя», «Індія», а також дізнаємо­ся багато нового та спробуємо за­стосувати ці знання для виконання практичних завдань.

Наше навчальне заняття називаєть­ся «У гостях у хазяйки Мідної гори» (яка зберігає всі таємниці надр Зем­лі), а оскільки в гості з порожніми руками не ходять, ми принесемо їй у подарунок свої знання та вміння.

Допомагати проводити заняття бу­дуть: Історик, Вулканолог, Геолог. Але для початку зверніть увагу на дошку, де зображено три рисунки (три настрої). Виберіть собі рису­нок, що відповідає вашому настрою на початку заняття, та замалюйте в кутку зошита, а потім подивимо­ся, чи зміниться він до кінця заняття, стане гіршим, чи навпаки,  покращиться.

Психологічна рефлексія

Гарний        Середній       Поганий

III. Актуалізація опорних знань учнів з географії

1. Усне фронтальне опитування

Поясніть поняття: літосфера, асте­носфера, жерло, вивітрювання, яр, гіпоцентр, дюни, лава, літосферні плити, магматизм, сейсмограф, цу­намі, рельєф, епіцентр, сейсмічна зона.

2. Опитування ланцюжком з перериванням

 • Яку будову має Земля?
 • Назвіть внутрішні сили Землі. Яку роль вони відіграють?
 • Яку роботу виконують зовнішні сили?
 • Які види земної кори розрізня­ють? У чому їх відмінність?
 • Наведіть докази руху літосферних плит, використовуючи від повідну карту.
 • Що відбувається на межі плит?
 • Заякою шкалою визначають силу   землетрусу? Чи можуть вони від­буватися в Україні?
 • Як можна використовувати гей­зери?
 • Назвіть головні ознаки, за якими поділяють форми рельєфу.

Учитель. Про яку професію йдеть­ся?

Мы Вулкана сыны...

Кратер гремит, маня.

Выведать мы должны

Тайны бога огня.

Інформація Вулканолога (виперед­жальне завдання)

ІV. Актуалізація опорних знань учнів з історії

Усне фронтальне опитування

 1. Пояснення понять: історія, кам'я­ний вік, знаряддя праці, ідол, мотика, піраміда, кахлі, колонія, збиральництво.
 2. Опитування ланцюжком з перери­ванням.
 • Назвіть знаряддя праці давньої людини. Із чого воно було зроблено?
 • Яку гірську породу найчастіше використували давні люди для виготовлення  шкребка,  ножа і навіть висікання вогню?
 • Скільки тривав кам'яний вік? (2 млн років)
 • Яким було перше житло людей? Яка зовнішня сила його ство­рила?
 • Звідки ми дізнаємося про життя, звички давніх людей?
 • Чим датується кінець кам'яного віку?
 • Яких явищ природи боялися дав­ні люди?
 • Помпея, Стабія, Геркуланум... Про що говорять вам назви цих міст?
 • Яка гора Греції вважається свя­щенною?
 • Де було записано закони вави­лонського царя Хамураппі?
 • Який острів в Егейському морі у II тис. до н. є. зазнав земле­ трусу?
 • Чим прикрашали храми в давніх Індії, Китаї, Єгипті?

Дидактична рефлексія — сигналь­на картка.

3. Складання проблемно-географіч­ного сигналу

Учитель географії. Давайте по­рівняємо, що ж зв'язує та відокрем­лює ці науки — історію та геогра­фію, тобто складемо ПГС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПГС (в учнів на столі)

 • Науки – обєкт вивчення
 • Країна – поділ

 

I. Цільова установка змістовно-пошукового міні-модуля

На дошці записано терміни:

 • мінерали;
 • гірські породи;
 • палеонтологія;
 • геологія;
 • ювелір.

II. Пояснення нового матеріалу та формування навичок роботи з колекцією гірських порід

Розповідь учителя географії

Цікаві факти:

 • про живе каміння на території Каліфорнії;
 • про «співоче каміння» в пустелі Сахара;
 • про каміння, що рухається в До­лині смерті;
 • про каміння, якого не можна торкатися (село Ессек, Англія);
 • про «королівський камінь» на те­риторії Оксфорда.

Доведено, що камені народжують­ся, живуть і помирають... Каміння утворюється за певних умов у гли­бинах Землі або на дні моря. Знаю­чи, як утворилася певна порода, ми можемо відновити ті умови, за яких відбувалося її утворення. Подивіть­ся на схему.

(Терміни та схеми учні знаходять у підручнику — § 14, рис. 5, прикла­ди—у своїй колекції.)

Демонстрація скам'янілостей, рисун­ків печер.

Розповідь учителя історії про ал­маз. Доповнення Геолога — випе­реджальне завдання (акцент на по­нятті)

 • Повідомлення про корисні копа­лини.
 • Використання міді, бронзи, зо­лота (золота маска). (Демонстрація ілюстрацій)

Учитель географії. Чи може будь-яка гірська порода бути ко­рисною копалиною?

(Учні знаходять у підручнику ви­значення.)

Як позначаються корисні копали­ни на карті?

Учитель історії. А чи знаєте ви, що всі ми народжуємося під захистом певного каменя? Існує навіть «Календар каменів».

Учитель географії пропонує гру «Ромашка». (На стилізованій квітці 12 пелюсток з назвами місяців.)

Учитель географії. Кожному мі­сяцю відповідає свій камінь. Віді­рвіть пелюстку і дізнаєтесь, який камінь оберігає вас.

Краса каменя залежить від майстра ювеліра, який повинен правильно зробити огранювання, в результа­ті чого вийде чудовий камінь, по­деколи навіть шедевр. (Демонструє ілюстрації.)

Учитель історії розповідає про сма­рагд, бірюзу, гірський кришталь.

Учитель географії робить стислу анотацію вивченого. На завершен­ня — сигнальні картка

II. Проведення дидактичної гри «Лабіринт» (групова форма роботи)

Учні поділяються на дві команди.

Правила гри

 • Починає та команда, яка викине більше очок на ігровому кубику.
 • Викинуті очки відповідають кіль­кості ходів, у результаті яких ко­манди набирають бали.
 • Щоб просуватися далі, команди отримують завдання. Правильна
 • відповідь — це додатковий хід та ще один бал.
 • V «Лабіринті» є пастки, про які повідомлятиметься під час гри.

Перше випробування. «Мозковий штурм» (1 хвилина)

Боксеру ставлять удар. Співаку — голос. Наше завдання — навчитися ставити мислення.

Учитель історії. Відповідно до наших уявлень, давня людина мала бути дуже сильною та спритною, адже цього вимагали умови вижи­вання. Але от під час розкопок було знайдено однорукого чоловіка, який загинув під склепінням пече­ри, що обвалилася. Вивчення ске­лета показало, що йому на момент смерті було близько 50 років, а пра­ву руку він втратив ще в юнацькому віці. Як вижила ця людина?

Чия команда буде ближчою до ре­альності, та й отримає додатковий хід і бал гравцю.

Учитель географії. «Логічний лан­цюжок». Назвіть якомога більше географічних термінів і понять. Перша команда починає, друга продовжує.

Наприклад: Карта — астеносфе­ра — азимут і т. д.

Отже, термін «яр»; «дюни».

Учитель історії. «Лови по­милку».

Потрібно знайти в тексті помилки та довести невідповідність. На обго­ворення — 2 хвилини. Можна брати додаткову хвилину за рахунок сво­го балу.

Картка 1 

Література Давнього Єгипту

Прочитавши послання на папері, що дійшли до нас, вчені дізналися, що в Давньому Єгипті було бага­то різноманітних літературних тво­рів. Серед них були казки — фан­тастичні сказання про богів. Особ­ливо поширеною була казка про Осиріса. У ній розповідалося про те, що він за допомогою хитрощів згубив Сета. Син Сета — бог Гор пе­реміг Осиріса та воскресив батька, віддавши йому свою душу. Урочис­ті гімни прославляли працю рабів і давніх письменників. Єгиптяни полюбляли повісті, що описували мандрівки та пригоди. Багато ра­зів вони перечитували повість про Колумба.

Відповіді

 1. Послання на папері — був лише папірус.
 2. Не казки, а міфи.
 3. Міф про Осиріса.
 4. Не Осиріс убив Сета, а Сет —Осиріса.
 5. Гор — син Осиріса,  переміг Сета.
 6. Воскресив батька — Осиріса, віддавши йому своє око.
 7. Урочисті  гімни  прославляли лише фараонів.
 8. Не вміли друкувати, тільки пи­сали.
 9. Колумб жив значно пізніше —у 1492 р.

Учитель географії. «Географічні загадки»

1. Тот камень нежный с Урала.
Нежным цветом зеленым манит.
Я только сегодня узнала,

Что камень зовут... (малахит).

2.  В моей земле богатства скрыты,
Она и золото хранит.

     И рядом с медью малахиты, Железо, мрамор и... (граниш).

 1. Найдем в ней много по приметам.
  Цветных камней, не только руд.
  Рубин сияет красным цветом,
  Зеленым цветом... (изумруд).
 2. Я был когда-то смолою.

    Из трещин стволов вытекал,

    Искрился на солнце порою

    И липкой слезой застывал.

(Янтар)

5. В таежных диких лесах,

    В Сибири, в Якутии дальней

    Найдены россыпи драгоценных камней.

    По твердости нет им равных.

(Алмаз)

 1. Для легкости в сплавы дается,

    Мощь самолета создал.

     Тягуч и пластичен, отлично куется

    Серебряный этот металл.

(Алюміній)

Учитель історії. «Шарлатани в історії»

Монах. Царице-матінко! Я з ве­личезним зусиллями, пройшовши крізь багато небезпек, привіз до Росії безцінний скарб — части­ну сорочки Пресвятої Богороди­ці, їй місце лише в Росії — країні справжньої віри та благочестя...

Цариця (Євдокія Лопухіна). Якась непоказна. Чим доведеш, що це справжня святиня?

Монах. Царице-матінко! Якщо кинути її у вогонь на палаюче ву­гілля, неушкодженою залишиться. Вогонь святині не страшний! (Ки­дає в піч.)

Цариця. Дійсно, неушкоджена. Ой, диво! Візьми, брате. Для святи­ні ніяких грошей не жалко.

Учитель. Це, звичайно, був май­стерний обман, який, до речі, роз­крив Петро І. Запитання командам: З якого матеріалу було виготовлено тканину? Перед вами лежать зраз­ки. Виберіть із них той, який, на вашу думку, може служити для ви­готовлення цієї диво-тканини.

(«Кам'яний льон» — різновид аз­бесту)

Демонстрування азбестової ві­рьовки.

Учитель географії. «Геологи»

Перед вами — колекція гірських порід. Вам необхідно за 2 хвилини визначити назви мінералів, їх похо­дження, родовища та умовні знаки, якими вони позначаються.

Учитель історії. «Учень, який «напханий» знаннями, але не вміє ними користуватися, нагадує фар­шировану рибу, яка не може пла­вати».

«Політ на хронольоті» (30 секунд)

У кого влучить паперовий літак, той повинен «переміститися в часі»

та розповісти нам про події, які від­бувалися тоді. Події і дати я вивішу­ватиму на дошці. Починає та ко­манда, яка має більше балів.

 • 1792-1750 рр. до н. є.
 • 40 тисяч років тому.
 • Єгипет.
 • Перське царство.

Учитель географії. «Карто­графи»

Картка 1

1. Покажіть на карті об'єкти:
         Гімалаї

Амазонська низовина

Сахара

Східноєвропейська рівнина

Фудзіяма

Гекла   

Анди

 1. Визначте об'єкт: 63° пн. ш., 150° зх. д.
 2. Визначте  висоту Кавказьких гір.

Картка 2

1. Покажіть на карті об'єкти:
        Уральські гори

Везувій

Індія

Єгипет

Ключевська Сопка

Камерун

Середньосибірське нагір'я

 1. Визначте об'єкт: 43° пн. ш., 78° зх. д.
 2. Визначте висоту Вододільного хребта.

Учитель історії. «Я знаю, що я нічого не знаю»,— казав мудрий грек.

Кількість правильних відповідей відповідає кількості балів, отрима­них вами.

Картка 1

 1. Що спитав Данило-майстер у ха­зяйки Мідної гори? (Показати кам 'яну квітку.)
 2. Камінь, якого бояться змії. (Сма­рагд)
 3. Головна причина утворення ме­таморфічних порід. (Високі тем­ператури, тиск)
 4. Якого походження алмаз? (Маг­матичного)
 5. Кому належали алмази, які були перетворені на порошок? (Карпу Сміливому)
 1. Де трапляється «каміння, що співає»? (Упустелях)
 2. Наука, що вивчає розвиток ор­ганічного світу впродовж геоло­гічного минулого Землі. (Пале­ онтологія)
 3. Однорідні тіла, що складаються з однієї речовини. (Мінерали)
 4. Як називаються сільськогоспо­дарські знаряддя праці трипіль­ців? (Орало, мотика)
 5.                Коли люди навчилися обробля­ти мідь? (Близько 7 тис. років тому)
 6.                Наука про корисні копалини та залягання їх у надрах Землі. (Геологія)
 7.                Гірські породи, які використо­вує людина. (Корисні копалини)

Картка 2

 1. Магічний камінь, яким часто користувалися в релігійних об­рядах. (Гірський кришталь)
 2. Корисна копалина рослинного походження, що залягає пласта­ми. (Вугілля)
 3. Кого в Єгипті називали «живівбиті»? (Рабів)
 4. Найбільша піраміда, збудована близько 2 тис. років до н. є. по­близу Мемфіса. (Хеопса)
 5. На скільки груп поділяються ко­рисні копалини? (На три)
 6. Яка наука допомагала єгиптя­нам у ви плавці бронзи? (Матема­тика)
 7. У Межиріччі не було папіру­су. На чому доводилося писати? (На сирій глині)
 1. Де, на думку єгипетського вчи­теля, мають бути вуха учня? (На спині)
 2. Де товщина земної кори най­більша? (Під материками)
 3.                Дрібне виробництво в середньо­вічному місті, що базувалося наручній праці. (Ремесло)

11.  Картини, викладені з кольоро­вих камінчиків і скла. (Мозаїка)

12. Несправжня наука про сполу­чення різноманітних речовин з метою одержання золота. (Ал­хімія)

III. Заключне слово вчителя географії

Побувавши в гостях у хазяйки Мід­ної Гори, ми познайомилися з ба­гатьма мінералами та науками, що займаються їх вивченням,— геологією, палеонтологією; важкими та цікавими науками.

Хазяйка Мідної Гори, як і колись, панує і свої багатства розкриває лише освіченим, сміливим, ціле­спрямованим людям. Такими (пев­ною мірою) тепер є і ви.

Це заняття, сподіваюся, зацікавило тих, хто любить і розуміє природу. Можливо, вам захотілося дізнати­ся про інші мінерали та розповісти про це на наступному занятті.

А зараз визначте свій настрій на­прикінці уроку. Чи змінився він?

IV. Підсумки модуля

1. РЕФЛЕКСІЯ УРОКУ

 1. Що сподобалося на уроці?
 2. Що не сподобалося?
 3. Чи задоволені ви собою?
 4. Поставте оцінку вчителю за ве­дення уроку за 12-бальною сис­темою.
 5. Поставте оцінку собі.
 6. Дайте собі завдання.

2. Оцінювання

Учитель. Чи виконали ми зав­дання навчального заняття?

V. Домашнє завдання

1 Скласти кросворд , чайнворд .

 

 

 

doc
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
819
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку