Календарне планування з фізики 11 клас(академічний рівень) 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 - 11 класи. Фізика..– К.: Міністерство освіти і науки України, 2010, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07. 2016 р. № 826

Фізика: 11 кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.: Генеза, 2011. – 256 с.

Перегляд файлу

       11 клас

 

Академічний рівень

 

( 105 год, 3 год на тиждень, 3 год – резервний час)

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 - 11 класи. Фізика..– К.: Міністерство освіти і науки України, 2010, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07. 2016 р. № 826

Фізика: 11 кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.: Генеза, 2011. – 256 с.

 

уроку

Дата

прове-

дення

уроку

Зміна

дати

прове-дення

 

Тема уроку

 

Підручник

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА.

 

Розділ 1. Електричне поле (11 год)

 

1

 

 

 Електричне поле

 

§§1, 6

Вправа 3

2

 

 

Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів

§§2 – 3

Вправа 1

3

 

 

(Лабораторна робота № 1. Дослідження взаємодії електризованих тіл). Інструктаж із БЖД. Розв'язування задач

§§1 – 3 Л.Р.№1

Вправа 2

4

 

 

Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі

§4

 

5

 

 

 Діелектрики в електричному полі. Поляризація 

 діелектриків. Діелектрична проникність речовини. (Вплив  електричного поля на живі організми)

§§5, 15

 

6

 

 

 Робота під час переміщення заряду в однорідному 

 електростатичному полі. Потенціал електричного поля.  Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів

 

§§7 – 9

Вправа 4

7

 

 

Розв'язування задач

Вправа 5 – 6

8

 

 

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора

§§10 – 12

Вправа 7 – 9

9

 

 

 Види конденсаторів. З'єднання конденсаторів. Енергія  електричного поля.

 Використання конденсаторів у техніці

§§13 – 14

Впр. 10 – 11

10

 

 

Розв'язування задач

§§1 – 15

 

11

 

 

Контрольна робота № 1.  Електричне  поле 

 

§§1 – 15

 

 

Розділ 2. Електричний струм (16 год)

 

12

 

 

Електричний струм. Електричне коло

§16

13

 

 

 Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників

 

14

 

 

 Розв'язування задач

 

15

 

 

Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.) Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями

§§17, 20

 

16

 

 

 Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

§§18 – 19

Вправа 12

17

 

 

 Розв'язування задач

 

 

18

 

 

 Інструктаж із БЖД.

 Лабораторна робота № 2. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

 

19

 

 

 Електричний струм у різних середовищах (металах) та його  використання

§21(1)

 

20

 

 

 Електричний струм у різних середовищах (рідинах) та його використання

§21(3)

 

21

 

 

 Електричний струм у різних середовищах (газах) та його  використання. Плазма та її властивості. (Практичне  застосування плазми)

§21(4)

 

22

 

 

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників

§22

 

23

 

 

 Електронно-дірковий перехід: його властивості і  застосування. Напівпровідниковий діод.

 Інструктаж із БЖД.( Лабораторна робота № 3.  Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом).

§23

 

24

 

 

 Напівпровідникові прилади та їх застосування

§23

 

25

 

 

 Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та  їх властивості. Електронно - променева трубка

§21(2)

 

26

 

 

Розв'язування задач

 

 

27

 

 

Контрольна робота №2. Електричний струм

 

§§16 – 15

 

 

Розділ 3. Електромагнітне поле (16 год)

 

28

 

 

 

 Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів

§24

 

29

 

 

 Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції

 

§25

Вправа 13

30

 

 

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

§§26 – 28

Вправа 14

31

 

 

Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца

 Вправа 15

 

32

 

 

Розв'язування задач

Вправа 13-15

33

 

 

Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна

 

34

 

 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми)

Інструктаж із БЖД. (Лабораторна робота № 4. Дослідження магнітних властивостей речовини)  

§§30 – 32

 

35

 

 

Електромагнітна індукція. Досліди М. Фарадея. Напрям індукційного струму. Закон електромагнітної індукції

§§33 – 37

Впр.16 – 19

36

 

 

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність

§38

Вправа 20

37

 

 

 Енергія магнітного поля котушки зі струмом. Взаємозв'язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля

§39

Вправа 21

38

 

 

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження явища електромагнітної індукції

 

39

 

 

Розв'язування задач

 

40

 

 

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму

§40

 

41

 

 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

§41

 

42

 

 

Розв'язування задач.

 

43

 

 

Контрольна робота № 3. Електромагнітне поле

 

 

 

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі (16 год)

 

44

 

 

 Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.

 

§48

Вправа 25

45

 

 

Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії в коливальному контурі

§48

Вправа 25

46

 

 

Коливальний контур. Частота власних коливань контуру. Розв'язування задач

§48

Вправа 25

47

 

 

Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань

 

48

 

 

Розв'язування задач

 

49

 

 

Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання

 

50

 

 

Розв'язування задач

 

51

 

 

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі

§49

Вправа 26

52

 

 

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці

§§50 – 51

53

 

 

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.    Електромагнітні хвилі в природі і техніці

§§51, 60

54

 

 

Принцип дії радіотелефонного зв'язку

 

55

 

 

Радіомовлення і телебачення

 

56

 

 

Радіолокація.

 

57

 

 

Стільниковий зв'язок. Супутникове телебачення

 

58

 

 

Розв'язування задач.

 

59

 

 

Контрольна робота №4. Електромагнітні коливання  і хвилі

 

 

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика (19 год + 1 год)

 

60

 

 

 Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

§52

61

 

 

Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. (Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Застосування дзеркал)

§§53 – 54

Вправа 27

62

 

 

Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. (Волоконна оптика)

§55

Вправа 28

63

 

 

Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз. Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування

§56

Вправа 29

64

 

 

Розв'язування задач

 

 

65

 

 

Контрольна робота №5. Геометрична оптика

 

 

66

 

 

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач

 

67

 

 

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. (Поняття про голографію)

§57

68

 

 

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса- Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна ґратка.

§58

Вправа 30

69

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 6. Спостереження інтерференції світла

Лабораторна робота 7. Спостереження дифракції світла

 

70

 

 

Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп

§59

71

 

 

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. (Одержання поляризованого світла)

 

72

 

 

Розв'язування задач.

 

73

 

 

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла

§61

Вправа 31(1 – 4)

74

 

 

Фотоефект. Досліди О. Г. Столетова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту

§§62 – 63

Вправа 31(5 – 9)

75

 

 

Розв'язування задач.

 

76

 

 

Люмінесценція. (Фотохімічна дія світла)

 

 

77

 

 

Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів.

§69

78

 

 

Розв'язування задач.

 

79

 

 

Контрольна робота №6.Хвильова і квантова оптика

 

 

 

 

АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

 

Розділ 6. Атомна та ядерна фізика (15 год)

 

80

 

 

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома

 

§64

81

 

 

Квантові постулати М. Бора. (Досліди Д.Франка і Г.Герца). Енергетичні стани атома

§65

Вправа 32

82

 

 

Випромінювання та поглинання світла атомами.   Атомні і молекулярні спектри. Рентгенівське випромінювання. (Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві) Спектральний аналіз та його застосування

§§66 – 68

83

 

 

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 8. Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів

 

84

 

 

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання

 

 

85

 

 

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

 

86

 

 

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил у забезпеченні стійкості ядер

§§70 – 71(1)

Вправа 33(1 – 2, 4)

87

 

 

Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас

Розв'язування задач

§71(2)

Вправа 31(3,5)

88

 

 

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.  Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду

§§72 ,  73 (1)

Вправа 31(7, 8)

89

 

 

Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану.

§74

Вправа 31(6,9)

90

 

 

Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія

§75

 

91

 

 

Отримання і застосування радіонуклідів.

(Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання)

§73(2)

92

 

 

Розв'язування задач

 

Вправа 31(10 – 12)

93

 

 

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. (Класифікація елементарних частинок) Кварки. Космічне випромінювання

§§76

94

 

 

Контрольна робота №7. Атомна та ядерна фізика

 

 

 

Фізичний практикум (7 год + 1 год)

 

 1.   Дослідження магнітного поля Землі.
 2.   Дослідження магнітного поля соленоїда.
 3.   Вимірювання ємності конденсатора.
 4.   Визначення енергії зарядженого конденсатора.
 5.   Дослідження напівпровідникового діода.
 6.   Дослідження транзистора.
 7.   Дослідження відбиття та заломлення світла.
 8.   Визначення довжини світлової хвилі.
 9.   Вивчення явища поляризації світла.
 10. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль.
 11. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості.
 12. Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.
 13.  Моделювання радіоактивного розпаду
 14.  Визначення температурного коефіцієнта опору металу.
 15.  Дослідження залежності опору напівпровідників від температури.

      16.  Вимірювання індуктивності котушки

 

95

 

 

Інструктаж із БЖД

 

96

 

 

Інструктаж із БЖД Практична робота 1.

 

97

 

 

Інструктаж із БЖД. Практична робота 1.

 

98

 

 

Інструктаж із БЖД. Практична робота 2.

 

90

 

 

Інструктаж із БЖД. Практична робота 2.

 

100

 

 

Інструктаж із БЖД. Практична робота 3.

 

101

 

 

Інструктаж із БЖД. Практична робота 3.

 

102

 

 

Аналіз виконання робіт практикуму. Залік з практикуму ТО № 8

 

 

Узагальнюючі заняття (2 год)

 

103

 

 

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку

 

104

 

 

Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології

 

Резерв ( 3 год -2 год)

 

105

 

 

Підсумковий урок

 


 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Планування
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
2258
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку