31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Календарне планування 4 клас, 2019-2020 навчальний рік, за оновленою програмою

Про матеріал
Шановні колеги! Пропоную до вашої уваги календарне планування для 4 класу на 2019 - 2020 навчальний рік за оновленою програмою. Сподіваюсь, що даний матеріал стане вам у нагоді під час планування своєї роботи на наступний навчальний рік
Перегляд файлу

E:\Картинки\Школа\школа 11.png

 

 

 

                                   (За підручником М.Д.Захарійчук)

                      60 годин (15  тижнів, 4 години на тиждень)

І семестр

ВИДИ І ОБСЯГ ПЕРЕВІРНИХ РОБІТ ЗА РІК

 

Діалог

Письмовий переказ

Перевірка мовленнєвих знань і вмінь

Диктант

Списування

Державна підсумкова атестація

Загальна кількість

І

семестр

1

1

1

1

1

-

5

ІІ семестр

-

-

2

2

1

1

6

 

Словникові слова, вимову і правопис яких учні мають запам'ятати:

Аеропорт, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти, влітку, восени, вперед, вранці, врівноваженість, вчора, гардероб, держава, дисципліна, життєрадісний, ззаду, кілометр, ліворуч, мізинець, мільйон, назад, напам’ять, наполегливість, океан, оптимізм, попереду, посередині, праворуч, п’ятдесяти, п’ятсот, сімдесяти, спільнота, справедливість, температура, тепер, творчість, трамвай, тролейбус, футбол, шеренга, шістнадцять, шістдесяти, шістсот, щогодини, щотижня

 

уроку

Тема  уроку

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. МОВА І МОВЛЕННЯ (4 години)

1.

Мова – жива скарбниця історії народу.

Вимова і правопис слова держава

 

Учень/ учениця:

Пояснює значення мови в житті народу; упізнає старі й нові слова в наукових і художніх текстах; знає основні ознаки культури усного та писемного мовлення; володіє лексичними засобами її вираження з огляду на ситуацію та учасників спілкуванні

2.

Неперервне поповнення словникового складу мови

 

3.

Старі й нові слова в мові.

Вимова і правопис слова аеропорт

 

4.

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях

 

Тема 2. ТЕКСТ ( 15 годин)

5.

Закріплення поняття про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе)

Вимова і правопис слова вранці

 

Учень/ учениця:

Знаходить у тексті зачин, основну частину, кінцівку; самостійно формулює тему і мету тексту; добирає заголовок, який відповідає темі або основній думці тексту; виявляє в тексті слова, які містять важливі відомості тексту; зв’язує два речення за допомогою особових займенників (він, цей, такий у різних родах і числах), слів тоді, спочатку, потім, по-перше, по-друге, нарешті тощо; ділить текст на частини за поданим планом і самостійно у процесі навчальної роботи; записує кожну частину тексту з абзацу; аналізує в навчальній роботі тексти – міркування; виявляє в текстах – міркуваннях твердження, докази, висновки; будує в навчальній роботі тексти – міркування; бере участь у їх удосконаленні; аналізує в навчальній роботі тексти – описи; виявляє слова, які характеризують істотні ознаки описуваних предметів, явищ; бере участь у порівнянні однотемних текстів – описів художнього та науково – популярного стилів; робить спробу написати замітку до класної стіннівки; пише лист, адресований близькій людині, ровеснику тощо.

6.

Тема і мета висловлювання. Заголовок

Вимова і правопис слова вдень

 

7.

Визначення теми висловлювання, формулювання основної думки.

Вимова і правопис слова восени

 

8.

Урок розвитку звязного мовлення 1

Хто мудро питає – той багато знає. Вчимося правильно ставити запитання до тексту

 

9.

Поділ тексту на частини, складання плану за допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців

Вимова і правопис слова влітку

 

10.

Робота з деформованими текстами: виявлення відсутніх абзаців, переставляння частин тексту, вилучення речень, що не відповідають темі тексту

 

11.

Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки

 

12.

Спостереження над засобами звязку речень в тексті. Лексичні засоби для звязку речень в тексті.

Вимова і правопис слова напамять

 

13.

Текст – опис. Вправи на порівняння художнього і науково – популярного описів

Вимова і правопис слова взимку

 

14.

Складання художніх та науково – популярних описів. Обговорення своїх письмових робіт у парах, невеликих групах; відзначення позитивних сторін роботи, висловлення порад щодо їхнього доопрацювання.

Вимова і правопис слова щотижня

 

15.

Побудова тексту – міркування, добирання переконливих доказів, формулювання висновку.

Вимова і правопис слова температура

 

16.

Урок розвитку звязного мовлення 2

Славетні українці. Складання розповіді за малюнком.

 

17.

Спостереження за особливостями змісту та побудови текстів – міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків. Визначення теми висловлювання у текстах – міркуваннях

 

18.

Контрольна робота: письмовий переказ

 

19.

Аналіз перевірної роботи. Вправляння у написанні замітки до стіннівки, листа.

Вимова і правопис слова гардероб

 

Тема 3. РЕЧЕННЯ ( 14 годин)

20.

Повторення та узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання, про головні і другорядні члени речення

Вимова і правопис слова океан

 

Учень/ учениця:

Дає визначення речень за метою висловлювання; розрізняє на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення; розрізнює серед них окличні і неокличні; знаходить головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках; встановлює логіко – граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань; поширює речення словами і словосполученнями; складає речення за допомогою графічних схем; відновлює зміст деформованих речень; виявляє в реченні однорідні члени (головні і другорядні); виконує навчальні вправи з реченнями з однорідними членами; вживає кому при однорідних членах речення в навчальних вправляннях; поєднує однорідні члени речення сполучниками і, то, а, але (без повторення); складає речення з однорідними членами; поширює їх залежними словами ; правильно інтонує речення з перелічуванням і протиставленням; будує речення з однорідними членами за зразком, за поданими схемами.

21.

Установлення звязку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів речення

Вимова і правопис слова ввечері

 

22.

Визначення, за допомогою чого звязуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень

 

23.

Поширення речень словами та словосполученнями. Складання речень за зразком та схемою.

Вимова і правопис слова трамвай

 

24.

Урок розвитку звязного мовлення 3

На чому тримається світ? Робота з деформованим текстом з творчим завданням

 

25.

Складання речень за зразком та схемою. Відновлення змісту деформованих речень.

Вимова і правопис слова кілометр

 

26.

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення.

 

27.

Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах

 

28.

Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення.

Вимова і правопис слова творчість

 

29.

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами у побудові текстів

 

30.

Граматичні питання до однорідних членів речення.

 

31.

Контрольна робота: діалог

 

32.

Урок розвитку звязного мовлення 4

Про чари і не тільки . . . Редагування тектсів

 

33.

Узагальнюючий урок з теми: «Речення».

Перевірна робота. Діалог

 

Тема 4. СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ( 7 годин)

34.

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про лексичне значення слова. Перевірна робота. Діалог

Вимова і правопис слова дисципліна

 

Учень/ учениця:

Знає значущі частини слова: закінчення, частини основи – корінь, суфікс, префікс; розбирає самостійно слова прості за будовою (окрім дієслів); розрізнює спільнокореневі слова та форми того самого слова; ділить на групи слова, що відповідають на питання різних частин мови (серед них числівники, прислівники – без уживання термінів)

35.

Повторення й узагальнення знань учнів про морфемну будову слова

Вимова і правопис слова назад

 

36.

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів

Вимова і правопис слова врівноваженість

 

37.

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? Що? Який? Яка? Яке? Що робить? Що робила? Що буде робити? Скільки? Котрий? Де? Коли? Як? А також за службовими словами, до яких не можна поставити запитання (і, та, на, від, але тощо)

Вимова і правопис слова наполегливість

 

38.

Контрольна робота: мовна тема

 

39.

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за темою: «Слово. Значення слова».

Контрольна робота: списування

 

40.

Урок розвитку звязного мовлення 5

Голосиста трудівниця. Переказ тексту за колективно складеним планом

 

Тема 5. ІМЕННИК ( 20 годин)

41.

Розширення уявлень про лексичне значення іменників (слова з абстрактними значеннями: радість, сум, сміливість тощо)

Вимова і правопис слова творчість

 

Учень/ учениця:

Відносить до іменників слова з абстрактними значеннями, які відповідають на питання що?; добирає до поданого іменника 2 – 3 синоніми, антоніми; розкриває значення (2 – 3) багатозначного іменника; вводить його у сполучення, речення; визначає рід і число іменників; змінює іменники за числами і відмінками; визначає початкову форму іменника, відмінок іменника в реченні у формі колективної навчальної роботи під керівництвом вчителя; змінює в процесі словозміни іменників приголосні [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед – і; голосний [і] з [е], [о]; відображає ці звукові явища на письмі; вживає у процесі виконання навчальних вправ: у родовому відмінку іменників жіночого роду на – а закінчення – и, - і; в орудному відмінку в іменниках чоловічого та жіночого роду з основою на м’який приголосний і [ж, ч, ш] закінчення – ею(землею, межею, кручею, тишею); - ем 9конем, ножем, мечем, споришем); закінчення – єю в іменниках жіночого ролу на  - ія )лінія – лінією); закінчення – єм в іменниках чоловічого роду на [й] (гай – гаєм); перевіряє за словником закінчення в родовому та орудному відмінках  іменників на – ар, - яр (вівчарем, слюсарем, школярем, але маляром, столяром) ; використовує у мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назви істот у давальному і місцевому відмінках однини (братові – брату, батькові – батьку, Василеві – Василю); вживає подвоєнні букви на позначення м’яких приголосних звуків перед закінченням – ю з основою на приголосний (тінню, молоддю); не вживає подвоєння в іменниках зі збігом приголосних в основі (радістю, щирістю) у процесі виконання навчальних вправ; користується навчальною таблицею відмінювання іменників у множині у процесі виконання вправ на практичне засвоєння  відмінкових закінчень іменників; правильно вживає прийменники в окремих відмінках;  уживає літературні форми закінчень – ах (-ях) іменників у місцевому відмінку множини (по вікнах, по деревах, по дорогах, по полях)

42.

Іменники – синоніми, іменники – антоніми, багатозначність окремих іменників. Вживання іменників в прямому і переносному значеннях.

Вимова і правопис слова оптимізм

 

43.

Спостереження за точним і влучним вживанням з ряду синонімів тих слів, що найбільше відповідають змісту

Вимова і правопис слова справедливість

 

44.

Рід іменників. Приналежність іменників до одного з родів.

Вимова і правопис слова спільнота

 

45.

Змінювання іменників за числами

Вимова і правопис слова щогодини

 

46.

Змінювання іменників за числами і відмінками. Формування умінь ставити іменники в початкову форму.

Вимова і правопис слова мільйон

 

47.

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з], ], [с] перед закінченням – і в іменниках різного роду

 

48.

Урок розвитку звязного мовлення 6

Зима в калиновім намисті вже перейшла осінній міст. Складання тексту - есе

 

49.

Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого родів з основою на приголосний

Вимова і правопис слова шеренга

 

50.

Закінчення іменників жіночого роду на – а в родовому відмінку однини з основою на твердий і мякий приголосний та на [ж, ч, ш]

 

51.

Контрольна робота: диктант

 

52.

Аналіз контрольної роботи. Закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини.

 

53.

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на – ар, - яр

 

54.

Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду – назв істот у давальному відмінку і місцевому відмінках однини

Вимова і правопис слова ліворуч

 

55.

Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.

Вимова і правопис слова праворуч

 

56.

Урок розвитку звязного мовлення 7

Осінні мотиви. Докладний переказ за колективно складеним планом

 

57.

Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця відмінювання)

 

58.

Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині

 

59.

Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках

 

60.

Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по

 

61.

 

 

 

62.

Урок розвитку звязного мовлення 8

 

 

 

63.

Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках

 

 

64.

Підсумковий урок за семест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E:\Картинки\Школа\Знову ця школа!\0_133585_776b0f47_orig.png 

 

 

 

                                    (За підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової)

34 години (34  тижня, 1 година на тиждень)

 

уроку

Тема уроку

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І розділ. Я  - ЛЮДИНА

1.

Життя – найбільша цінність.

Практична робота (обговорення ст..6 Конвенції ООН про права дитини, ст..3, ст. 21, ст. 27 Конституції України – зош. ст. 6 - 7

 

Учень/учениця:

Має уявлення, про неповторність кожної людини (зовнішність, поведінка, здібності, характер), неприпустимість заподіяння будь – якої шкоди собі та іншим; розповідає про свої інтереси, хобі; пояснює, чому всі людини є вільні і рівні у своїй гідності та правах; розуміє значення знань, освіти, працелюбства в житті людини, в досягненні життєвих успіхів; планує свою діяльність для досягнення конкретної мети; наводить приклади досягнення відомих людей; презентує власні успіхи та успіхи людей, з яких брав приклад.

2.

Я – неповторна людина. (зош. с. 3 – 4)

 

3.

Навчальний проект (індивідуальний) . Постаті, які подолали життєві труднощі (за вибором учня) – зош. ст. 5

 

4.

Особистісний розвиток людини впродовж життя (зош. ст. 8 – 9)

 

5.

Винаходи людства

 

6.

Навчання як засіб досягнення життєвої мети. Як самому себе виховувати? (зош. ст. 10)

 

7.

Планування самонавчання, взаємонавчання.

 (зош. ст. 11)

Практична робота: «Плануємо пізнавальну діяльність» (пізнавальну тему обирає учень)

 

8.

Не витрачай даремно час!

Зош. ст. 12 - 13

 

9.

Навчальний проект (індивідуальний). «Мої досягнення» або «Історія досягнень людини (в науці, спорті чи мистецтві)» - зош. ст. 14

 

ІІ розділ. Я  - ТА ІНШІ

10.

Роль сімї в моєму житті. Мій родовід (зош. ст. 15 – 16)

 

Учень/учениця:

пояснює, чому права і обов’язки батьків і дітей є взаємними; дбає про збереження майна та ощадливе використання сімейного бюджету; дбає про збереження природних об’єктів, цілісність майна та ощадливе використання ресурсів школи, місцевої громади до яких він/ вона належать; має уявлення про культуру взаємин людей в сім’ї, школі, на вулиці; ініціює, підтримує завершує розмову, дотримуючись етикетних норм спілкування; виявляє інтерес до діяльності засобів масової інформації; розуміє її значення в житті людини; уміє тримати дистанцію, відчувати межу бажаної – небажаної поведінки; бере участь у дискусіях: вислуховує, погоджується, відстоює власну точку зору, домовляється; моделює спосіб поведінки відповідно до конкретної ситуації

11.

Бюджет сім’ї. Економія та збереження майна

 

12.

Навчальний проект (дослідницький, індивідуальний). Дослідження своїх витрат за тиждень (які товари чи послуги були потрібними та якісними, а на покупці яких можна було зекономити)- зош. ст. 17

 

13.

Культура поведінки учня (зош. ст. 18)

 

14.

Чому виникають конфлікти? Як налагодити хороші взаємини? (зош. ст. 21 – 22)

 

15.

Практична робота. Складання правил ведення дискусії . Дискусія «Чи може неправда бути рятівною?»  (Зош. ст. 23 -25)

 

16.

Засоби масової інформації мого міста. (зош. ст. 19)

Практична робота. Написання замітки до місцевої газети про важливі події, що відбулися в місті

 

ІІІ розділ. Я  - УКРАЇНЕЦЬ

17.

Україна – незалежна, демократична, правова держава (зош. ст. 26 -27)

 

Учень/учениця:

Усвідомлює призначення Конституції України та українського законодавства; себе громадянином України; орієнтується  у своїх правах і обов’язках; аргументує значення дотримання правил співжиття в суспільстві, невідворотність відповідальності за правопорушення законів, прав інших людей; дбає про пам’ятки природи, історії України та її культури; знає про можливі правопорушення серед дітей; наводить приклади; застосовує знання про свої права у конкретних життєвих ситуаціях.

18.

Людина у суспільстві. Моделювання різних соціальних ситуацій

 

19.

Національні та державні символи України. Конституція України (ст. 10, ст. 20, ст. 67).

Практична робота. Проведення конкурсу малюнків на тему: «Державні символи у моєму житті» - зош. ст. 28 - 29

 

20.

Навчальний проект (груповий). Сім чудес України – зош. ст.33

 

21.

Батьки зобов’язані – діти зобов’язані

 

22.

Навчання – основний обов’язок дітей.

 

23.

Приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння – зош. ст. 32

 

24.

Культурна спадщина народу

 

25.

Свята нашої держави

(зош. ст. 30 – 31)

 

ІV розділ. Я  - ЄВРОПЕЄЦЬ

26.

Україна на карті світу (зош. ст. 34)

 

Учень/учениця:

Має уявлення  про різноманітність країн світу, про місце України на карті світу; розпізнає символіку Європейського Союзу; розповідає про окремі досягнення українців в різних галузях (у науці, культурі, спорті тощо); має уявлення про Землю як спільний дім для всіх людей, необхідність толерантного ставлення до різноманітності культур, звичаїв народів; бере участь у суспільно корисній діяльності

27.

Навчальний проект. «Українці, яких знає світ»

 

28.

Найбільші українські спільноти в інших країнах світу (зош. ст. 35)

 

29.

Навчальний проект (груповий). Подорожуємо країнами світу – зош. ст. 41 - 43

 

30.

Європейський Союз – співтовариство народів Європи (зош. ст. 36 – 37)

 

31.

Навчальний проект (груповий). Подорожуємо країнами Європи – зош. ст. 38 - 39

 

32.

Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність. (зош. ст. 45 – 46)

 

33.

У кожному куточку світу – свої традиції та звичаї (зош. ст. 44)

 

34.

Охорона довкілля – спільна справа всіх землян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E:\Картинки\Школа\0_102f51_54ddb9ab_orig.png

 

 

 

(За підручником Т.Г. Гільберг)

68 годин (34  тижнів, 2 години на тиждень)

 

уроку

Тема уроку

Практичні роботи, досліди, екскурсії

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І розділ. ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА (12 годин)

1.

Уявлення давніх людей про Землю та Всесвіт (зош. ст. 3)

 

 

Учень/учениця:

Має уявлення про давні моделі Всесвіту та сучасні уявлення про нього; про зорі, сузір’я, Молочний Шлях; називає склад Сонячної системи, теплові пояси Землі; умови, необхідні для життя живих організмів; пояснює зв’язок між добовим та річним рухом Землі і періодичними змінами у природі; характеризує умови на планетах Сонячної системи; застосовує знання для  задоволення пізнавального інтересу про Землю та інші планети Сонячної системи.

2.

Склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, малі тіла (зош. ст. 4)

 

 

3.

Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної системи

 

 

4.

Планети земної групи. Місяць – природний супутник Землі (зош. ст. 8)

 

 

5.

Планети гіганти

Навчальний проект. Планети Сонячної системи

 

6.

Вплив Сонця на різноманітність природи Землі. Теплові пояси Землі (зош. ст. 6 – 7)

 

 

7.

Земля – планета Сонячної системи. Добовий і річний рух Землі (зош ст. 5)

 

 

8.

Зорі. Сузір’я Велика і Мала Ведмедиця. Полярна зоря. (зош. ст. 9)

 

 

 

9.

Молочний шлях – наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт (зош. ст. 10)

 

 

10.

Галактика «Молочний шлях» (зош. ст. 11)

Дослідницький проект «За що Плутон вигнали з родини великих планет?»

 

11.

Контрольна робота за темою: «Всесвіт і Сонячна система»

 

 

12.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу (зош. ст. 12)

 

 

ІІ розділ. ПЛАН І КАРТА  (9 годин)

13.

Горизонт. Сторони горизонту (зош. ст. 13)

 

 

Учень/учениця:

Має уявлення про план місцевості, масштаб; розрізняє план і карту; володіє елементарними прийомами читання плану і карти; знає способи орієнтування на місцевості, деякі умовні знаки на плані та карті; називає основні та проміжні сторони горизонту; орієнтується на місцевості за Сонцем та місцевими ознаками; визначає сторони горизонту за допомогою компасу; застосовує знання про план місцевості і карту для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

14.

Орієнтування на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими ознаками. (зош. ст. 14)

 

 

15.

Орієнтування на місцевості за компасом.

Навчальна екскурсія. Визначення сторін горизонту та орієнтування на місцевості за Сонцем, компасом.

 

16.

Зображення місцевості на плані, умовні знаки на карті (зош. ст. 15)

 

 

17.

Масштаб (зош. ст. 16)

 

 

18.

Географічна карта, умовні знаки на карті (зош. ст. 17)

Практична робота «Читання карти»

 

19.

Робота з планом та картою.

Практична робота  «Читання плану місцевості». Порівняння карти і плану

 

20.

Контрольна робота за темою: «План і карта». Робота з планом і картою

 

 

21.

Аналіз контрольної роботи. Робота з планом і картою

 

 

ІІІ розділ. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ  (23 години)

22.

Населення Землі. Умови життя на Землі

Практична робота. Читання карти світу

 

 

 

Учень/учениця:

Має уявлення про населення Землі, найбільші країни світу та їх столиці; показує на фізичній карті світу та називає океани та материки; позначає на контурній карті материки та океани (або користується електронними ресурсами); знає особливості природи океанів та материків; порівнює природу материків; встановлює взаємозв’язки між географічним розташуванням океанів та материків та особливостями їхньої природи; усвідомлює необхідність охорони природних багатств материків та океанів.

23.

Материки й океани (зош. ст. 18)

Практична робота. Позначення на контурній карті назв материків і океанів

(зош. ст. 54)

 

24.

Океани. Особливості природи Тихого океану.(зош. ст. 20 – 21)

 

 

25.

Особливості природи Атлантичного океану (зош. ст. 20 – 21)

 

 

26.

Особливості природи Індійського океану (зош. ст. 20 – 21)

 

 

27.

Особливості природи Північного Льодовитого океану (зош. ст. 20 – 21)

 

 

28.

Контрольна робота за темою: «Океани. Особливості їх природи»

 

 

29.

Аналіз контрольної роботи

Навчальний проект «Земля – планета «Вода»»

 

30.

Особливості природи материків Землі. Євразія (зош. ст. 22 - 23)

 

 

31.

Євразія. Рослинний і тваринний світ

(зош. ст. 22 - 23)

Дослідницький проект «Ми живемо в Євразії»

 

32.

Особливості природи материків Землі. Африка. (зош. ст. 24 - 25)

 

 

33.

Африка. Рослинний і тваринний світ.

(зош. ст. 24 - 25)

 

 

34.

Особливості природи материків Землі. Північна Америка. (зош. ст. 26 - 27)

 

 

35.

Північна Америка. Рослинний та тваринний світ  (зош. ст. 26 - 27)

 

 

36.

Особливості природи материків Землі. Південна Америка. (зош. ст. 28 - 29)

 

 

37.

Південні Америка. Рослинний та тваринний світ (зош. ст. 28 - 29)

Навчальний проект «Дві Америки»

 

38.

Особливості природи материків Землі. Австралія (зош. ст. 30 - 31)

 

 

39.

Австралія. Рослинний і тваринний світ

 (зош. ст. 30 - 31)

 

 

40.

Особливості природи материків Землі. Антарктида (зош. ст. 32 - 33)

 

 

41.

Антарктида. Рослинний і тваринний світ

(зош. ст. 32 - 33)

 

 

42.

Материки. (зош. ст. 34)

Навчальний проект «Материк, що я мрію відвідати»

 

 

43.

Контрольна робота за темою: «Материки. Особливості рослинного і тваринного світу»

 

 

44.

Аналіз контрольної роботи. Урок – подорож материками

 

 

ІV розділ. ПРИРОДА  УКРАЇНИ  (24 години)

45.

Україна на карті світу. (зош. ст. 35)

Практична робота. Позначення на контурній карті столиці та міст України – зош. ст. 55

 

Учень/учениця:

Має уявлення про різноманітність природи України; форми земної поверхні; види водойм; знає розташування України на карті; правила збереження природи в рідному краї; розуміє значення корисних копалин, водойм, ґрунтів і лісів для природи та господарської діяльності людини; показує на карті і називає рівнини, гори, водойми, природні зони; називає тварин і рослини різних природних зон України; використовує географічну кату України й рідного краю для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій

46.

Форми земної поверхні України і свого краю.

(зош. ст. 36)

Практична робота. Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні – зош. ст. 56

 

47.

Корисні копалини України

(зош. ст. 37 – 38)

 

 

48.

Природне паливо та його запаси в Україні

 

 

49.

Водойми України. Рівнинні та гірські річки.

(зош. ст. 39, 41)

Практична робота. Позначення на контурній карті водойм України

 

50.

Природні і штучні водойми. Охорона водойм

(зош. ст. 40)

 

 

51.

Чорне море. Використання й охорона природних багатств Чорного моря

 (зош. ст. 42 - 43)

 

 

52.

Азовське море. Використання й охорона природних багатств Азовського моря

(зош. ст. 42 - 43)

 

 

53.

Урок – екскурсія

(зош. ст. 44)

Екскурсія «Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами рідного краю»

 

54.

Контрольна робота за темою: «Природа України»

 

 

55.

Аналіз контрольної роботи. Ґрунти України. Охорона ґрунтів (зош. ст. 45)

 

 

56.

Природні зони України. Карта природних зон.

(зош. ст. 46, 48)

Навчальний проект «Чому ліси називають «легенями планети»?»

 

57.

Мішані ліси. (Полісся)

(зош. ст. 47)

 

 

58.

Лісостеп

(зош. ст. 49)

 

 

59.

Степ (зош. ст. 50)

 

 

60.

Гори Карпати (зош. ст.51 – 52)

 

 

61.

Кримські гори (зош. ст.51 – 52)

 

 

62.

Заповідні території та охорона природи

(зош. ст.53)

 

 

63.

Контрольна робота за темою: «Природа України»

 

 

64.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого

 

 

65.

Природа України

Навчальний проект «Що можна зробити для збереження природи рідного краю?»

 

66.

Урок – екскурсія

Екскурсія «Ознайомлення з рослинним і тваринним світом рідного краю»

 

67.

КВК – вікторина «Рідний край»

 

 

68.

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

E:\Картинки\Школа\Знову ця школа!\0_1335a4_e1713d5d_orig.png

 

 

 

              (За підручником О.В. Гнатюк)

                                               34 години (34  тижня, 1 година на тиждень)

 

уроку

Тема уроку

Дата

Практичні роботи

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І розділ. ЗДОРОВ'Я  ЛЮДИНИ

1.

Цінність і неповторність життя і здоров’я людини. Безпека життєдіяльності (зош. ст. 3)

 

 

Учень/учениця:

Знає складові здоров’я; чинники впливу на здоров’я; чинники, що сприяють гармонійному фізичному розвитку; пояснює цінність людського життя і здоров’я, що таке безпека, небезпека та безпека життєдіяльності людини, необхідність підтримання нормальної маси тіла; розповідає вікові зміни власного організму; аналізує цілісність здоров’я, вплив природних і соціальних чинників на здоров’я; уміє визначити рівень свого фізичного розвитку.

2.

Цілісність здоров’я: взаємовзв’язок фізичної, соціальної, психічної і духовної його складових (зош. ст. 4)

 

 

3.

Чинники здоров’я (зош. ст. 5 – 6)

 

 

4.

Показники розвитку дитини

 

Практична робота: «Визначення рівня фізичного розвитку» - зош. ст. 7

ІІ розділ. ФІЗИЧНА  СКЛАДОВА  ЗДОРОВЯ

5.

Збалансоване харчування. Вітаміни та їхнє значення для здоровя. Питний режим. Значення води для життя і здоров’я людини (зош. ст. 8 -9)

 

 

Учень/учениця:

Знає групи харчових продуктів, принципи загартування,фактори, що забруднюють атмосферне повітря і повітря приміщень; пояснюють необхідність уживання різноманітної корисної їжі і належної кількості води, дбати про ограни зору, слуху, опорно – руховий апарат, регулярного провітрювання приміщень; аналізують вплив малорухомого способу життя на здоров’я, вплив шкідливих звичок на стан зубів і прикус; уміють виконувати фізичні вправи для розвитку сили, спритності, витривалості, комплекс процедур загартовування, дотримуватись настанов для профілактики порушень зору, слуху, постави.

6.

Вплив рухової активності на розвиток організму. Принципи загартовування

(зош. ст. 10 – 11)

 

 

7.

Профілактика порушень зору, слуху, опорно – рухомого апарату у школярів. Відновлення рівня здоров’я після хвороби.

(зош. ст. 12)

 

Практична робота. Вправи для профілактики плоскостопості

8.

Гігієна порожнини рота.

(зош. ст. 13)

 

Практична робота. Гігієнічний догляд за порожниною рота

9.

Гігієна оселі. Повітря, його значення для здоровя.

(зош. ст. 14)

 

Практична робота. Складання рекомендацій «Як підтримувати чисте повітря в оселі»

10.

Узагальнення і систематизація знань учнів з теми

 

 

ІІІ розділ. СОЦІАЛЬНА  СКЛАДОВА  ЗДОРОВЯ

11.

Традиції збереження здоровя в родині

(зош. ст. 15)

 

 

Учень/учениця:

Знає родинні традиції сприятливі для збереження здоров’я, різні способи казати: «Ні», медичні установи свого населеного пункту, способи допомоги людям з особливими потребами, одяг і взуття, які можуть становити небезпеку у натовпі, правила користування електричними приладами, правила дорожнього руху на перехрестях, майдані, у місці ремонту дороги, причини ДТП; розпізнає ознаки дружніх стосунків, способи тиску, небезпечні ситуації, які потребують категоричної відмови, види перехресть; пояснює чому окремі інфекційні хвороби набули соціального значення, необхідність гуманного ставлення до людей з особливими потребами; аналізує вплив шкідливих звичок на здоров’я, поведінку дитини у місцях великого скупчення людей; уміє знайомитися з людьми, аналізує позитивний і негативний вплив друзів, критично ставиться до реклами алкоголю і тютюну, правильно реагує на обзивання, намовляння, бійки та інші дії своїх одноліток, надавати допомогу і моральну підтримку тим, хто цього потребує, уникати небезпечних місць в своєму мікрорайоні, дотримуватись ПДР, безпечної поведінки у натовпі, під час масових шкільних заходів; відтворює порядок дій у ситуації опосередкованої небезпеки, виклику рятувальної служби

12.

Знайомство з людьми.

(зош. ст. 16 – 17)

 

Практична робота Рольова гра «Будьмо знайомі»

13.

Дружба і здоровя. Побудова дружніх стосунків.

 

Тренінг 1 «Як обрати друга»

14.

Вплив друзів. Протидія небажаним пропозиціям

 

Тренінг 2 «Як відстояти себе»

15.

Формування негативного ставлення до куріння та алкоголю. (зош. ст. 19 – 20)

 

Практична робота Моделювання ситуації звернення за телефонами довіри

16.

Вплив телебачення, компютера, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоровя

(зош. ст. 21)

 

 

17.

Вплив реклами на рішення та поведінку людей (зош. ст. 22)

 

 

18.

Інфекційні хвороби, що набули соціального значення

(зош. ст. 23)

 

 

19.

Охорона здоровя дітей. Гуманне ставлення до людей з особливими потребами

(зош. ст. 24 – 25)

 

Практична робота. Моделювання ситуації допомоги людям з особливими потребами

20.

Наодинці вдома. Дії дитини за умови опосередкованої небезпеки: пожежа в іншій квартирі, іншому будинку тощо

(зош. ст. 26 – 27)

 

 

21.

Безпека школяра. Правила поведінки під час масових шкільних заходів (зош. ст. 28 – 29)

 

 

22.

Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи.  (зош. ст. 30 – 31)

 

 

23.

Безпека руху пішоходів. Сигнали регулювання дорожнього руху  (зош. ст. 32 – 34)

 

 

24.

Види перехресть. Рух майданами

 (зош. ст. 35 – 36)

 

 

25.

Дорожньо – транспортні пригоди (ДТП) Групи дорожніх знаків (6. – 6.4, 6.8 – 6.15, 7.14)

(зош. ст. 37 – 40)

 

 

ІV розділ. ПСИХІЧНА ТА ДУХОВНА  СКЛАДОВІ  ЗДОРОВЯ

26.

Самооцінка і поведінка людей

 

Тренінг 3

Учень/учениця:

Знає вольові якості людини, приклади справ, гідних поваги; наводить приклади активної, упевненої, пасивної і агресивної поведінки, ситуацій, в яких гартується характер; аналізує різницю між упевненістю і самовпевненістю, відмінність між «хочу», «можу» і «треба», вплив звичок на здоров’я людини; пояснює що таке повага та самоповага, вплив самооцінки на поведінку людини, значення позитивного ставлення людини до життя; уміє обирати мету, розробляти і виконувати план дій щодо досягнення мети, працювати в команді, мотивувати й зацікавлювати, творчо мислити і продукувати ідеї для пояснення переваг здорового способу життя.

27.

Упевненість і самовпевненість

 (зош. ст. 41 )

 

 

28.

Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я людини

 

 

29.

Повага і самоповага.

 

Тренінг 4. «Шануй себе та інших»

30.

Вибір і досягнення мети.

(зош. ст. 42 – 44)

 

Практична робота «Виконання проекту «Моя мета»»

31.

Звички і здоровя. Формування звичок

(зош. ст. 45 – 46)

 

 

 

 

Практична робота «Виконання проекту з формування корисних звичок»

32.

Розвиток творчих здібностей.

(зош. ст. 47)

 

Практична робота . Виконання проекту «Відомі паралімпійці»

33.

Поговоримо про здоровя

 

Практична робота. Виконання проекту «Здоровя всьому голова»

34.

Заохочення однолітків до здорового способу життя. Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E:\Картинки\Школа\Знову ця школа!\0_fa928_575b01d6_orig.png

 

 

 

 

 (За підручником Веремійчик І.М., Тимченко В.П.)

34 години (34 тижня, 1 година на тиждень)

 

уроку

Тема  уроку

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І розділ. ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ. КОЛАЖ

1.

Загальні відомості про дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Техніки, матеріали, інструменти та пристосування.

Створення композиції «Мої літні канікули»

 

Учень/учениця:

Має загальні уявлення про колаж,добирає матеріали, інструменти та пристосування для вибору технікою колаж, розкриває специфіку комбінування різноманітних матеріалів для створення композицій – колажів, вміє виготовляти сюжетні композиції – колажі за власним задумом

2.

Оформлення і оздоблення виробів.

 Проект «Дитячий ігровий дизайн ландшафтів»

 

3.

Поняття про колаж. Комбінування різноманітних матеріалів для створення композиції – колажу.

Гра – колаж «Космічна мандрівка» - зош. ст. 25, 21

 

4.

Виготовлення сюжетної композиції – колажу за власним задумом – «Прудка білка - вивірка» - зош. ст. 28

 

ІІ розділ. РОБОТА З ПЛАСТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

5.

Пластичні матеріали для виготовлення виробів. Послідовність виготовлення  виробів обємної форми з пластичних матеріалів за власним задумом

Практична робота. Виготовлення з пластиліну «Кудлатий шотландський терєр» - зош. ст. 26

 

Учень/учениця:

Має загальні уявлення про виготовлення виробів з пластичних матеріалів, добирає матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробів з пластичних матеріалів, розкриває послідовність виготовлення виробів об’ємної форми з пластичних матеріалів за власним задумом, вміє виготовляти з  пластичних матеріалів об’ємні фігурки й творчо доповнювати їх

6.

Виготовлення з пластичних матеріалів обємних фігур героїв мультфільмів, казок

Практична робота. Виготовлення з пластиліну «Ласунки панди» - зош. ст. 27

 

ІІІ розділ. КОНСТРУЮВАННЯ РУХОМИХ МОДЕЛЕЙ З КАРТОНУ ТА ПАПЕРУ

7.

Загальні відомості про способи виготовлення рухомих моделей з паперу і картону.

Практична робота. Виготовлення рухомої гри «Кучерява вівця» - зош. ст. 1, 5

 

Учень/учениця:

Має загальні уявлення про конструювання рухомих моделей з картону та паперу, добирає матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення моделей з рухомими деталями, знає способи виготовлення рухомих моделей з паперу та картону, володіє початковими навичками виготовлення паперових моделей з рухомими деталями.

8.

Виготовлення паперових моделей з рухомими деталями.

Практична робота. Виготовлення іграшки «Лисенятко» - зош. ст. 13

 

9.

Виготовлення паперових моделей з рухомими деталями.

Практична робота. Виготовлення іграшки з рухомими деталями «Осіннє розмаїття» - зош. ст. 10, 11

 

ІV розділ. СЮЖЕТНА  ВИТИНАНКА

10.

Уявлення про особливості сюжетних витинанок різних регіонів України. Послідовність виготовлення виробів технікою витинанка

Практична робота. Виготовлення витинанки  «Прогулянка під парасольками» - зош. ст. 2 - 3

 

Учень/учениця:

Має загальні уявлення про техніку виготовлення витинанок; розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів технікою витинанки; володіє прийомами роботи  інструментом,початковими навичками виготовлення виробів технікою витинанки на задану вчителем тему; уміє виготовляти листівки й серветки технікою витинанки

11.

Виготовлення композицій силуетів героїв казок, мультфільмів технікою витинанки.

Практична робота. Виготовлення витинанки «Натюрморт із фруктами» - зош. ст. 9, 7

 

V розділ. РОБОТА З СУЧАСНИМИ ШТУЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

12.

Властивості штучних матеріалів: пластилін, поролон, синтепон, синтетична вата тощо. Інструменти та пристосування

Практична робота. Виготовлення сюжетної композиції  «Паперово – цукеркові квіти» - зош. ст. 15

 

 

Учень/учениця:

Знає властивості штучних матеріалів, добирає матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів, має загальне уявлення про виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів; знає послідовність виготовлення простих виробів з пластиліну, поролону, синтепону та синтетичної вати, вміє виготовляти вироби із сучасних штучних матеріалів

13.

Виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів

Практична робота. Виготовлення «Дерево мого роду» - зош. ст. 16 - 19

 

14.

Проект «Ялинка з ґудзиків» зош. ст. 38

 

15.

Виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів

Практична робота. Виготовлення новорічних виробів «Сніговичок» - зош. ст. 37, 39

 

16.

Виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів

Практична робота. Виготовлення композиції «Гномик із яблука» - зош. ст. 30)

 

17.

Виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів

Практична робота. Виготовлення виробів із штучних матеріалів «Пряниковий будиночок» -  зош. ст. 43, 41

 

18.

Робота із сучасними штучними матеріалами. Конструювання виробів з пластмасової тари

 Практична робота. Виготовлення виробів із штучних матеріалів  «Часник - захисник», зош. ст. 29

 

19.

Робота із сучасними штучними матеріалами. Пластикат.  Конструювання виробів.

 Практична робота. «Золота карета» - зош. ст. 34 - 35

 

VІ розділ. ПЛЕТІННЯ, ВИШИВАННЯ

20.

Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння.

Практична робота. Виготовлення іграшки  «Восьминіжка» - ст., 32

 

Учень/учениця:

Має загальні уявлення про плетіння виробів, про оздоблення виробів технікою вишивки; називає способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів; знає основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння; вміє виготовляти вироби технікою плетіння; називає основні прийоми роботи в техніці вишивки, знає, як витягувати нитки з основи; вміє виконувати шов «вперед голка» та шов  «назад голка»; розкриває послідовність оздоблення виробів вишивкою; володіє початковими навичками оздоблення виробів вишивкою

21.

Послідовність виготовлення виробів технікою плетіння.

Практична робота. Виготовлення фенечки із кольорової стрічки

 

22.

Оздоблення виробів технікою вишивки. Матеріали, інструменти та пристосування для оздоблення виробів вишивкою. Основні прийоми роботи технікою вишивки.

Практична робота. Трояндове серце. Зош. ст. 49,47

 

23.

Послідовність виготовлення виробів технікою вишивки. Оздоблення виробів швами «вперед голка»

Практична робота. Виготовлення серветки швом «вперед голка»

 

24.

Оздоблення виробів технікою вишивки: «назад голка».

Практична робота. Виготовлення великоднього зайчика – зош. ст. 57

 

VІІ розділ. ОБ’ЄМНА АПЛІКАЦІЯ З ТКАНИНИ ТА ҐУДЗИКІВ. САМООБСЛУГОВУВАННЯ

25.

Послідовність виготовлення об’ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків, леліток та бісеру.

Практична робота. Виготовлення аплікації з тканини «Поважний слон» - зош. ст. 50

 

Учень/учениця:

Має загальні уявлення про об’ємну аплікацію з тканини з ґудзиками, добирає матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення об’ємної аплікації; пояснює послідовність виготовлення об’ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків, вміє пришивати ґудзики; володіє навичками виготовлення найпростішої м’якої іграшки; має загальне уявлення про оздоблення одягу і взуття; володіє початковими навичками оздоблення макетів моделей одягу та взуття з картону раніше освоєними техніками.

26.

Пришивання ґудзиків.

Практична робота. Виготовлення мякої іграшки «Жайворонки - мотанки» - зош. ст. 51

 

27.

Оздоблення одягу та взуття. Техніки, матеріали, інструменти та пристосування для оздоблення одягу та взуття

«Курочка - чубарочка» - зош. ст. 52

 

28.

Оздоблення макетів моделей (шаблонів) одягу та взуття з картону раніше освоєними техніками – зош. с. 61,63

 

29.

Проект «Великодній кошик» - зош. ст. 57 - 59

 

VІІІ розділ. ПАП’Є – МАШЕ

30.

Ознайомлення з технікою пап’є – маше. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробів технікою папє – маше. Послідовність виготовлення.

Практична робота. Виготовлення «Запашного гіацинту» -  зош. ст. 64, 65

 

Учень/учениця:

Має загальні уявлення про техніку пап’є – маше; добирає матеріали, інструменти та пристосування, необхідні для виготовлення виробів; знає послідовність виготовлення виробів у техніці пап’є – маше; вміє працювати в парі та групі під час виготовлення виробів технікою пап’є – маша; володіє початковими  навичками виготовлення декоративних виробів технікою пап’є – маше; має загальні уявлення про організацію праці; характеризує види діяльності та результати праці; аналізує та узагальнює побачене під час екскурсії

31.

Виготовлення виробів технікою папє – маше.

Практична робота. «Дивовижний красень» - зош. ст. 67,65

 

32.

Виготовлення декоративної тарілочки. Оздоблення та декорування – зош. ст. 68

 

33.

Виготовлення виробів технікою папє – маше за власним задумом.

Практична робота. Виготовлення наливного яблучка – зош. ст. 71

 

34.

Екскурсія до обєктів торгівлі. Спостереження за роботою спеціалістів

 

35.

Узагальнюючий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E:\Картинки\Школа\0_13357e_85f67266_orig.png

 

 

 

(За підручником В.О.Науменко; посібник «Перлинка» для 4 класу)

                    60 годин (15  тижнів, 4 години на тиждень)

 

ВИДИ І ОБСЯГ ПЕРЕВІРНИХ РОБІТ ЗА РІК

 

Навички читання вголос

Навички читання мовчки (письмово)

Аудіювання (письмово)

Усний переказ прочитаного твору

Робота з літературним твором

(письмово)

Державна підсумкова атестація

Загальна кількість

І

семестр

К.р. № 4

К.р. № 2

К.р. № 1

К.р. № 3

-

-

4

ІІ семестр

К.р. № 8

К.р. № 6

К.р. № 5

-

К.р. № 7

1

5

 

 

 

 

 

уроку

Тема  уроку

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І розділ. З НАРОДНОГО ДЖЕРЕЛА (14 годин)

1.

Усна народна творчість. Малі фольклорні форми. Прислівя та приказки (Інтернет)

 

Учень/учениця:

Називає з кола опрацьованих творів основні теми читання; твори різних жанрів; визначає жанри прочитаного твору: казка, легенда, притча, усмішка, лічилка, загадка, пісня; розрізняє казку народну і літературну; висловлює міркування про читання як важливе джерело знань, читання, як цікаве дозвілля; називає після прослуханого або прочитаного твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій; обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічні наголоси з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору; читає напам’ять 1 уривок з казки (без діалогу) 35 – 40 слів; визначає персонажів, які протиставляються в казці; практично вирізняє легенду серед інших літературних творів; називає героїв легенд, їхні риси; знає напам’ять 7 – 8 прислів’їв, розуміє їх зміст та пояснює, у якій життєвій ситуації доцільно вживати кожне із прислів’їв; добирає і використовує прислів’я в розповіді про героїв оповідань; співвідносить прислів’я й основну думку оповідання

2.

Малі фольклорні форми. Лічилки (Інтернет)

 

3.

Малі фольклорні форми. Загадки (Інтернет)

 

4.

Позакласне читання 1

Казки і пісні українського народу

 

5.

Легенда «Тополя» зош. ст. 10- підручник

 

6.

Соціально – побутові казки. Українська народна казка «Золотий черевичок» зош. ст 14 – 15(підручник)

 

7.

Чарівні крила. Чарівна казка «Жінка, що мала крила» (Інтернет)

Уривок напамять

 

8.

Киргизька народна казка «Злагода» - зош. ст 16 - підручник

 

9.

Словянські міфи. Міф «Створення людства» зош. ст. 7 - підручник

 

10.

Сергій Плачинда. Білобог і Чорнобог - підручник

 

11.

Контрольна робота № 1 . Аудіювання

Притчі. Леонардо да Вінчі - підручник

 

12.

Позакласне читання 2

Українська минувшина в легендах і переказах

 

13.

Притчі «Либідь» зош. ст 12 - підручник

 

14.

Підсумковий урок з теми «З народного джерела» - зош. ст 17 - 18

 

ІІ розділ. КРАСА СВІТУ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ (24 години)

15.

Вступ до розділу. А де ж таємниця лісу? В.Сухомлинський «Краса, натхнення, радість і таємниця» зош. ст 18 – 19- підручник

 

Учень/учениця:

Називає з кола опрацьованих творів основні теми читання; твори різних жанрів; визначає жанри прочитаного твору: вірш, оповідання; висловлює міркування про читання як важливе джерело знань, читання, як цікаве дозвілля; називає після прослуханого або прочитаного твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій; обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічні наголоси з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору; складає невеличкі усні розповіді про життєвий шлях 2 – 3 письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, з яких джерел можна отримати біографічні дані про майстрів мистецтва слова; називає основні теми і жари їх творів; пояснює які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце подій, зовнішність персонажів.

16.

Поезія. Творчий і життєвий шлях Т.Шевченка. Т.Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий…» зош. ст 21 - підручник

Вірш вивчити напамять

 

17.

Т.Шевченко «За сонцем хмаронька пливе . . .», «Встала й весна . . .» зош. ст . 20, 22 - підручник

 

18.

І.Я.Франко – поет – лірик. І.Франко «Полудень» - зош. ст 24 – 25- підручник

 

19.

Читання віршів у порівнянні: І Франко «Сипле, сипле, сипле сніг . . .» та В.Симоненка «Сама господарка на колії доріг . . .» - зош. ст. 25 – 26 - підручник

 

20.

Позакласне читання 3

І Україна, бо в нас іншої нема.

 

21.

Леся Українка – видатна українська поетеса. Л.Українка «Вже сонечко в море сіда», «Сосна», «Плине білий човник . . . »  зош. ст. 27 – 28 - підручник

 

22.

Контрольна робота № 2 Навички читання мовчки (письмово)

 

23.

Осінні акварелі Ліни Костенко. Л.Костенко «Здивовані квіти», «Красива осінь вишиває клени» - зош. ст. 29 – 30- підручник

Вірш напамять (за вибором учнів)

 

24.

Осінь наповнена звуками і незвичайними кольорами. Л.Костенко «Осінь, ось вона, осінь . . .», «Стоять ліси смарагдово – руді . . . »  - зош. ст. 30 – 31 - підручник

 

25.

Ознайомлення з творчістю Дмитра Білоуса. Д.Білоус «Хліб і слово», «У назвах міст і сіл слова», «Не на те рятували» - (Інтерент)

 

26.

Ознайомлення з творчістю Івана Драча. І.Драч. «В товаристві джмеля», «Етюд про хліб» (Вірш напамять) – зош. ст. 34 – 35- підручник

 

27.

Чарівні образи, глибокі почуття. Дмитро Павличко «Плесо», «Синиця», «Яблуко» - зош. ст. 32 – 33 - підручник

 

28.

Позакласне читання 4

Поетичні рядки про українські міста

 

29.

Найрідніша в світі ненька. Образ матері в поезії Василя Симоненка «Матері» -  Інтеренет

 

30.

Навчаємось уявляти, відчувати, розуміти. Пейзаж відповідає настрою персонажів твору. І.Сенченко «Чимчикують наші хлопці» - підручник с. 63-64

 

31.

Пейзаж відповідає настрою персонажів твору. Василь Чухліб «Чомга і весна» - підручник с. 65-66

 

32.

Контрольна робота № 3. Переказ прочитаного твору (усно)

 

33.

Спокій у природі – спокій у душі. Марко Вовчок «Другого дна притомилася я дуже», М.Коцюбинський «На небі сонце» - зош. ст. 39 – 40- підручник

 

34.

Ознайомлення з творчістю Івана Малковича. І.Малкович «Свічечка букви Ї», «Понад Дніпром гуде метро» - Хрестоматія

 

35.

Природа відчуває настрій людини. Олесь Гончар «Солов’їна сторожа» - зош. 40 – 41- підручник

 

36.

Позакласне читання 5

Історичне минуле моєї країни

 

37.

Ознайомлення з творчістю Ганни Черінь. Г.Черінь «Мусим вчитись я і ти», «Мовчуни», «Українські квіти» - Інтернет

 

38.

Підсумковий урок з теми. Поміркуй і пригадай. – зош. ст. 42 - 43

 

ІІІ розділ. У КРАЇНІ ДИТИНСТВА (33 години)

39.

Великі питання  маленької дівчинки. Іван Сенченко «Скажіть, будь ласка» - Інтерент

 

Учень/учениця:

розповідає про свої враження, почуття, які виникали під час читання твору; називає події, персонажів твору, які вразили, засмутили, викликали сміх, спонукали до певних дій, пояснює свої думки; визначає події, причини, час і місце подій у творі; підтверджує думку рядками тексту; наводить приклади фактів, які змінюють хід подій, встановлює і пояснює смислові зв’язки між епізодами, подіями і явищами; характеризує дійових осіб: оцінює їх вчинки, поведінку, визначає риси характеру персонажів твору; знаходить у творі слова, вислови, речення, які підтверджують думку читача про героя; встановлює зв’язок між пейзажем і діями та вчинками героями, пояснює цей зв’язок; визначає тему і основну думку твору; складає план оповідання; використовує його для переказу; формулює запитання за змістом прочитаного про факт, подію, час, місце події, героїв твору, причини й наслідки подій, взаємозв’язки між ними; проводить діалог з учителем, однокласниками на основі прочитаного твору (6 – 7 реплік); називає з кола опрацьованих творів основні теми читання; твори різних жанрів; висловлює міркування про читання як важливе джерело знань, читання, як цікаве дозвілля; складає невеличкі усні розповіді про життєвий шлях 2 – 3 письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, з яких джерел можна отримати біографічні дані про майстрів мистецтва слова;

40.

Як знайти правильне рішення? Всеволод Нестайко. «Троє за парканом» - зош. ст. 46 – 47- підручник

 

41.

Характеристика персонажів Всеволод Нестайко. «Троє за парканом» (продовження)

 

42.

Контрольна робота № 4. Навички читання вголос (усно)

 

43.

Найцікавіші книжки про природу. З якої книжки твій ровесник дізнався про природу Африки? Михайло Слабошпицький «Славко і Жако» (І частина) – зош. ст. 47 – 49- підручник

 

 

44.

Позакласне читання 6

Пригоди ровесників В.Нейстайко «Тореодори із Васюків»

 

45.

Як Славко проводив канікули і колі друзів і який подарунок одержав від тата. М. Слабошпицький «Славко і Жако» (ІІ частина) -

 

46.

Чому зажурився Жако? Характеристика персонажів, визначення основної думки твору М. Слабошпицький «Славко і Жако» (ІІІ частина)

 

47.

Дружба – найбільший скарб. Тема сім’ї і дружби в оповіданнях В.Чухліба В. Чухліб «Гойдарики» - зош. ст. 49 – 50 - підручник

 

48.

Всяка пташка про своїх дітей дбає. В. Чухліб «Дикі каченята»  - зош. ст. 50 - підрунчик

 

49.

Василь Сухомлинський «Краса, натхнення, радість і таємниця», «Ми їздили в Канів»  зош. ст.41 – 42 -  підручник

 

50.

Саша Кочубей. «Володарка лісу» - Хрестоматія

 

51.

Вияв людяності в поведінці дітей Анатолій Григорук «Гра в шашки» - Інтеренет

 

52.

Позакласне читання 7

Природа рідного краю у творах українських письменників

 

53.

Ірен Роздобудько. «Я зніматимусь в кіно» - Христоматія

 

54.

Ірен Роздобудько. «Підкидьок». «Як зрозуміти хлопців?» - Христоматія

 

55.

Умій почути красу. Літературний портрет. Опис природи. Художні засоби. Олесь Донченко «Лісничиха. Дівчинка над струмком»  зош. ст.51 – 52 - підручник

 

56.

Умій помічати красу. Описи природи. Художні засоби. О.Донченко «Лісничиха. Дівчинка над струмком»

Уривок напамять

 

57.

Художні засоби в описах природи. О.Донченко «На лісовій галявині» -  зош. ст. 53 – 54 - підручник

 

58.

Поділ тексту на частини. Складання плану. О.Донченко «На лісовій галявині»

 

59.

Краса деснянської природи. Олександр Довженко «Зачарована Десна»  - зош. ст. 54 – 55 - підручник

 

60.

Позакласне читання 8

Зимова казка

 

61.

Умій помічати красу. Олександр Довженко «Зачарована Десна» (продовження)  - зош. ст. 55 - 56

 

62.

Дивний світ фантазії. О.Дерманський «Чудове чудовисько», «Чемпіон з баранців»  зош. ст. 56 – 57 - підручник

 

63.

О.Дерманський «Чудове чудовисько», «Чемпіон з баранців» (продовження)

 

64.

Леся Воронина «Пригоди голубого папуги» - Хрестоматія

 

65.

Леся Воронина «Пригоди голубого папуги» (продовження)

 

66.

Контрольна робота № 5. Аудіювання (письмово)

 

67.

Маряна Савка «Казка про Старого Лева» - Хрестоматія

 

68.

Позакласне читання 9

У світі тварин

 

69.

Галина Ткачук «Нерозмінна монета» - Хрестоматія

 

70.

Маряна і Тарас Прохаськи «Самостійне життя» - Хрестоматія

 

71.

Підсумковий урок за темою. Перевірна письмова робота – зош. ст. 57 - 59

 

ІV розділ. У КРАЇНІ ГУМОРУ (14 годин)

72.

Жартівливі вірші. Грицько Бойко «Хвастунець», «Відпочити ніколи», «Викрутився», «Де Іванко?»

Вірш напамять (за вибором учнів) -  зош. ст. 59 – 60- підручник

 

 

Учень/учениця:

Вирізняє за змістом подій, вчинків героїв гумористичні оповідання серед інших оповідань; знаходить авторські слова для характеристики героїв, створення комічних ситуацій у гумористичних творах, пояснює вибір автора; використовує авторські слова – характеристики в розповіді про героя, при порівнянні вчинків персонажів; робить припущення щодо того, як автор формує ставлення читача до зображуваних подій і персонажів твору; пояснює, що гумор допомагає доброзичливо вказати на певні особистісні якості, робить життя яскравим, оптимістичним, спонукає до добрих справ, а почуття гумору є позитивною властивістю особистості.

73.

З гумором про павучка, і не тільки Ірина Жиленко «Павучок – рудий бочок»  зош. ст. 60 – 61 - підручник

 

74.

Григір Тютюник «Біла мара» - зош. ст. 63 – 64 - підручник

30.01

75.

Григір Тютюник «Біла мара» (продовження)

31.01

76.

Позакласне читання 10

Великий український байкар Леонід Глібов

1.02

77.

Витончений гумор Дмитра Білоуса. Дм. Білоус «Як сойка бабусю підвела» - Інтернет

4.02

78.

Дмитро Кузьменко «Чим корова не собака» - Хрестоматія 

6.02

79.

Контрольна робота № 6. Навички читання мовчки (письмово)

7.02

80.

Чистоту совість і світлу душу ніщо не заплямує. Байка. Жанрові особливості. Євген Гребінка «Лебідь і гуси» - Інтерент

8.02

81.

Павло Глазовий «Івасик», «Табель», «Душа і тіло», «Саша»  - Інтернет

11.02

82.

Тетяна Стус «Як пасує краватка, або Чому не всі поросята брудні» - Хрестоматія

13.02

83.

Тетяна Стус «Як пасує краватка, або Чому не всі поросята брудні» - Хрестоматія (продовження)

14.02

84.

Позакласне читання 11

Тарас Шевченко – великий поет України

15.02

85.

Підсумковий урок за темою. Конкурс на кращого декламатора байок, гуморесок

18.02

V розділ. У КРАЇНІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (21 година)

86.

Винахід паперу. Паола Утевська «Гості з далеких берегів» - зош. ст. 68 – 69 - підручник

20.02

Учень/учениця:

Називає з кола опрацьованих творів основні теми читання; твори різних жанрів; визначає жанри прочитаного твору: вірш, оповідання; висловлює міркування про читання як важливе джерело знань, читання, як цікаве дозвілля; називає після прослуханого або прочитаного твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій; обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічні наголоси з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору; складає невеличкі усні розповіді про життєвий шлях 2 – 3 письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, з яких джерел можна отримати біографічні дані про майстрів мистецтва слова; називає основні теми і жари їх творів; пояснює які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце подій, зовнішність персонажів.

87.

Паола Утевська «Гості з далеких берегів» (продовження). Поділ на частини, складання плану

21.02

88.

Майбутня княгиня. Антін Лотоцький «Ольга Перевізниківна» (скорочено) – зош. ст. 70 – 71 – Підручник

22.02

89.

То водиці, то мучиці. Твори зарубіжних письменників Микола Носов «Мишкова каша» - зош. ст. 75 – 76 - підручник

25.02

90.

Характеристика персонажів. Читання за особами, визначення основної думки. М.Носов «Мишкова каша» (продовження)

27.02

91.

Дивні пригоди в незнайомій країні. Льюїс Керролл «Аліса в країні чудес»  зош. ст. 77- 78 - підручник

28.02

92.

Позакласне читання 12

Казки зарубіжних письменників

1.03

93.

Характеристика головного героя повісті – казки «Аліса в Країні Чудес». Відтворення послідовності подій

4.03

94.

Не завжди кенгуру був такий. Редярд Кіплінг «Приповідка про старого кенгуру» - Інтернет

6.03

95.

Не завжди кенгуру був такий. Редярд Кіплінг «Приповідка про старого кенгуру» (продовження)

6.03

96.

Веселі та захоплені пригоди Вінні – Пуха. Алан Мілн. Повість – казка «Вінні – Пух і всі – всі - всі» - додаткова література

7.03

97.

Веселі та захоплені пригоди Вінні – Пуха. Алан Мілн. Повість – казка «Вінні – Пух і всі – всі - всі». Поділ повісті – казки на частини. Характеристика героїв

11.03

98.

Контрольна робота № 7. Робота з літературним твором  (письмово)

13.03

99.

Роальд Дал «Матильда» (глава перша «Любителька читання») - Інтеренет

14.03

100.

Позакласне читання 13

Бібліотечний урок

15.03

101.

Роальд Дал «Матильда» (глава «Новий дім»)

18.03

102.

Пауль Маар «Китобус, або Нові цятки для Суботика» (глава шоста) - Інтеренет

20.03

103.

Пауль Маар «Китобус, або Нові цятки для Суботика» (глава шоста) продовження - Інтеренет

21.03

104.

Марія Парр «Вафельне серце» (уривок «Тушіння відьми») - Інтеренет

22.03

105.

Марія Парр «Вафельне серце» (уривок «Тушіння відьми») – продовження

1.04

106

Підсумковий урок за темою. Урок – подорож із казковими героями

3.04

VІ розділ. СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ (34 години)

107.

Театр і актори. Іван Андрусяк «Як подружитися з Чакалкою» Хрестоматія

4.04

Учень/учениця:

розповідає про свої враження, почуття, які виникали під час читання твору; називає події, персонажів твору, які вразили, засмутили, викликали сміх, спонукали до певних дій, пояснює свої думки; визначає події, причини, час і місце подій у творі; підтверджує думку рядками тексту; наводить приклади фактів, які змінюють хід подій, встановлює і пояснює смислові зв’язки між епізодами, подіями і явищами; характеризує дійових осіб: оцінює їх вчинки, поведінку, визначає риси характеру персонажів твору; знаходить у творі слова, вислови, речення, які підтверджують думку читача про героя; встановлює зв’язок між пейзажем і діями та вчинками героями, пояснює цей зв’язок; визначає тему і основну думку твору; складає план оповідання; використовує його для переказу; формулює запитання за змістом прочитаного про факт, подію, час, місце події, героїв твору, причини й наслідки подій, взаємозв’язки між ними; проводить діалог з учителем, однокласниками на основі прочитаного твору (6 – 7 реплік); називає з кола опрацьованих творів основні теми читання; твори різних жанрів; висловлює міркування про читання як важливе джерело знань, читання, як цікаве дозвілля; складає невеличкі усні розповіді про життєвий шлях 2 – 3 письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, з яких джерел можна отримати біографічні дані про майстрів мистецтва слова;

 

 

 

 

108.

Позакласне читання 14

Казки українських письменників

5.04

109.

Театр і актори. Іван Андрусяк «Як подружитися з Чакалкою» (продовження) Хрестоматія

8.04

110.

Контрольна робота № 8. Навички читання вголос

10.04

111.

Літаючі мрії. Сашко Дерманський  «Марія Маляки». Хрестоматія

11.04

112.

Літаючі мрії. Сашко Дерманський  «Марія Маляки» - продовження.  Хрестоматія

12.04

113.

Цікаві вірші Олеся Мамчич «Будиночок із зірками». Хрестоматія

Вірш напамять

15.04

114.

Столичні таємниці. Галина Ткачук «Нерозмінна монета». Хрестоматія

17.04

115.

Столичні таємниці. Галина Ткачук «Нерозмінна монета». -  продовження .  Хрестоматія

18.04

116.

Позакласне читання 15

Твої ровесники у світі

19.04

117.

Лариса Денисенко «Як диварлики віднайшли у собі гідність» - Хрестоматія

22.04

118.

Лариса Денисенко «Як диварлики віднайшли у собі гідність» - Хрестоматія

24.04

119.

Катерина Бабкіна «Мсьє Жак та квітнева риба» - Хрестоматія

25.04

120.

Зірка Мензатюк «Небелиці про рукавиці»  Хрестоматія

26.04

121.

Валентина Вздульська «Потяги» - Хрестоматія

2.05

122.

Оце часи! Юля Смаль «Хімія і їжа» - Хрестоматія

2.05

123.

Позакласне читання 16

Дитина в колі сімї

3.05

124.

Оце часи! Юля Смаль «Кольорова хімія. Таємниці хіміка - криміналіста» - Хрестоматія

6.05

125.

Оксана Караванська «Вишиванка» - Хрестоматія

8.05

126.

Алла Коваль «Місто Чернігів» - Інтернет

10.05

127.

Алла Коваль «Дещо з історії книги»

10.05

128.

Анатолій Давидов «Незвичайні пригоди Озивайка та лісового люду в океані» - Інтернет

13.05

129.

Підготовка до державної підсумкової атестації

15.05

130.

Контрольна робота Державна підсумкова атестація

16.05

131.

Позакласне читання 17

Світ у мені, у світі - я

17.05

132.

Сторінками дитячих журналів

 

20.05

133.

Довідкова література для дітей

22.05

134.

Підсумковий урок з теми

23.05

135.

Урок – квест «Сторінками прочитаних творів»

24.05

136.

Урок КВК «Читаємо залюбки»

27.05

137.

Позакласне читання 18

Підготовка списку літератури, який треба прочитати влітку

29.05

138.

Урок – мандрівка «Мій улюблений сучасний письменник»

30.05

139.

Підсумковий урок за семестр

30.05

140.

Підсумковий урок за рік.

31.05

E:\Картинки\Школа\0_13358f_8e54940b_orig.png

 

 

 

                   (За підручником Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.)

136 годин ( 35 тижнів, по 4 години на тиждень)

уроку

Тема  уроку

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І розділ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС  (13 годин)

1.

Нумерація трицифрових чисел. Місце числа в натуральному ряді. Повторення чисел у межах 1 000. Розрядний склад числа. Задачі на різницеве порівняння.

 

Учень/учениця:

Знає назви числа у межах 1 000, місце числа в натуральному ряді; визначає розрядний склад числа; замінює число сумою розрядних доданків; порівнює числа в межах 1 000; виконує дії додавання і віднімання трицифрових чисел на основі нумерації; володіє навичками усного додавання і віднімання в межах 1 000; встановлює залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компоненті при сталому іншому; застосовує алгоритм письмового додавання і віднімання; застосовує алгоритм ділення з остачею; перевіряє правильність виконання ділення з остачею

2.

Нумерація трицифрових чисел. Додавання і віднімання трицифрових чисел на основі нумерації. Прийоми усного додавання і віднімання в межах 1 000. Види кутів

 

3.

Прийоми усного додавання і віднімання. Вирази зі змінною. Розвязування задач і виразів з буквеними даними

 

4.

Правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. Ознаки прямокутника, квадрата. Задачі на обчислення периметра квадрата. Розвязування задач за допомогою рівнянь

 

5.

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів. Властивість протилежних сторін прямокутника. Периметр прямокутника. Обернені задачі

 

6.

Письмове додавання і віднімання в межах 1 000. Вирази зі змінною. Знаходження розвязків нерівностей способом добору.

 

7.

Прийоми усного множення і ділення в межах 1 000. Задачі на знаходження продуктивності праці

 

8.

Прийоми множення і ділення круглих чисел. Прийоми округлення. Рівняння з однією змінною. Розвязування задач за допомогою рівнянь

 

9.

Сполучний закон множення. Правило ділення суми на число. Правило ділення числа на добуток. Творча робота над задачею

 

10.

Ділення з остачею. Задачі на обчислення периметра трикутника. Розвязування задач за планом розвязування.

Самостійна робота № 1

 

11.

Комбінована контрольна робота № 1 з теми: «Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас»

 

12.

Аналіз контрольної роботи. Числові вирази, які містять арифметичні дії різних ступенів без дужок і з дужками.

 

13.

Повторення вивченого. Ділення з остачею. Розвязування задач

 

ІІ розділ. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1 000  (24 години)

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ДВОЦИФРОВОГО ТА ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

14.

Алгоритм письмового множення двоцифрового числа на одноцифрове. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів

 

Учень/учениця:

Застосовує алгоритм письмового множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове; застосовує алгоритм письмового ділення на одноцифрове число; передбачає кількість цифр у добутках, частці до початку виконання обчислень; коментує свої дії під час виконання обчислень; перевіряє правильність виконання множення і ділення

15.

Алгоритм письмового множення трицифрового числа на одноцифрове. Розпізнавання геометричних фігур на площині. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів

 

16.

Алгоритм письмового множення трицифрового числа на одноцифрове. Побудова прямого, гострого і тупого кутів

 

17.

Письмове множення на одноцифрове число. Знаходження значень виразів, які містять кілька арифметичних дій з дужками. Задачі на спільну роботу. Периметр трикутника

 

18.

Алгоритм письмового ділення на одноцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

 

19.

Алгоритм письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, що містять знаходження дробу від числа

 

20.

Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль у середині запису.

 

21.

Розвязування рівнянь з однією змінною, у яких один з компонентів є числовим виразом.

 

22.

Письмове множення і ділення на одноцифрове число. Задачі на зведення до одиниці

 

23.

Визначення кількості цифр у частці до знаходження результату. Знаходження значень виразів, які містять кілька арифметичних дій без дужок. Задачі на різницеве порівняння.

 

24.

Письмове множення і ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження продуктивності праці.

 

25.

Повторення вивченого.  Самостійна робота № 2

 

26.

Перевірка письмового множення діленням. Рівняння з однією змінною. Периметр геометричних фігур

 

27.

Комбінована контрольна робота № 2 з теми: «Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове»

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ДВОЦИФРОВОГО ТА ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА

28.

Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на кругле число. Рівняння з однією змінною, у яких один компонент є числовим виразом

 

 

Учень/учениця:

Застосовує правила множення і ділення чисел на розрядні одиниці; застосовує в обчисленнях алгоритм письмового множення і ділення на кругле число;  застосовує в обчисленнях алгоритм письмового множення на двоцифрове число; застосовує в обчисленнях алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове число; передбачає кількість цифр у добутку, частці на початку виконання обчислень; коментує свої дії під час виконання обчислень; перевіряє правильність виконання арифметичних дій множення і ділення; виконує письмове ділення з остачею.

29.

Письмові прийми множення і ділення на кругле число. Коло. Радіус кола.

 

30.

Алгоритм письмового множення на двоцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. Задачі міжпредметного змісту на роботу з  даними.

 

31.

Письмове множення на двоцифрове число. Вирази зі змінною. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених простих видів задач на дії різних ступенів.

 

32.

Алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями

 

33.

Алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове. Розвязування задач за допомогою рівнянь

 

34.

Знаходження значень виразів, які містять кілька арифметичних дій з дужками. Вирази зі змінною. Рівняння з однією змінною.

 

35.

Комбінована контрольна робота № 3 з теми: «Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на двоцифрове число»

 

36.

Аналіз контрольної роботи. Алгоритм письмового ділення з остачею Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень)

 

37.

Письмове ділення з остачею. Перевірка письмового ділення з остачею. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень)

 

ІІІ розділ. НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УСНІ ОБЧИСЛЕННЯ НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ  (31 година)

УСНА І ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

38.

Тисяча. Лічильна одиниця – тисяча. Лічба тисячами. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів

 

Учень/учениця:

Знає назви перших двох класів та розрядів, які входять до них; розуміє тисячу як одиницю лічби; лічить тисячами; визначає склад числа за розрядами і за класами; читає та записує багатоцифрові числа цифрами; встановлює послідовність чисел у межах мільйона; розуміє, що значення цифри залежить від її позиції (місця) в записі багатоцифрового числа; утворює багатоцифрові числа; класифікує числа на чотирицифрові, п’ятицифрові, шестицифрові; визначає кількість  одиниць кожного розряду та класу; порівнює багатоцифрові числа; записує багатоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків; визначає загальну кількість одиниць певного розряду та класу в числі; розв’язує сюжетні задачі вивчених тем.

39.

Лічба тисячами. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів

 

 

40.

Десяткова система числення. Розряди і класи. Співвідношення між розрядними одиницями кожного класу. Додавання і віднімання іменованих чисел. Порівняння іменованих чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів

 

41.

Клас одиниць, клас тисяч. Лічба розрядними одиницями в межах мільйона. Позиційне значення цифри в записі багатоцифрового числа. Збільшення і зменшення числа в 10 разів

 

42.

Читання, запис і порівняння шестицифрових чисел. Розрядна будова числа. Класифікація чисел на чотирицифрові, пятицифрові, шестицифрові. Перетворення іменованих чисел

 

43.

Запис багатоцифрових чисел. Складання та розвязування задач за коротким записом

 

44.

Усна і письмова нумерація багатоцифрових чисел. Читання і запис багатоцифрових чисел. Вирази зі змінною

 

45.

Порівняння натуральних чисел. Нерівності з однією змінною. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів

 

46.

Заміна суми розрядних доданків багатоцифровим числом. Попереднє і наступне числа. Круг і його елементи. Розвязування задач вивчених видів

 

47.

Читання і запис багатоцифрових чисел. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду у багатоцифровому числі.

 

48.

Заміна одиниць вимірювання довжини іншими. Розвязування задач на знаходження відстані.

 

49.

Одиниці маси: грам, кілограм, центнер, тонна. Співвідношення між одиницями маси. Заміна одиниць вимірювання маси іншими одиницями. Розвязування задач.

 

 

 

50.

Читання і запис багатоцифрових чисел. Визначення класу тисяч в числі. Заміна одиниць вимірювання довжини і маси іншими одиницями.

Самостійна робота № 3

 

51.

Комбінована контрольна робота № 4 з теми: «Усна і письмова нумерація багатоцифрових чисел»

 

52.

Аналіз контрольної роботи.  Поняття про швидкість. Формула знаходження швидкості. Одиниці швидкості. Запис і читання іменованих чисел, поданих в одиницях швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху.

 

53.

Поняття про відстань, час. Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі. Формули знаходження часу, відстані. Задачі на знаходження відстані, часу.

 

54.

Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і відстанню при рівномірному прямолінійному русі (задачі на знаходження відстані). Обернені задачі.

 

55.

Прості і складені задачі на визначення відстані, швидкості руху і часу. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.

 

56.

Задачі на знаходження часу по відстані й швидкості. Розвязування рівнянь, у яких права частина є числовим виразом.

 

УСНІ АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

57.

Усне додавання багатоцифрових чисел на основі нумерації . Порівняння одиниць вимірювання довжини і маси. Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі.

 

Учень/учениця:

Застосовує знання нумерації багатоцифрових чисел для виконання арифметичних дій додавання і віднімання числа 1 та додавання і віднімання на основі розрядного складу числа; виконує усне додаванні і віднімання круглих чисел; виконує множення і ділення круглих чисел на одноцифрове; виконує ділення круглих чисел на круглі; коментує свої дії під час виконання обчислень; розуміє швидкість рухомого тіла як шлях, пройдений ним за одиницю часу; знає, якими одиницями вимірюється швидкість та їх скорочене позначення одиниць швидкості.

58.

Усне віднімання багатоцифрових чисел на основі нумерації . Вирази зі змінною. Прості і складені задачі на визначення швидкості, відстані і часу.

 

59.

Закріплення прийомів додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Порівняння багатоцифрових чисел. Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл назустріч одне одному. Поняття про швидкість зближення.

 

60.

Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Усне додавання багатоцифрових чисел на основі нумерації. Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл у протилежних напрямах.

 

61.

Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Усне додавання багатоцифрових чисел на основі нумерації. Задачі на знаходження швидкості зближення і швидкості віддалення.

 

62.

Розв’язування задач за допомогою діаграм. Усне додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел.

Повторення: таблиці множення і ділення

 

63.

Усне множення і ділення на 10, 100, 1 000, 10 000.

Повторення: Периметру прямокутника

 

64.

Множення круглих чисел на одноцифрове виду: 50 000 · 5

Повторення: алгоритму письмового множення

 

65.

Ділення круглих чисел на одноцифрове виду: 8 000 · 4

Повторення: алгоритму письмового ділення

 

66.

Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число виду 3 600 · 3, 64 000 : 4

Повторення: правила ділення на круглі числа

 

67.

Ділення круглого числа на кругле виду: 8 000 : 400; 8 400 : 400.

Повторення знаходження невідомого множника у рівняннях

 

68.

Ділення круглого числа на одноцифрове число виду: 64 000 : 16; 8 400 : 400.

Повторення знаходження невідомого діленого у рівняннях

 

69.

Повторення і закріплення вивченого з теми.

Самостійна робота № 4

Повторення Іменованих чисел. Міри довжини

 

ІV розділ. АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ  ( 51 година)

70.

Письмове додавання багатоцифрових чисел

Повторення Алгоритм письмового додавання

 

Учень/учениця:

Володіє навичками письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел; коментує свої дії під час виконання обчислення; перевіряє правильність виконання арифметичних дій

71.

Письмове віднімання багатоцифрових чисел

Повторення Алгоритм письмового віднімання

 

72.

Письмове додавання у випадку трьох доданків

Повторення Зв’язок дії додавання і віднімання

 

73.

Перевірка правильності виконанні дії додавання

Повторення Зв’язок дії додавання і віднімання

 

74.

Перевірка правильності виконанні дії додавання

 

75.

Письмове додавання і віднімання іменованих чисел

Повторення Міри маси

 

76.

Повторення вивченого.

Самостійна робота № 5

 

77.

Комбінована контрольна робота № 5  з теми: «Арифметичні дії з багатоцифровими числами»

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

78.

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове

 

Учень/учениця:

застосовує алгоритм письмового множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове; виконує письмове ділення з остачею на одноцифрове число; перевіряє правильність його виконання; передбачає кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислення; володіє навичками письмового множення і ділення на одноцифрове число; виконує ділення з остачею.

79.

Сумісні дії з багатоцифровими числами.

Повторення Периметр прямокутника

 

80.

Площа. Порівняння обєктів за площею

Повторення Одиниці виміру відстані

 

81.

Формула площі прямокутника

Повторення Поняття площа

 

82

Одиниці площі – мм2, см2, дм2, м2, км2, ар, гектар. Формула площі квадрата

Повторення Периметр многокутника

 

83.

Знаходження однієї із сторін прямокутника за відомою площею та іншою стороною

Повторення Периметр фігур

 

84.

Вимірювання площі палеткою

Повторення Підготовка до ДПА

 

 

85.

Письмове множення круглих чисел на одноцифрове виду 67 000 ∙ 7

Повторення Компоненти при множенні

 

86.

Письмове множення круглих чисел

Повторення Закони множення

 

87.

Множення чисел, які містять нуль у середині запису

(5 608 ∙ 4, 56 008 ∙ 4)

Повторення Підготовка до ДПА

 

88.

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів

Повторення Порядок визначення дій у прикладах на сумісні дії

 

89.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове (загальний випадок)

Повторення Назви компонентів при діленні

 

90.

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованого числа на іменоване

Повторення Одиниці виміру часу

 

91.

Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі ( 3 330 : 9, 5 648 : 8)

Повторення Ділення з остачею

 

92.

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на рух.

Повторення Правило знаходження відстані,часу, швидкості

 

93.

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Перевірка ділення множенням

Повторення Задачі на рух

 

94.

Письмове ділення з остачею.

Повторення Алгоритм письмового ділення

 

95.

Комбінована контрольна робота № 6  з теми: «Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове»

 

96.

Аналіз контрольної роботи. Письмове ділення з остачею. Вправи на сумісні дії

 

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВІ ТА ТРИЦИФРОВІ ЧИСЛА

97.

Множення круглих чисел виду 1 290 ∙ 700. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1 000.

Повторення Задачі на рух

 

Учень/учениця:

застосовує алгоритм письмового множення і ділення багатоцифрового числа на двоцифрові та трицифрові числа; передбачає кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислення; коментує свої дії під час виконання обчислень; володіє обчислювальними навичками письмового множення і ділення багатоцифрового числа на двоцифрове; розуміє спосіб одержання дробу; розуміє поняття «чисельник дробу», «знаменник дробу»; читає і записує дроби; порівнює дроби з однаковими знаменниками; застосовує правило знаходження  дробу від числа та числа за величиною його дробу під час розв’язування практично зорієнтованих задач

98.

Ділення круглих чисел виду 14 560 : 70

Повторення Знаходження невідомого діленого

 

99.

Письмові прийоми множення і ділення на круглі числа

Повторення Правило округлення чисел

 

100.

Алгоритм письмового множення на двоцифрове число

Повторення Знаходження невідомого множника

 

101.

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли в першому множнику є нулі

Повторення Множення на круглі числа

 

102.

Алгоритм письмового ділення багатоцифрового числа на двоцифрове число.

Повторення Знаходження невідомого дільника

 

103.

Письмові прийоми множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

Повторення Алгоритм письмового ділення на одноцифрове число

 

104.

Випадки ділення, коли у запису частки є нулі ( 304 500 : 75, 45 066 : 74)

Повторення Підготовка до ДПА

 

105.

Перевірка ділення множенням

Повторення Площа квадрата

 

106.

Письмове множення на трицифрове число

Повторення Частина числа

 

107.

Письмове множення на трицифрове число у випадку, коли другий множник містить нуль у середині запису (483 ∙ 306)

Повторення Знаходження частини від числа

 

108.

Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число

Повторення Знаходження числа від частини

 

109.

Ділення на трицифрове число

 

110.

Дії з іменованими числами

Повторення Алгоритм письмового множення на двоцифрове число

 

111.

Перетворення одиниць вимірювання часу. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання часу.

Повторення Задачі на рух

 

112.

Перетворення одиниць вимірювання вартості. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання вартості

Повторення Підготовка до ДПА

 

113.

Перетворення одиниць вимірювання величини. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання величин.

Самостійна робота

 

114.

Комбінована контрольна робота № 6  з теми: «Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на двоцифрові та трицифрові числа»

 

115.

Аналіз контрольної роботи. Поняття «Дріб». Читання і запис дробів

 

116.

Знаходження дробу від числа

Повторення Задачі на сумісну роботу

 

117.

Знаходження числа за значенням його дробу

Повторення Задачі на зведення до 1

 

118.

Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед (куб) . Розпізнавання геометричних фігур у просторі

Повторення Коло. Радіус кола

 

119.

Підсумкова контрольна робота. ДПА

 

120.

Прямокутний паралелепіпед (куб)

Повторення Геометричні тіла

 

V розділ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК  ( 16 годин)

121.

Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел

 

 

122.

Додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел

 

123.

Усне множення багатоцифрового числа на одноцифрове

 

124.

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове

 

125.

Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове та трицифрове число

 

126.

Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове та трицифрове число

 

127.

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове

 

128.

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове та трицифрове

 

129.

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове та трицифрове

 

130.

Знаходження числа від частини та частини від числа

 

131.

Площа фігур

 

132.

Дії з іменованими числами

 

133.

Числові вирази, які містять декілька арифметичних дій різних ступенів

 

134.

Рівняння з однією змінною, у якому один з компонентів представлена числовим виразом

 

135.

Підсумковий урок за семестр

 

136.

Підсумковий урок за рік

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Шекмар Іванна Ігорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Остапенко Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
23 липня 2019
Переглядів
11481
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку