Календарне планування уроків математики для 5 класу НУШ за підручником О.Істер

Про матеріал
Календарне планування уроків математики для 5 класу НУШ складене до підручника Олександра Істера. Планування розраховане на 6 годин вивчення.
Перегляд файлу

_____________________________________________________________________________ (найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_______________________________

 (підпис)

_______________________________

     (ПІБ)

«____» ______________ 20___ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

_______________________________

 (підпис)

_______________________________

     (ПІБ)

«____» _______________ 20___ р.

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з математики

у 5 класі

на 20___ / 20___ н.р.

______________________________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _____________________________________

______________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО ____________________________________________________________

(ПІБ, підпис)

 

 

 

 

 

 

Складеновідповідно до Модельної навчальної програми адаптаційного циклу для закладів загальної середньої освіти(авторІстер О.С.), затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021р. № 795)


5- Б клас МаТематика

Календарне планування
(6 год на тиждень, І семестр – 96 год, ІІ семестр – 114 год)

 
уроку

Дата
прове-дення

Тема уроку

Примітка

I СЕМЕСТР

Тема 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (13 год )

відтворює  послідовність  чисел у межах  мільйона;

читає  і записує  числа та дроби; порівнює числа та дроби з однаковими знаменниками;

володіє навичками  письмового  додавання, віднімання, множення та ділення чисел у межах  мільйона; розумієспосібодержаннядробу,сутьчисельникаізнаменника дробу;

застосовує правила знаходженнядробу від числа та числа зазначенням його дробу; правила порядку виконання дій пі час обчислень  значень виразів без дужок та з дужками

знає одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, часу та співвідношення між ними;

вимірює і порівнює величини довжину,масу,місткість,час; перетворює величини, подані в двох одиницях найменувань, в одну,і навпаки; виконує  арифметичні дії з іменованими числами;

записує  математичні  вирази  і твердження, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів; знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви; розв’язує рівняння з одним невідомим на основі правил знаходження

невідомого компоненту арифметичної дії; перевіряє, що одержане  значення невідомого є розв’язком рівняння;розпізнає і класифікує  геометричні фігури за істотними ознаками; називає істотні ознаки прямокутника (квадрата); будує прямокутник (квадрат); коло, круг за заданим значенням радіуса, діаметра; знаходить периметр многокутника та площу прямокутника (квадрата) в навчальних і практичних ситуаціях.

 1.  

 

Повторення матеріалу вивченого у початковій школі.

 

 1.  

 

Повторення матеріалу вивченого у початковій школі. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел .

 

 1.  

 

 Арифметичні дії з натуральними числами.

 

 1.  

 

Поняття дробу. Порівняння дробів

 

 1.  

 

Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу.

 

 1.  

 

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 

 1.  

 

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 

 1.  

 

Числові та буквені вирази. Рівняння

 

 1.  

 

Числові та буквені вирази. Рівняння

 

 1.  

 

Геометричні фігури на площині

 

 1.  

 

Геометричні фігури на площині

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна  (діагностична) робота № 1

 

Тема 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (83 год )

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; геометричні  фігури, вказані у змісті;

розрізняє: цифри і числа;

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда; числові нерівності; використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур;  площі прямокутника, квадрата;

пояснює, що таке: натуральне число;значення виразу; степінь натурального числа, квадрат і куб натурального числа; відрізок, пряма; промінь; координатний  промінь; шкала; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; рівні фігури; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення,  ділення, порівняння; виконання ділення з остачею, округлення  натуральних чисел;

знає  одиниці  вимірювання довжини  відрізка  та співвідношення  між  ними;

знає  одиницю  вимірювання  величини  кута;

класифікує:  кути за їхньою градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів та довжиною сторін;

зображує: відрізок даної  довжини та кут даної  градусної  міри; вказані у змісті геометричні фігури  за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний  промінь, натуральні  числа на координатному промені;

знає одиниці  вимірювання  площі;

розуміє та записує співвідношення між одиницями вимірювання площі;

   вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута;        периметр трикутника і прямокутника;

застосовує прийоми  раціональних  обчислень;

розв’язуєвправи,що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; порівняння та округлення натуральних чисел;виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами;

піднесення натурального числа до

квадрата та куба; ділення з остачею;обчислення значень числовихі

буквених виразів, периметра і площі  прямокутника і квадрата;

розв’язуєвправи,що передбачають: аналіз лінійних тастовпчастих діаграм;

розв’язує:рівняння на основі залежностей  між компонентами  та результатом арифметичних дій;розв’язує: текстові задачіна рух,роботу та пов’язані з купівлею-

продажем арифметичним способом;

знаходить на малюнках:стовпчасті діаграми;

розв’язує сюжетні задачі  з реальними  даними щодо:використання природних ресурсів

рідного краю; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги

класної кімнати, розрахунків, пов’язаних із календарем і годинником.

 1.  

 

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 1.  

 

Розв’язування вправ .

 

 1.  

 

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 

 1.  

 

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 

 1.  

 

Округлення натуральних чисел

 

 1.  

 

Округлення натуральних чисел

 

 1.  

 

Розв’язування вправ.

 

 1.  

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 1.  

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 1.  

 

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

 1.  

 

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

 1.  

 

Додавання і віднімання натуральних чисел

 

 1.  

 

Розв’язування вправ.

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 2

 

 1.  

 

Множення натуральних чисел

 

 1.  

 

Множення натуральних чисел

 

 1.  

 

Властивості множення

 

 1.  

 

Властивості множення

 

 1.  

 

Властивості множення

 

 1.  

 

Розв’язування вправ .

 

 1.  

 

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 

 1.  

 

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 

 1.  

 

Ділення натуральних чисел

 

 1.  

 

Ділення натуральних чисел

 

 1.  

 

Ділення з остачею

 

 1.  

 

Ділення з остачею

 

 1.  

 

Розв’язування вправ .

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 3

 

 1.  

 

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

 1.  

 

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

 1.  

 

Рівняння

 

 1.  

 

Рівняння

 

 1.  

 

Розв’язування вправ .

 

 1.  

 

Текстові задачі на рух

 

 1.  

 

Текстові задачі на рух

 

 1.  

 

Текстові задачі на рух

 

 1.  

 

Текстові задачі економічного змісту

 

 1.  

 

Текстові задачі економічного змісту

 

 1.  

 

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 1.  

 

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 1.  

 

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 1.  

 

Розв’язування вправ.

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 4

 

 1.  

 

Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка

 

 1.  

 

Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка

 

 1.  

 

Промінь, пряма

 

 1.  

 

Промінь, пряма. Координатний промінь

 

 1.  

 

Координатний промінь. Шкала

 

 1.  

 

Координатний промінь. Шкала.

 

 1.  

 

Розв’язування вправ.

 

 1.  

 

Лінійні та стовпчасті діаграми

 

 1.  

 

Кут. Види кутів

 

 1.  

 

Кут. Види кутів

 

 1.  

 

Величина кута. Вимірювання кутів

 

 1.  

 

Величина кута. Побудова кутів

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 5

 

 1.  

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами

 

 1.  

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами.

 

 1.  

 

Розв’язування вправ.

 

 1.  

 

Прямокутник. Квадрат. Периметр квадрата і прямокутника

 

 1.  

 

Прямокутник. Квадрат. Рівність фігур

 

 1.  

 

Рівність фігур

 

 1.  

 

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площі.

 

 1.  

 

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площі.

 

 1.  

 

Площа прямокутника і квадрата

 

 1.  

 

Розв’язування вправ.

 

 1.  

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 6

 

 1.  

 

Найпростіші комбінаторні задачі

 

 1.  

 

Найпростіші комбінаторні задачі

 

 1.  

 

Найпростіші комбінаторні задачі

 

 1.  

 

Найпростіші комбінаторні задачі

 

 1.  

 

Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом.

 

 1.  

 

Розв’язування  текстових задач алгебраїчним методом.

 

 1.  

 

Логічні задачі

 

 1.  

 

Логічні задачі

 

 1.  

 

 Підсумкова контрольна робота за І семестр.

 

 1.  

 

 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування текстових задач

 

 1.  

 

 Розв’язування  текстових задач підвищеної складності.

 

 1.  

 

 Розв’язування  текстових задач підвищеної складності.

 

 1.  

 

Підбиття підсумків першого семестру

 

 

Тема 3. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (14 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень/Учениця: наводитьприклади: простих і складених чисел ;парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2,3,5,9,10;

розуміє зміст терміну «ознака»;

розрізняє: прості і складені числа;дільники і кратні натурального числа; формулює означення понять:дільник,кратне, просте   число, складене число, спільний дільник; ознаки подільностіна2,3,5,9,10;взаємно прості числа

розв’язує вправи, що

передбачають: використання ознакподільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10 розкладання натуральних чисел на прості множники в межах тисячі; знаходження спільних  дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох (кількох) чисел в межах ста; знаходження

   найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел (кількох) в межах ста.

 1.  

 

Дільники та кратні натурального числа

 

 1.        

 

Дільники та кратні натурального числа

 

 1.        

 

Ознаки подільності на 2, 5, 10

 

 1.        

 

Ознаки подільності на 9 і 3

 

 1.        

 

Прості та складені числа

 

 1.        

 

Прості та складені числа.

 

5- Б клас

 Математика

 

II СЕМЕСТР

 1.        

 

Розкладання чисел на прості множники

 

 1.        

 

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 

 1.        

 

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 

 1.        

 

Найменше спільне кратне

 

 1.        

 

Найменше спільне кратне

 

 1.        

 

Розв’язування вправ.

 

 1.        

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.        

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 6

 

Тема 4. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (76 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

наводить приклади: звичайних ідесяткових дробів;

розрізняє:звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби;пояснює, що таке чисельник  і знаменник дробу ;мішане число; називає розрядні одиниці цілої та дробової частини десяткового дробу; читає і записує: звичайні та десяткові дроби ;мішані числа;

формулює  означення: правильного і неправильного дробу; середнього

арифметичного; знає, розуміє та застосовує правила:округлення десяткових дробів,знаходженнясереднього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають:порівняння, додавання і відніманнязвичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення ділення десяткових дробів на натуральне число та на десятковий дріб; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження середнього арифметичного кількох чисел;

розв’язує вправи, що передбачають:знаходження середнього значення величини;

застосовує прийоми раціональних обчислень;

розв’язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: безпеки руху;розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; безпеки і охорони здоров’я; практичних аспектів  фінансових питань прогнозує очікуваний результат.

 1.        

 

Звичайні дроби

 

 1.        

 

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

 1.        

 

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

 1.        

 

Дріб як частка двох натуральних чисел

 

 1.        

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1.        

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1.        

 

Правильні і неправильні дроби

 

 1.        

 

Правильні і неправильні дроби

 

 1.        

 

Розв’язування вправ.

 

 1.        

 

Мішані числа

 

 1.        

 

Мішані числа

 

 1.        

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 1.        

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 1.        

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 1.        

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.        

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.        

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.        

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

 1.        

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

 1.        

 

Розв’язування вправ.

 

 1.        

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.        

 

Тематична контрольна (діагностична)робота № 7

 

 1.        

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 1.        

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 1.        

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 1.        

 

Порівняння десяткових дробів

 

 1.        

 

Порівняння десяткових дробів

 

 1.        

 

Порівняння десяткових дробів

 

 1.        

 

Розв’язування вправ.

 

 1.        

 

Округлення десяткових дробів

 

 1.        

 

Округлення десяткових дробів

 

 1.        

 

Округлення десяткових дробів

 

 1.        

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 1.        

 

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

 

 1.        

 

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

 

 1.        

 

Розв’язування вправ.

 

 1.        

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.        

 

Тематична контрольна (діагностична)робота № 8

 

 1.        

 

Множення десяткових дробів

 

 1.        

 

Множення десяткових дробів

 

 1.        

 

Множення десяткових дробів

 

 1.        

 

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 1.        

 

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 1.        

 

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 1.        

 

Окремі випадки множення десяткових дробів

 

 1.        

 

Окремі випадки множення десяткових дробів

 

 1.        

 

Розв’язування вправ.

 

 1.        

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 1.        

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 1.        

 

Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, ...

 

 1.        

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

 1.        

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб.

 

 1.        

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 18

 

 1.        

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.        

 

Тематична контрольна (діагностична)робота № 9

 

 1.        

 

Середнє арифметичне

 

 1.        

 

Середнє арифметичне

 

 1.        

 

Середнє арифметичне

 

 1.        

 

Середнє значення величини

 

 1.        

 

Середнє значення величини

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами.

 

 1.        

 

Розв’язування вправ.

 

 1.        

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 1.        

 

Тематична контрольна (діагностична)робота № 10

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (18 год)

 1.        

 

Натуральні числа. Порівняння.Округлення. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

 

 1.        

 

Квадрат і куб числа. Порядок виконання арифметичних дій у виразах. Ділення з остачею

 

 1.        

 

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння.

 

 1.        

 

Текстові задачі.

 

 1.        

 

Відрізок, пряма, промінь. Координатний проміньКут, трикутник, прямокутник, квадрат.

 

 1.        

 

Площа та периметр квадрата і прямокутника.

 

 1.        

 

Подільність натуральних чисел

 

 1.        

 

 Звичайні дроби.

 

 1.        

 

Звичайні дроби.

 

 1.        

 

Десятковий дріб. Порівняння. Округлення. 

 

 1.        

 

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

 1.        

 

Арифметичні дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне

 

 1.        

 

Підсумкова контрольна робота.

 

 1.        

 

Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи

 

 1.        

 

Розкладання натуральних чисел, більших за тисячу, на прості множники

 

 1.        

 

Знаходження   (НСД) і   (НСК) двох (кількох) чисел в межах тисячі

 

 1.        

 

Логічні задачі

 

 1.        

 

Логічні задачі

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
5 березня 2023
Переглядів
4218
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку