Календарне планування біологія 10 клас (профільний рівень)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування біології для 10 класу з профільним вивченням предмету.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

«Біологія і екологія», профільний рівень, 10 клас

(175 годин, 2 год на тиждень)

 

Дата

Тема уроку

Прак та лабор роботи

Д/з

Тема 1. Вступ (10 годин)

1

 

Біологія як комплексна наука про біосистеми. Екологія як комплексна наука про екосистеми. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

 

 

2

 

Відмінності живого та неживого. Критерії та форми життя. Основи системного підходу в біології та екології: системні зв’язки та елементи, системний ефект.

 

 

3

 

Поняття про біологічну систему та екосистему.

 

 

4

 

Основні ієрархічні рівні організації життя на Землі. Нерозривність життя від середовища існування, функції навколишнього середовища.

 

 

5

 

Природне, антропогенно змінене та штучне середовище.

 

 

6

 

Поняття гомеостазу як необхідної умови функціонування біологічних та екологічних систем різних рівнів організації.

 

 

7

 

Поняття про науку та науковий метод пізнання. Загальнонаукові методи (форми) дослідження в біології та екології – емпіричні та теоретичні дослідження. Відмінності гіпотези та теорії.

 

 

8

 

Поняття про об’єктивність та суб’єктивність, методи досягнення об’єктивності. Принципи планування біологічного та екологічного дослідження.

П.Р. 1. Створити план проведення біологічного/екологічного дослідження

 

 

9

 

Формулювання проблеми, мети, завдання. Визначення об’єкту та предмету дослідження. Принципи аналізу наукових результатів.

П.Р. 2. Візуалізувати результати дослідження за допомогою таблиць, діаграм, графіків.

 

 

10

 

Загальна схема представлення результатів наукових досліджень. Основні види наукових творів.

П.Р. 3. Проаналізувати різні види біологічних/

екологічних наукових творів, визначити їх особливості, мету та завдання, недоліки

 

Тема 2. Біорізноманіття (25 годин)

11

 

Біологічна систематика живого світу: завдання, методи дослідження, значення.

 

 

12

 

Поняття про штучні (формальні) та природні (філогенетичні) системи живого світу.

 

 

13

 

Бінарна номенклатура. Історія розвитку систем класифікації організмів.

 

 

14

 

Принципи сучасної класифікації організмів. Філогенетика та молекулярна філогенетика.

 

 

15

 

Еволюційна таксономія та кладистика. Таксономічна ієрархія. Монофілетичні і парафілетичні таксони.

 

 

16

 

Вид як базовий таксон. Критерії виду.

П. Р. 4.Вивчення критеріїв виду на прикладі рослин та тварин, що належать до однієї родини.

 

 

17

 

Рівні і типи біологічного різноманіття. Значення біорізноманіття у природі і житті людини.

 

 

18

 

Систематика, біогеографія – розділи біології, що вивчають біорізноманіття на різних рівнях.

 

 

19

 

Методи вивчення біорізноманітності: інвентаризація, моніторинг і складання екологічного прогнозу.

П. Р. 5.Вивчення видового складу екосистем своєї місцевості. Видова біорізноманітність.

 

 

20

 

Біоіндикація - метод визначення екологічного стану екосистем за видовим складом організмів-індикаторів.

 

 

21

 

Трьохдоменна система живого світу. Загальна характеристика Архей, Бактерій та Еукаріотів. Місце вірусів у системі живої природи.

 

 

22

 

Основні характеристики, таксони та різноманітність представників домену Археї.

 

 

23

 

Різноманітність, систематика та значення представників домену Бактерії.

 

 

24

 

Сучасна систематика еукаріот: п’ять основних супергруп (Екскавати, Амебозої, Опістоконти, Архепластиди, SAR) та некласифіковані таксони, основні представники цих груп.

 

 

25

 

Еволюційні зв’язки між еукаріотами та прокаріотами.

 

 

26

 

Загальна характеристика та різноманітність наземних рослини.

 

 

27

 

Різноманітність вищих спорових рослин.

 

 

28

 

Різноманітність насінних рослин.

 

 

 

29

 

Загальна характеристика та різноманітність грибів.

 

 

30

 

Загальна характеристика царства Тварини.

П. Р. 6. Порівняльна характеристика фауністичних царств

 

31

 

Різноманітність безхребетних та хребетних тварин їх значення в екосистемах та житті людини. Анамнії та амніоти.

 

 

32

 

Екосистемне біорізноманіття. Флористичні та фауністичні царства – найвищий ранг біорізноманіття.

 

 

33

 

Ендеміки, аборигени та космополіти.

 

 

34

 

Зміни в біорізноманіття шляхом інтродукції та інвазії: причини, наслідки, перспективи.

ПРОЕКТ. Вивчення стану інтродуцентів у зелених насадженнях населеного пункту, мікрорайону, навчального закладу.

 

35

 

Узагальнення. Біорізноманіття як ресурс і основа збереження життя на Землі.

 

 

Тема 3. Обмін речовин і енергії (50 годин)

36

 

Потреба людини у речовинах і хімічних елементах. Перетворення речовин в організмі людини.

 

 

37

 

Джерела енергії і речовин для організмів. Харчова та енергетична цінність продуктів харчування.

П. Р. 7. Розрахунок основного обміну і власної добового витрати енергії, складання харчового раціону.

 

38

 

Органічні та неорганічні сполуки, необхідні для життєдіяльності організмів.

 

 

39

 

Типи живлення організмів за джерелом енергії та джерелом Карбону. Субстрати, умови, етапи метаболізму. Хімічні й фізичні основи метаболізму.

П. Р. 8. Розв’язування задач на тему «Енергетичний обмін».

 

 

40

 

Фактори, що впливають на метаболізм: спадковість, умови середовища, вік, стать, спосіб життя.

 

 

41

 

Внутрішнє середовище організму та підтримання його сталості. Транспортування речовин через мембрану в клітину.

 

 

42

 

Типи гетеротрофного живлення за механізмом поглинання і джерелом органічних речовин.

 

 

43

 

Надходження газів до організмів тварин. Виникнення і еволюція дихальної системи. Різновиди органів дихання.

 

 

44

 

Надходження газів до організмів рослин і грибів. Роль продихів. Всмоктування речовин з ґрунту.

 

 

45

 

Дифузія. Білки-транспортери. Мікротрубочки й моторні білки: динеїни та кінезини. Везикулярний транспорт.

 

 

46

 

Транспорт речовин у кишковопорожнинних, губок, плоских і круглих червів. Поняття про гідролімфу, гемолімфу, кров.

 

 

47

 

Основні компоненти кровоносної системи. Типи кровоносних систем. Еволюція кровоносних систем.

 

 

48

 

Транспортні функції крові: транспорт  білків, жирів, вуглеводів, йонів, гормонів, вітамінів, продуктів екскреції.

 

 

49

 

Основні транспортні білки крові: альбуміни та глобуліни. Гемоглобін. Транспорт газів.

 

 

50

 

Дихальні пігменти безхребетних та хребетних. Роль міоглобіну у транспорті кисню в м’язах.

 

 

51

 

Провідна тканина. Еволюція транспортної системи у рослин.

 

 

52

 

Переміщення води і мінеральних речовин у горизонтальній площині кореня та стебла. Поняття про осмотичний та тургорний тиск, сисну силу.

 

 

53

 

Апопластитчний та симпластичний шлях транспорту води та мінеральних речовин.

 

 

54

 

Механізми транспорту речовин по ксилемі. Шляхи пересування води у листках. Будова ситоподібних трубок.

 

 

55

 

Механізм переміщення речовин по флоемі.

 

 

56

 

Основні функції травлення.

 

 

57

 

Зовнішнє травлення у павуків та личинок жуків-плавунців. Позаклітинне травлення у бактерій, архей, грибів, хижих рослин. Локалізація і функціонування травних ферментів цих організмів.

 

 

58

 

Внутрішньоклітинне травлення. Формування первинних та вторинних лізосом. Гідролітичні ферменти. Залишкові тільця.

 

 

59

 

Аутофагоцитоз і автоліз. Роль протеосом у розщеплені білків клітини. Порожнинне травлення у багатоклітинних організмів.

 

 

60

 

Пристінкове травлення на поверхні мікроворсинок тонкого кишківника. Будова мікроворсинок. Активний та пасивний процес всмоктування речовин у кишківнику.

 

 

61

 

Травлення у товстому кишківнику. Розщеплення клітковини. Поняття про пробіотики і пребіотики. Синтез вітамінів у товстому кишківнику.

 

 

62

 

Особливості ферментативного каталізу: зміна енергії в ході реакції, механізм каталізу, коферменти, способи регуляція активності ферментів. Типи метаболічних шляхів клітини.

 

 

63

 

Регуляція метаболічних шляхів: контроль транскрипції, активація ферментів, вплив субстратів, коферментів, продуктів.

 

 

64

 

Анаеробне та аеробне дихання. Гліколіз. Принцип субстратного фосфорилювання. Енергетичний баланс гліколізу. Молочнокисле та спиртове бродіння.

 

 

65

 

Утворення ацетил-КоА. Цикл трикарбонових кислот. Переносники Гідрогену.

 

 

66

 

Окисне фосфорилювання. Робота дихального ланцюга.

 

 

67

 

Енергетичний баланс аеробного окиснення глюкози та його порівняння з енергетичним балансом гліколізу.

β-окиснення жирних кислот. Спряження β-окиснення з циклом трикарбонових кислот.

 

 

68

 

Дезамінування амінокислот. Утворення сечовини і сечової кислоти при розщепленні нітрогеновмісних основ нуклеотидів.

 

 

69

 

Поняття про матричні синтези.

Етапи біосинтезу білка. Транскрипція: етапи, механізми, ферменти. Процесинг мРНК. Альтернативний сплайсинг. Транскрипція тРНК і рРНК.

 

 

70

 

Генетичний код. Відхилення від універсальності генетичного коду.

Утворення аміноацил-тРНК.

 

 

71

 

Трансляція: етапи, механізми. Структура рибосома і роль рРНК у трансляції.

 

 

72

 

Особливості трансляції мембранних і секреторних білків.

Фолдінг білка. Роль шаперонів. Посттрансляційна модифікація білків.

П. Р. 9. Розв’язування задач на тему «Біосинтез білка».

 

 

73

 

Поняття про пластичний обмін у клітині. Світлова фаза фотосинтезу. Фотоліз води.

 

 

74

 

Циклічне і нециклічне фотофосфорилювання. Темнова фаза фотосинтезу. Цикл Кальвіна.

 

 

75

 

Особливості фотосинтезу у прокаріотів. Планетарне значення фотосинтезу.

 

 

76

 

Загальні риси процесу хемосинтезу. Етапи хемосинтезу. Значення хемосинтезу для колообігу елементів у природі.

П. Р. 10. Розв’язування задач на тему «Фотосинтез і хемосинтез».

 

77

 

Біосинтез жирних кислот і складних ліпідів. Утворення, запасання і використання глікогену

 

 

78

 

Основні функції екскреції та осморегуляції: виділення побічних продуктів метаболізму, регуляція концентрації йонів, виділення токсинів.

 

 

79

 

Способи виділення продуктів метаболізму клітиною: мембранний транспорт, екзоцитоз.

 

 

80

 

Різноманітність органів виділення багатоклітинних тварин, їх будова і функції. Еволюція видільної системи. Роль шкіри, легень, печінки і кишечнику у виділенні продуктів обміну речовин.

 

 

81

 

Виділення води рослиною. Гутація.  Транспірація. Регуляція транспірації

 

 

82

 

Роль виділення у підтриманні гомеостазу. Токсичний вплив продуктів обміну речовин на організми.

П. Р. 11. Критичний аналіз реклами харчових продуктів та біодобавок.

 

83

 

Єдність процесів обміну речовин і енергії. Взаємоперетворення речовин у організмі.

 

 

84

 

Відкритість біологічних систем. Метаболічна інженерія.

 

 

85

 

Узагальнюючий урок по темі.

 

 

Тема 4. Спадковість та мінливість (35 годин)

86

 

Складові здоров’я людини

Антропогенетика та медична генетика, євгеніка.

 

 

87

 

Людина як об’єкт генетичних досліджень. Генетика особистості

 

 

88

 

Шляхи передачі інформації в живих системах (центральна догма). Реплікація, транскрипція, трансляція.

 

 

89

 

Основні ферменти, що забезпечують функціонування нуклеїнових кислот (полімерази, гелікази, топоізомерази, і т.і.)

 

 

90

 

Сучасні уявлення про структуру гена. Некодувальні послідовності ДНК.

 

 

91

 

Генетичний код та його властивості.

 

 

92

 

Генетична система прокаріотичних (нуклеоїд, плазміди) та еукаріотичних (пласти) клітин.

 

 

93

 

Геном. Регуляція активності генів.

 

 

94

 

3. Генетика – наука про закономірності успадкування ознак та їх мінливість. Основні етапи розвитку генетики.

 

 

95

 

Методи генетичних досліджень

 

 

96

 

Генетична термінологія та символіка. Гібридологічний метод. Типи схрещувань.

 

 

97

 

Закономірності успадкування, встановлені Г. Менделем.

 

 

98

 

Закон чистоти гамет. Їх цитологічні основи.

 

 

99

 

Множинний алелізм. Взаємодія алельних генів. Плейотропія.

 

 

100

 

4. Хромосомна теорія спадковості.

Зчеплене успадкування. Кросинговер.

 

 

101

 

Групи зчеплення генів. Генетичні карти хромосом.

 

 

102

 

Генетика статі.

 

 

103

 

Успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

104

 

5. Взаємозв’язок між генотипом і фенотипом.

 

 

105

 

Взаємодія неалельних генів (компліментарність, епістаз, полімерія).

 

 

106

 

Генотип як цілісна система.

 

 

107

 

6. Мінливість ознак та її типи. Спадкова і неспадкова мінливість. Мінливість бактерій та вірусів.

 

 

108

 

Мутації, їх молекулярна основа. Типи і загальні властивості мутацій.

 

 

109

 

Мутагенні чинники: фізичні, хімічні, біологічні; їх вплив на живі системи. Значення мутацій.

 

 

110

 

Властивості модифікаційної мінливості. Поняття норми реакції, варіаційного ряду, варіаційної кривої.

 

 

111

 

 

П. Р. 12. Вивчення мінливості рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

 

 

112

 

7. Генетика людини.

 

 

113

 

Методи вивчення та особливості успадкування.

 

 

114

 

Спадкові хвороби, їх виявлення (генетичне обстеження, пренатальна діагностика і т.і.) та профілактика (медико-генетичне консультування).

 

 

115

 

 

П.Р. 13. Складання родоводів.

 

116

 

8. Вид і популяція. Популяційна генетика.

 

 

117

 

Елементарні процеси еволюції: Закон Харді-Вайнберга, мутації, міграція, випадковий дрейф генів.

 

 

118

 

Процес видоутворення.

 

 

119

 

 

П. Р. 14.Розв’язування типових задач з генетики: успадкування ознак.

 

 

120

 

Узагальнення по темі.

 

 

Тема 5. Репродукція та розвиток (55 годин)

121

 

1.Репродукція молекул

Реплікація ДНК: етапи, фактори, регуляція, значення. Зворотна транскрипція :механізми, значення

 

 

122

 

 Місце вірусів у системі органічного світу. Поняття про віроїди, пріони. Значення  їх у природі та житті людини. Будова і особливості репродукції різних систематичних груп вірусів та пріонів.

 

 

123

 

2Репродукція клітин.

Репродукція прокаріотичних клітин. Бінарний поділ.

 

 

124

 

Репродукція еукаріотичних клітин. Соматичні і статеві клітини. Каріотип.

 

 

125

 

Життєвий цикл клітин. Інтерфаза: періоди та тривалість. Значення інтерфази. Регуляція інтерфази

 

 

126

 

Мітоз  (каріокінез та цитокінез).

 

 

127

 

Мейоз. Фази мейозу. Кросинговер. Порушення мейозу. Біологічне значення мейозу у тварин та рослин.

 

 

128

 

 

П.Р. 15. Порівняльна характеристика мітозу та мейозу. Складання аплікаційних схем мітозу і мейозу.

 

129

 

Прямий поділ - амітоз. Значення.

Приклади.  Старіння і загибель клітин. Апоптоз, некроз. Клітинні технології в біології та медицині.

 

 

130

 

3. Репродукція організмів

     Форми розмноження організмів.         

 

 

131

 

Нестатеве і статеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення. Поліембріонія. Клонування.

 

 

132

 

Способи статевого розмноження. Будова статевих клітин різних систематичних груп організмів.

 

 

133

 

Гаметогенез у рослин та грибів.

 

 

134

 

Гаметогенез у тварин на прикладі ссавців. Будова статевих залоз.

 

 

135

 

Особливості сперматогенезу та овогенезу у людини.

 

 

136

 

 

П.Р. 16. Відмінність сперматогенезу та овогенезу у людини.

 

 

137

 

Запліднення: його форми, етапи значення. Запліднення у нижчих, вищих спорових  та голонасінних рослин.

П.Р.17.Форми розмноження організмів.

 

 

138

 

Подвійне запліднення у покритонасінних рослин.

 

 

139

 

Зовнішнє та внутрішнє запліднення у тварин. Партеногенез. Апоміксис. Неотенія, Педогенез.

 

 

140

 

Етапи запліднення у людини.

 

 

141

 

Причини порушення процесів запліднення у людини.

 

 

142

 

Екстракорпоральне запліднення.Способи контрацепції.

 

 

143

 

Механізми визначення статі. Стать і гендер у людини.

 

 

144

 

Гермафродитизм. Види гермафродитизму

 

 

145

 

Типи народження.

 

 

146

 

1. Індивідуальний розвиток організмів (онтогенез).

      Типи онтогенезу у тварин. Періоди­зація онтогенезу багатоклітинних організмів.

 

 

147

 

     Етапи ембріонального розвитку у тварин.

 

 

148

 

Ооплазматична сегрегація та презумптивні зони зиготи. Типи та закономірності процесів дроблення.  

 

 

149

 

Тотипотентність бластомерів як передумова появи однояйцевих близнюків. Поява багатоклітинного одношарового зародка – бластули. Типи бластул у хордових.   Способи гаструляції.

 

 

150

 

Способи закладки мезодерми у безхребетних та хордових. Гістогенез, органогенез.

 

 

151

 

Поняття про стовбурові клітини та їхні  властивості. Диференціація клітин, поява тканин.

 

 

152

 

Ембріональна індукція. Процес нейруляції, формування комплексу осьових органів.

 

 

153

 

Первиннороті та вториннороті організми. Похідні зародкових листків.

 

 

154

 

Поняття про провізорні органи. Амніоти та анамнії.

 

 

155

 

Ембріологічні теорії та закони.

Періодизація ембріонального

розвитку людини. Критичні періоди розвитку зародка людини.

 

 

156

 

Будова та функції плаценти людини. Вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин та фізико-хімічних факторів зовнішнього середовища на розвиток зародка людини. Поняття про тератогенез.

 

 

157

 

Ембріональний розвиток та його етапи у рослин (ембріогенез та спокій).

 

 

158

 

Сучасні методи ембріології. Тканинна та ембріональна інженерія,химерні організми.

 

 

 

159

 

Репродуктивна медицина.

 

 

160

 

Типи постембріонального      

розвитку у тварин. Прямий розвиток. Поняття ембріонізації. 

 

 

161

 

Розвиток з повним та неповним перетворенням. Біологічне значення метаморфозу. Регуляція постембріонального розвитку.

П.Р. 18. Спостереження та опис комах на різних стадіях розвитку.

 

 

162

 

Етапи постембріонального розвитку насінних рослин (догенеративний, генеративний, постгенеративний).

 

 

163

 

Вікові періоди індивідуального розвитку людини. Статеве дозрівання. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.    

 

 

164

 

Старість як етап онтогенезу.

Теорії старіння на молекулярному, клітинному та організмовому рівнях.

 

 

165

 

Життєві цикли та чергування поколінь. Прості та складні життєві цикли рослин та тварин.

 

 

166

 

Біологічні основи процесів росту та регенерації. Поняття про проліферацію та диференціацію клітин.

 

 

167

 

Типи, швидкість, тривалість росту різних груп організмів. Регуляція росту у тварин та рослин.

 

 

168

 

Вплив на ріст організму людини екзогенних та ендогенних чинників (поживних речовин, мікроелементів, вітамінів, гормонів).

 

 

169

 

Роль незбалансованого харчування, вживання алкоголю та тютюну на ріст людини.

 

 

170

 

Типи регенерації.

 

 

171

 

Рівні регенерації: репарація ДНК, регенерація на субклітинному, клітинному, тканинному, органному рівнях.

 

 

172

 

Здатність до регенерації у різних тварин. Стимуляція регенераційних процесів.

 

 

173

 

Трансплантація органів. Використання 3 D друку у відтворені тканин та органів.

 

 

174

 

Повторення матеріалу.

 

 

175

 

Узагальнення матеріалу по темі.

 

 

 

docx
Додано
14 травня 2020
Переглядів
337
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку